• Tartalom

9/2017. (II. 8.) ORFK utasítás

9/2017. (II. 8.) ORFK utasítás

a médiatartalom-szolgáltatók részére adható tájékoztatás rendjéről szóló 10/2013. (III. 14.) ORFK utasítás módosításáról1

2017.02.09.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiatartalom-szolgáltatók részére adható tájékoztatás rendjéről szóló 10/2013. (III. 14.) ORFK utasítás módosítására kiadom az alábbi utasítást:
1. A médiatartalom-szolgáltatók részére adható tájékoztatás rendjéről szóló 10/2013. (III. 14.) ORFK utasítás (a továbbiakban: utasítás) 2. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az utasítás alkalmazásában)
b) kommunikációs szervek: az ORFK Kommunikációs Szolgálata (a továbbiakban: Szolgálat), a Rendőrség szóvivője, a Budapesti Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Osztálya (a továbbiakban: BRFK Kommunikációs Osztály), a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője (a továbbiakban: BRFK szóvivő), valamint a nem budapesti székhelyű rendőr-főkapitányságok kommunikációs feladatokat ellátó munkatársai (a továbbiakban: megyei kommunikációs szervek);”
2. Az utasítás 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A rendőrség szervei kommunikációs tevékenységének szakmai irányítását a Belügyminisztérium Kommunikációs Főosztály szakmai iránymutatásainak megfelelően működő Szolgálat látja el, amely egyúttal végzi – a Budapesti Rendőr-főkapitányság kivételével – a budapesti székhelyű rendőri szervek és a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ kommunikációs tevékenységét.”
3. Az utasítás a következő 3/A. ponttal egészül ki:
„3/A. A Rendőrség szóvivője az országos rendőrfőkapitánynak közvetlenül alárendelve végzi szakmai tevékenységét.”
4. Az utasítás a következő 3/B. ponttal egészül ki:
„3/B. A BRFK Kommunikációs Osztály, a BRFK szóvivő, valamint a megyei kommunikációs szervek (a továbbiakban: szakirányított kommunikációs szervek) szakmai tevékenységük során kötelesek a Szolgálat mint szakirányító kommunikációs szerv által meghatározottaknak megfelelően eljárni.”
5. Az utasítás 4. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Szolgálat a 3. pont szerinti szakmai irányítás keretében többek között)
d) gondoskodik a szakirányított kommunikációs szervek szakmai ellenőrzéséről;”
6. Az utasítás 4. pont g)–j) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Szolgálat a 3. pont szerinti szakmai irányítás keretében többek között)
g) előzetesen véleményt nyilvánít a szóvivők, valamint a BRFK Kommunikációs Osztály vezetője munkaköri leírásának szakmai tartalmával összefüggésben;
h) véleményezési jogot gyakorol a Szolgálat állományába nem tartozó kommunikációs munkatársak kiválasztásában, teljesítményértékelésében;
i) előzetesen véleményezi a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok kommunikációs koncepcióját és válságkommunikációs tervét;
j) a szakirányított kommunikációs szervek megfelelő reagálóképességének biztosítása érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket, így különösen hatáskörébe von ügyeket, utasítást ad kommunikációs reakció végrehajtására, személyügyi javaslatot tesz.”
7. Az utasítás 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Az ORFK-n és a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságon önálló szóvivő munkakört kell kialakítani. A hivatásos szolgálati jogviszonyban álló szóvivők munkájukat a Szolgálat vezetőjének szakmai irányításával végzik, feladataik végrehajtását a Szolgálat állományába tartozó egy-egy fő, szintén hivatásos szolgálati jogviszonyban álló referens segíti.”
8. Az utasítás 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. Az 5. pontban nem szerepeltetett megyei rendőr-főkapitányságokon, valamint a Budapesti Rendőr-főkapitányságon önálló szóvivői munkakört kell kialakítani. A hivatásos szolgálati jogviszonyban álló szóvivő munkáját:
a) a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság, a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság és a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság esetében legalább egy,
b) az a) alpontban nem említett megyei rendőr-főkapitányságokon legalább kettő önálló munkakört betöltő referens segíti,
c) a Budapesti Rendőr-főkapitányságon a Kommunikációs Osztály támogatja.”
9. Az utasítás a következő 6/A. ponttal egészül ki:
„6/A. A Szolgálat, valamint a Budapesti Rendőr-főkapitányság a kommunikációs tevékenység folyamatossága és a reagálóképesség biztosítása érdekében folyamatos, napi 24 órás sajtóügyeletet működtet. A Szolgálat sajtóügyelete szakmai irányítója a Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletének. A megyei kommunikációs szerveknél hivatali időn túl készenléti szolgálat ellátásával kell biztosítani a folyamatos ügymenetet és rendelkezésre állást.”
10. Az utasítás 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. A megyei rendőr-főkapitányságokon a szóvivők és a munkájukat segítő referensek a megyei rendőrfőkapitányok közvetlen alárendeltségében működnek. A Budapesti Rendőr-főkapitányságon a szóvivő, valamint a Kommunikációs Osztály vezetője egyaránt a budapesti rendőrfőkapitány közvetlen alárendeltségébe tartozik.”
11. Az utasítás 8. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendőrség feladatkörét érintő ügyekben:)
b) a Szolgálat, valamint a szakirányított kommunikációs szerv javaslatára, a rendőrség megkeresett szerve vezetőjének döntése alapján a megkeresés tárgya szerint érintett szolgálati ág, szolgálat vagy szakszolgálat vezetői megbízással vagy kinevezéssel rendelkező munkatársa tesz nyilatkozatot;”
12. Az utasítás 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. A médiatartalom-szolgáltatók számára a rendőri szervek kizárólag a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező kommunikációs szerv közreműködésével adhatnak tájékoztatást.”
13. Az utasítás 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. A Rendőrség szóvivője kivételével a kommunikációs szervek munkanapokon 8 óráig kötelesek a székhelyükön bejelentett valamennyi médiatartalom-szolgáltató rendőrséggel, a rendőrség tevékenységével összefüggő közléseiből az elmúlt 24 órára vonatkozó lapszemlét készíteni. A médiatartalom-szolgáltatók munkaszüneti és a pihenőnapokon közzétett közléseit a munkaszüneti vagy a pihenőnapot követő első munkanapon készülő lapszemlének kell tartalmaznia. A lapszemle kötelező tartalmi eleme a kommunikációs reakcióterv.”
14. Az utasítás 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. A Szolgálat az általa készített lapszemlét annak elkészítését követő egy órán belül köteles elektronikus úton eljuttatni a szakirányított kommunikációs szervekhez. A szakirányított kommunikációs szervek kötelesek az általuk készített lapszemlét annak elkészítését követő egy órán belül a Szolgálat által működtetett ügyeletre (a továbbiakban: Ügyelet) elektronikus úton felterjeszteni.”
15. Az utasítás 35. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„35. A kommunikációs szervek közérdekű és statisztikai adat szolgáltatása esetén kötelesek a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság elemző-értékelő osztálya bevonásával az ORFK szakmailag érintett főigazgatóságával vagy szolgálatával – a bűnügyi szolgálati ágat érintő adatok esetében az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Elemző-értékelő Főosztállyal, míg a rendészeti szakterülethez tartozó szolgálati ágakra vonatkozó adatok esetében az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Rendészeti Elemző-értékelő Osztállyal – egyeztetni. A szakirányított kommunikációs szervek az egyeztetést követően a médiatartalom-szolgáltató részére továbbítandó tartalmat a Szolgálathoz terjesztik fel, amely a továbbítást jóváhagyja vagy – országos jelentőségű, illetve kiemelt érdeklődésre számot tartó ügyben, valamint ilyen tartalmú előzetes utasítás esetén – jóváhagyásra a továbbítandó tartalmat az országos rendőrfőkapitány részére felterjeszti.”
16. Az utasítás 37. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„37. A kommunikációs szervek egyen- vagy vegyesruhás alapellátási normába sorolt nyilatkozattételre jogosult munkatársainak nyilatkozattételére – az esemény jellegétől és a nyilatkozattétel helyszínétől függően – a rendőrségnél rendszeresített társasági, szolgálati vagy gyakorló öltözetben kerülhet sor.”
17. Az utasítás 39. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„39. A megyei rendőr-főkapitányságok szóvivői, illetve az őket helyettesítő személyek kötelesek az Ügyelet felé jelenteni:
a) munkanapokon 8 óráig napi munkavégzésük megkezdését és elérhetőségüket;
b) tervezhető távollétük esetén az őket helyettesítőket és a helyettesítők elérhetőségét;
c) munkaszüneti napok esetében az azt megelőző munkanap hivatali munkaidejének végéig a kommunikációs tevékenységgel összefüggő feladat felmerülése esetén közreműködésre kijelölt munkatársat és elérhetőségét.”
18. Az utasítás a következő 39/A. ponttal egészül ki:
„39/A. A Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtóügyelete köteles az Ügyelet felé jelenteni:
a) naponta 8 óráig a napi munkavégzés megkezdését;
b) a szóvivő távolléte esetén a helyettesítési feladatot ellátó személyt és annak elérhetőségét;
c) munkaszüneti napokon a szóvivői nyilatkozatra jogosult személyt és annak elérhetőségét.”
19. Az utasítás 40. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„40. A Szolgálat szakmai irányítás keretében köteles a szolgálati út mellőzésével biztosítani a szakirányított kommunikációs szervek számára a soron kívüli konzultáció lehetőségét.”
20. Az utasítás 9. alcímének címe helyébe a következő alcím cím lép:
„9. A szakirányított kommunikációs szervek egyéb kötelezettségei”
21. Az utasítás 46. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„46. A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok az általuk tervezett sajtótájékoztató tervezett időpontjáról és témájáról – a sajtótájékoztató megrendezéséről való döntést követően haladéktalanul – kötelesek értesíteni a Szolgálat vezetőjét, aki írásba foglalt indokolás mellett megtilthatja a sajtótájékoztató megtartását.”
22. Az utasítás 43–45. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „megyei (fővárosi)” szöveg lép.
23. Hatályát veszti az utasítás 62–65. pontja.
24. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
25. Az utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1

Az utasítás a 25. pont alapján hatályát vesztette 2017. február 10. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére