• Tartalom

2017. évi LXXVII. törvény

2017. évi LXXVII. törvény

egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról1

2018.01.02.
I. Fejezet

A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

10. §11

11. §12

2. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

12. § (1)13

(2)14

(3)15

13. §16

14. § (1)17

(2)18

(3)19

(4)20

15. §21

16. §22

17. §23

18. §24

19. §25

20. § (1)26

(2)27

(3)28

21. §29

22. § (1)30

(2)31

23. §32

24. §33

3. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény módosítása

25. §34

26. §35

27. §36

4. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény módosítása

28. § (1)37

(2)38

29. §39

5. A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény módosítása

30. §40

31. §41

32. §42

33. §43

6. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosítása

34. §44

35. §45

36. §46

37. §47

38. §48

39. §49

40. §50

41. §51

7. A tudományos kutatásról, fejlesztésről és az innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény módosítása

42. §52

43. §53

44. §54

II. Fejezet

A KÖZVETETT ADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

8. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása

45. §55

46. §56

9. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

47. §57

48. §58

49. §59

50. §60

51. §61

52. §62

53. §63

54. §64

10. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása

55. §65

56. § (1) A Jöt. 3. § (1) bekezdés 42. pontja a következő szöveggel lép hatályba:

(E törvény alkalmazásában)

„42. pénzügyi biztosíték: az Európai Unió tagállamában, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban székhellyel rendelkező hitelintézet által nyújtott bankgarancia, fedezetigazolás és a biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény;”

(2) A Jöt. 3. § (2) bekezdés 7. pontja a következő szöveggel lép hatályba:

(E törvény alkalmazásában az energiatermékek adóztatására vonatkozóan)

„7. ellenőrzött energiatermék:
a) a 2707 10 00-2707 30 00, a 2707 50 00, a 2711 12 11-2711 19 00, a 2901 10 00, a 2902 20 00-2902 44 00, a 3811 11 10-3811 19 00 és a 3811 90 00 KN-kód szerinti termék,
b) – az ezen alpontban felsorolt, etil-alkoholt tartalmazó termékek kivételével – a 2710 12 21, 2710 12 25 és 2710 19 29 KN-kód szerinti ömlesztetten szállított termék, valamint a 2710 12 11, 2710 12 15, 2710 12 31-2710 19 25, 2710 19 31-2710 19 68 és a 2710 20 11-2710 20 39 KN-kód szerinti termék,
c) a 1507 10 10-1518 00 99, a 2710 12 11-2710 12 90 KN-kód szerinti, etil-alkoholt tartozó termék, a 3824 84 00-3824 88 00, 3824 91 00, 3824 99 86-3824 99 96, a 3826 00 10, a 3826 00 90, és a – szintetikus eredetű termék kivételével – 2905 11 00 KN-kód szerinti, üzemanyagként vagy tüzelő-, fűtőanyagként kínált, értékesített vagy felhasznált termék,
d) a 2207 20 00 KN-kód szerinti, részlegesen vagy teljesen denaturált, üzemanyagként vagy tüzelő-, fűtőanyagként kínált, értékesített vagy felhasznált termék;”

(3) A Jöt. 3. § (3) bekezdés 17. pontja a következő szöveggel lép hatályba:

(E törvény alkalmazásában a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék és az alkoholtermék adóztatására vonatkozóan)

„17. kisüzemi sörfőzde: évente legfeljebb 200 ezer hektoliter sört előállító, más sörgyártó üzemtől jogilag és gazdaságilag független, más sörgyártó üzemtől elkülönült telephelyet használó, nem licencia alapján működő adóraktár;”

(4) A Jöt. 3. § (4) bekezdés 6. pontja a következő szöveggel lép hatályba:

(E törvény alkalmazásában a dohánygyártmányok adóztatására vonatkozóan)

„6. elektronikus cigaretta: a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus cigaretta és utántöltő flakon;”

57. § A Jöt. 7. § (1) bekezdés h) pontja a következő szöveggel lép hatályba:

(Adófizetési kötelezettség keletkezik)

h) ha az importáló az 5 liternél vagy 5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű egyéb ellenőrzött ásványolajat vagy megfigyelt terméket nem felhasználói engedélyesnek vagy nyilvántartásba vett felhasználónak értékesíti, vagy harmadik országból saját felhasználás céljára felhasználói engedély nélkül hoz be,”

58. § (1) A Jöt. 9. § (1) bekezdés i) pontja a következő szöveggel lép hatályba:

(Mentesül az adófizetési kötelezettség alól)

i) a mentesített szervezet a harmadik országból vámmentesen behozható mennyiségű jövedéki termékre,”

(2) A Jöt. 9. § (3) bekezdés a) pontja a következő szöveggel lép hatályba:

[Az (1) bekezdés e)–h) pontja szerinti személy, ha a jövedéki termék teljes megsemmisülése vagy helyrehozhatatlan károsodása belföldön következik be,]

a) haladéktalanul bejelentést tesz az állami adó- és vámhatósághoz,”

(3) A Jöt. 9. § (4) bekezdés b) pontja a következő szöveggel lép hatályba:

(Belföldön az állami adó- és vámhatóság)

b) legfeljebb a végrehajtási rendeletben, csendes és habzóbor esetében az agrárpolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott mértéket ismeri el a 3. § (1) bekezdés 45. pont b) alpontja szerinti hiányként.”

(4) A Jöt. 9. §-a a következő (6) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(6) E törvény eltérő rendelkezése hiányában az adófizetési kötelezettség alól mentesült termékre nem alkalmazandóak a VI. és VII. Fejezet rendelkezései.”

59. § A Jöt. 13. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(3) Az Észak-atlanti Szerződésben részes állam fegyveres erejét, polgári állományát és éttermét, kantinját, vagy a törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés alapján a szerződésben részes más állam fegyveres erejét, polgári állományát megillető adó-visszaigénylési jogosultságot a Magyar Honvédség képviselőjeként a Magyar Honvédség pénzügyi és számviteli feladatokat ellátó szerve gyakorolja, ha a termékbeszerzés a Magyar Honvédség adózott termékkészletéből történt.”

60. §66

61. § (1) A Jöt. 21. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(2) Az adóraktár engedélyese által nyújtandó jövedéki biztosíték összege
a) ha egy hónapra vetítve átlagosan az adófelfüggesztési eljárás keretében általa feladott és a szabadforgalomba bocsátott jövedéki termékek mennyiségének legalább 75%-át az adóraktár engedélyese állította elő, vagy ha egy hónapra vetítve átlagosan az általa adófelfüggesztési eljárás keretében átvett jövedéki termékek mennyiségének legalább 75%-át adófizetési kötelezettség alóli mentesülést eredményező célra használta fel, az adóraktári engedéllyel 2 éve folytatott tevékenység esetén 10%-kal, majd évente további 10%-kal, de legfeljebb 80%-kal,
b) egyébként az adóraktári tevékenység 2 éve történő folytatása esetén 10%-kal, majd évente további 10%-kal, de legfeljebb 30%-kal
csökken.”

(2) A Jöt. 21. § (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(5) Az (1) bekezdés a) pontjától eltérően a légiközlekedési tevékenységet végző légijármű kiszolgálását végző adóraktár engedélyesének a tárolt repülőgép-üzemanyag készletére legfeljebb 200 millió forint összegben kell jövedéki biztosítékot nyújtani.”

62. § A Jöt. 24. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(3) Az adatszolgáltatásának nem kell kiterjednie az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére álló adatokra, ideértve a (2) bekezdés b) pontja szerinti adatokat, ha az adóraktár engedélyese a jövedéki termék szabadforgalomba bocsátásáról az EKO adattartalmával megegyező, és a végrehajtási rendeletben meghatározott adatokkal kiegészített adatokat, a szabadforgalomba bocsátással egyidejűleg megküldi az állami adó- és vámhatóságnak.”

63. § (1) A Jöt. 28. § (3) bekezdés g) pontja a következő szöveggel lép hatályba:

[Az (1) bekezdéstől eltérően a nyújtandó jövedéki biztosíték összege, ha a jövedéki engedélyes kereskedő a tevékenységét kizárólag]

g) LPG-vel, egyéb ellenőrzött ásványolajjal, megfigyelt termékkel és repülőgép-üzemanyaggal folytatja, 120 millió forint.”

(2) A Jöt. 28. § (6) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(6) Ha a jövedéki engedélyes kereskedő kizárólag egyéb ellenőrzött ásványolajat importál vagy hoz be másik tagállamból és felhasználói engedéllyel is rendelkezik, jövedéki biztosítékot csak a felhasználói engedélyéhez kapcsolódóan kell nyújtania.”

64. § A Jöt. 29. § (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(5) A jövedéki engedélyes kereskedő abban az esetben végezhet azonos telephelyen és időben jövedéki kiskereskedelmi tevékenységet is, ha a jövedéki engedélyes és a jövedéki kiskereskedelmi tevékenysége keretében végzett értékesítéseiről nyilvántartást vezet, amely alapján a jövedéki engedélyes és a jövedéki kiskereskedelmi készletek egyértelműen elkülöníthetőek.”

65. § A Jöt. 31. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(1) Felhasználói engedélyre – az engedélyek megadásának általános szabályain kívül – olyan személy jogosult, aki a tevékenységéről elektronikus nyilvántartást vezet.”

66. § A Jöt. 64. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

64. § (1) Az adóraktár engedélyese és a jövedéki engedélyes kereskedő jövedéki terméket a végrehajtási rendeletben meghatározott adatokat tartalmazó szállítólevéllel szállíthat kereskedelmi céllal szabadforgalomban belföldi címről belföldi címzett részére vagy bocsáthat szabadforgalomba a jövedéki termék közvetlen átadásával.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az adóraktár engedélyese a repülőgép-üzemanyag 112. § (1) bekezdés a) pontjától eltérő szabadforgalomba bocsátása esetén a végrehajtási rendeletben a 112. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kiszolgálásra meghatározott okmányt alkalmazza.”

67. § A Jöt. 67. § (1) bekezdés a) pontja a következő szöveggel lép hatályba:

(Az állami adó- és vámhatóság engedélyével folytatható)

a) a
aa) szabadforgalomba bocsátott ellenőrzött energiatermékkel – kivéve az 5 liternél vagy 5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű és az 1 liter vagy 1 kilogramm vagy annál kisebb kiszerelésű egyéb ellenőrzött ásványolajat, valamint az 5 kilogramm vagy annál kisebb kiszerelésű LPG-t –,
ab) kenőolajjal,
ac) szabadforgalomba bocsátott sörrel, csendes és habzóborral, egyéb csendes és habzó erjesztett itallal, köztes alkoholtermékkel és alkoholtermékkel – kivéve a 3. § (3) bekezdés 1. pont c) alpontja szerinti terméket –, valamint
ad) szabadforgalomba bocsátott dohánygyártmánnyal
a kereskedelemről szóló törvény szerinti nagykereskedelmi tevékenység – ide nem értve az üzemanyagkártyával értékesített (beszerzett), felhasznált üzemanyag utólagos, pénzügyi-technikai jellegű elszámolását, ha az elszámolásról a felek írásban megállapodtak –, továbbá – az adóraktár engedélyesét kivéve – üzemanyagnak nem a 69. § és 72. § szerinti értékesítése,”

68. § (1) A Jöt. 72. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(1) Jövedéki kiskereskedő – figyelemmel a 69. §-ra
a) üzemanyagot – a 108. §-tól eltérően ideértve az üzemanyagcélú földgázt is – üzemanyagtöltő állomáson történő értékesítés útján,
b) tüzelő-, fűtőanyag célú gázolajat kiskereskedelmi tárolótelepen vagy üzemanyagtöltő állomáson
forgalmazhat.”

(2) A Jöt. 72. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba és a § a következő (4) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(3) A jövedéki kiskereskedő az üzemanyagtöltő állomás forgalmáról – a 108. §-tól eltérően ideértve az üzemanyagcélú földgáz forgalmát is – a végrehajtási rendeletben meghatározott adattartalmú nyilvántartást vezet, melynek adatait havonta lezárja és a havi zárás alapján – a végfelhasználók felé értékesített üzemanyagok mennyiségéről – adatszolgáltatást teljesít a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig az állami adó- és vámhatóság részére.
(4) Az üzemanyagtöltő állomáson – az üzemanyagcélú földgáz és az LPG kivételével – a forgalmazott üzemanyag tárolására hitelesített tárolótartályt kell alkalmazni.”

69. § A Jöt. 74. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(1) Dohánygyártmányt és alkoholterméket csak zárjeggyel ellátva bocsáthat szabadforgalomba forgalmazási céllal az adóraktár engedélyese, importálhat az importáló és lehet belföldön forgalmazni, kivéve
a) a töltőfolyadékot,
b) a 3. § (3) bekezdés 1. pont c) alpontja szerinti alkoholterméket,
c) az 5,5 térfogatszázaléknál kisebb alkoholtartalmú, legfeljebb 0,33 literes kiszerelésű terméket,
d) a 2207 10 00-2207 20 00 KN-kód szerinti alkoholterméket, ha azt
da) laboratóriumi vizsgálatok céljára;
db) kísérleti, kutatási, fejlesztési célra;
dc) kísérleti termékek próbagyártására;
dd) laboreszközök, gépek mosására, tisztítására;
de) szolgáltató tevékenységek, gyógyszer-nagykereskedelem céljára, kórházak, rendelőintézetek, gyógyszertárak részére;
df) a fermentált dohányvágat aromásítására;
dg) az adófizetési kötelezettség alóli mentesülést eredményező célra értékesítik adózottan,
e) a teljesen denaturált terméket,
f) a 2207 10 00-2207 20 00 KN-kód szerinti, nyomdaipari célokat szolgáló hígítót, oldószert,
g) a 2207 10 00-2208 90 99 KN-kód szerinti, a 3. § (3) bekezdés 1. pont c) alpontja szerinti alkoholtermék előállítására adózottan értékesített alkoholterméket,
h) a 2208 20 12-2208 90 99 KN-kód szerinti, 1,2 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalmú, az adófizetési kötelezettség alól mentesült terméket,
i) a 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint értékesített jövedéki terméket, akkor is, ha az utas vagy a repülőgép úti célja tagállam, és
j) az új dohánytermék-kategóriákat.”

70. § A Jöt. 77. §-a a következő (4) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(4) A (3) bekezdés szerinti adó-visszaigénylés esetén a cigaretta, szivar, szivarka kiskereskedelmi eladási áraként a zárjegy-adatszolgáltatás 78. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti tárgynapja és az adó-visszaigénylés állami adó- és vámhatósághoz történő benyújtásának napja közötti időszakban az adott dohánygyártmányra vonatkozóan az állami adó- és vámhatóság által a 145. § (5) bekezdése szerint közzétett legalacsonyabb kiskereskedelmi eladási ár vehető figyelembe.”

71. § A Jöt. 80. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

80. § (1) Az állami adó- és vámhatóság a tárgyhót követő hónap 10. napjáig tájékoztatásul megküldi az adózónak – a tüzelő-, fűtőanyagként kínált, értékesített vagy felhasznált földgázra, valamint a szénre és a villamos energiára vonatkozó adatok kivételével – az adóbevallás alapját képező adatokat. Az adóalany ezen adatok beérkezésétől számított 5 napon belül helyesbítéssel élhet, amelyet megküld az állami adó- és vámhatóság részére.
(2) Az adózó az adó előlegének és a megállapított nettó adónak a különbözetét havonta
a) a tárgyhót követő hónap 20. napjáig,
b) az a) ponttól eltérően a kizárólag dohánygyártmányt előállító, forgalmazó adózó a 2 milliárd forintot meg nem haladó adó összegét a tárgyhót követő második hónap 20. napjáig
fizeti meg.”

72. § A Jöt. 82. §-a a következő (3a) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(3a) Az adó-visszaigénylésre jogosult a 12. § c) és i) pontja szerinti adó-visszaigénylési jogosultságot a (3) bekezdéstől eltérően az egyes, az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintő kiváltságok, kedvezmények és mentességek érvényesítésének végrehajtásáról szóló 11/2010. (III. 31.) PM rendeletben meghatározott időpontban érvényesítheti.”

73. § A Jöt. 84. § (2) bekezdése a következő f) ponttal kiegészülve lép hatályba:

[Az (1) bekezdéstől eltérően papíralapon is intézhető]

f) a 112. § (5) bekezdése szerinti, állami adó- és vámhatósági ellenjegyzés iránti eljárás.”

74. § A Jöt. 90. §-a a következő (2) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(2) Az állami adó- és vámhatóság a végrehajtási rendeletben meghatározott szigorú számadású bizonylatok esetében kérelemre, elszámolási kötelezettség mellett sorszámtartományt adhat ki.”

75. §67

76. § A Jöt. 93. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás az engedélyes vagy a nyilvántartásba vett nevére, engedélyszámára vagy nyilvántartási számára, az engedélyben vagy nyilvántartásban szereplő jövedéki termék, berendezés vagy tevékenység megnevezésére, az engedély kiadása vagy a nyilvántartásba vétel időpontjára, valamint az engedély hatályosságára vonatkozó adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. Az állami adó- és vámhatóság ezen adatokat az ellenőrzés érdekében, az engedély hatályvesztését vagy a nyilvántartásból történő törlést követő 5 évig kezeli.”

77. § A Jöt. 95. §-a a következő szöveggel lép hatályba és a § a következő (6)–(12) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

95. § (1) A 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adófizetési kötelezettség alóli mentesülés és a hozzá kapcsolódó adó-visszaigénylés, az Európai Bizottság SA. SA.46672. számú határozata hatálya alá tartozó állami támogatást tartalmaz.
(2) A 113. § (1) bekezdés szerinti adó-visszaigénylés az Európai Bizottság SA.46672. számú határozata hatálya alá tartozó állami támogatást tartalmaz.
(3) A 113. § (5) bekezdés szerinti adó-visszaigénylés a csoportmentességi rendelet 44. cikke alapján a 2003/96/EK tanácsi irányelv szerinti környezetvédelmi adókedvezmény formájában nyújtható támogatás.
(4) A 115. § szerinti adó-visszaigénylés a csoportmentességi rendelet 25. cikke alapján kutatás-fejlesztési projekthez nyújtható támogatás.
(5) A 117. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti adó-visszaigénylés a csoportmentességi rendelet 44. cikke alapján a 2003/96/EK irányelv szerinti környezetvédelmi adókedvezmény formájában nyújtott támogatás.
(6) A 117. § (1) bekezdés c) pontja szerinti adó-visszaigénylés az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában a halászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott támogatások bizonyos fajtáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 2014. december 16-i 1388/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 369/37, 2014. 12. 14., a továbbiakban: halászati csoportmentességi rendelet) I. melléklete szerinti kis- és középvállalkozások esetén a halászati csoportmentességi rendelet 45. cikke alapján a 2003/96/EK irányelv szerinti környezetvédelmi adókedvezmény formájában nyújtott támogatás.
(7) A 117. § (1) bekezdés c) pontja szerinti adó-visszaigénylés a halászati csoportmentességi rendelet I. melléklete szerinti nagyvállalkozás esetén az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 190, 2014. 6. 18.) szerinti csekély összegű támogatásnak minősül.
(8) A 94. § (1)–(2) bekezdése, illetve a (3)–(6) bekezdés szerinti támogatások nem nyújthatók az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdés b) pontja, az (5)–(6) bekezdése szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozások, továbbá olyan vállalkozások részére, amelyekkel szemben érvényben van teljesítetlen visszafizetési felszólítás olyan korábbi bizottsági határozat nyomán, amely valamely támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánított.
(9) A 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adófizetési kötelezettség alóli mentesülés és a hozzá kapcsolódó adó-visszaigénylés, valamint a 113. § (1) bekezdése szerinti adó-visszaigénylés mértéke nem haladhatja meg éves szinten a szállítás összköltségének harminc százalékát, továbbá a közúti szállításhoz képest felmerülő externálisköltség-megtakarítás ötven százalékát.
(10) A 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adófizetési kötelezettség alóli mentesülés és a hozzá kapcsolódó adó-visszaigénylés, valamint a 113. § (1) bekezdése szerinti adó-visszaigénylés azonos elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható más, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatással.
(11) Amennyiben a 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adófizetési kötelezettség alóli mentesülés és a hozzá kapcsolódó adó-visszaigénylés, valamint a 113. § (1) bekezdése szerinti adó-visszaigénylés mértéke éves szinten meghaladja a (9) bekezdés szerinti határértéket, a visszaigényelt adó határértékeket meghaladó részét visszafizetni, valamint a mentesség határértékeket meghaladóan igénybe vett részét az adózó köteles megfizetni az állami adó- és vámhatóságnak.
(12) A (9) bekezdés szerinti költségek megállapításának, a határértékeket meghaladóan visszaigényelt adó visszafizetésének, valamint a határértékeket meghaladóan igénybe vett mentesülés megfizetésének módját a végrehajtási rendelet szabályozza.”

78. § (1) A Jöt. 100. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(4) A jövedéki ellenőrzés során feltárt olyan, a természetes személy által elkövetett, az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségszegés esetén, ahol a központi költségvetésnek okozott vagyoni hátrány összege a 20 ezer forintot, dohánygyártmány esetén a 28 ezer forintot nem haladja meg, a jövedéki ellenőrzést végző gyorsított eljárás keretében a helyszínen jövedéki bírságot szabhat ki és szedhet be. Ebben az esetben a lefoglalt jövedéki terméket el kell kobozni, ha a termék birtokosa a törvénysértés tényét elismeri, továbbá a jogkövetkezményekről szóló tájékoztatást tudomásul veszi és jogorvoslati jogáról lemond. Gyorsított eljárás esetén a (2) és (3) bekezdéstől eltérően a jövedéki bírság összege 20 ezer forint, dohánygyártmány esetén 28 ezer forint. Ha a gyorsított eljárás feltételei nem állnak fenn, az ellenőrzést végző az általános szabályok szerint jár el.”

(2) A Jöt. 100. §-a a következő (10) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(10) A gyorsított eljárás során a magyar nyelvet nem beszélő külföldi állampolgár esetében a tolmács alkalmazása mellőzhető, ha az érintett az állami adó- és vámhatóság vezetője által tájékoztatásban kiadott, a gyorsított eljárás folyamatáról szóló idegen nyelvű tájékoztató átvételét követően, írásban lemond a tolmács igénybevételéről.”

79. § (1) Jöt. 103. § (1) bekezdése a következő c) ponttal kiegészülve lép hatályba:

(El kell kobozni)

c) a jogosulatlanul megszerzett és lefoglalt adóügyi jelzést.”

(2) A Jöt. 103. § (3) bekezdés b) pontja a következő szöveggel lép hatályba:

(Az elkobzott termékre nem kell az adót kivetni, kivéve ha)

b) a jövedéki jogsértést megvalósító személy ezzel a magatartásával a Btk. 396. §-a szerinti költségvetési csalás bűncselekményt követett el és – a büntetés korlátlan enyhítése érdekében – a bűncselekménnyel okozott vagyoni hátrány összegével megegyező összeget az Art. szerinti elkülönített számlára fizetett meg vagy a nyomozás elrendelésétől a büntetőeljárás jogerős befejezéséig a vagyoni hátrány megtérítése érdekében – a büntetés enyhítését eredményezően – az Art. szerinti elkülönített számlára befizetést teljesített.”

(3) A Jöt. 103. § (7) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(7) Az állami adó- és vámhatóság az elkobzásról rendelkező döntést követően, de annak jogerőre emelkedését megelőzően jogosult a lefoglalt
a) (5) bekezdés a) pontja szerinti dolog előzetes megsemmisítésére, ha az gyors romlásnak van kitéve, huzamosabb tárolásra alkalmatlan,
b) (5) bekezdés b) pontja szerinti dolog előzetes megsemmisítésére, a lefoglalt (5) bekezdés c) pontja szerinti dolog előzetes értékesítésére, ha annak kezelése, tárolása, őrzése – különösen a dolog értékére vagy az előreláthatólag hosszú ideig tartó tárolására tekintettel – aránytalan és jelentős költséggel járna,
c) energiatermék előzetes, (6) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti célra történő átadására, valamint a (6) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti felhasználására, ha annak kezelése, tárolása, őrzése – különösen a dolog értékére vagy az előreláthatólag hosszú ideig tartó tárolására tekintettel – aránytalan és jelentős költséggel járna.”

80. § (1) A Jöt. 112. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(3) A jelölt gázolajat az (1) bekezdés b) pontja szerint kiszolgáló adóraktárnak tekintendő az adóraktár területét hajótöltési céllal elhagyó tartályautó és a közforgalmú kikötőben állomásozó, és azt hajótöltési céllal a végrehajtási rendeletben meghatározottak szerint elhagyó hajó.”

(2) A Jöt. 112. §-a a következő (5) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(5) Az (1) bekezdés a) pontja esetén az adóraktár engedélyese az adófizetési kötelezettség alóli mentesülést, valamint a légijárműből lefejtett repülőgép-üzemanyag készletre vételét igazoló, a végrehajtási rendeletben meghatározott bizonylatot ellenjegyzés céljából köteles benyújtani az állami adó- és vámhatósághoz.”

81. § A Jöt. 118. §-a a következő (6) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(6) Az 52. § szerinti bejelentésről az állami adó- és vámhatóság soron kívül tájékoztatja a műszaki biztonsági hatóságot és a földgáz ellátását biztosító szolgáltatót.”

82. § A Jöt. 134. § (4) bekezdés a) pontja a következő szöveggel lép hatályba:

(Az egyszerűsített adóraktári engedély megadásának nem feltétele:)

a) a 14. § (1) bekezdés a) és g) pontja szerinti feltétel teljesítése,”

83. § (1) A Jöt. 137. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(1) A csendes bor és a kisüzemi bortermelőnél előállítható és tárolható palackos erjesztésű habzóbor kisüzemi bortermelőtől indított belföldi szállításakor az 54. § (1) bekezdésétől eltérően borkísérő okmány alkalmazandó vagy a szállítmány az agrárpolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott esetben mentesül a borkísérő okmány alkalmazása alól.”

(2) A Jöt. 137. §-a a következő (8) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(8) A csendes bor és a kisüzemi bortermelőnél előállítható és tárolható palackos erjesztésű habzóbor kisüzemi bortermelő által végzett értékesítésekor, exportálásakor és másik tagállamba a 62. § szerinti kereskedelmi céllal történő szállításakor nem kell alkalmazni a 67. § (1) bekezdésének rendelkezését.”

84. § A Jöt. 138. §-a a következő (2a) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(2a) Hivatalos zár előállítására jogosító engedélyre – az engedélyek megadásának általános szabályain kívül – olyan személy jogosult, aki rendelkezik
a) a hivatalos zár követelményeit teljesítő eszköz előállításához szükséges műszaki, technikai és technológiai feltételekkel,
b) zárt rendszerű, a szigorú elszámolást lehetővé tevő technológiai-szervezeti rendszerrel és azt szabályozó biztonsági szabályzattal,
c) a tevékenység jellegének megfelelő belső ellenőrzési rendszerrel, biztonsági személyzettel és technikai berendezéssel, és
d) az előállítás során keletkezett selejt és hulladék anyag megsemmisítéséhez szükséges berendezéssel vagy a megsemmisítést más módon biztosító eljárási renddel.”

85. § A Jöt. 140. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(4) Az adóraktárban a bérfőzető részére előállított párlat utáni adó összegét az adóraktár engedélyese állapítja meg és szedi be a bérfőzetőtől a párlat bérfőzető részére történő átadásának időpontjáig. Az adóraktár engedélyese az adófizetési kötelezettség és az adófizetésre kötelezett személyének megállapítása céljából a bérfőzetőt és képviselőjét személyazonossága igazolására hívhatja fel, a képviseleti jogosultságot megvizsgálhatja. A bérfőzető és képviselője személyazonosságát hatósági igazolvánnyal igazolja. A bérfőzető a párlat átvételének időpontjáig készpénzzel vagy átutalással fizeti meg az adóraktárnak az átvett bérfőzött párlat utáni adót. Ha a bérfőzető ezen adófizetési kötelezettségét nem teljesíti vagy személyazonossága nem állapítható meg, részére a bérfőzött párlat nem adható ki. A bérfőzetőtől beszedni elmulasztott adót – abban az esetben is, ha a bérfőzető személyazonossága nem állapítható meg – az adóraktár engedélyese fizeti meg, ha azonban az adóraktár engedélyese a bérfőzető valótlan nyilatkozata alapján állapította meg helytelenül az adó összegét, a bérfőzető fizeti meg az adókülönbözetet és az adókülönbözettel azonos összegű jövedéki bírságot.”

86. § A Jöt. 145. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(4) A zárjegy nélküli dohánygyártmány esetében – kivéve a 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti terméket –, ha ugyanazon termékválasztékot
a) belföldön is forgalmazzák, az állami adó- és vámhatóság honlapján közzétett, az adót tartalmazó árat,
b) belföldön nem forgalmazzák, az állami adó- és vámhatóság honlapján közzétett az adott dohánygyártmány típusra és kiszerelési mennyiségre vonatkozó legmagasabb, adót tartalmazó kiskereskedelmi árat
kell kiskereskedelmi eladási árnak tekinteni.”

87. § A Jöt. 147. § (1) és (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(1) Az általánosforgalmiadó-alany az általános forgalmi adót a zárjeggyel ellátott dohánygyártmányok után a jövedéki adóval azonos időpontban köteles bevallani és megfizetni.
(2) Az az általánosforgalmiadó-alany, aki a zárjeggyel ellátott dohánygyártmányok után e törvény szerint köteles általános forgalmi adót fizetni, e tevékenysége tekintetében az áfatörvénynek az alanyi adómentességre vonatkozó szabályait nem alkalmazhatja.”

88. §68

89. §69

90. §70

91. §71

11. Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvény módosítása

93. §72

12. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXI. törvény módosítása

94. §73

III. Fejezet

A HELYI ADÓZÁST ÉS A GÉPJÁRMŰVEK ADÓZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

13. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

95. §74

96. §75

97. §76

98. §77

99. §78

100. §79

101. §80

102. §81

103. §82

104. §83

105. §84

106. §85

107. §86

14. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása

108. §87

109. §88

IV. Fejezet

EGYES ÁGAZATI ADÓTÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

15. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény módosítása

110. § (1)89

(2)90

111. §91

112. §92

113. §93

V. Fejezet

ILLETÉKEK

16. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

114. §94

115. §95

116. §96

117. §97

118. §98

119. §99

120. §100

121. §101

122. §102

123. §103

124. §104

17. A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény módosítása

125. §105

VI. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT MEGILLETŐ EGYES BEFIZETÉSEKET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

18. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

126. §106

19. Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény módosítása

127. §107

128. §108

129. §109

20. Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló

2011. évi CLVI. törvény módosítása

130. §110

131. §111

132. §112

133. §113

134. §114

VII. Fejezet

ELJÁRÁSRENDET ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

21. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosítása

135. §115

136. §116

137. §117

138. §118

139. §119

140. §120

141. §121

22. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

142. §122

143. §123

144. §124

145. §125

146. §126

147. §127

148. §128

149. §129

150. §130

151. §131

152. §132

153. §133

154. § (1)–(2)134

(3)135

155. §136

156. §137

157. §138

158. §139

159. §140

160. §141

161. §142

162. §143

163. §144

164. §145

23. A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény módosítása

165. §146

24. A közösség területére belépő, illetve a közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2007. évi XLVIII. törvény módosítása

166. §147

167. §148

168. §149

169. §150

170. §151

171. §152

25. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

172. §153

173. §154

174. §155

175. §156

176. §157

177. §158

178. §159

179. §160

180. §161

181. §162

182. §163

183. §164

26. Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény módosítása

184. §165

185. §166

186. §167

187. §168

188. §169

189. §170

190. §171

191. §172

192. §173

193. §174

194. §175

VIII. Fejezet

SZÁMVITELT ÉS KÖNYVVIZSGÁLATOT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

27. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

195. §176

196. §177

197. §178

198. §179

199. §180

200. §181

201. §182

202. §183

203. §184

204. §185

205. §186

28. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása

206. §187

207. §188

208. §189

209. §190

210. §191

211. §192

212. §193

213. §194

214. §195

215. §196

216. §197

217. §198

218. §199

219. §200

IX. Fejezet

EGYÉB TÖRVÉNYEKET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

29. A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény módosítása

220. §201

221. §202

222. §203

223. §204

224. §205

225. §206

226. §207

227. §208

X. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

30. Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések, valamint az Európai Unió jogának való megfelelés

228. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 206. §, 214. §, 218. § a) és 218. § d)–f) pontja, 219. § 2017. június 26-án lép hatályba.

(4) Az 5. §, 7. §, 10. § 1. pontja, 19. §, 20. § (3) bekezdése, 35. §, 36. §, 42–44. §, 128. § a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.

(5) A 110. § (2) bekezdése és a 125. § 2017. augusztus 1-jén lép hatályba.

(6) A 103. § 2017. november 1-jén lép hatályba.

229. § E törvény

a) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a minimális általános adómérték tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettség időtartama tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. május 25-i (EU), 2016/856 tanácsi irányelvnek

b) az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló, 1992. október 19-i 92/83/EGK tanácsi irányelvnek,

c) a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. december 16-i 2008/118/EK tanácsi irányelvnek, és

d) az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 2003. október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

230. § (1) E törvény 22. § (1) bekezdése a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-ei 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187 2014.06.26., 1–78. o.) 1–14. és 17. cikkei hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

(2) E törvény 12. § (2) bekezdése, 14. § (2) és (4) bekezdése, 20. § (2) bekezdése, 22. § (2) bekezdése és 31–33. §-a a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187 2014.06.26. 1–78. o.) I. és II. fejezete és 56. cikke hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

(3) E törvény 24. §-a az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

231. §209

1. melléklet a 2017. évi LXXVII. törvényhez

1.210

2–8.211

9–11.212

2. melléklet a 2017. évi LXXVII. törvényhez213

3. melléklet a 2017. évi LXXVII. törvényhez214

4. melléklet a 2017. évi LXXVII. törvényhez215

5. melléklet a 2017. évi LXXVII. törvényhez216

6. melléklet a 2017. évi LXXVII. törvényhez217

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. június 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. június 19. A törvényt a 2023. évi CIX. törvény 81. § 49. pontja hatályon kívül helyezte 2024. január 1. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 8–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 12. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 12. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 14. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 14. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 14. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 14. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 15–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 15–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 20. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 20. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 20. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 22. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 22. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 23–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 23–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 25–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 25–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 25–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 28. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 28. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 31–33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 31–33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 31–33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 37–41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 37–41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 37–41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 37–41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 37–41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 42–44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 42–44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 42–44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 50–54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 50–54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

Az 50–54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 50–54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

Az 50–54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 88–89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 88–89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 95–96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 95–96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 97–99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 98–99. § a 2017: CLIX. törvény 253. § 5. pontja alapján nem lép hatályba.

78

A 98–99. § a 2017: CLIX. törvény 253. § 5. pontja alapján nem lép hatályba.

79

A 100–102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 100–102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 100–102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 106–107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 106–107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 108–109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 108–109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 110. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 110. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 111–113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 111–113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 111–113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 114. § a 2017: CXC. törvény 3. §-a alapján nem lép hatályba.

95

A 114–116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 114–116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 117. § a 2017: CXC. törvény 3. §-a alapján nem lép hatályba.

98

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 119–120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 119–120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 122–123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 122–123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 130–134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 130–134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 130–134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 130–134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 130–134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 135–141. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 135–141. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 135–141. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 135–141. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 135–141. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 135–141. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 135–141. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 142–144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 142–144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 142–144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 146–147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 146–147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 148–150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 148–150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 148–150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 151. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 152. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 154. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 154. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 155–159. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 155–159. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 155–159. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 155–159. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 155–159. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 160. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 161–163. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 161–163. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 161–163. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 164. § a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 165. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 166–170. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 166–170. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 166–170. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 166–170. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 166–170. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 171. § a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 172–183. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 172–183. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 172–183. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 172–183. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 172–183. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 172–183. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 172–183. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 172–183. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 172–183. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 172–183. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 172–183. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 172–183. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 184–185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 184–185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 187–194. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 187–194. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 187–194. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 187–194. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 187–194. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 187–194. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 187–194. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 187–194. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 195–199. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 195–199. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 195–199. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 195–199. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 195–199. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 200–203. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 200–203. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 200–203. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 200–203. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 204–205. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 204–205. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 206. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 207. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

A 208–213. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

A 208–213. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

191

A 208–213. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 208–213. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

A 208–213. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 208–213. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 214. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

A 215. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

A 216–217. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 216–217. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

A 218. § a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

A 219. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

A 220–227. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

A 220–227. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

203

A 220–227. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

204

A 220–227. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

205

A 220–227. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

206

A 220–227. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

207

A 220–227. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

208

A 220–227. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

209

A 231. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

210

Az 1. melléklet 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

211

Az 1. melléklet 2–8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

212

Az 1. melléklet 9–11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

213

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

214

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

215

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

216

Az 5–6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

217

Az 5–6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére