• Tartalom

84/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet

egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2017.04.15.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 201. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat kihirdetéséről szóló 2015. évi XCIII. törvény 5. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. § Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:

6/A. § (1) A Főigazgatóság a 2014–2020 közötti programozási időszak ellenőrzései tekintetében elektronikus alkalmazást bocsát az ellenőrzött rendelkezésére az ellenőrzéssel kapcsolatos adatközlések teljesítéséhez, amit az ellenőrzött köteles igénybe venni és az ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségeit kizárólag elektronikus formában, azonosított és hiteles módon teljesíteni. A Főigazgatóság az ellenőrzött részére történő adatközléseket az elektronikus alkalmazáson keresztül teljesíti.
(2) Ha az elektronikus alkalmazáson keresztül történő közlés nem lehetséges, egyéb elektronikus eszközön azonosított és hiteles módon való közlésnek vagy postai úton történő kézbesítésnek van helye.”

3. § Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az észrevétel elfogadásáról vagy elutasításáról a vizsgálatvezető dönt, amelyről megbeszélés esetén a megbeszéléstől, megbeszélés hiányában az észrevételek beérkezésétől számított nyolc napon belül az érintetteknek az elektronikus alkalmazáson keresztül tájékoztatást ad, és az el nem fogadott észrevételeket indokolja.”

4. § Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet a következő 10/A. §-sal egészül ki:

10/A. § (1) A Főigazgatóság az ellenőrzésről készített ellenőrzési jelentés tervezetét, valamint a 10. § (7) bekezdése szerint lezárt jelentést az elektronikus alkalmazáson keresztül küldi meg az ellenőrzött szervezet vezetőjének.
(2) Az elektronikus alkalmazás útján megküldött dokumentumot az átvétel visszaigazolásával kell kézbesítettnek tekinteni.
(3) Ha a dokumentum elektronikus alkalmazáson keresztül történő átvételének visszaigazolása a küldés napját követő hét napon belül nem történik meg, a dokumentumot – az ellenkező bizonyításig – kézbesítettnek kell tekinteni.”

5–6. §3

7. § Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet

1–2.4

3. 8. § (1) bekezdésben az „írásban” szövegrész helyébe az „az elektronikus alkalmazáson keresztül” szöveg,

4. 9. § (3) bekezdésben az „esetén írásban” szövegrész helyébe az „esetén elektronikus alkalmazáson keresztül, valamint írásban” szöveg

lép.

8. §5

2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

9. §6

3. A kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló
78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet módosítása

10. §7

4. Az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények feladat- és hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről szóló 172/2015. (VII. 2.) Korm. rendelet módosítása

11. §8

5. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2–4. §, valamint a 7. § 3. és 4. pontja 2017. április 15-én lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. április 16. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 7. § 1–2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére