• Tartalom

9/2017. (III. 6.) FM rendelet

9/2017. (III. 6.) FM rendelet

a borszőlő telepítésére és kivágására vonatkozó szabályokról1

2020.09.28.

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés d), j) és k) pontjában,

a 21. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 17. és 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 16.) Korm. rendelet 65. § 1. és 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a) engedélyes: borszőlőültetvény telepítésére vonatkozó engedéllyel rendelkező természetes személy és jogi személy;

b) telepítés: a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 2. § 18–20. pontja szerinti új telepítési engedély, újratelepítési engedély, és átváltott telepítési engedély alapján végrehajtott telepítés, valamint az ültetvénynek a Btv. 7. § (1) bekezdése szerinti, más fajtára történő cseréje.

2. Nyilvántartások és jelentések

2. § (1) A 2015/561/EU bizottsági végrehajtási rendelet 11. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott adatokat a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban: HNT) állítja össze.

(2) A HNT az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a borpiaci évet követő év január 31-ig megküldi az agrárpolitikáért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter), aki azt minden év március 1-jéig továbbítja az Európai Bizottsághoz.

(3) A HNT szeptember 30-ig megküldi a miniszter részére a 2015/561/EU bizottsági végrehajtási rendelet 11. cikk (2) bekezdésében meghatározott tartalmú és formájú jelentéseket.

3. § A HNT nyilvántartást vezet az engedély nélkül telepített, valamint az engedély nélküli újratelepítéssel érintett ültetvények adatairól, amelyről a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. június 27-i 555/2008/EK bizottsági rendelet XIII. mellékletében foglalt 1. és 3. táblázat felhasználásával jelentést készít. A jelentést a HNT a borpiaci évet követő év január 31-ig megküldi a miniszter részére.

3. Új telepítési engedély

4. § (1) A miniszter minden év február 25-ig a HNT véleményének beszerzését követően meghatározza az adott naptári évben az új telepítések számára engedélyezhető terület nagyságát.

(2) A miniszter az új telepítések számára engedélyezhető terület nagyságáról minden év február 28-ig tájékoztatót tesz közzé a miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában és honlapján.

(3) A HNT meghatározza és honlapján minden év március 1-ig közzéteszi – az 1. melléklet szerinti formában – a 2015/560/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II. melléklet F. pontjában meghatározott feltételnek megfelelő szőlőfajták listáját.

(4) Borvidékenként legfeljebb három fajta szerepelhet a (3) bekezdés szerinti listán. Kiválasztani olyan fajtát lehet, amely esetében az alábbi feltételek közül legalább kettő teljesül:

a) a fajta termésének felvásárlási ára az előző három borpiaci év mindegyikében meghaladta a borvidékre érvényes átlagos felvásárlási árat;

b) a fajta az adott borvidéken növeli a termésbiztonságot, a borvidékre jellemző talaj- és éghajlati adottságokhoz jobban alkalmazkodik;

c) a fajta a borvidék valamely oltalom alatt álló eredetmegjelölésű borászati termékének minőségi javulásához járul hozzá.

(5) A HNT honlapján közzéteszi a (3) bekezdés szerinti listán szereplő fajták (4) bekezdésben foglalt szempontoknak való megfelelésének értékelését.

5. § (1) Az új telepítési engedély iránti kérelmet minden év április 1. és április 30. között lehet benyújtani az illetékes hegybíróhoz.

(2) A benyújtott kérelmeket május 30-ig a HNT összesíti, és a 2015/560/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II. melléklet F., G. és H. pontjának alkalmazásával, a 2015/561/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. melléklet B. pontja szerinti feltételek figyelembevételével az alábbi szempontok szerint rangsorolja:

a) a 2015/560/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II. melléklet F. pontban meghatározott feltételnek a kérelmező akkor felel meg, ha a kérelemben olyan szőlőfajta telepítését jelölte meg, amely a 4. § (3) bekezdése szerinti listán szerepel;

b) a 2015/560/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II. melléklet G. pontban meghatározott feltételnek a kérelmező akkor felel meg, ha a telepítést olyan földterületen kívánja végrehajtani, ahol a földterület borszőlő termőhelyi kataszter pontszáma meghaladja a 2. mellékletben meghatározott borvidéki átlagot;

c) a 2015/560/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II. melléklet H. pontban meghatározott kisméretű üzem feltételnek a kérelmező akkor felel meg, ha a benyújtott földhasználati összesítő alapján a kérelmezés napján legalább 0,5 hektár, de legfeljebb 20 hektár földterülettel rendelkezik;

d) a 2015/560/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II. melléklet H. pontban meghatározott közepes méretű üzem feltételnek a kérelmező akkor felel meg, ha a benyújtott földhasználati összesítő alapján a kérelmezés napján 20 hektárnál több, de legfeljebb 50 hektár földterülettel rendelkezik.

(3) A rangsor kialakítása során, amennyiben a kérelem megfelel

a) a (2) bekezdés a) vagy b) pontjában foglalt feltételnek, 1-1 pont,

b) a (2) bekezdés c) pontjában foglalt feltételnek, 0,6 pont,

c) a (2) bekezdés d) pontjában foglalt feltételnek, 0,4 pont

adható. Több feltétel együttes teljesülése esetén a pontszámokat össze kell adni.

4. A kivágás bejelentése

6. § (1) A kivágás tényét be kell jelenteni a hegybírónak. A kivágás bejelentésének a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) a bejelentő neve, lakcíme;

b) a bejelentőnek a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 3. §-ában meghatározott gazdasági akta száma (a továbbiakban: gazdasági akta száma);

c) a művelettel érintett ingatlanok adatai (település neve, helyrajzi szám, parcellaazonosító, területnagyság).

(2) A bejelentéshez mellékelni kell

a) közös tulajdonban lévő ingatlan esetén valamennyi tulajdonostársnak, a saját vagy közös tulajdonban lévő, de özvegyi vagy haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan esetén a haszonélvezőnek, illetve az özvegyi joggal rendelkező személynek, valamint használatot biztosító jogviszony fennállása esetén a használatba adónak a kivágásra vonatkozó, teljes bizonyító erejű magánokiratban adott hozzájáruló nyilatkozatát eredeti példányban, és

b) a kivágással érintett terület földterületen történő elhelyezkedéséről készített vázrajzot, amennyiben a kivágás nem a teljes földterületre terjed ki.

(3) A hozzájáruló nyilatkozatnak tartalmaznia kell

a) valamennyi tulajdonos, haszonélvező, özvegyi joggal rendelkező, és használatba adó

aa) természetes személy nevét és születési nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét,

ab) jogi személy cégnevét, székhelyét, adószámát,

b) a kérelmező nevét, címét és

c) az érintett földterület fekvése szerinti település nevét és az ingatlan helyrajzi számát.

5. Újratelepítési engedély

7. § (1) Újratelepítési engedély iránti kérelmet az nyújthat be, aki borszőlőültetvényt vágott ki, és a kivágás megtörténtét a hegybíró igazolta.

(2) Az újratelepítési engedélyt a kivágott ültetvénnyel legfeljebb megegyező nagyságú területre lehet igényelni. Az újratelepítési engedélyt ugyanabban a mezőgazdasági üzemben kell felhasználni, amelyben a borszőlőültetvényt kivágták.

(3) Az újratelepítési engedély iránti kérelmet postai úton vagy személyesen a HNT által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon kell benyújtani a kérelemben megjelölt, kivágott terület fekvése szerinti hegybíró részére, a kivágás időpontja szerinti borpiaci évet követő második borpiaci év végéig.

(4) Az újratelepítési engedély iránti kérelemnek tartalmazni kell

a) a kérelmező gazdasági akta számát,

b) a kérelmező nevét, lakcímét,

c) a kérelmet megalapozó, kivágott ültetvény adatait (település neve, helyrajzi szám, parcellaazonosító, területnagyság).

(5) A kivágás alapján kérelmezhető újratelepítési engedélyt a kivágás tényének bejelentését követően a jogosult gazdasági aktájának részeként kell nyilvántartani.

(6) A mezőgazdasági igazgatási szervnél családi gazdaságként nyilvántartásba vett mezőgazdasági üzem esetén a gazdálkodó család tagjainak gazdasági aktáit ugyanazon mezőgazdasági üzemhez tartozónak kell tekinteni.

(7) Ugyanazon földrészleten a meglévő borszőlő ültetvénnyel legalább azonos nagyságú borszőlő telepítés esetén az újratelepítési engedély kérelmezése esetén a kivágás tényének bejelentése nem szükséges.

6. Átváltott telepítési engedély

8. § (1) Az újratelepítési joggal rendelkező természetes személy, jogi személy az újratelepítési jog érvényességi idejének lejártáig, de legkésőbb 2020. december 31-ig kérelmezheti az újratelepítési jog telepítési engedélyre történő átváltását. Az újratelepítési jogtartalékból 2015. december 31-ig kiadott telepítési jog a vásárlás borpiaci évét követő második borpiaci év végéig érvényes.

(2) Az átváltott telepítési engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az átváltás alapját képező újratelepítési jogról szóló határozat számát.

(3) A nem saját jogon keletkezett újratelepítési jognak – az örökölt újratelepítési jog kivételével – engedélyre történő átváltása esetén a hegybíró csak oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező bor előállítására alkalmas szőlő telepítésére adhat engedélyt.

7. Kísérleti borszőlőültetvény, törzsültetvény telepítése

9. § A kísérleti borszőlőültetvény és törzsültetvény telepítésére e rendeletben a telepítésre vonatkozó engedély általános szabályai irányadóak.

8. A telepítésre vonatkozó engedély általános szabályai

10. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott telepítésre vonatkozó engedélyt (a továbbiakban: telepítési engedély) az a természetes személy vagy jogi személy kaphat, aki

a) rendelkezik gazdasági akta számmal, és

b) a kérelemben feltüntetett ingatlan tulajdonosa vagy az ingatlant érvényes jogcím alapján használja.

(2) A telepítési engedély iránti kérelmet postai úton vagy személyesen, a HNT által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon kell benyújtani a kérelemben megjelölt terület fekvése szerint illetékes hegybíró részére. A kérelemnek tartalmaznia kell

a) kérelmező gazdasági akta számát,

b) kérelmező nevét, lakcímét,

c) az érintett ingatlanok adatait (település neve, helyrajzi szám, parcellaazonosító),

d) a kérelemmel érintett földterület nagyságát,

e) új telepítési engedély iránti kérelem esetén a telepítendő szőlőfajta megnevezését.

11. § (1)2 A telepítési engedély iránti kérelemhez – kivéve az ugyanazon földrészleten a meglévő borszőlőültetvénnyel azonos nagyságú borszőlővel megvalósuló telepítést, valamint az ültetvény más fajtára történő cseréjét – mellékelni kell a talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak a talajvédelmi terv jóváhagyásáról szóló jogerős határozatának másolatát, amely – saját gyökerű szaporítóanyag felhasználása esetén – tartalmazza az érintett terület talaj immunitására vonatkozó rendelkezést is.

(2) A telepítési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell közös tulajdonban lévő ingatlan esetén valamennyi tulajdonostársnak, a saját vagy közös tulajdonban lévő, de özvegyi vagy haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan esetén a haszonélvezőnek, illetve az özvegyi joggal rendelkező személynek, valamint használatot biztosító jogviszony fennállása esetén a használatba adónak a telepítésre vonatkozó, teljes bizonyító erejű magánokiratban adott hozzájáruló nyilatkozatát eredeti példányban.

(3) A hozzájáruló nyilatkozatnak tartalmaznia kell

a) valamennyi tulajdonos, haszonélvező, özvegyi joggal rendelkező, és használatba adó

aa) természetes személy nevét és születési nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét,

ab) jogi személy cégnevét, székhelyét, adószámát,

b) a kérelmező nevét, címét és

c) az érintett földterület fekvése szerinti település nevét és az ingatlan helyrajzi számát.

(4) Az új telepítési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a kérelmező használatában lévő összes földterületre vonatkozó földhasználati összesítőt.

9. A telepítési engedély tartalma, módosítása és visszavonása

12. § (1) A telepítési engedély az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a kérelmező neve, lakcíme;

b) a kérelmező gazdasági akta száma;

c) a művelettel érintett ingatlanok adatai (település neve, helyrajzi szám, parcellaazonosító, területnagyság, telepítés esetén a terület termőhelyi kataszteri osztálya, pontérték);

d) telepítési jog átváltása esetén a telepítési engedélyre vonatkozóan a kérelmező birtokában lévő telepítési jog adatai;

e) az engedély időbeli hatálya;

f) a telepítéshez tartozó talajvédelmi tervet jóváhagyó határozat iktatószáma.

(2) A telepítést a jóváhagyott talajvédelmi tervben foglaltak szerint kell végrehajtani.

13. § (1) A hegybíró által kiadott telepítési engedély annak érvényességi ideje alatt módosítható.

(2) A 2012. augusztus 1-jétől kiadott telepítési engedély esetében az engedélyben szereplő telepített fajták arányának, vagy a sor- és tőtávolságnak a 10%-ot meg nem haladó mértékű megváltoztatásához nem szükséges az engedély módosítása.

(3) Kérelemre a hegybíró visszavonja a kiadott érvényes telepítési, pótlási, 2012. július 31-ig kiadott fajtaváltási engedély alapján megvalósuló fajtaváltási engedélyeket (a továbbiakban: fajtaváltás).

14. § (1) A telepítés elvégzésének tényét az engedélyesnek a végrehajtást követő 15 napon belül írásban be kell jelentenie a hegybíró részére. A bejelentés adattartalmát és formátumát a HNT honlapján teszi közzé. A bejelentéshez mellékelni kell az ültetvényleltárt és a szőlő szaporítóanyag származási igazolvány másolati példányát.

(2) A hegybíró az engedélyes által tett bejelentés kézhezvételét követően ellenőrzi a telepítés és a fajtaváltás végrehajtását, legkésőbb a bejelentést követő vegetációs időszak végéig.

(3)3 Amennyiben a hegybíró az ellenőrzése során megállapítja, hogy a telepített szőlőültetvény mérete az engedélyben szereplő területnagyságot – a területmérésre alkalmazott eszköz és módszer tűréshatárát is figyelembe véve – meghaladja, a ténylegesen mért területnagyság és az engedélyben szereplő területnagyság különbsége eredményeként kapott területnagyságot engedély nélkül végzett telepítésnek minősíti. Az engedély nélkül végzett telepítés tényének megállapításáról a hegybíró – az ellenőrzési jegyzőkönyv másolatának megküldésével – értesíti a borászati hatóságként eljáró megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: megyei kormányhivatal).

(4) Amennyiben a Pest Megyei Kormányhivatal a szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállítási támogatás felhasználása keretében végzett telepítést ellenőrizte, a hegybíró a Pest Megyei Kormányhivatal ellenőrzési jegyzőkönyvének jogsegély keretében történő bekérésével is teljesítheti az ellenőrzést.

10. Az új telepítési engedély vagy újratelepítési engedély fel nem használása esetén alkalmazandó szankció

15. § Amennyiben az új telepítési engedéllyel vagy újratelepítési engedéllyel rendelkező engedélyes az engedély érvényességi idején belül nem végzi el a telepítést – az ültetvény más fajtára történő cseréje és a fajtaváltás kivételével –, az engedélyes új telepítési engedély iránti kérelmet a lejárt engedély lejárati napjától számított két naptári éven belül nem nyújthat be.

16. §4 A hegybíró a tudomására jutott, engedély nélküli borszőlőültetvény telepítést 10 napon belül bejelenti a megyei kormányhivatal részére. A bejelentést a hegybíró megküldi a HNT részére.

17. § (1)5 A megyei kormányhivatal a telepítési engedély nélküli telepítés esetén – az ültetvény más fajtára történő cseréje kivételével – határidő tűzésével felszólítja az ültetvény használóját a szőlőültetvény kivágására, és a Btv. 43/D. § (2) bekezdésében foglaltak alapján bírság megfizetésére kötelezi a használót. A megyei kormányhivatal az eljárásáról tájékoztatja a hegybírót.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerint telepített ültetvényen termés található, a termés megsemmisítéséről az ültetvény használójának saját költségén kell gondoskodnia.

(3)6 Amennyiben az engedély nélkül telepített ültetvény terméséből borászati terméket készítettek, a használó a kivágás elrendeléséről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül köteles az ültetvényről származó termésből készített borászati termék lepárlásáról szerződést kötni olyan lepárlóüzemmel, amely 80 térfogatszázalékot meghaladó alkohol készítését végzi. A szerződésben legalább a megyei kormányhivatal által kiállított hatósági bizonyítványon szereplő mennyiségnek kell szerepelnie. Az eredeti szerződést a megkötésétől számított 15 napon belül a megyei kormányhivatal részére meg kell küldeni.

18. § (1)7 A lepárlóüzem a 17. § (3) bekezdése szerinti szerződés alapján beszállított termés lepárlását követő második hónap végéig köteles a megyei kormányhivatal részére az alábbi dokumentumokat benyújtani:

a) a szerződésbe foglalt termés átvételi bizonylatainak másolatát,

b) a jövedéki adóról szóló törvény végrehajtási rendelete szerinti adóraktári nyilvántartás Általános adatainak és Termékkészlet elszámolás adatainak másolatát azokra a hónapokra vonatkozóan, amelyekben az adott termék lepárlásra került,

c)8 az előállított alkoholra vonatkozó, a megyei kormányhivatal által kiállított minősítési bizonyítványt tételenként.

(2) A lepárlással kapcsolatban felmerült összes költség az ültetvény használóját terheli.

11. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 18. § 2017. április 1-jén lép hatályba.

20. § A 4. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségének a 2017. évben a HNT e rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül tesz eleget.

21. § E rendelet

a) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. cím III. fejezete,

b) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szőlőtelepítésekre vonatkozó engedélyezési rendszer tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. december 15-i 2015/560/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet, valamint

c) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szőlőtelepítésekre vonatkozó engedélyezési rendszer tekintetében történő alkalmazásával kapcsolatos szabályok megállapításáról szóló, 2015. április 7-i 2015/561/EU bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

22–23. §9

1. melléklet a 9/2017. (III. 6.) FM rendelethez

A 2015/560/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II. melléklet F. pontjában meghatározott feltételnek megfelelő, borvidéki és nem borvidéki területekre vonatkozó szőlőfajták

 

A

B

1.

Borvidék neve


Szőlőfajták neve

2.

Csongrádi

 

3.

Hajós-Bajai

 

4.

Kunsági

 

5.

Neszmélyi

 

6.

Badacsonyi

 

7.

Balatonfüred-Csopaki

 

8.

Balaton-felvidéki

 

9.

Etyek-Budai

 

10.

Móri

 

11.

Pannonhalmi

 

12.

Nagy-Somlói

 

13.

Soproni

 

14.

Balatonboglári

 

15.

Pécsi

 

16.

Szekszárdi

 

17.

Villányi

 

18.

Bükki

 

19.

Egri

 

20.

Mátrai

 

21.

Tokaji

 

22.

Zalai

 

23.

Tolnai

 

24.

A nem borvidéki területek

 

2. melléklet a 9/2017. (III. 6.) FM rendelethez

Borvidékek és a nem borvidéki területek átlagos borszőlő termőhelyi kataszteri pontértéke

 

A

B

1.

Borvidék neve


Átlagos termőhelyi pontérték

2.

Csongrádi

233

3.

Hajós-Bajai

227

4.

Kunsági

219

5.

Neszmélyi

311

6.

Badacsonyi

300

7.

Balatonfüred-Csopaki

333

8.

Balaton-felvidéki

329

9.

Etyek-Budai

304

10.

Móri

320

11.

Pannonhalmi

312

12.

Nagy-Somlói

290

13.

Soproni

324

14.

Balatonboglári

306

15.

Pécsi

310

16.

Szekszárdi

296

17.

Villányi

293

18.

Bükki

332

19.

Egri

326

20.

Mátrai

311

21.

Tokaji

327

22.

Zalai

291

23.

Tolnai

296

24.

A nem borvidéki területekre érvényes pontérték

274

1

A rendeletet a 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet 71. § f) pontja hatályon kívül helyezte 2021. augusztus 1. napjával.

2

A 11. § (1) bekezdése a 46/2020. (IX. 23.) AM rendelet 34. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 14. § (3) bekezdése a 46/2020. (IX. 23.) AM rendelet 34. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 16. § a 46/2020. (IX. 23.) AM rendelet 34. § c) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 17. § (1) bekezdése a 46/2020. (IX. 23.) AM rendelet 34. § d) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 17. § (3) bekezdése a 46/2020. (IX. 23.) AM rendelet 34. § d) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 18. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 46/2020. (IX. 23.) AM rendelet 34. § c) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 18. § (1) bekezdés c) pontja a 46/2020. (IX. 23.) AM rendelet 34. § c) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 22–23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére