• Tartalom

8/2017. (VI. 30.) HM rendelet

8/2017. (VI. 30.) HM rendelet

a honvédelmi feladatokkal kapcsolatos sajátos környezethasználatokról, valamint a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott környezetvédelmi megbízottak alkalmazási és képesítési feltételeiről

2017.07.02.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (16) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztériumra, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézményre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.

2. § A honvédelmi szervezeteknél a környezetvédelmi feladatok ellátása érdekében, az 1. melléklet szerinti tevékenységek ellátása esetén legalább a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. § c) pontja szerinti középfokú környezetvédelmi képesítések valamelyikével rendelkező környezetvédelmi megbízottat kell – állománytáblában vagy munkaköri jegyzékben rendszeresített beosztásban vagy munkakörben, ennek hiányában megbízási szerződés alapján – foglalkoztatni.

3. § A honvédelmi feladatokkal kapcsolatos sajátos környezethasználatokat, amelyek esetében környezetvédelmi megbízottat kell foglalkoztatni, az 1. melléklet tartalmazza.

4. § Ez a rendelet 2017. július 1-jén lép hatályba.

5. §1

1. melléklet a 8/2017. (VI. 30.) HM rendelethez

A honvédelmi tevékenységgel összefüggő sajátos környezethasználatok és az azokhoz kapcsolódó környezetvédelmi feladatok

 

A

B

C

D

1.

Tevékenység

2.

Feladat-
csoport

Honvédelmi feladat

Környezethasználatok

Környezet-, víz- és természetvédelmi feladatok

3.

I.

Kiképzési és szolgálati feladatok végrehajtása

Kézifegyverekkel, toronyfegyverekkel, lövegekkel, tüzérségi eszközökkel, illetve rakétákkal történő lövészet végrehajtása

1. Védett természeti és Natura 2000 természetvédelmi kezelési irányelveinek érvényesítése a kiképzési feladatok tervezésében és végrehajtásában
2. Gyakorlatot elrendelő belső rendelkezés környezetvédelmi fejezetének kidolgozása
3. Gyakorlatterv környezetvédelmi mellékletének kidolgozása a környezet- és természetvédelmi követelményeknek megfelelően
4. Gyakorlatra vonatkozó környezetvédelmi engedélyezési eljárásban való részvétel (szükség esetén)
5. Előzetes egyeztetés lefolytatása a területileg érintett vízügyi igazgatósággal
6. Előzetes egyeztetés lefolytatása a területileg érintett víziközmű üzemeltetőjével
7. Nemzetközi gyakorlatokra vonatkozó egyezmények kidolgozása és egyeztetése
8. Fogadó nemzet környezetvédelmi előírások kidolgozása
9. Gyakorlatra vonatkozó egyeztetés végrehajtása vízbázis védőövezetén a vízbázis, távlati vízbázis üzemeltetőjével

4.

Harcászati és vezetési gyakorlatok

5.

Robbantási, imitációs gyakorlatok

6.

Robbanó anyagok megsemmisítése

7.

Tűzakadálypálya használata

8.

Vegyivédelmi mentesítési gyakorlatok

9.

Ideiglenes és állandó helikopter-leszállóhelyek igénybevétele

10.

Légijárművek kis magasságon történő repülése

11.

Pilóta nélküli légijárművek alkalmazása, a szükséges leszállóhelyek működtetése

12.

Vízfelszínen és annak közelében végzett híd- és kompátkelő helyek építése és működtetése

13.

Felszíni vizek közelében víznyerő helyek és víztisztító állomások, víztisztító pontok telepítése és üzemeltetése

14.

Műszaki zárak létesítése, utak karbantartása, ideiglenes hidak építése, földmunkák, tüzelőállások kialakítása

15.

II.

Katonai létesítmények üzemeltetése

Veszélyes anyagok, készítmények tárolása, felhasználása

1. Környezetvédelmi kockázatbecslés elkészítése
2. Objektum Környezetvédelmi Szabályzat elkészítése, felülvizsgálata
3. Üzemi vízminőségi kárelhárítási tervek készítése
4. Környezetvédelmi szakanyagok biztosítása
5. Hulladék-nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatok végzése
6. Környezetvédelmi hatósági engedélyezési, fenntartási eljárásokban való részvétel
7. Előzetes egyeztetés lefolytatása a területileg érintett víziközmű üzemeltetőjével
8. Vízbázisvédelmi előírások betartása
9. Környezet- és természetvédelmi tárgyú pályázatok, projektek megvalósításában való közreműködés

16.

Hőtermelő berendezés üzemeltetése

17.

Egyedi szennyvíztisztító berendezés üzemeltetése

18.

Olaj- és iszapfogó műtárgy üzemeltetése

19.

III.

Lő- és gyakorlótér üzemeltetése, katonai táborok kialakítása, üzemeltetése

Bázishasználati és bázisüzemeltetési műszaki munkák kivitelezése

1. Részvétel védett természeti és Natura 2000 területtel érintett gyakorlótér természetvédelmi kezelési, fenntartási tervének összeállításában, felülvizsgálatában
2. Lőtérhasználati Utasítás környezetvédelmi fejezet kidolgozása
3. Környezetvédelmi Terv kidolgozása
4. Környezeti Kárelhárítási Terv kidolgozása
5. Környezetvédelmi szakanyag biztosítása
6. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok
7. Illegális hulladéklerakás felszámolásával kapcsolatos feladatok, ügyintézés
8. Tábori körülmények közötti objektumüzemeltetés környezetvédelmi feltételeinek kialakítása
9. Környezetkárosítás esetén eredeti állapot visszaállítása

20.

Tábori élelmezési ellátó pont üzemeltetése

21.

Tábori egészségügyi ellátó pont üzemeltetése

22.

Tábori elhelyezési körletek kialakítása, működtetése

23.

Tábori vizesblokkok üzemeltetése

24.

Tábori hulladéktároló hely kialakítása

25.

Ideiglenes telephely üzemeltetése

26.

Javító pont üzemeltetése, gép- és harcjárművek karbantartása, javítása

27.

Üzemanyag feltöltő pont üzemeltetése

28.

Tábori veszélyesanyag-tároló hely létesítése és üzemeltetése

29.

IV.

Haditechnikai eszköz üzemeltetése

Haditechnikai eszköz javítása, karbantartása, kiszolgálása

1. Felhasznált veszélyes anyag kezelése
2. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok
3. Hadfelszerelési anyaggal szemben előírt hadrafoghatósági követelmények teljesítését biztosító környezetvédelmi alkalmazási feltételek megteremtése

30.

Haditechnikai eszköz tárolása

31.

Haditechnikai eszköz mosása

32.

Hadihajó használata

33.

Hadihajó-kikötők, javító bázisok

34.

V.

Veszélyes anyagok kezelése, felhasználása, veszélyes hulladékok kezelése

Állandó és ideiglenes üzemanyagtöltő állomások, hordós tárolók üzemeltetése

1. Anyagfajták mennyiségének nyilvántartása anyagmérleg alapján
2. Környezetvédelmi szakanyag biztosítása kármentesítési feladatok ellátása céljából
3. Veszélyes hulladék elszállítása és kezelése
4. Környezeti Kárelhárítási Terv elkészítése
5. Üzemi gyűjtőhely okmányainak elkészítése, vezetése
6. Hulladék-nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatok végzése

35.

Üzemanyag át-, lefejtése

36.

Üzemanyag, illetve veszélyes anyag szállítása

37.

Harcanyagok tárolása

38.

Munkahelyi veszélyeshulladék-gyűjtőhely üzemeltetése

39.

Üzemi veszélyeshulladék-gyűjtőhely üzemeltetése

40.

MH központi veszélyeshulladék-
gyűjtőhely üzemeltetése

41.

VI.

MH katonai szervezeteinek hadfelszereléssel és harcanyaggal történő ellátása

Veszélyes anyagok beszerzése

1. Fejlesztések környezetvédelmi szempontjainak, elérhető legjobb technológia elvének érvényesítése
2. Hulladékmenedzsment-rendszer működtetése

42.

Haditechnikai eszközök beszerzése

43.

Élelmezési anyagok, üzemanyag és ruházati anyagok, készletek beszerzése és központi tárolása

44.

VII.

Az ország függetlenségének, szuverenitásának és területi épségének védelmére vonatkozó műveleti feladatok

Műveleti tevékenység végrehajtásából adódó környezeti igénybevételek

1. Környezeti kockázatelemzés
2. Műveleti terv környezetvédelmi fejezetének kidolgozása

45.

VIII.

Nemzetközi válságkezelő és béketámogató műveletekben való részvétel

Országhatárokon kívüli műveleti területeken végrehajtott katonai tevékenységek

1. Fogadó nemzettel, vezető nemzettel való környezetvédelmi együttműködés
2. Nemzeti felelősségi körbe tartozó környezetvédelmi feladatok teljesítése
3. Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete katonai környezetvédelmi előírásainak műveleti feladatokba történő integrálása
4. Befogadó nemzeti támogatás környezetvédelmi előírásainak és feladatainak megállapítása

46.

Gyakorlatok, lövészetek, kiképzési feladatok során jelentkező környezethasználatok

47.

IX.

Honvédelmi célú állami repülések céljára szolgáló repülőtér üzemeltetése

Légijármű üzemeltetése

1. Repülőtér környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölése
2. Zajvédelmi program kidolgozása, felülvizsgálata
3. Repülőtérrend zajvédelmi fejezetének kidolgozása, felülvizsgálata
4. Repülések, gyakorlatok környezetvédelmi, természetvédelmi (madárvédelmi) biztosítása
5. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok
6. Környezeti Kárelhárítási Terv kidolgozása
7. Üzemeltetési, engedélyezési eljárások lefolytatása
8. Környezetvédelmi szakanyagok biztosítása
9. Adminisztrációs tevékenység

48.

Légijármű javítása, karbantartása

49.

Repülő-üzemanyag tárolása és kiszolgálása

50.

Repülő-üzemanyag vizsgáló labor üzemeltetése

51.

Haditechnikai eszköz üzemanyagának tárolása és kiszolgálása

52.

Egyéb veszélyes anyag tárolása és felhasználása

53.

Repülőgépmosó üzemeltetése

54.

Légijármű jégtelenítése

55.

Légszennyező pontforrások üzemeltetése

56.

Haditechnikai eszközök és harcanyagok technikai kiszolgálása

57.

58.

X.

Honvédelmi célú állami repülések végrehajtása

Légi utántöltés

1. Környezeti kockázatok számbavétele
2. Kárelhárítási Terv kidolgozása
3. Repülési tervek környezetvédelmi, természetvédelmi (madárvédelmi) fejezetének kidolgozása

59.

Kis magasságú, földközeli repülés

60.

Vészledobás

61.

Ideiglenes leszállóhely kijelölése, üzemeltetése

62.

Honvédelmi célú repülési feladatokra kijelölt légterek használata

63.

XI.

Az MH hadrendjéből kivont, további felhasználásra feleslegessé vált inkurrens eszközök kezelése

Hadfelszerelések, harcanyagok tárolása

A rendszerből történő kivonási – különösen selejtezés, értékesítés, megsemmisítés – folyamatok felügyelete

64.

Inkurrens anyag tárolása

1

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére