• Tartalom

66/2017. (III. 22.) Korm. rendelet

66/2017. (III. 22.) Korm. rendelet

a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.04.06.

A Kormány a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 16/C. §-sal egészül ki:

16/C. § A 3. számú melléklet szerinti tanúsító jelek 2018. december 31-ig a „HITELES” helyett az „MKEH” felirattal is alkalmazhatóak.”

(2) Az R. 3. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 66/2017. (III. 22.) Korm. rendelethez

A mérésügyi hatóság által használt törvényes tanúsító jelek, hitelesítési bélyegzők rajzai és alkalmazásuk módja
    1.    A törvényes tanúsító jelet a mérőeszköz
a)    külső felületén vagy
b)    adattábláján, illetve a felületen e célra szolgáló helyen, vagy
c)    burkolatának felbontásakor egymáshoz képest elmozduló részek felületén kialakított, átfúrt elemeken átfűzött huzalos záróbélyeg fémpogácsáján (nyomóbélyegzés nyomóbélyegzővel lezárt fémzárral – plomba)
helyezi el a hitelesítést végző kormánytisztviselő vagy állami tisztviselő.
A törvényes nemzeti tanúsító és lezáró jelek típusai:
1.1.    A hitelesítettség tanúsítására szolgáló bélyegzések
a)    A hitelesítő fémzár (plomba), valamint a hitelesítő lenyomat (bélyeg) leírása, rajzolata:
    Körkeretben a Szent Korona stilizált jele.
    A Szent Korona két oldalán a hitelesítés évének két utolsó számjegye.
    A Szent Korona alatt középen a hitelesítő azonosító jelölése.
b)    A hitelesítő öntapadó matrica leírása, rajzolata:
    Fekvő téglalap alakú, keretes mezőben, bal oldalon a Szent Korona stilizált jele. A Szent Korona mellett a ,,HITELES” felirat. A keretes mező alsó részén egyedi azonosító jelölés.
    A keretes mező körül a mérésügyi szervezet − tájékoztatás céljából − feltüntetheti a hitelesítés évének két utolsó számjegyét a hitelesítés hónapja megjelölésével.
1.2.    A hitelesített mérőeszköz háza szerkezeti egységeinek felbontása elleni lezáró lenyomatok (bélyegzések) és lezáró matricák
a)    A lezáró lenyomatok (bélyegzések) leírása, valamint rajzolata megegyezik az 1.1. a) pont alatti hitelesítő lenyomat leírásával, rajzolatával.
b)    A lezáró öntapadó matrica leírása, rajzolata:
    Fekvő téglalap alakú mezőben a ,,LEZÁRÓ” felirat. A felirat alatt azonosító jelölés.
    2.    Mérőeszköz-minősítés tanúsítására szolgáló bélyegzések
2.1.    A minősítő fémzár (plomba), valamint a minősítő lenyomat (bélyeg) leírása, rajzolata:
    Hatszög keretben a Szent Korona stilizált jele.
    A Szent Korona két oldalán a minősítés évének két utolsó számjegye.
    A Szent Korona alatt a minősítő azonosító jelölése.
2.2.    Öntapadó minősítő matrica leírása, rajzolata:
    Fekvő, hosszúkás nyolcszög alakú mezőben, bal oldalon a Szent Korona stilizált rajzolata.
    A Szent Korona mellett a „MÉRŐESZKÖZ MINŐSÍTÉS” felirat.
    A mező alsó részén azonosító jelölés, alatta a minősítés éve található.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. április 7. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére