• Tartalom

8/2017. (VI. 13.) IM rendelet

8/2017. (VI. 13.) IM rendelet

a börtönlelkészi szolgálatról és a börtönmissziós tevékenységről

2021.08.01.

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. börtönlelkész: az az egyházi személy, illetve az az egyházi vagy felekezeti elöljáró által e feladattal megbízott személy, aki rendszeres jelleggel börtönlelkészi szolgálat körébe tartozó tevékenységet végez,

2. börtönlelkészi szolgálat: az egyházi jogi személy által a büntetés-végrehajtási intézetben (a továbbiakban: bv. intézet) az elítéltek és az egyéb jogcímen fogvatartottak csoportos és egyéni vallásgyakorlásának, valamint lelki gondozásának biztosítása érdekében végzett egyházi szolgálat,

3.1 börtönmissziós munkatárs: a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség belső szabályai szerint börtönmissziós tevékenységet engedéllyel végző szervezet tagja, vagy ilyen feladattal megbízott személy, ide nem értve a börtönlelkészt és a kisegítő börtönlelkészt,

4.2 börtönmissziós tevékenység: a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség hitvallási tanításainak átadása, vallási szertartás végzése az elítéltek és az egyéb jogcímen fogvatartottak körében, és igény szerinti lelki gondozásuk, részükre a vallásos irodalom feldolgozását és a lelki önképzést segítő foglalkozások nyújtása, az elítéltek, az egyéb jogcímen fogvatartottak és családtagjaik karitatív támogatása, valamint a szabadulók segítése a visszailleszkedésben,

5. kisegítő börtönlelkész: az a helyi egyházközségnél, hitközségnél szolgálatot végző egyházi személy, aki a börtönlelkészi szolgálat körébe tartozó tevékenységet alkalmi jelleggel végzi,

6. kivételes sürgősséget igénylő eset: haldoklók lelkipásztori ellátása, valamint a kiemelt biztonsági szempontú eseménnyel összefüggésben vagy annak megelőzése érdekében végzendő börtönlelkészi tevékenység.

2. A börtönlelkészi szolgálat feladata

2. § A börtönlelkészi szolgálat bv. intézeten belüli főbb feladatai

a) a hitélet, a vallásgyakorlás biztosítása, mise, istentisztelet, biblia- és imaóra, illetve szent könyvek tanulmányozását célzó foglalkozás tartása,

b) az elítéltek és az egyéb jogcímen fogvatartottak egyéni és közösségi lelki gondozása,

c) az elítéltek és az egyéb jogcímen fogvatartottak kérésére ingyenes vallási szertartások végzése, és az arra való felkészítés,

d) kegyességi életgyakorlatok, illetve valláserkölcsi oktatás,

e) a vallásgyakorlással kapcsolatos fogvatartotti kérelmek és panaszok véleményezése,

f) az adott egyház részéről végzett börtönmissziós tevékenység összehangolása,

g) a szabadságvesztésre ítéltek segítése a szabadulás utáni beilleszkedéshez támogatást nyújtó vallási közösségekkel és ezek intézményeivel való kapcsolatfelvételben,

h) közreműködés az utógondozásban.

3. A börtönlelkészi szolgálat működése

3. § (1) Az egyházi jogi személy a börtönlelkészi szolgálatot az elítéltek és az egyéb jogcímen fogvatartottak igényei alapján végzi.

(2) A börtönlelkészi szolgálat igénybevétele az elítélt és az egyéb jogcímen fogvatartott kizárólagos joga. A börtönlelkészi szolgálat igénybevétele vagy az attól való tartózkodás miatt megkülönböztetés nem alkalmazható.

(3) Az elítéltek és az egyéb jogcímen fogvatartottak lelki gondozása történhet az egyházi jogi személy által fenntartott levelezőszolgálat keretében is.

(4) A börtönlelkészi szolgálat az azt végző bevett egyházak szerint önálló, azonos jogállású szolgálati ágakra tagozódik, amelyek a működésüket az adott bevett egyház belső szabályai szerint, a más vallási közösségek önállóságának tiszteletben tartásával végzik.

(5) A börtönlelkészi szolgálat működése a büntetés-végrehajtás rendjét nem zavarhatja.

4. § (1)3 A börtönlelkészi szolgálat folyamatos ellátása érdekében a büntetés-végrehajtási szervezet (a továbbiakban: bv. szervezet) – a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ és az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet kivételével – bv. intézetenként legalább egy teljes munkaidős börtönlelkészi rendvédelmi igazgatási alkalmazotti státuszt biztosít.

(2)4 A több objektumból álló bv. intézet esetében a rendvédelmi igazgatási alkalmazotti státuszú börtönlelkész a szolgálati helyétől eltérő objektumban is elláthatja az adott bevett egyház hívei körébe tartózó elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak lelki gondozását.

(3) A börtönlelkészi szolgálat működtetése érdekében az azt végző egyházi jogi személy és a bv. szervezet együttműködik. Az együttműködés feltételeit az egyházi jogi személy és a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka (a továbbiakban: országos parancsnok) megállapodásban rögzítheti.

(4) Az együttműködés keretében a börtönlelkészi szolgálatot végző egyházi jogi személy közreműködik

a) a börtönlelkész, illetve a kisegítő börtönlelkész részére a bv. intézetbe való belépésre jogosító engedély kiadásában a szükséges személyes adatok beszerzésével és az érintetteknek a személyes adataik kezeléséhez való írásbeli hozzájáruló nyilatkozatának a továbbításával,

b) annak megakadályozásában, hogy börtönlelkész, illetve a kisegítő börtönlelkész mint hivatalos kapcsolattartó e minőségét az elítélttel vagy az egyéb jogcímen fogvatartottal való személyes célú kapcsolattartásra használja fel, és

c) a büntetés-végrehajtás rendjének és a fogvatartás biztonságának megtartásához szükséges – a bv. szervezet által összeállított – szabályoknak a börtönlelkésszel, illetve a kisegítő börtönlelkésszel való megismertetésében.

(5) A börtönlelkészi szolgálat ellátása körében felmerülő kérdések megvitatására és a börtönlelkészi szolgálati ágak munkájának összehangolására, illetve a tapasztalatcsere érdekében az országos parancsnok évente legalább egy alkalommal tanácskozást hív össze az érintettek közreműködésével.

(6) A börtönlelkészi szolgálati ágak munkájának összehangolásában az adott egyházi jogi személy részéről részt vevő, a bv. szervezettel kapcsolattartó személyt az egyházi, illetve felekezeti elöljáró jelöli ki.

5. § (1) A bv. intézet parancsnoka a börtönlelkészi szolgálat zavartalan ellátása érdekében együttműködik a börtönlelkészi szolgálatot végző egyházi jogi személlyel, a börtönlelkésszel és a kisegítő börtönlelkésszel.

(2) A bv. intézet parancsnoka és a börtönlelkészi szolgálatot végző egyházi jogi személy belső szabályai szerint erre jogosult személy helyi együttműködési megállapodást köthet.

(3) A bv. intézet parancsnoka a börtönlelkészi szolgálat ellátására vonatkozó intézkedést – a végrehajtás rendjének és biztonságának biztosítása kivételével – nem tehet.

(4) A börtönlelkészi szolgálat ellátása a bv. intézet parancsnokával előre egyeztetett időpontban történhet. Az alkalmakat a hitéleti és az egyéni lelki gondozási igényekre figyelemmel – a szükséges időtartamban, igény szerint hétvégén is – biztosítani kell.

(5) Egyes egyházi ünnepeken – a bv. intézet parancsnokával való előzetes egyeztetés alapján – az elítéltek, az egyéb jogcímen fogvatartottak és a kapcsolattartásra jogosult hozzátartozóik részére közös mise, illetve istentisztelet tartható.

(6) A bv. intézet parancsnoka gondoskodik a börtönlelkészi szolgálat ellátáshoz szükséges feltételek – a vallási szertartáshoz szükséges vallási kellékek kivételével – biztosításáról, így különösen

a) a vallási szertartás, az egyéni lelki gondozás és az egyéb vallási foglalkozások megtartásához szükséges helyiségről, ideértve a vallási szertartás esetén az oltár kialakítását is,

b) az elítéltek és az egyéb jogcímen fogvatartottak vallási szertartásokra vagy egyéb vallási foglalkozásokra való kíséréséről, és

c) a vallási szertartások időpontjának, valamint az egyéb vallási foglalkozásoknak, programoknak az elítéltek és az egyéb jogcímen fogvatartottak részére történő ismertetéséről.

(7) A börtönlelkészi szolgálatot végző egyházi jogi személy vallásos irodalmat és vallási kegytárgyakat bocsáthat az elítéltek és az egyéb jogcímen fogvatartottak rendelkezésére.

4. A börtönlelkész feladatának ellátása

6. § (1) Börtönlelkész az lehet, aki rendelkezik egyházi, illetve felekezeti elöljárója hozzájárulásával.

(2) A börtönlelkész a vallási tevékenységet egyháza belső szabályai szerint, más vallási közösségek önállóságának tiszteletben tartásával végzi. E tevékenysége kizárólag egyházi irányítás és felügyelet alatt áll.

(3) A különböző felekezethez tartozó börtönlelkészek önállóak és egyenrangúak.

(4) A börtönlelkész a büntetés-végrehajtás rendjére és biztonságára vonatkozó szabályok megtartásával végzi a tevékenységét.

(5) A zsidó vallású börtönlelkészek országos hatáskörrel végzik tevékenységüket.

(6) A börtönlelkész számára a bv. intézet területére való belépést és a bent tartózkodást hivatali időn kívül is biztosítani kell. A kivételes sürgősséget igénylő eseteket kivéve, a börtönlelkész a hivatali időn kívüli tevékenységét a fogvatartottak napirendjéhez igazodva végzi. Kivételes sürgősséget igénylő esetben a börtönlelkész belépését napszaktól függetlenül biztosítja a bv. intézet.

(7) A be- és kiléptetés megkönnyítésére a bv. intézet a börtönlelkész részére – kivéve, ha szolgálati igazolvánnyal rendelkezik – névre szóló belépésre jogosító engedélyt állít ki.

(8) Az (1)–(7) bekezdés a kisegítő börtönlelkészre is alkalmazandó.

7. § (1) A reintegrációs célok megvalósítása, valamint a fogvatartási kockázatok csökkentése érdekében a börtönlelkész és a bv. intézet szervezeti elemei együttműködnek.

(2) A börtönlelkész részt vehet a bv. intézet Befogadási és Fogvatartási Bizottságának ülésein, ahol tájékoztatja az elítéltet a bv. intézetben történő vallásgyakorlás lehetőségeiről.

(3) A börtönlelkész kezdeményezheti az elítélt és az egyéb jogcímen fogvatartott jutalmazását.

5. 5 A rendvédelmi igazgatási alkalmazotti státuszú börtönlelkész

8. § (1) A bv. intézettel rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban álló rendvédelmi igazgatási alkalmazotti státuszú börtönlelkész teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatható.

(2) A rendvédelmi igazgatási alkalmazotti státuszú börtönlelkész – a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 328/A. § (2) bekezdés b) és g) pontjában meghatározott keretek között – a bv. intézet parancsnokának irányításával végzi a munkáját. A bv. intézet parancsnoka a hitéleti tevékenységre vonatkozó döntést nem hozhat.

(3) A rendvédelmi igazgatási alkalmazotti státuszú börtönlelkész a bv. intézetben kíséret nélkül végezheti szolgálatát.

(4) A bv. intézet az egyházi, illetve felekezeti elöljáróval való egyeztetés alapján biztosítja a rendvédelmi igazgatási alkalmazotti státuszú börtönlelkésznek a kötelező továbbképzésen való részvételét.

(5) A bv. szervezet – az egyházi, illetve felekezeti elöljáróval való egyeztetés alapján – az országos parancsnok engedélyével biztosítja a rendvédelmi igazgatási alkalmazotti státuszú börtönlelkésznek a nemzetközi egyházi konferencián való részvételét.

(6) A börtönlelkészi szolgálati ágak bv. intézeten belüli működésének elősegítése és munkájuk összehangolása érdekében a rendvédelmi igazgatási alkalmazotti státuszú börtönlelkész

a) összegyűjti az elítéltek és az egyéb jogcímen fogvatartottak vallásgyakorlásra irányuló igényeit, és azt jelzi a bv. intézet parancsnokának, valamint a más börtönlelkészi szolgálati ághoz tartozó egyházi jogi személynek,

b) koordinációs feladatokat lát el a vallási szertartás és az egyéni lelkigondozás megszervezésében, valamint az elítélt és az egyéb jogcímen fogvatartott vallásgyakorlás körébe tartozó kérelmének, illetve panaszának az elintézésében,

c) a feladatellátáshoz szükséges információkat kölcsönösen közvetíti a bv. intézet parancsnokának és a más börtönlelkészi szolgálati ághoz tartozó egyházi jogi személynek, börtönlelkésznek, kisegítő börtönlelkésznek, illetve börtönmissziós munkatársnak.

6. A börtönlelkészi szolgálatot nem végző vallási közösséghez tartózó elítélt és egyéb jogcímen fogvatartott vallásgyakorlása és a börtönmissziós tevékenység elősegítése

9. § (1) A bv. intézet parancsnoka biztosítja, hogy a börtönlelkészi szolgálatot nem végző vallási közösségek tekintetében is érvényesülhessen az elítéltek és az egyéb jogcímen fogvatartottak vallásgyakorláshoz való joga.

(2)6 Az (1) bekezdésben meghatározottak megvalósulása érdekében a rendvédelmi igazgatási alkalmazotti státuszú börtönlelkész

a) az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott, illetve a vallási közösség ilyen irányú kezdeményezését jelzi a bv. intézet parancsnokának,

b) szükség esetén felveszi a kapcsolatot az adott vallási közösséggel,

c) koordinációs feladatokat lát el a vallási szertartás és egyéni lelki gondozás megszervezésében, valamint az elítélt és az egyéb jogcímen fogvatartott vallásgyakorlás körébe tartozó kérelmének, illetve panaszának az elintézésében.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározottak megvalósulása érdekében a bv. intézet parancsnoka megfelelő helyiséget biztosít a vallási szertartás, az egyéni lelki gondozás és igény szerint egyéb vallási foglalkozás céljára. A vallási szertartás, az egyéni lelki gondozás és az egyéb vallási foglalkozás a bv. intézet parancsnokával előre egyeztetett időpontban tartható meg.

(4) A vallási közösség vallásos irodalmat és vallási kegytárgyakat bocsáthat az elítéltek és az egyéb jogcímen fogvatartottak rendelkezésére.

10. § (1)7 A bv. szervezet elősegíti, hogy a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségek a bv. intézetekben börtönmissziós tevékenységet végezzenek. E célból a börtönmissziós tevékenységet végző jogi személyiséggel rendelkező vallási közösséggel (a továbbiakban: börtönmissziós tevékenységet végző vallási közösség), illetve e vallási közösség ilyen megbízással rendelkező szervezetével

a) több bv. intézetre kiterjedően az országos parancsnok,

b) adott bv. intézet vonatkozásában a bv. intézet parancsnoka

együttműködési megállapodást köthet.

(2) Az együttműködés keretében a börtönmissziós tevékenységet végző vallási közösség közreműködési kötelezettségére a 4. § (4) bekezdése értelemszerűen alkalmazandó.

(3)8 A rendvédelmi igazgatási alkalmazotti státuszú börtönlelkész a börtönmissziós tevékenység elősegítése érdekében a börtönmissziós tevékenységet végző vallási közösség, illetve e vallási közösség ilyen megbízással rendelkező szervezetének a kezdeményezését jelzi a bv. intézet parancsnokának, továbbá szükség esetén közreműködik a börtönmissziós tevékenység körébe tartozó foglalkozás megszervezésében.

(4)9 Az elítéltek és az egyéb jogcímen fogvatartottak lelki gondozása történhet a börtönmissziós tevékenységet végző vallási közösség által fenntartott levelezőszolgálat keretében is.

(5)10 A bv. intézetben börtönmissziós tevékenységet végző vallási közösség, illetve e vallási közösség ilyen megbízással rendelkező szervezete a kapcsolattartás rezsimkategóriák szerinti lehetőségein felül havonta egy alkalommal csomagot küldhet a rászoruló elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak részére. Erről – az érintett elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak személyének megjelölésével – a börtönmissziós tevékenységet végző vallási közösség, illetve e vallási közösség ilyen megbízással rendelkező szervezete a bv. intézetet még a csomagküldés időpontja előtt megfelelő időben tájékoztatja.

(6)11 A be- és kiléptetés megkönnyítésére a bv. intézet a börtönmissziós tevékenységet végző vallási közösségnek, illetve e vallási közösség ilyen megbízással rendelkező szervezetének az adott bv. intézetben rendszeresen ilyen tevékenységet folytató börtönmissziós munkatársa részére – az együttműködési megállapodásban rögzített eljárási rend szerint – névre szóló, az adott bv. intézetbe belépésre jogosító engedélyt állíthat ki.

7. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

12. §12

1

Az 1. § 3. pontja a 13/2019. (V. 15.) IM rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § 4. pontja a 13/2019. (V. 15.) IM rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 4. § (1) bekezdése a 14/2020. (X. 30.) IM rendelet 4. §-a, a 4/2021. (VII. 29.) IM rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 4. § (2) bekezdése a 4/2021. (VII. 29.) IM rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 5. alcím (8. §) a 4/2021. (VII. 29.) IM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 9. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 4/2021. (VII. 29.) IM rendelet 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 10. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 13/2019. (V. 15.) IM rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 10. § (3) bekezdése a 13/2019. (V. 15.) IM rendelet 5. § c) pontja, a 4/2021. (VII. 29.) IM rendelet 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 10. § (4) bekezdése a 13/2019. (V. 15.) IM rendelet 5. § d) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 10. § (5) bekezdése a 13/2019. (V. 15.) IM rendelet 5. § e) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 10. § (6) bekezdése a 13/2019. (V. 15.) IM rendelet 5. § f) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére