• Tartalom

67/2017. (XII. 27.) FM rendelet

67/2017. (XII. 27.) FM rendelet

egyes miniszteri rendeletek földminősítési tárgyú módosításáról1

2018.01.01.

Az 1. alcím tekintetében a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró, a fővárosi és megyei kormányhivatal irányítására kijelölt miniszterrel egyetértésben,

a 2. alcím tekintetében a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a következőket rendelem el:

1. A földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről és a díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet módosítása

1. § A földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről és a díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet [a továbbiakban: 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet] 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendelet hatálya a földvédelmi és a földminősítési hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok, továbbá járási (fővárosi kerületi) hivatalok (a továbbiakban együtt: eljáró hatóság) által lefolytatásra kerülő, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben (a továbbiakban: Tfvt.) meghatározott
a) földvédelmi hatósági és földvédelmi szakhatósági, valamint
b) földminősítési
eljárások során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj (a továbbiakban: díj) mértékének megállapítására, valamint a díj megfizetésének szabályaira terjed ki.”

2. § A 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet a 2. §-t megelőzően a következő 1. alcím címmel egészül ki:

„1. A földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjára vonatkozó szabályok”

3. § A 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet a következő 2/A. §-sal és azt megelőzően a következő 2. alcím címmel egészül ki:

„2. A földminősítési hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjára vonatkozó szabályok
2/A. § (1) Az első fokon kérelemre indult földminősítési eljárásért – a Tfvt. 30/A. § (2) bekezdésében meghatározott eseteket kivéve – az eljárással érintett földrészletek számától függetlenül, az érintett terület nagysága szerint számított, a (2) bekezdésben meghatározott díjat kell fizetni.
(2) A díj összege a földminősítési eljárással érintett
a) 10 000 m2-nél kisebb területnagyságú terület esetén 20 000 Ft,
b) 10 000–50 000 m2 közötti területnagyságú terület esetén 30 000 Ft,
c) 50 001–100 000 m2 közötti területnagyságú terület esetén 36 000 Ft,
d) minden további megkezdett 100 000 m2 területnagyságú terület esetén további 20 000 Ft.
(3) A földminősítési eljárásban igénybe vehető valamennyi jogorvoslati eljárásért az (1) bekezdésben foglaltak szerint a (2) bekezdésben meghatározott összegű díjat kell fizetni.”

4. § A 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet a 3. §-t megelőzően a következő 3. alcím címmel egészül ki:

„3. Az igazgatási szolgáltatási díjakra vonatkozó közös szabályok”

5. § A 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A díjat a földvédelmi eljárás lefolytatását kérelmezőnek, vagy bejelentőnek illetve a földminősítési eljárás lefolytatását kérelmezőnek (a továbbiakban együtt: ügyfél) kell megfizetnie.”

6. § A 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet a 8. §-t megelőzően a következő 4. alcím címmel egészül ki:

„4. Záró rendelkezések”

2. A földminősítés részletes szabályairól szóló 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet módosítása

7. § A földminősítés részletes szabályairól szóló 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet [a továbbiakban: 47/2017. (IX. 29.)FM rendelet] 1. mellékletében a „144” szövegrész helyébe a „145” szöveg lép.

3. Záró rendelkezés

9. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 67/2017. (XII. 27.) FM rendelethez

A 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat Kesznyéten településhez tartozó sora helyébe a következő sor lép:

(Település

Becslőjárás)

Kesznyéten

186

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére