• Tartalom

1/2018. (VI. 21.) AM rendelet

az élelmiszer-rendész feladatellátásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól

2018.08.05.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (5) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Alkalmazási feltételek

1. § Élelmiszer-rendész az a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) állományába tartozó kormánytisztviselő, aki

a) rendelkezik a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. melléklet 14. vagy 18. pontja szerinti képesítéssel, valamint

b) az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényben (a továbbiakban: Rendészeti tv.) meghatározott

ba) elméleti és gyakorlati vizsgát sikeresen letette és

bb) előéleti alkalmazási feltételeknek megfelel.

2. A képzés, az eskütétel és a vizsgáztatás rendje

2. § (1) Az élelmiszer-rendész az 1. § b) pont ba) alpontja szerinti vizsgát a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendeletben kijelölt szerv előtt köteles letenni.

(2) Az 1. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti vizsga sikeres letételét követően az élelmiszer-rendész az országos főállatorvos előtt esküt tesz, melyről az országos főállatorvos az eskütételt követően kiállítja az 1. melléklet szerinti esküokmányt. Az esküokmányt a NÉBIH őrzi. Az eskü szövege a következő:

„Én, ................ esküszöm, hogy az élelmiszerlánc-felügyelettel összefüggő feladataimat maradéktalanul, lelkiismeretesen, a tőlem elvárható legmagasabb szakmai elvárásoknak és a jogszabályokban előírtaknak megfelelően látom el. A hatályos jogszabályok szerint mindazon személyekkel szemben késedelem nélkül eljárok, akik az állampolgárok élelmiszerbiztonsághoz fűződő jogait sértik vagy veszélyeztetik. A jogszabályban biztosított jogommal vissza nem élek.
(Az eskütevő meggyőződése szerint:) Isten engem úgy segéljen!”

(3) Az élelmiszer-rendész kétévente köteles az élelmiszerlánc-felügyelettel összefüggő jogszabályokkal kapcsolatos NÉBIH által szervezett továbbképzésen (a továbbiakban: képzés) részt venni és vizsgát tenni.

(4) Képzés az év folyamán bármikor szervezhető, azonban a vizsgaidőpontokat a kötelezettek létszámának, valamint a munkaidő és a költségtakarékossági szempontok figyelembevételével kell meghatározni. A képzés és vizsgáztatás időpontját a NÉBIH elnöke határozza meg.

(5) A NÉBIH gondoskodik

a) a képzéshez szükséges oktatókról,

b) a képzés és vizsgáztatás helyszíneiről,

c) az elméleti oktatáshoz kapcsolódó segédanyagokról,

d) a gyakorlati oktatáshoz szükséges eszközökről, valamint

e) az elméleti és gyakorlati vizsga követelményrendszerének meghatározásáról.

(6) A képzésen való részvétel kötelező. A képzésről történő megengedett hiányzás az összóraszám 10%-a. Ennél magasabb hiányzás esetén a képzést meg kell ismételni.

(7) Az élelmiszer-rendészeti feladatokat ellátó élelmiszer-rendész képzésének időtartama 40 óra, amely 60% elméleti, valamint 40% gyakorlati részből áll.

(8) A vizsga megkezdésének feltétele a képzésen történő részvétel. A NÉBIH a sikeres vizsga letételéről kiállítja a 2. melléklet szerinti vizsgabizonyítványt. Az elveszett vagy megsemmisült vizsgabizonyítvány pótlására – a vizsgajegyzőkönyv alapján – a NÉBIH hiteles vizsgabizonyítvány-másolatot állít ki. A hiteles vizsgabizonyítvány-másolat tartalma megegyezik az eredeti vizsgabizonyítvány tartalmával.

(9) Az élelmiszer-rendész gyakorlati ismereteinek szinten tartása érdekében a NÉBIH kéthavonta intézkedéstaktikai képzéseket szervez. A gyakorlati képzés időtartama 20 óra.

3. Nyilvántartásba vétel

3. § Az élelmiszer-rendészekről vezetett nyilvántartás – a Rendészeti tv. 9. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl – tartalmazza

a) az eskütétel időpontját, esküokmány számát,

b) a vizsgák időpontját és vizsgabizonyítványok sorszámát.

4. Szolgálati igazolvány és szolgálati jelvény

4. § Az élelmiszer-rendész szolgálati igazolványának leírását a 3. melléklet, a szolgálati jelvényének képét a 4. melléklet, a szolgálati jelvény leírását az 5. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A NÉBIH – a Rendészeti tv. 8. § (2) bekezdésében foglalt eseten túl – az élelmiszer-rendész szolgálati igazolványát és a szolgálati jelvényét késedelem nélkül bevonja, ha

a) a 2. § (4) bekezdés szerinti továbbképzési kötelezettségét nem teljesíti,

b) az élelmiszer-rendészt érintő bejelentés kivizsgálása során vagy szakmai felügyeleti ellenőrzés keretében megállapításra kerül, hogy feladatait nem a jogszabályokban előírtaknak megfelelően látja el.

(2) A NÉBIH a szolgálati igazolvány és a szolgálati jelvény bevonásával egy időben kezdeményezi

a) az országos főállatorvosnál az érintett élelmiszer-rendész élelmiszer-rendész névjegyzékből való törlését, valamint

b) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél – a szolgálati igazolvány és a szolgálati jelvény megküldésével – a szolgálati igazolvány és szolgálati jelvény visszavonását.

(3) A szolgálati igazolvány vagy a szolgálati jelvény elvesztését, eltulajdonítását, valamint megrongálódását az élelmiszer-rendész közvetlen vezetője felé köteles haladéktalanul bejelenteni, majd az esemény bekövetkeztéről, annak körülményeiről írásban jelentést készíteni.

(4) A NÉBIH elnöke az élelmiszer-rendész közvetlen vezetőjének kezdeményezése alapján

a) haladéktalanul intézkedik a megrongálódott szolgálati igazolvány vagy szolgálati jelvény cseréje iránt,

b) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél kezdeményezi az elveszett vagy eltulajdonított szolgálati igazolvány vagy szolgálati jelvény körözését.

5. Ruházati ellátmány

6. § (1) Az élelmiszer-rendész feladatait a NÉBIH által biztosított formaruhában és felszereléssel látja el. Az élelmiszer-rendész ruházati ellátmányának és szolgálati felszereléseinek jegyzékét a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A formaruha viselésétől vezetői utasításra, illetve olyan esetekben lehet eltérni, amikor a hatósági feladatellátás sikeressége egyéb öltözet viselését teszi szükségessé.

(3) A szolgálati jelvényt a téli és átmeneti időszakban a formaruha bal felső zsebén gombolással vagy tűzéssel, a nyári időszakban a póló bal mellrészének felső harmadában tűzéssel kell elhelyezni.

(4) A formaruhával és a felszereléssel kapcsolatos, e rendeletben nem szabályozott esetekben a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

6. Az élelmiszer-rendész által használt kényszerítő eszközök igénylésének, átvételének, visszavételének és térítésének szabályai

7. § (1) A NÉBIH az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv részére rendszeresített gázsprayt és legfeljebb 50 gramm töltőtömegű könnygázszóró palackot (a továbbiakban együtt: vegyi eszköz), valamint rendőrbotot az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szervétől (a továbbiakban: ellátó szerv) igényelheti.

(2) A NÉBIH az igényelt vegyi eszköz, valamint rendőrbot ellenértékét köteles megtéríteni.

8. § A NÉBIH a vegyi eszköz és rendőrbot mennyiségére vonatkozó igényét évente két alkalommal – a tárgyévet megelőző év december hónap tizenötödik napjáig, illetve a tárgyév június hónap tizenötödik napjáig – az ellátó szerv részére írásban küldi meg.

9. § (1) A vegyi eszköz szavatossági idejének lejártakor vagy kiürülésekor, illetve a biztonságos használatra való alkalmatlanná válását követően annak megsemmisítéséről a NÉBIH gondoskodik.

(2) A NÉBIH erre irányuló igénye esetén az ellátó szerv a vegyi eszköz szavatossági idejének lejártakor vagy kiürülésekor, illetve a biztonságos használatra való alkalmatlanná válását követően azt visszaveszi, és megsemmisíti. Eltérő megállapodás hiányában a NÉBIH a megsemmisítés költségeit köteles az ellátó szerv részére megtéríteni.

7. Az élelmiszer-rendész által használt kényszerítő eszközökre vonatkozó általános szabályok

10. § (1) Az élelmiszer-rendész a feladatának jogszerű teljesítése során kényszerítő eszköz alkalmazására az e rendeletben meghatározottak szerint jogosult.

(2) Kényszerítő eszközzel ellátni csak az alkalmazására kiképzett élelmiszer-rendészt lehet.

(3) Kényszerítő eszköz – a megfogás, a leszorítás, az elvezetés vagy más, az élelmiszer-rendész által fizikai erőkifejtéssel alkalmazott, valamely cselekvésre vagy cselekvés abbahagyására irányuló kényszerítés (a továbbiakban együtt: testi kényszer) kivételével – nem alkalmazható a magatehetetlen és a gyermekkorú személlyel, továbbá a terhes nővel szemben, ha e körülményekről az intézkedőnek tudomása van, vagy e körülmények számára nyilvánvalóan felismerhetők.

(4) Nincs helye kényszerítő eszköz további alkalmazásának, ha az ellenszegülés megtört, vagy az intézkedés eredményessége anélkül is biztosítható.

(5) Ha a NÉBIH által alkalmazható kényszerítő eszköz nem áll rendelkezésre, vagy a használatára nincs lehetőség, más eszköz is igénybe vehető, amennyiben a helyettesített eszköz alkalmazásának a feltételei fennállnak, és az adott eszköz alkalmas az intézkedéssel elérni kívánt cél megvalósítására, feltéve, hogy ilyen célra történő használata nem esik e rendelet vagy más jogszabály tiltó rendelkezésének hatálya alá. A kényszerítő eszközökre vonatkozó előírásokat ilyen esetben is megfelelően alkalmazni kell.

11. § (1) Az élelmiszer-rendész köteles az intézkedése megkezdése előtt – ha az élelmiszerlánc eseménnyel vagy rendkívüli élelmiszerlánc eseménnyel összefüggő intézkedés eredményességét aránytalan mértékben veszélyezteti, az intézkedés befejezésekor – a szolgálati igazolványa felmutatásával igazolni magát, és ezzel egy időben tájékoztatni az ellenőrzés alá vont személyt az intézkedés okáról és annak menetéről.

(2) Az élelmiszer-rendész kényszerítő eszközt – az arányosság követelményét szem előtt tartva – akkor alkalmazhat, ha az intézkedés alá vont magatartására, ellenszegülésének mértékére figyelemmel indokolt, így különösen azzal szemben, aki

a) az intézkedés során az élelmiszer-rendész által jogszerűen adott utasításokat nem hajtja végre, de tevőleges ellenszegülést nem mutat (passzív ellenszegülést tanúsító személy),

b) nem veti magát alá az élelmiszer-rendész jogszerű intézkedésének, magatartásával fizikai erőkifejtés útján is igyekszik azt megakadályozni (aktív ellenszegülést tanúsító személy),

c) az intézkedő élelmiszer-rendészre, illetve a támogatására vagy védelmére kelt személyre rátámad (támadó magatartást tanúsító személy).

(3) A kényszerítő eszköz alkalmazását jól hallható, közérthető és határozott módon a következő sorrendben meg kell előznie a jogellenes magatartás abbahagyására való felszólításnak, „a törvény nevében” szavak előrebocsátásával, valamint a figyelmeztetésnek, hogy kényszerítő eszköz alkalmazása következik.

12. § (1) Az élelmiszer-rendész – a Rendészeti tv. 22. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – jelentést tesz közvetlen vezetőjének, aki soron kívül értesíti a NÉBIH elnökét.

(2) Az élelmiszer-rendész a Rendészeti tv. 22. § (1) bekezdésében foglalt jelentést közvetlen módon felterjeszti a NÉBIH elnökének.

(3) A Rendészeti tv. 22. § (2) bekezdésében foglalt kivizsgálást (a továbbiakban: kivizsgálás) a NÉBIH elnöke rendeli el.

(4) A kivizsgálás során a NÉBIH elnöke vagy az általa megbízott személy

a) kényszerítő eszköz alkalmazásával okozott sérülés esetén meghallgatja azt, akivel szemben a kényszerítő eszközt alkalmazták, valamint azt, aki az eseménynél jelen volt, és meghallgatása a tényállás tisztázását elősegítheti, feltéve, hogy a meghallgatandó személy – ide nem értve az élelmiszer-rendészt – a meghallgatásához hozzájárult,

b) tisztázza az élelmiszer-rendész jelentésében észlelt esetleges ellentmondásokat, továbbá

c) a rendelkezésre álló adatok alapján kivizsgálja a kényszerítő eszköz alkalmazásának szakszerűségét, jogszerűségét, arányosságát és indokoltságát abban az esetben, ha az a) pontban foglaltak alapján hozzájárulásra jogosult személy a meghallgatását vagy a válaszadást megtagadja, illetve elérhetősége a NÉBIH elnök írásos megkeresésének kibocsátását követő 30 napon belül nem vált ismertté.

(5) A kivizsgálás során tett megállapításait a NÉBIH elnöke vagy az általa megbízott személy írásban rögzíti, amelyben állást foglal a jogszerűség, szakszerűség, indokoltság és arányosság követelményének megtartásáról. Ha megállapítása szerint a kényszerítő eszköz alkalmazására jogszabálysértő módon került sor, a NÉBIH elnöke erről – a Rendészeti törvény 22. § (2) bekezdésében meghatározott jelentés, valamint az intézkedés munkáltatói kivizsgálásáról készült írásos dokumentum egyidejű megküldése mellett – a következő munkanapon értesíti az intézkedés, illetve a kényszerítő eszköz alkalmazásának helye szerint illetékes rendőrkapitányságot.

8. Testi kényszer

13. § (1) Testi kényszer – a Rendészeti tv.-ben meghatározott feltételek fennállása esetén – akkor alkalmazható, ha az élelmiszer-rendész erőfölénye vagy az intézkedés alá vont személy állapota, magatartása folytán az intézkedés eredményessége ezzel biztosítható.

(2) A testi kényszer alkalmazása során az élelmiszer-rendész – a támadás céljára szolgáló eszköz használatának megakadályozása, illetve a támadás elhárítása érdekében elengedhetetlenül szükséges mértékben – önvédelmi fogásokat is alkalmazhat.

(3) Nem minősül testi kényszernek, amikor az élelmiszer-rendész – jogszerű intézkedése során, az intézkedés biztonságos végrehajtása érdekében – a felé kartávolságon belülre lépő, illetve a mozgásának folyamatosságát akadályozó személyt csupán nyújtott kezével, minimális erőkifejtéssel magától távol tartja.

9. Vegyi eszköz és rendőrbot

14. § (1) Az élelmiszer-rendész az intézkedés megkezdésekor – szükség esetén –

a) a vegyi eszközt készenlétbe helyezi, és felkészül a Rendészeti tv. 21. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alkalmazására,

b) a rendőrbotot – vagy a vele egy tekintet alá eső más eszközt – kézbe fogja, és felkészül a támadás elhárítására.

(2) A rendszeresített rendőrbot hiánya esetén azzal egy tekintet alá esik minden más – a rendszeresített rendőrbotéval azonos hatású – alkalmi eszköz.

(3) A rendőrbot vagy a vele egy tekintet alá eső más eszköz alkalmazásakor

a) az ütésnek lehetőleg a támadó végtagot kell érnie, valamint

b) kerülni kell, hogy az ütés súlyos sérülést okozzon.

10. Szolgálati kutya alkalmazása

15. § Az élelmiszer-rendész csak az adott feladatra kiképzett, minősítő vizsgával rendelkező, egészséges, ápolt és jó erőnlétű kutyával láthat el szolgálatot.

11. Záró rendelkezés

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2018. (VI. 21.) AM rendelethez

Az élelmiszer-rendész eskü letételét igazoló esküokmány
ESKÜOKMÁNY
Igazolom, hogy ................................................................................................. élelmiszer-rendész (szül. hely, idő: ..................... anyja neve: ......................................................................................) az élelmiszer-rendész feladatellátásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szóló 1/2018. (VI. 21.) AM rendelet szerinti esküt a mai napon előttem letette.
Ennek alapján részére ........... számú szolgálati igazolványt, szolgálati jelvényt kiadtam. Az esküt tett élelmiszer-rendészek országos nyilvántartásába ................. sorszámmal bevezettem.
Kelt: ..............................................
P. H.
..............................................................
országos főállatorvos

2. melléklet az 1/2018. (VI. 21.) AM rendelethez

Sorszám:
VIZSGABIZONYÍTVÁNY
Igazolom, hogy      (név)
...............................................……. (szül. hely) ..................................…… (szül. idő) ...............................................................
..................................................... (anyja neve) a ........................................................ az élelmiszerlánc-felügyelettel összefüggő jogszabályokkal kapcsolatos továbbképzésen részt vett, és azt követően eredményes vizsgát tett.
..............................., 20........ ..............................
..............................................................
a bizottság elnöke
P. H.

..............................................................

..............................................................

bizottsági tag

bizottsági tag

3. melléklet az 1/2018. (VI. 21.) AM rendelethez

Szolgálati igazolvány

1. Az élelmiszer-rendész szolgálati igazolványa a Rendészeti tv. 10. § (2) bekezdésében meghatározott adattartalommal rendelkező, az ISO 7810 (1995) vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, többrétegű, melegen laminált, műanyag kártya, amely megfelel az „A” okmányvédelmi kategóriának.

2. Az alapanyagba integrált arckép méretének legalább 30 × 24 mm-nek kell lennie. Az arcképmezőn belül az áll és a fejtető közötti résznek a teljes képmagasság 70–80%-a közöttinek kell lennie.

4. melléklet az 1/2018. (VI. 21.) AM rendelethez

Szolgálati jelvény képe

5. melléklet az 1/2018. (VI. 21.) AM rendelethez

Szolgálati jelvény
Az élelmiszer-rendész szolgálati jelvénye ovális alakú, 80 mm magas és 60 mm széles, műgyanta felülettel ellátott fémlemez, bőr alátéten. Az ovális pereme 3,5 mm szélességben ezüstszínű. A pajzson belül az egyes elemek fekete alapon helyezkednek el. A felső perem ívét követi az „ÉLELMISZER-RENDÉSZ” felirat, amely fehér színű Calibri Bold betűtípus nagybetűs változatával szedett, alatta az új logónak megfelelő fehér-zöld színű „nébih” felirat helyezkedik el, amelynek magassága 8 mm. A felirat alatt elhelyezkedő szárnyait széttáró héja (Accipiter gentilis), amelynek színe barna és szélessége 38 mm, magassága 24 mm. Karmai alatt balról jobbra keskenyedő formában bal felől 3 mm-es, jobb felől 0 mm-es piros, bal felől 3 mm-es, jobb felől 0 mm-es fehér, bal felől 3 mm-es, jobb felől 0 mm-es zöld színű sávok helyezkednek el. A nemzeti színű sávok találkozásánál aranyszínű, 18 mm átmérőjű háromnegyedes napkorong. A nemzeti színű sávok alatt helyezkedik el az egyedi azonosító, amely 5 mm magasságú. A hat számjegyű egyedi azonosító részére a jelvény alsó részén kialakított szám mezőbe az azonosító számok véséssel kerülnek kialakításra. Az azonosító számokat galvanizálás után fehér színre kell kifesteni.

6. melléklet az 1/2018. (VI. 21.) AM rendelethez

Az élelmiszer-rendész ruházati ellátmányának és szolgálati felszereléseinek jegyzéke
I.

A

B

C

D

Ruházati cikk megnevezése

Irányszín

Mennyiség/
Mennyiségi egység

Tervezett viselési idő
(hónap)

1.

Télikabát (dzseki)

khaki/coyote

1 db

24

2.

Átmeneti kabát

khaki/coyote

1 db

24

3.

Esőkabát és esőnadrág

khaki/coyote

1 db

24

4.

Nyári nadrág

khaki/coyote

2 db

12

5.

Átmeneti nadrág

khaki/coyote

2 db

24

6.

Téli nadrág

khaki/coyote

2 db

24

7.

Pulóver

khaki/coyote

1 db

24

8.

Garbó

khaki/coyote

2 db

24

9.

Hosszú ujjú pamut póló

khaki/coyote

2 db

12

10.

Rövid ujjú pamut póló

khaki/coyote

4 db

12

11.

Téli aláöltözet felső

khaki/coyote

2 db

24

12.

Téli aláöltözet alsó

khaki/coyote

2 db

24

13.

Nyaksál

khaki/coyote

1 db

24

14.

Nyári cipő

khaki/coyote

1 db

24

15.

Gumicsizma (–40 °C-ig)

khaki/coyote

1 pár

24

16.

Téli bakancs (bélelt)

khaki/coyote

1 pár

24

17.

Téli kesztyű ötujjas (bélelt)

khaki/coyote

1 pár

24

18.

Taktikai öv

khaki/coyote

1 db

24

19.

Taktikai mellény

khaki/coyote

1 db

24

20.

Téli sapka

khaki/coyote

1 db

24

21.

Nyári sapka

khaki/coyote

1 db

12

22.

Nadrágszíj (bőr)

barna

1 db

24

23.

Nyári zokni

fekete

3 pár

12

24.

Téli zokni

fekete

3 pár

12

25.

Láthatósági mellény

sárga vagy narancs

1 db

24

26.

Láthatósági kabát (vízálló)

sárga vagy narancs

1 db

24

II.

A

B

C

Felszerelési eszközök megnevezése

Mennyiség/
Mennyiségi egység

Tervezett viselési idő
(hónap)

1.

Névkitűző

1 db

2.

Szolgálati jelvény

1 db

3.

Karjelvény (hímzett, tépőzáras)

5 db

4.

Gázspray tok

1 db

5.

Rendőrbottartó karika

1 db

6.

Irattartó övtáska

1 db

7.

Lámpatartó heveder (övre)

1 db

8.

Rádiótartó tok

1 db

III.

A

B

C

Kényszerítő és egyéb eszközök megnevezése

Mennyiség/
Mennyiségi egység

Tervezett viselési idő
(hónap)

1.

Rendőrbot (tonfa)

1 db

2.

Gázspray

1 db

3.

Többfunkciós kés (LEATHERMAN)

1 db

4.

Kutatóbot teleszkópos nyéllel

1 db

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére