• Tartalom

2017. évi LXVIII. törvény

2017. évi LXVIII. törvény

az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosításáról1

2017.07.01.

1. § Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) a következő 9. §-sal egészül ki:

9. § A nyilvántartásba vétel és a minősítés alapjául szolgáló adatokban bekövetkezett változást az előadó-művészeti szervezet fenntartója, ennek hiányában az előadó-művészeti szervezet képviselője köteles bejelenteni a kijelölt szervnek a változástól vagy az arról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül.”

2. § (1) Az Emtv. 11. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Azt az előadó-művészeti szervezetet lehet nemzeti előadó-művészeti szervezetnek minősíteni, amelynek)

c) vezetőjét – állami vagy önkormányzati fenntartású szervezet esetén – az e törvényben és a Kormány rendeletében foglalt rendelkezéseknek megfelelően bízták meg, és”

(2) Az Emtv. 11. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Azt az előadó-művészeti szervezetet lehet kiemelt előadó-művészeti szervezetnek minősíteni, amelynek)

c) vezetőjét – állami vagy önkormányzati fenntartású szervezet esetén – az e törvényben és a Kormány rendeletében foglalt rendelkezéseknek megfelelően bízták meg, és”

(3) Az Emtv. 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Nem minősíthető nemzeti előadó-művészeti szervezetté vagy kiemelt előadó-művészeti szervezetté az előadó-művészeti szervezet, illetve a már nemzeti előadó-művészeti szervezetté vagy kiemelt előadó-művészeti szervezetté minősített előadó-művészeti szervezet ilyen minősítését meg kell szüntetni, ha a minősítés alapjául szolgáló feltételek közül
a) a (2) bekezdés d) pontja vagy a (3) bekezdés d) pontja szerinti feltétel tartósan,
b) a (2) bekezdés a)–b) pontja vagy a (3) bekezdés a)–b) pontja szerinti feltételek valamelyike 12 hónapot alapul véve,
c) a (2) bekezdés c) pontja vagy a (3) bekezdés c) pontja szerinti feltétel 12 hónapot, különösen indokolt esetben 24 hónapot alapul véve
nem áll fenn.”

(4) Az Emtv. 11. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Az (5) bekezdés c) pontja szerinti, 24 hónap alapulvételére irányuló rendelkezés alkalmazására a fenntartó a miniszter részére benyújtott, indokolással ellátott kérelme alapján kerülhet sor.”

3. § Az Emtv. 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

39. § (1) Költségvetési szervként működő vagy az Mt. hatálya alá tartozó, állami vagy önkormányzati fenntartású, nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezetnél a munkáltató vezetőjével (a továbbiakban: vezető) – az e törvényben foglalt eltérésekkel – az Mt. vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával munkaviszonyt kell létesíteni.
(2) A vezető feladatainak ellátására a munkáltatói jogkör gyakorlója pályázatot ír ki.
(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója a pályázatok véleményezésére szakmai bizottságot kér fel.
(4) A pályázat kiírásának, benyújtásának és értékelésének rendjét, a szakmai bizottság összetételét és eljárásrendjét a Kormány rendeletben határozza meg.”

4. § Az Emtv. 40. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

40. § A vezető munkaköre betöltésének feltételeit és a feltételek alól adható felmentés szabályait a Kormány rendeletben határozza meg.”

5. § (1) Az Emtv. 47. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)

f) határozza meg az előadó-művészeti bizottságok által elkészítendő felosztási szabályzat és javaslat elkészítésére és tartalmára vonatkozó szabályokat,”

(2) Az Emtv. 47. § (1) bekezdése a következő r)–s) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)

r) határozza meg a költségvetési szervként működő vagy az Mt. hatálya alá tartozó, állami vagy önkormányzati fenntartású, nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezet vezetőjének megválasztására irányuló pályázat tartalmára és a pályázati eljárásra vonatkozó szabályokat, a pályázatok véleményezésére felkért szakmai bizottság összetételét és eljárásának rendjét, valamint a pályázatok elbírálásának rendjét,
s) határozza meg a költségvetési szervként működő vagy az Mt. hatálya alá tartozó, állami vagy önkormányzati fenntartású, nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezet vezetője tekintetében a munkakör betöltésének feltételeit és a feltételek alól adható felmentés szabályait.”

6. § Az Emtv.

a) 6. § (1) bekezdés f) pontjában az „az e törvényben vagy e törvény” szövegrész helyébe az „a törvényben vagy törvény”,

b) 23. § (1) bekezdésében a „15. § (2) bekezdése szerinti jogosult” szövegrész helyébe a „15. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti jogosult”,

c) 39/A. §-ában a „költségvetési szervként működő előadó-művészeti” szövegrész helyébe a „39. § (1) bekezdése szerinti előadó-művészeti”,

d) 41. § (5) bekezdésében az ”Az állami vagy önkormányzati fenntartású előadó-művészeti” szövegrész helyébe az „A 39. § (1) bekezdése szerinti előadó-művészeti”,

e) 44. § 57. pontjában az „a capella” szövegrész helyébe az „a cappella”,

f) 47. § (1) bekezdés l) pontjában a „szervezet számára fenntartói megállapodásban biztosított támogatás” szövegrész helyébe a „szervezettel kötendő fenntartói megállapodás”

szöveg lép.

7. § Hatályát veszti az Emtv.

a) 23. § (2) bekezdése, valamint

8. § Ez a törvény 2017. július 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. május 30-i ülésnapján fogadta el. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. július 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére