• Tartalom

10/2018. (X. 29.) PM rendelet

10/2018. (X. 29.) PM rendelet

a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról1

2019.01.01.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet

szerint módosul.

2. § Hatályát veszti a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 115a–115d sora.

3. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 10/2018. (X. 29.) PM rendelethez

1. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 1. melléklet, 9. Oktatás pont, 0980 Máshová be nem sorolt oktatás alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„0980 Máshová be nem sorolt oktatás
098010 Oktatás igazgatása
098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai
098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai
098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai
098040 Nemzetközi oktatási együttműködés
098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai
098052 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység működtetési feladatai
098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai
098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai”
2. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 1. melléklet, 10. Szociális védelem pont, 1070 Egyéb szociális kirekesztettség alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1070 Egyéb szociális kirekesztettség
107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása
107012 Hajléktalanok rehabilitációs célú bentlakásos ellátása
107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása
107015 Hajléktalanok nappali ellátása
107016 Utcai szociális munka
107020 Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos ellátása
107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
107050 Szociális étkeztetés népkonyhán
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
107052 Házi segítségnyújtás
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok”

2. melléklet a 10/2018. (X. 29.) PM rendelethez

    1.     A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 113. sora helyébe a következő sor lép:

 

(A

B

C)

„113

 

 

Ide tartozik:
– a pedagógiai szakszolgálat a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti tevékenységével kapcsolatos szakmai feladatok ellátása.”

    2.     A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 115. sora helyébe a következő sor lép:

 

(A

B

C)

„115

 

 

Ide tartozik:
– a pedagógiai szakszolgálat a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti tevékenységével kapcsolatos szakmai feladatok ellátása.”

    3.     A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat 117–118. sora helyébe a következő sorok lépnek:

 

(A

B

C)

„117

 

 

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

118

 

 

Ide tartozik:
– a koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel étkezés biztosítására nem képes személyeknek szociális konyha keretében – önálló konyhán, főzőhelyen, egyéb intézményi étkezőhelyen, utalvány ellenében vendéglátóipari egységben vagy egyéb intézményben történő fogyasztás biztosításával, a helyben fogyasztás hiányában az étel elvitelének lehetővé tételével, vagy lakásra szállítással – nyújtott legalább napi egyszeri meleg étkezéssel összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)”

    4.     A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat a következő 122–129. sorral egészül ki:

 

(A

B

C)

„122

 

 

098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai

123

 

 

Ide tartozik:
– a sajátos nevelési igényű, óvodai nevelésben, iskolai nevelésben-oktatásban részt vevő gyermek, tanuló utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat útján történő ellátásával kapcsolatos szakmai feladatok ellátása.

124

 

 

098052 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység működtetési feladatai

125

 

 

Ide tartozik:
– a sajátos nevelési igényű, óvodai nevelésben, iskolai nevelésben-oktatásban részt vevő gyermek, tanuló utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat útján történő ellátásával kapcsolatos működtetési feladatok ellátása.

126

 

 

098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai

127

 

 

Ide tartozik:
– a súlyos és halmozottan fogyatékos tanuló fejlesztő nevelésével-oktatásával kapcsolatos szakmai feladatok ellátása.

128

 

 

098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai

129

 

 

Ide tartozik:
– a súlyos és halmozottan fogyatékos tanuló fejlesztő nevelésével-oktatásával kapcsolatos működtetési feladatok ellátása.”

    5.     A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat a következő 116a–116b sorral egészül ki:

 

(A

B

C)

„116a

 

 

107050 Szociális étkeztetés népkonyhán

116b

 

 

Ide tartozik:
– a más étkeztetési formát igénybe nem vevő, szociálisan rászoruló személyek számára népkonyha keretében alkalmi jelleggel és helyben fogyasztással nyújtott legalább napi egyszeri egy tál meleg étel biztosításával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)”

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére