• Tartalom

10/2018. (III. 7.) EMMI rendelet

a PET-eljárással végzett ellátások központi várólistájának működési rendjéről

2022.02.01.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya

a) az Egészségbiztosítási Alap terhére befogadott és finanszírozott valamennyi, pozitronemissziós tomográfia alapú eljárással (a továbbiakban: PET-eljárás) végzett ellátás (a továbbiakban: PET-ellátás) igénylésére, regisztrálására, szervezésére, tervezésére,

b) a PET-ellátásra szóló beutaló kiállítására jogosult szakorvosokra,

c) a PET-ellátást igénylő beteghez rendelt Szakmai Teamre és a Szakmai Teamet működtető egészségügyi szolgáltatóra,

d) a PET-ellátást végző egészségügyi szolgáltatókra (a továbbiakban: PET-szolgáltató),

e) a PET-ellátás szervezését végző PET Központi Várólista Bizottságra és annak Szakmai Albizottságára, illetve Minőségellenőrzési Albizottságára,

f) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre (a továbbiakban: NEAK),

g) a PET-ellátás igénylésére és igénybevételére jogosult személyekre

terjed ki.

2. Általános rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

a) Bizottság: a NEAK által létrehozott és működtetett, a PET-ellátások szervezésével megbízott PET Központi Várólista Bizottság;

b) bizottsági eljárás: a 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti eljárás;

c) egyszerűsített eljárás: a 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti eljárás;

d) ellátási igény: a PET-ellátás elvégzése érdekében a PET Központi Várólista Rendszeren (a továbbiakban: PETVR) keresztül az arra jogosult orvos által benyújtott igény;

e) előjegyzés: az az ellátási igény, amely alapján a beteg kérelmére a PET-ellátást a PETVR által megállapított legkorábbi irányidőponthoz képest legalább 5 nappal későbbi időpontra tervezik;

f)1

g) irányidőpont: az engedélyezett PET-ellátás elvégzésére a PETVR által meghatározott munkanap;

h) kapacitás lekötési sorrend: elsődlegesen a sürgős ellátási igény, másodlagosan az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően az adott indikációra megengedett maximális várakozási idő, valamint harmadlagosan az ellátási igény regisztrálásának időpontja alapján meghatározott ellátásütemezési sorrend;

i) Minőségellenőrzési Albizottság: a NEAK által létrehozott és működtetett, közvetlenül a Bizottság irányítása alatt álló, az érintett klinikai szakmák és diagnosztikus szakmák képviselőiből létrehozott, a PET-ellátások végzésének személyi, tárgyi körülményeit, valamint az elvégzett PET-ellátások minőségét, megfelelőségét, terápiás következményét rendszeresen vizsgáló, értékelő szakmai tagozat;

j) normál eljárás: a 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti eljárás;

k) országos PET várólista felelős: a NEAK főigazgatója által a PET-várólistához kapcsolódó, központi koordinációt igénylő feladatok irányítására és szervezésére kinevezett személy;

l) PETVR: a PET-ellátás igénybevételének regisztrálására szolgáló, az igénybejelentés és elbírálás folyamatának – a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok alkalmazásával – szakmai nyomon követését, a várakozási sorok nyilvántartását végző valósidejű, az elektronikus ellátásszervezési tranzakciókat ellenőrizhető módon dokumentáló informatikai rendszer;

m) PET várólista szabályok: a PET-ellátás iránti igények finanszírozási szakmai szempontok szerinti elbírálásának, valamint az igénybevétel prioritási szabályainak összessége;

n) sürgős ellátási igény: az az ellátási igény, amely tekintetében a döntési eljárásban közreműködő valamelyik szervezet szakmai okok miatt legalább 2 munkanappal rövidebb megengedett maximális várakozási időt jelöl meg, mint az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően az adott indikációra meghatározott megengedett maximális várakozási idő;

o) Szakmai Albizottság: a NEAK által létrehozott és működtetett, közvetlenül a Bizottság irányítása alatt álló, indikációs csoportonként elkülönült, a PET-ellátásra vonatkozó beutalási igényt felállító klinikai szakmák és az érintett diagnosztikus szakmák képviselőiből létrehozott szakmai csoport, amely feladatát elbírálási igényenként kijelölt egy vezetőből és két tagból álló albizottságban végzi;

p) Szakmai Team: az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet 9. § (6) bekezdése szerinti onko-team, amelynek tagjai a PET-ellátásra beutalt beteg kezelési tervének meghatározásában részt vesznek;

q) tervezett megjelenési időpont: a PET-ellátás elvégzésének a beteggel közölt tervezett időpontja, melyet a munkanap, óra, perc megjelölésével kell megadni;

r) várakozási idő: az igény regisztrálásától kezdődően az ellátás lelet kiadásával záruló befejezésig tartó időszak naptári napban meghatározva.

3. Az eljárások típusai

3. § (1) A PET-ellátásra az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

a) egyszerűsített, Szakmai Team általi engedélyezést nem igénylő eljárások esetén a beutaló orvos által regisztrált ellátási igényt követően (a továbbiakban: Szakmai Team közreműködését nem igénylő egyszerűsített eljárás) vagy

b) egyszerűsített, a Szakmai Team általi engedélyezést igénylő eljárások esetén a beutaló orvos beutalási igénye alapján, a Szakmai Team általi engedélyezést követően (a továbbiakban: Szakmai Team közreműködését igénylő egyszerűsített eljárás)

kerülhet sor, legfeljebb azonban havonta a PET-ellátásokra megállapított éves országos keretszám mértékének egy tizenketted része hatvan százalékáig.

(2) Az (1) bekezdés alá nem tartozó ellátási igények elbírálása esetén az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

a) a Szakmai Team engedélyezését nem igénylő, a Szakmai Albizottság engedélyezésével záruló eljárás esetén normál engedélyezési eljárásrendben (a továbbiakban: Szakmai Team közreműködését nem igénylő normál eljárás),

b) a Szakmai Team engedélyezését igénylő, a Szakmai Albizottság engedélyezésével záruló eljárás esetén normál engedélyezési eljárásrendben (a továbbiakban: Szakmai Team közreműködését igénylő normál eljárás)

történik.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés alá nem tartozó ellátási igények elbírálása esetén az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

a) a Szakmai Team engedélyezését nem igénylő, a Bizottság engedélyezésével záruló eljárás esetén bizottsági engedélyezési eljárásrendben (a továbbiakban: Szakmai Team közreműködését nem igénylő bizottsági eljárás),

b) a Szakmai Team engedélyezését igénylő, a Bizottság engedélyezésével záruló eljárás esetén bizottsági engedélyezési eljárásrendben (a továbbiakban: Szakmai Team közreműködését igénylő bizottsági eljárás)

történik.

(4) Ha az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően egyszerűsített eljárás alá tartozó igény az (1) bekezdésben meghatározott mérték miatt nem bírálható el egyszerűsített eljárásban, az igényt normál eljárásban kell elbírálni.

(5) Ha az adott beteg által igénybe vett PET-ellátások száma meghaladja az adott indikáció vagy indikációs csoport tekintetében az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően meghatározott értéket, az igényt bizottsági eljárásban kell elbírálni.

4. Az eljárásban részt vevők és azok feladatai

4. § A NEAK főigazgatója

a) létrehozza, működteti és felügyeli a PETVR-t, ennek keretében

aa) gondoskodik arról, hogy a PETVR-t a beutaló szakorvosok és egészségügyi szolgáltatók, valamint a PET-szolgáltatók valósidejű eléréssel használhassák, továbbá

ab) gondoskodik arról, hogy a szükséges informatikai megoldások, hatályos kódrendszerek a PETVR-ben rendelkezésre álljanak;

b) az adatvédelmi szabályok figyelembevételével gondoskodik arról, hogy a PETVR adatai az aktuális állapotnak megfelelő adatokkal nyilvános elektronikus portálon elérhetőek legyenek;

c) létrehozza és működteti a Bizottságot, melynek keretében kinevezi az Egészségügyi Szakmai Kollégium illetékes tagozatainak javaslata alapján a Bizottság tagjait és vezetőjét;

d) létrehozza a Szakmai Albizottságokat, valamint kinevezi azok tagjait és vezetőit, jóváhagyja a Szakmai Albizottságok ügyrendjét;

e) létrehozza a Minőségellenőrzési Albizottságot, valamint kinevezi annak tagjait és vezetőjét, jóváhagyja a Minőségellenőrzési Albizottság ügyrendjét;

f) gondoskodik a Bizottság és az albizottságok munkájának szabályozásáról és felügyeletéről;

g) rendszeresen értékeli a PET-ellátások igénybevételének helyzetét, az igények mértékét és változását, amelyről évente egyszer jelentést készít az egészségügyért felelős miniszter részére;

h) gondoskodik a szakmai szabályok megvalósításáról és ellenőrzéséről;

i) gondoskodik – a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 20/A. § (5) és (6) bekezdésének megfelelő – egyedi regisztrációs azonosítónak a regisztrálás sorrendjében történő képzéséről és kiadásáról a beutaló orvos részére;

j) kinevezi az országos PET várólista felelőst.

5. § (1) A beutaló orvos

a) a szakmai indikáció fennállása esetén regisztrálja az ellátási igényt a PETVR-ben a 2. melléklet 1. részében foglalt adattartalommal;

b) gondoskodik arról, hogy a PETVR-en keresztül az ellátási igény az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően megküldésre kerüljön

ba) az illetékes Szakmai Team számára, ha az adott megbetegedés tekintetében az ellátástervezésre kompetens Szakmai Team működik, vagy

bb) az illetékes Szakmai Albizottság részére, ha az igény nem tartozik a ba) alpont alá;

c) az ellátási igény bejelentésével egyidejűleg – az ellátási igény bejelentését igazoló dokumentum átadásával – tájékoztatja a beteget a PETVR által kiadott egyedi publikus azonosítóról, amely alapján a beteg közvetlenül tájékozódhat az ellátási igény elbírálásának állapotáról;

d) gondoskodik az ellátási igénynek a PETVR-ben történő módosításáról vagy a PETVR-ből való törléséről, ha azt a beteg kéri, vagy az állapotában olyan változás áll be, amely a módosítást, illetve a törlést szakmai szempontból indokolttá teszi.

(2) Ha az eljárás lefolytatásához nem szükséges a Szakmai Team részvétele, vagy ha az adott megbetegedés tekintetében kompetens Szakmai Team nem működik, a beutaló orvos egyszerűsített eljárás keretében dönt – a PETVR által megajánlott ütemezés alapján – a PET-ellátás irányidőpontjáról és a PET-ellátást végző szolgáltatóról, és erről tájékoztatja a beteget.

(3) A beutaló orvos a beteggel történt egyeztetés alapján a PETVR-ben rögzíti, hogy az ellátás ütemezése a PETVR által megajánlott ütemezés vagy a beteg kérése alapján előjegyzés szerint történik-e.

6. § (1) A Szakmai Team

a) az 5. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti esetben értékeli az ellátási igényt a szakmai szabályok és az adott indikáció vonatkozásában hatályos PET várólista szabályok, valamint a beteg egészségügyi állapotának és a betegút figyelembevételével,

b) az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően az adott ellátási igény tekintetében meghatározott indikáció, eljárási típus és eljárási határidő figyelembevételével dönt

ba) az igénynek az illetékes Szakmai Albizottság részére történő továbbításáról vagy

bb) egyszerűsített eljárásban az ellátási igény elfogadásáról a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően,

c) az elbírálás eredményéről értesíti az ellátást kezdeményező beutaló orvost,

d) rögzíti a PETVR-ben a beteg állapotáról, az értékelési eljárásról és annak eredményéről a 2. melléklet 2. része és 5. része szerinti adatokat.

(2) Az egyszerűsített eljárás alá tartozó igény elfogadása esetén a Szakmai Team dönt a PET-ellátásnak a PETVR által megajánlott irányidőpontjáról és a PET-ellátást végző egészségügyi szolgáltatóról is.

(3) Nem járhat el a Szakmai Team tagja olyan igény elbírálásában, melyet beutaló orvosként kezdeményezett.

7. § (1) A Bizottság

a) irányítja és szervezi az albizottságok munkáját,

b) jóváhagyja éves munkatervét és a módszertani eljárásokat az albizottságok egységes eljárása érdekében,

c) jóváhagyja a PET-ellátás végzésének személyi, tárgyi feltételeire, a minőségi kritériumokra vonatkozó, a Minőségellenőrzési Albizottság által előkészített szakmai javaslatokat, valamint a minőségértékelés indikátorait,

d) évente értékeli a PET-ellátások eredményét, az elvégzett PET-ellátások terápiás hasznát és minőségét.

(2) A Bizottság az 1. mellékletben bizottsági eljárásnak minősített indikációkhoz tartozó ellátási igények elbírálása során

a) értékeli az ellátási igényt a szakmai szabályok, a beteg egészségügyi állapotának és a betegút figyelembevételével,

b) döntést hoz az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően meghatározott eljárási határidő figyelembevételével,

c) rögzíti a PETVR-ben a beteg állapotáról, az értékelési eljárásról és annak eredményéről a 2. melléklet 4. része szerinti adatokat.

(3) A Bizottság ellátásszervezési feladata keretében eljár minden olyan esetben, amikor a PET-ellátás ütemezésében módosítási igény lép fel az engedélyezési eljárás lezárását követően.

(4) A Bizottság éves összefoglaló jelentést készít a NEAK főigazgatója részére.

(5) A Bizottságnak 4 tagja van. A Bizottság tagjait és közülük a Bizottság vezetőjét, valamint annak helyettesét a NEAK főigazgatója bízza meg az e rendelet szerinti feladatok ellátásával. A Bizottság három taggal bírálja el az igényt, amelyből egy fő a Bizottság vezetője, összeférhetetlenség vagy akadályoztatása esetén annak helyettese kell, hogy legyen. A Bizottság tagjai közül legalább egy személy nukleáris medicina végzettséggel, 3 személy pedig a PET-ellátásra beutalás tekintetében – a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ebtv.Vhr.) 3. § (1) bekezdésében – feltételként meghatározott szakmák valamelyikének megfelelő végzettséggel kell, hogy rendelkezzen.

(6) Nem járhat el a Bizottság tagja olyan igény elbírálásában, melyet beutaló orvosként kezdeményezett. Az ilyen igények elbírálásában vezetőként a helyettese jár el.

(7) A Bizottság tagjainak megbízása két évre szól. Az új tagok kinevezéséig a korábbi Bizottság a munkáját folyamatosan ellátja.

(8)2

(9) A Bizottság munkáját bírálatszervező segíti, aki továbbítja az elbírálandó ellátási igényeket a Bizottság tagjainak részére, és nyilvántartja a bizottsági tagok rendelkezésre állását.

(10)3

8. § (1) A Szakmai Albizottság

a) normál eljárásban értékeli a 3. melléklet alapján kompetenciájába tartozó ellátási igényeket a szakmai szabályok és az adott indikációra vonatkozó PET várólista szabályok, valamint a beteg egészségügyi állapotának, a betegút és az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően meghatározott eljárási határidő figyelembevételével, és döntést hoz az igény elfogadásáról,

b) a normál eljárás, valamint – a Bizottság által elfogadott igényről hozott döntést követően – a bizottsági eljárás második részeként döntést hoz a PETVR által felajánlott ütemezés alapján a PET-ellátás irányidőpontjáról és a PET-ellátást végző egészségügyi szolgáltatóról,

c) haladéktalanul értesíti a döntéséről a beteg kezelő orvosát,

d) rögzíti a PETVR-ben a beteg állapotáról, az értékelési eljárásról és annak eredményéről a 2. melléklet 3. része és 5. része szerinti adatokat.

(2) A Szakmai Albizottság tagjait a NEAK főigazgatója bízza meg az e rendelet szerinti feladatok ellátásával. A Szakmai Albizottság vezetőjét a NEAK főigazgatója a tagok közül kéri fel. A tagok számának meghatározása során figyelembe kell venni az éves várható elbírálási igények számát, az elbírálási igények szakmai összetételét és a megbízás időtartamát.

(3) A Szakmai Albizottság a munkáját az egyes igények elbírálása során három tagból álló albizottsági teamekben végzi, tagjait a Szakmai Albizottság tagjai közül jelöli ki a Szakmai Albizottság vezetője, úgy, hogy legalább egy személy nukleáris medicina végzettséggel, két személy pedig a PET-ellátásra történő beutalás tekintetében az Ebtv.Vhr. 3. § (1) bekezdésében feltételként meghatározott szakmák valamelyikének megfelelő végzettséggel kell, hogy rendelkezzen.

(4) A Szakmai Albizottság vezetője a tagok közül jelöli ki a helyetteseit.

(5)4 A Szakmai Albizottság tagjai tekintetében a 7. § (6) és (7) bekezdését alkalmazni kell.

(6)5 A Szakmai Albizottság munkáját bírálatszervező segíti. A Szakmai Albizottság bírálatszervezője tekintetében a 7. § (9) bekezdését alkalmazni kell.

9. § (1) A Minőségellenőrzési Albizottság

a) szakmai javaslatot készít elő a PET-ellátások személyi, tárgyi feltételeiről,

b) szakmai javaslatot készít elő a PET-ellátásokra vonatkozó minőségi követelményekről,

c) rendszeresen értékeli az egyes szolgáltatók által elvégzett PET-ellátások minőségét,

d) rendszeresen értékeli a Szakmai Albizottságok munkáját az engedélyezett PET-ellátások terápiás következménye alapján,

e) munkája során kezeli a PET-eljárás engedélyezésével és eredményével összefüggésben az anonimitást biztosító egyedileg azonosított tételes egészségügyi adatokat, ideértve a beteg életkorára és nemére vonatkozó adatokat is,

f) értékelése alapján írásban jelzi a szükséges jogszabály módosítási javaslatokat a NEAK főigazgatójának.

(2) A Minőségellenőrzési Albizottság tagjait a NEAK főigazgatója bízza meg az e rendelet szerinti feladatok ellátásával. A Minőségellenőrzési Albizottság 3 tagból áll, amelyek közül egy a vezetője. A Minőségellenőrzési Albizottság vezetőjét a NEAK főigazgatója a tagok közül kéri fel. A Minőségellenőrzési Albizottság tagjai közül egy személy nukleáris medicina végzettséggel, 1 személy pedig a PET-vizsgálatra beutalás tekintetében az Ebtv.Vhr. 3. § (1) bekezdésében feltételként meghatározott szakmák valamelyikének megfelelő végzettséggel kell, hogy rendelkezzen, 1 személyt pedig a NEAK kormánytisztviselői közül kell kinevezni.

(3)6 A Minőségellenőrzési Albizottság tagjai tekintetében a 7. § (7) bekezdését alkalmazni kell.

10. §7

11. § (1) A PET-szolgáltató

a) az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően meghatározott határidő figyelembevételével kijelöli a PETVR által meghatározott irányidőpontot megelőző és követő két munkanap által határolt időtartamon belül az engedélyezett PET-ellátás tervezett megjelenési időpontját az érintett beteggel történő egyeztetés alapján,

b) haladéktalanul értesíti a beteget és a beutaló orvost a PET-ellátás tervezett időpontjáról a nap, az óra, a perc megjelölésével,

c) regisztrálja a PETVR-ben a tervezett és az elvégzett PET-ellátásra vonatkozó adatokat a 2. melléklet 6. részében foglaltaknak megfelelően,

d) lejelenti a PETVR részére a napi maximális lehetséges ellátási esetszám közlésével a rendelkezésre állása adatait legalább 6 hónapra előre, valamint az abban bekövetkező változásokat azonnal a 2. melléklet 7. részének megfelelően.

(2) Ha az ütemezett PET-ellátás elvégzésére a PET-szolgáltatónál felmerülő technikai, személyi vagy tárgyi okok miatt nem kerül sor, a PET-szolgáltató köteles haladéktalanul a beutaló orvost, illetve a Szakmai Teamet értesíteni, valamint döntésük alapján az igény fenntartása esetén az újraütemezést biztosítani.

5. Az ellátási igény elbírálása és a PET-ellátás igénybevétele

12. § (1) Az ellátási igény elbírálása során az 5–8. § alapján döntéshozatalra jogosult személy vagy testület

a) meghatározza a PETVR által felajánlott ütemezés alapján az irányidőpontot, és

b) dönt a PET-szolgáltatóról a területi ellátási kötelezettség és a szakmai indikáció típusa alapján.

(2) A beteg által választott egészségügyi szolgáltató kijelölése a PET-ellátás elvégzésére abban az esetben lehetséges, ha

a) a szolgáltató az indikáció szerinti PET-ellátás elvégzésére jogosult,

b) a szabad ellátási időpontok alapján a tervezhető ellátási időpont nem későbbi, mint a már jóváhagyott lehetséges legkésőbbi ellátási időpont, és

c) rendelkezik szabad kapacitással a PET-ellátás elvégzésére, azaz a területi ellátási kötelezettségébe tartozó esetek várakozási ideje ezáltal nem haladja meg az egyes esetekre meghatározott szakmailag elfogadott maximum várakozási időt.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakon túl abban az esetben is kijelölhető a PET-ellátás elvégzésére a beteg által választott szolgáltató, ha az adott indikációban a beteg megelőző PET-ellátását korábban már a beteg által választott szolgáltató végezte.

(4) Az ellátási igény elfogadásáról szóló döntés során – a (2) és (3) bekezdésben foglaltakon túl – a beteg egyetértése esetén a területi ellátási kötelezettségtől eltérő szolgáltató PET-ellátás elvégzésére ellátásszervezési célból, a PET-szolgáltatók azonos kapacitás kihasználtságának biztosítására, a várakozási idők kiegyenlítése érdekében, vagy szakmai okból, arra való tekintettel, hogy a kapcsolódó ellátást már egy másik, PET-szolgáltatóval is rendelkező egészségügyi szolgáltató végzi, akkor jelölhető ki, ha

a) a szabad ellátási időpontok alapján a tervezhető PET-ellátási időpont nem későbbi, mint a már jóváhagyott lehetséges legkésőbbi PET-ellátási időpont, és

b) a beteg tekintetében területi ellátási kötelezettséggel nem rendelkező, a) pont szerinti szolgáltató szabad kapacitással rendelkezik az igényelt PET-ellátás elvégzésére, azaz a PET-szolgáltató területi ellátási kötelezettségébe tartozó, a döntés időpontjában más várakozó betegek várakozási ideje ezáltal nem haladja meg a szakmailag elfogadott maximum várakozási időt.

(5) A (4) bekezdés szerinti esetben, ha a kijelölés időpontjában több szolgáltató is rendelkezik szabad kapacitással, azt kell kijelölni, amely a beteg részére az adott indikációban korábban már végzett PET-ellátást, vagy amelyik a beteg lakhelyéhez legközelebb helyezkedik el.

13. § (1) A PET-szolgáltató a PET-ellátást, annak elvégzését követően haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül regisztrálja a PETVR-ben.

(2) A PET-szolgáltató az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően meghatározott határidőn belül a leletet a PETVR-en keresztül eljuttatja a beutaló orvos és az illetékes Szakmai Team részére, valamint megküldi a betegnek a PETVR-ben rögzített elérhetőségére.

(3) Ha a PET-szolgáltató megállapítása alapján a PET-várólistán engedélyezett igénnyel szereplő beteg állapota miatt a beteg PET-ellátása szakmai ok miatt

a) ideiglenesen nem lehetséges, a PET-szolgáltató a beutaló orvost azonnal tájékoztatja, és az 5 munkanapon belül megszüntethető szakmai ok fennállása esetén az időpontot a beteggel az eredeti tervezett időpontot követő 5 munkanapon belüli PET-ellátási időpontra újraütemezi, vagy

b) tartósan – 5 munkanapon túl – nem lehetséges, a PET-szolgáltató az esetet „szakmai ok miatt elmaradt” jelzéssel lezárja.

(4) Ha a beutaló orvos megállapítása alapján a PET-várólistán engedélyezett igénnyel rendelkező beteg ellátása szakmai ok miatt

a) ideiglenesen nem lehetséges, a beutaló orvos jelzése alapján a PET-szolgáltató az időpontot a beteggel az eredeti tervezett időpontot követő 5 munkanapon belüli ellátási időpontra újraütemezi, vagy

b) tartósan – 5 munkanapon túl – nem lehetséges, a PET-szolgáltató az esetet „szakmai ok miatt beutaló orvos értesítése alapján elmaradt” jelzéssel lezárja.

(5) Ha a beteg nem jelenik meg a számára megadott napon a PET-ellátás igénybevétele céljából a PET-szolgáltatónál, és ezt a tervezett PET-ellátási időpont előtt 2 munkanappal előzetesen nem jelezte, a PET-szolgáltató a beteggel történt egyeztetés útján 5 munkanapon belül új időpontot jelöl ki a PET-ellátás igénybevételére.

(6) Ha a beteg az (5) bekezdés alapján megállapított új időpontban sem jelenik meg a PET-szolgáltatónál, az új időpontot követően az igényt „a beteg nem jelent meg” minősítéssel le kell zárni.

(7) A (3) bekezdés b) pontja, a (4) bekezdés b) pontja és a (6) bekezdés szerinti esetekben a beutaló orvos döntése alapján

a) a korábbi igény fenntartása esetén – ha az újraütemezett időpont szakmailag elfogadható – a PET-szolgáltató által kijelölt módosított igénybevételi időpont jóváhagyásával, vagy

b) a beteg ellátási igényének időközbeni módosulása esetén új ellátási igény benyújtásával

lehetséges a PET-ellátás igénybevétele.

(8) A PET-szolgáltató a már elbírált igény adatai közül kizárólag a beteg eléréséhez szükséges adatokat, valamint a vizsgálat elvégzéséhez szükséges alkalmassági vizsgálatok adatait módosíthatja. Ha más egészségügyi adatot is hibásnak minősít, a beutaló orvos azonnali értesítése által kezdeményezi a hiba javítását.

6. Egyéb, a működés rendjét érintő szabályok

14. § (1) Az e rendelet szerinti eljárások során az együttműködési, kapcsolattartási és bizottsági feladatokat a PETVR támogatásával, zárt elektronikus rendszerben, nyilvános portál biztosításával, az adatkezelésről szóló szabályoknak megfelelően kell ellátni.

(2) A PETVR az ellátási igény, a területi ellátási kötelezettség és a PET-szolgáltató ellátási kompetenciája, valamint a várakozási sorok hosszának értékelése alapján elvégzi a PET-szolgáltató kiválasztását, amelyet javaslatként közöl az ellátási igényről döntést hozó személy, illetve testület részére.

(3) A PETVR meghatározza a PET-szolgáltató részére a kapacitás lekötési sorrendet, figyelembe véve az előjegyzéseket is.

(4) Egy betegnek egy adott időpontban a PETVR-ben egy PET-eljárás iránti igénye lehet rögzítve.

(5) A beutaló orvos által a PETVR-ben regisztrált ellátási igényt nem kell papírdokumentum-formában is megküldeni az igény elbírálásában vagy a PET-ellátás végzésében közreműködő szervezet felé.

(6) Az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelő eljárási határidőknél hosszabb eljárási időket az eljárási szakaszt végzőnek a PETVR-ben indokolni kell.

(7) Sürgős ellátási igény esetén a PET-ellátás határidejét a megadott maximális várakozási idő figyelembevételével úgy kell megállapítani, hogy a PET-szolgáltató részére legalább egy munkanap az ellátási időpont egyeztetésére, továbbá legalább egy munkanap a PET-ellátás elvégzésére és a leletezésre biztosítva legyen, valamint még rendelkezésre álló két munkanap esetén legalább 1 munkanap az ellátási igényt elbíráló részére rendelkezésre álljon.

(8) A PET-ellátás regisztrációs adatainak módosítására az igény elbírálását követően kizárólag az országos PET várólista felelős jogosult. A módosítás során a hibát jelző beutaló orvos adatait figyelembe kell venni. Az indikációt meghatározó adatok nem módosíthatók, ezért a regisztrációs tételt a beutaló orvosnak ellátás nélkül le kell zárni, és a beutaló orvosnak az újonnan megállapított indikációs adatokkal kell az igényt ismételten benyújtania.

(9) Ha a PET-szolgáltató már elbírált és ütemezett igényt technikai okok miatt nem tud teljesíteni 5 munkanapon belül, erről azonnal értesíti az országos PET várólista felelőst. Az értesítés alapján az országos PET várólista felelős a szakmai szempontból halaszthatatlan ellátásra másik PET-szolgáltatót jelöl ki.

7. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

16. § (1) A NEAK főigazgatója e rendelet kihirdetését követő 15 napon belül bízza meg a Bizottság, a Szakmai Albizottságok és a Minőségellenőrzési Albizottság tagjait, és kéri fel a tagok közül a Bizottság és az Albizottságok vezetőit.

(2) A Bizottság, a Szakmai Albizottságok, a Minőségellenőrzési Albizottság e rendelet kihirdetését követő 30 napon belül elkészítik, és a NEAK főigazgatója részére megküldik a működésüket szabályozó bizottsági ügyrendet. Az ügyrend érvényességéhez annak a NEAK főigazgatója általi jóváhagyása szükséges.

(3) A PET-szolgáltatók elvégzik a NEAK előírása szerint, az előírásban meghatározott ütemezésnek megfelelően az új rendszerre történő átálláshoz szükséges zárási, nyitási, ellenőrzési feladatokat.

1. melléklet a 10/2018. (III. 7.) EMMI rendelethez8


HAEMATOLÓGIA


2X00384R_0

Sor-
szám

Indikáció kódja

Indikáció megnevezése

Vizsgálat sorrendje adott BNO csoportban

Indikációhoz tartozó megbetegedések

Indikációhoz tartozó betegségek
BNO kóddal

Eljárás célja

Engedélyezési eljárás típusa

Megengedett maximális várakozási idő az igény bejelentését követően (naptári nap, kivéve
1., 2. pont)

Az eljárás előfeltétele – szöveges

Ismételt alkalmazás lehetősége

Igen esetén minimum mennyi idő múlva

Maximum ismétlési esetszám

1.

HAEM01

Hodgkin- és high grade non-Hodgkin lymphomák stádiumának felmérése (első alkalom)

első alkalom

Lymphoma

C81-C83, C8510-C8590

staging a kezelés megkezdése előtt

Szakmai Team közreműködését nem igénylő egyszerűsített eljárás

3 munkanap

pozitív citológiai vagy kórszövettani diagnózis (csak az 1. alkalommal szükséges)

nem

egy TAJ-ra HAEM01-05 max. 3 eset számolható el

2.

HAEM02

Hodgkin- és high grade non-Hodgkin lymphomák stádiumának ismételt felmérése nem palliatív terápia következményének értékelése céljából (korábbi negatív eredmény után szűrés nem végezhető!)

első alkalom

Lymphoma

C81-C83, C8510-C8590

terápia hatékonyságának megítélése (interim vizsgálat, progresszió); recidíva/relapsus megállapítása

Szakmai Team közreműködését nem igénylő egyszerűsített eljárás

3 munkanap

pozitív citológiai vagy kórszövettani diagnózis (csak egy alkalommal szükséges)

nem (eljárás célonként max. 1)

egy TAJ-ra HAEM01-05 max. 3 eset számolható el

3.

HAEMO3

Hodgkin- és high grade non-Hodgkin lymphomák stádiumának ismételt felmérése nem palliatív terápia következményének értékelése céljából (korábbi negatív eredmény után szűrés nem végezhető!)

további alkalom

Lymphoma

C81-C83, C8510-C8590

terápia hatékonyság, progresszió megítélése (a kezelés befejezésekor, interim vizsgálat során elért „complete metabolic response=CMR” esetén nem indokolt!)

Szakmai Team közreműködését nem igénylő egyszerűsített eljárás

14

pozitív citológiai vagy kórszövettani diagnózis (csak az 1. alkalommal szükséges)

igen

legkorábban a terápiaváltás utáni 2. ciklust követően

valamennyi kezelésváltás után, kivéve a palliatív ellátást (egy TAJ-ra HAEM01-05 max. 3 eset számolható el)

4.

HAEM04

Hodgkin- és high grade non-Hodgkin lymphomák transzplantáció előtti vizsgálat*

Lymphoma

C81-C83, C8510-C8590

restaging

Szakmai Team közreműködését nem igénylő egyszerűsített eljárás

14

csontvelő transzplantációs bizottság pozitív döntése; induló vizsgálat nem negatív

nem

egy TAJ-ra HAEM01-05 max. 3 eset számolható el

5.

HAEM05

Hodgkin- és high grade non-Hodgkin lymphomák transzplantáció utáni vizsgálat

Lymphoma

C81-C83, C8510-C8590

restaging

Szakmai Team közreműködését nem igénylő normál eljárás

14

csontvelő transzplantáció jelentése

nem

egy TAJ-ra HAEM01-05 max. 3 eset számolható el


* a finanszírozás feltétele, hogy a beteg felkerüljön a csontvelő transzplantációs várólistára

ONKOLÓGIA

2X00384R_1

Sor-
szám

Indikáció kódja

Indikáció megnevezése

Vizsgálat sorrendje adott BNO csoportban

Indikációhoz tartozó megbetegedések

Indikációhoz tartozó betegségek
BNO kóddal

Eljárás célja

Engedélyezési eljárás típusa

Megengedett maximális várakozási idő az igény bejelentését követően (naptári nap, kivéve
1., 2. pont)

Az eljárás előfeltétele – szöveges

Ismételt alkalmazás lehetősége

Igen esetén minimum mennyi idő múlva

Maximum ismétlési esetszám

6.

FEJNY01

Fej és nyaki neopláziák primer tumor keresése és első staging, laphám cc. nyaki nyirokcsomó metasztázisok esetén

első alkalom

Fej és nyaki neopláziák

C00-C14, C30-32

primer tumor keresése; staging

Szakmai Team közreműködését igénylő egyszerűsített eljárás

14

előzetes képalkotó (MR vagy CT) vizsgálatok lelete és kórszövettani diagnózis

nem (eljárás célonként max. 1)

egy TAJ-ra FEJ01-04
max. 3 eset számolható el

7.

FEJNY02

Fej és nyaki neopláziák recidíva igazolása kizárólag a konvencionális képalkotó leletek alapján kérdéses, de terápiás konzekvenciával bíró esetben

első alkalom

Fej és nyaki neopláziák

C00-C14, C30-32

recidíva megállapítása

Szakmai Team közreműködését igénylő egyszerűsített eljárás

14

recidívára utaló képalkotó (MR vagy CT) vizsgálatok lelete, ill. kórszövettani diagnózis lelete; daganatellenes terápia alkalmazását követően (sugár, kemo, műtét)

nem

egy TAJ-ra FEJ01-04
max. 3 eset számolható el

8.

FEJNY03

Fej és nyaki neopláziák terápia hatékonyságának ellenőrzése kemoterápia, illetve besugárzás után, kizárólag terápiás konzekvencia esetén

terápia hatékony-
ságának ellenőrzése esetén első alkalom; recidíva megállapítása esetén további alkalom

Fej és nyaki neopláziák

C00-C14, C30-32

terápia hatékonyságának ellenőrzése; recidíva megállapítása

Szakmai Team közreműködését igénylő normál eljárás

14

képalkotó (MR vagy CT) vizsgálatok lelete, ill. kórszövettani diagnózis lelete; daganatellenes terápia alkalmazását követően (sugár, kemo, műtét)

igen

90 nap

egy TAJ-ra FEJ01-04
max. 3 eset számolható el

9.

FEJNY04

Fej és nyaki neopláziák sugárterápiájának tervezése

Fej és nyaki neopláziák

C00-C14, C30-32

terápia tervezése

Szakmai Team közreműködését igénylő normál eljárás

14

recidívára utaló képalkotó (MR vagy CT) vizsgálatok lelete, ill. kórszövettani diagnózis lelete

igen

90 nap

egy TAJ-ra FEJ01-04
max. 3 eset számolható el

10.

NEUROONK01

Az agy és gerincvelő rosszindulatú és ismeretlen viselkedésű daganatainak vizsgálata staging érdekében (agresszív high grade gliómák esetén, amennyiben a lelet terápiás konzekvenciával bír) vagy terápia tervezése műtét előtti grading meghatározás és a reszekció kiterjesztésének megtervezéséhez; vagy inhomogén tumor esetén a biopszia mintavétel célzása érdekében

első alkalom

Az agy és gerincvelő rosszindulatú és ismeretlen viselkedésű daganatai

C70-72, D42-43

staging; terápia tervezése

Szakmai Team közreműködését igénylő egyszerűsített eljárás

14

előzetes képalkotó (MR vagy CT) vizsgálatok lelete es kórszövettani diagnózis

nem (eljárás célonként max. 1)

egy TAJ-ra NEURO01-02
max. 3 eset számolható el

11.

NEUROONK02

Az agy és gerincvelő rosszindulatú és ismeretlen viselkedésű daganatainak vizsgálata malignus-benignus elváltozás elkülönítése érdekében (rekurrens tumor – sugárnekrózis elkülönítéséhez), kizárólag terápiás konzekvencia esetén, vagy sugárterápia tervezése érdekében

további alkalom terápia tervezése esetén

Az agy és gerincvelő rosszindulatú és ismeretlen viselkedésű daganatai

C70-72, D42-43

malignus-benignus elváltozás elkülönítése; terápia tervezése

Szakmai Team közreműködését igénylő normál eljárás

14

recidívára utaló képalkotó vizsgálatok (CT, MR) lelete

igen

90 nap

egy TAJ-ra NEURO01-02
max. 3 eset számolható el

12.

THYR01

Pajzsmirigyrák stagingje metasztázis kimutatása érdekében

Pajzsmirigyrák

C73H0

staging

Szakmai Team közreműködését igénylő normál eljárás

14

ha a serum thyreoglobulin pozitívvá vált, de a I-131 teljes test szcintigráfia negatív (ennek leletét dokumentálni kell), vagy a kalcitonin szint emelkedett, negatív képalkotó vizsgálatok és csontszcintigráfia ellenére

nem

egy TAJ-ra THYR01-02
max. 3 eset számolható el

13.

THYR02

Pajzsmirigyrák restagingje lokális recidíva kimutatására, terápiás konzekvencia esetén

Pajzsmirigyrák

C73H0

restaging

Szakmai Team közreműködését igénylő normál eljárás

14

ha a serum thyreoglobulin pozitívvá vált, de a I-131 teljes test szcintigráfia negatív (ennek leletét dokumentálni kell), vagy a kalcitonin szint emelkedett, negatív képalkotó vizsgálatok és csontszcintigráfia ellenére

igen

90 nap

egy TAJ-ra THYR01-02
max. 3 eset számolható el

14.

SPN01

Szoliter pulmonális nodulus differenciál-diagnosztika a malignus-benignus elváltozás kimutatására terápiás konzekvencia esetén

Szoliter pulmonális nodulus differenciál-diagnosztika

R91H0

malignus-benignus elváltozás elkülönítése

Szakmai Team közreműködését igénylő normál eljárás

14

előzetes képalkotó (röntgen, MR vagy CT) vizsgálatok lelete.
A képlet szoliter, mérete 1 cm-nél nagyobb és biopszia nem lehetséges,
ill. lelete bizonytalan

nem

15.

NSCLC01

Nem-kissejtes tüdőrák (NSCPC) stagingje a Szakmai Team által már javasolt tervezett műtéti beavatkozást megelőzően

Nem-kissejtes tüdőrák (NSCPC)

C34

staging

Szakmai Team közreműködését igénylő egyszerűsített eljárás

14

előzetes képalkotó (MR vagy CT) és csontszcinti-
gráfiás vizsgálatok lelete és kórszövettani diagnózis

nem

egy TAJ-ra NSCLC01-03
max. 3 eset számolható el

16.

NSCLC02

Nem-kissejtes tüdőrák (NSCPC) restagingje terápiás konzekvencia esetén

Nem-kissejtes tüdőrák (NSCPC)

C34

restaging

Szakmai Team közreműködését igénylő normál eljárás

14

dokumentálandó hogy a kezelés eredményes-
ségének megállapítása más képalkotó (MR, CT) és csontszcinti-
gráfiás vizsgálatok lelete alapján bizonytalan

igen

30 nap

egy TAJ-ra NSCLC01-03
max. 3 eset számolható el

17.

NSCLC03

Nem-kissejtes tüdőrák (NSCPC) sugárterápia tervezése érdekében dózis meghatározáshoz

Nem-kissejtes tüdőrák (NSCPC)

C34

terápia tervezése

Szakmai Team közreműködését igénylő normál eljárás

14

dokumentálandó, hogy a kezelés eredményességének megállapítása képalkotó (MR, CT) és csontszcintigráfiás vizsgálatok lelete alapján bizonytalan

igen

30 nap

egy TAJ-ra NSCLC01-03
max. 3 eset számolható el

18.

OESOPH01

Nyelőcsőrák stagingje távoli metasztázis keresése érdekében, kizárólag terápiás konzekvencia esetén

Nyelőcsőrák

C15

staging

Szakmai Team közreműködését igénylő egyszerűsített eljárás

14

előzetes képalkotó (MR vagy CT) vizsgálatok lelete es kórszövettani diagnózis

nem

egy TAJ-ra OESOPH01-02 max. 3 eset számolható el

19.

OESOPH02

Nyelőcsőrák neoadjuváns kezelése hatékonyságának ellenőrzése vagy lokoregionális sugárterápia tervezése érdekében

Nyelőcsőrák

C15

terápia hatékonyságának ellenőrzése

Szakmai Team közreműködését igénylő normál eljárás

14

dokumentálandó, hogy a kezelés eredményességének megállapítása a képalkotó vizsgálatok lelete alapján bizonytalan

igen

30 nap

egy TAJ-ra OESOPH01-02 max. 3 eset számolható el

20.

CRC01

Végbélrák stagingje resectiós műtét tervezése érdekében

első alkalom

Végbélrák

C20-21

staging

Szakmai Team közreműködését igénylő egyszerűsített eljárás

14

előzetes képalkotó (MR vagy CT) vizsgálatok lelete es kórszövettani diagnózis

nem

egy TAJ-ra CRC01-04
max. 3 eset számolható el

21.

CRC02

Vastagbélrák (nem végbél) stagingje resectiós műtét tervezése érdekében, amennyiben a képalkotó eljárások nem adnak egyértelmű választ a kiterjedésre

első alkalom

Vastagbélrák

C18-C19

staging

Szakmai Team közreműködését igénylő egyszerűsített eljárás

14

előzetes képalkotó (MR vagy CT) vizsgálatok lelete es kórszövettani diagnózis

nem

egy TAJ-ra CRC01-04
max. 3 eset számolható el

22.

CRC03

Colorectalis carcinoma (Vastag- és végbélrák) restagingje terápiás konzekvencia esetén vagy recidíva gyanú igazolására emelkedő tumormarkerek, illetve pozitív előzetes képalkotó lelet esetén, kizárólag terápiás konzekvencia céljából

Colorectalis carcinoma (Vastag- és végbélrák)

C18-C21

restaging

Szakmai Team közreműködését igénylő egyszerűsített eljárás

14

előzetes képalkotó (MR vagy CT) vizsgálatok lelete, ismert, korábban kórszövettanilag igazolt alapbetegség mellett, illetve emelkedő tumormarkerek esetén a korábbi kezelés utáni és a jelenlegi tumormarker dokumentálása is szükséges, időpontokkal!

nem

egy TAJ-ra CRC01-04
max. 3 eset számolható el

23.

CRC04

Colorectalis carcinoma (Vastag- és végbélrák) restagingje terápiás konzekvencia esetén vagy recidíva gyanú igazolására emelkedő tumormarkerek, illetve pozitív előzetes képalkotó lelet esetén, kizárólag terápiás konzekvencia céljából

Colorectalis carcinoma (Vastag- és végbélrák)

C18-C21

recidíva gyanúja

Szakmai Team közreműködését igénylő normál eljárás

14

előzetes képalkotó (MR vagy CT) vizsgálatok lelete, ismert, korábban kórszövettanilag igazolt alapbetegség mellett, illetve emelkedő tumormarkerek esetén a korábbi kezelés utáni és a jelenlegi tumormarker dokumentálása is szükséges, időpontokkal!

igen

30 nap

egy TAJ-ra CRC01-04
max. 3 eset számolható el

24.

MELANOMA01

Melanoma malignum előrehaladott (III–IV.) stádiumú beteg esetén, ha hisztológiai diagnózis van és képalkotóval (MR vagy CT) a stádium nem egyértelmű

Melanoma malignum

C43

staging

Szakmai Team közreműködését igénylő egyszerűsített eljárás

14

előzetes képalkotó (MR vagy CT) vizsgálatok lelete es kórszövettani diagnózis

nem

egy TAJ-ra MELANOMA01-03 max. 3 eset számolható el

25.

MELANOMA02

Melanoma malignum restagingje kezelést követően, kizárólag terápiás konzekvencia esetén

Melanoma malignum

C43

restaging

Szakmai Team közreműködését igénylő normál eljárás

14

előzetes képalkotó vizsgálatok lelete

igen

30 nap

egy TAJ-ra MELANOMA01-03 max. 3 eset számolható el

26.

MAMMA01

Lokálisan kiterjedt emlőrák stagingje kizárólag, amennyiben a konvencionális képalkotók lelete nem egyértelmű és terápiás konzekvencia fennáll

Emlőrák

C50

staging

Szakmai Team közreműködését igénylő egyszerűsített eljárás

14

előzetes képalkotó vizsgálatok lelete

nem

egy TAJ-ra MAMMA01-04 max. 3 eset számolható el

27.

MAMMA02

Emlőrák restagingje igazolt recidíva esetén, kizárólag amennyiben terápiás konzekvencia fennáll

Emlőrák

C50

restaging

Szakmai Team közreműködését igénylő egyszerűsített eljárás

14

tumor markerek szignifikáns emelkedése (a korábbi kezelés utáni és a jelenlegi tumormarker dokumentálása is szükséges, időpontokkal!), illetve képalkotó (mammográfia, CT, MR) és csontszcintigráfiás vizsgálatok lelete

igen

30 nap

egy TAJ-ra MAMMA01-04 max. 3 eset számolható el

28.

MAMMA03

Emlőrák recidíva gyanúja céljából, amennyiben arra a tumormarkerek vagy konvencionális képalkotó vizsgálatok lelete utal

Emlőrák

C50

recidíva gyanúja

Szakmai Team közreműködését igénylő normál eljárás

14

tumor markerek szignifikáns emelkedése (a korábbi kezelés utáni és a jelenlegi tumormarker dokumentálása is szükséges, időpontokkal!), illetve képalkotó (mammográfia, CT, MR) és csontszcintigráfiás vizsgálatok lelete

igen

30 nap

egy TAJ-ra MAMMA01-04 max. 3 eset számolható el

29.

MAMMA04

Emlőrák terápia hatékonyságának ellenőrzése amennyiben a konvencionális képalkotó vizsgálatok lelete nem egyértelmű

Emlőrák

C50

terápia hatékonyságának ellenőrzése

Szakmai Team közreműködését igénylő normál eljárás

14

tumor markerek szignifikáns emelkedése (a korábbi kezelés utáni és a jelenlegi tumormarker dokumentálása is szükséges, időpontokkal!), illetve képalkotó (mammográfia, CT, MR) és csontszcintigráfiás vizsgálatok lelete

igen

30 nap

egy TAJ-ra MAMMA01-04 max. 3 eset számolható el

30.

MAMMA05

Emlőrák sugárterápiájának tervezése

Emlőrák

C50

terápia tervezése

Szakmai Team közreműködését igénylő normál eljárás

14

tumor markerek szignifikáns emelkedése (a korábbi kezelés utáni és a jelenlegi tumormarker dokumentálása is szükséges, időpontokkal!), illetve képalkotó (mammográfia, CT, MR) és csontszcintigráfiás vizsgálatok lelete

igen

30 nap

2 eset/év

31.

CERVIX01

Méhnyakrák stagingje kizárólag, amennyiben a konvencionális képalkotók lelete nem egyértelmű és terápiás konzekvencia fennáll

Méhnyakrák

C53

staging

Szakmai Team közreműködését igénylő egyszerűsített eljárás

14

hisztológiai diagnózis és az előzetes képalkotó (CT, MR) vizsgálatok lelete

nem

egy TAJ-ra CERVIX01-03
max. 3 eset számolható el

32.

CERVIX02

Méhnyakrák restagingje kizárólag terápiát követően, terápiás

konzekvencia esetén

Méhnyakrák

C53

restaging

Szakmai Team közreműködését igénylő normál eljárás

14

előzetes képalkotó (CT, MR) vizsgálatok lelete

nem

egy TAJ-ra CERVIX01-03
max. 3 eset számolható el

33.

CERVIX03

Méhnyakrák paraaortikus nyirokcsomók érintettségének meghatározása, ha igazolt recidíva miatt sugárterápia tervezése szükséges

Méhnyakrák

C53

terápia tervezése

Szakmai Team közreműködését igénylő normál eljárás

14

előzetes képalkotó (CT, MR) vizsgálatok lelete

igen

30 nap

egy TAJ-ra CERVIX01-03
max. 3 eset számolható elNEUROLÓGIA


2X00384R_2

Sor-

szám

Indikáció kódja

Indikáció megnevezése

Vizsgálat sorrendje adott BNO csoportban

Indikációhoz tartozó megbetegedések

Indikációhoz tartozó betegségek
BNO kóddal

Eljárás célja

Engedélyezési eljárás típusa

Megengedett maximális várakozási idő az igény bejelentését követően (naptári nap, kivéve
1., 2. pont)

Az eljárás előfeltétele – szöveges

Ismételt alkalmazás lehetősége

Igen esetén minimum mennyi idő múlva

Maximum ismétlési esetszám

34.

EPILEPSZIA01

Epilepszia műtét előtti kivizsgálása 18 év alattiak esetén a műtéti indikáció felállításához

Epilepszia műtét előtti kivizsgálása 18 év alatt

G4000; G4030;

terápia tervezése

Szakmai Team közreműködését nem igénylő normál eljárás

21

előzetes képalkotó (CT, MR) és EEG vizsgálatok lelete

igen

365 nap

1/évÁLTALÁNOS

2X00384R_3

Sor-
szám

Indikáció kódja

Indikáció megnevezése

Vizsgálat sorrendje adott
BNO csoportban

Indikációhoz tartozó megbetegedések

Indikációhoz tartozó betegségek
BNO kóddal

Eljárás célja

Engedélyezési eljárás típusa

Megengedett maximális várakozási idő az igény bejelentését követően (naptári nap, kivéve
1., 2. pont)

Az eljárás előfeltétele – szöveges

Ismételt alkalmazás lehetősége

Igen esetén minimum mennyi idő múlva

Maximum ismétlési esetszám

35.

TUDOTX01

Tüdőtranszplantációs listára helyezés előtt álló légzési elégtelen betegeknél az esetleges malignitás kizárása a Tüdőtranszplantációs Bizottság javaslata alapján 50 éves kor felett

Tüdőtransz-
plantáció előtti kivizsgálás 50 év felett

D86.0; D86.1;
D86.2; D86.8;
D86.9;
J47;
I27.0;
I27.8;
J84.1;
J84.8;
J84.9;
E84.0;
E84.1;
E84.8;
E84.9;
J44.0;
J44.1;
J44.8;
J44.9;
Q21.80

malignus-benignus elváltozás elkülönítése

Szakmai Team közreműködését nem igénylő egyszerűsített eljárás

14

Tüdőtranszplantációs programba vett légzési elégtelen betegnél CSAK a Tüdőtranszplantációs Várólista Bizottság javaslatára történhet meg a PET, a komplett kivizsgálás legvégén. Indikáció: bármely életkorban, bármely szervben előzetesen képalkotóval diagnosztizált daganatgyanús képlet esetén, illetve 50 év felett negatív képalkotói vizsgálatokat követően is kötelező elvégezni.

igen

60 nap

2 eset/év

36.

TALT01

Egyéb, az 1–35. ponthoz tartozó betegségek esetén a szabályokban nem definiált vizsgálati célok

az 1–35. pont valamennyi BNO kódja

az adott BNO csoporthoz az 1–35. pontokban nem felsorolt vizsgálati célok

Szakmai Team közreműködését nem igénylő bizottsági eljárás HAEM01-05 és az EPILEPSZIA01 indikációhoz tartozó BNO kódok esetén, Szakmai Team közreműködését igénylő bizottsági eljárás

21

előzetes képalkotó (MR vagy CT) vizsgálatok lelete és kórszövettani diagnózis

igen

37.

TALT02

Egyéb, az 1–35. ponthoz nem tartozó, azonban a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 8. számú melléklet 3. pontjában finanszírozható indikációként kihirdetett egyéb betegségek valamennyi vizsgálati cél esetén

 

 

az 1–35. ponthoz nem tartozó összes többi finanszírozható indikációként kihirdetett betegség BNO kódja

valamennyi vizsgálati cél

Szakmai Team közreműködését nem igénylő bizottsági eljárás azoknál a betegségeknél, amelyeknél nem kell működtetni Szakmai Teamet, valamint

Szakmai Team közreműködését igénylő bizottsági eljárás azoknál a betegségeknél, ahol Szakmai Teamet működtetni kell

21

előzetes képalkotó
(MR vagy CT) vizsgálatok lelete és kórszövettani diagnózis

igen

 

2. melléklet a 10/2018. (III. 7.) EMMI rendelethez


A PET Központi Várólista Rendszerben nyilvántartott adatok

1. rész: A PET-ellátás igényléséhez a beutaló orvos által rögzítendő adatok

I. A beteg adatai
1. A beteg neve
2. A beteg születési (leánykori) neve
3. Anyja neve
4. A beteg neme
5. A beteg születési dátuma
6. A beteg elérhetősége (lakcím/telefonszám/e-mail)
7. A beteg által megjelölt kapcsolattartás módja
8. A beteg által megjelölt kapcsolattartó neve, elérhetősége
9. A beteg személyazonosítójának típusa, száma
10. A beteg biztosítás szerinti országa (biztosítási jogviszonyhoz nem kapcsolható esetben állampolgársága)
11. A beteg ellátását engedélyező dokumentum típusa, száma
12. Térítési kategória
13. Ellátási igény regisztrálás azonosítója (a regisztrálás sorrendjében kiadott azonosító, a PET Várólista Rendszer határozza meg)
14. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 18. § (6) bekezdés l) pontja szerinti orvostudományi kutatáshoz tartozó igénybevételről szóló nyilatkozat

II. A beutaló orvos és egészségügyi szolgáltatójának adatai
1. A beutaló intézet neve, kódja
2. A beutaló intézet címe
3. A beutaló intézet/szervezeti egység neve, kódja
4. A beutaló kiállításához tartozó ellátási esemény azonosítója
5. A beutaló orvos neve, pecsétszáma
6. A beutaló orvos, elérhetőségi adatai (telefon, e-mail)

III. A beteg egészségügyi adatai
1. Testsúly (kg)
2. Testmagasság (cm)
3. Az ellátást indokoló megbetegedés BNO kódja, megnevezése
4. Az ellátás célja (diagnózis felállítása, stádium meghatározása, terápia követése, staging, restaging, terápiatervezés)
5. Az ellátás indoklását alátámasztó PET Várólista protokoll azonosítója
6. A beteg részére korábban már elvégzett PET-ellátások száma (adott indikációban, 1 éven belül)
7. A jelenleg igényelt ellátás kódja, megnevezése
8. Indikációs pont kódja, megnevezése
9. A megengedett maximális várakozási idő az igény bejelentésétől
10. Sürgős ellátási igény és indoklása
11. Szöveges indoklása
12. Ütemezés típusa
13. A farmakon kódja, megnevezése
14. A beutaló orvos/Szakmai Team kérdése az ellátásra vonatkozóan
15. A beutaló orvos/Szakmai Team által elvárt terápiás következmény a PET-ellátás eredményének függvényében
16. A vizsgálati terület lokalizációja
17. Anamnézis
18. A beteg megelőző, az adott indikációhoz kapcsolódó, az ellátási igény megalapozottságát igazoló beavatkozások adatai (ideértve a megelőző PET-ellátásokhoz kapcsolódó beavatkozásokat)
18.1. A beavatkozás kódja, megnevezése
18.2. A beavatkozás időpontja
18.3. A beavatkozást végző egészségügyi szolgáltató NEAK azonosítója, neve
18.4. A beavatkozást végző egészségügy szolgáltató/szervezeti egység kódja, neve
18.5. A kapcsolódó ellátási esemény azonosítója
18.6. Utolsó kezelés dátuma
18.7. A beavatkozásra vonatkozó orvosi dokumentum elérhetősége (csatolás történt; csatolás nem történt)
18.8. Tervezett következő egyéb – nem PET – kezelés, kezelések megnevezése, kódja
18.9. Tervezett következő egyéb – nem PET – kezelés dátuma, dátumai
19. A páciens állapotát meghatározó egyéb fontos megbetegedésének
19.1. Kódja, megnevezése (diabetes, fertőző megbetegedés jelzése kötelező)
19.2. Diabetes esetén a jelenlegi kezelés típusa
19.3. Az ellátási igény kiállításakor, elbírálásakor ismert utolsó mért vércukorérték
20. Altatási igény
21. Az ellátás igénylésének dátuma
22. A beteg által preferált, az adott indikációban ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató
23. A beteg által igényelt fix ellátási időpont a sorrendiségi és szakmai prioritási szabályok betartásával
24. Szakmai szempontból igényelt fix ellátási dátum, indoklása
25. Nyilatkozat a beteg klinikai ellátásban történő részvételéről

IV. Az ellátáskérés továbbításának címzettje elbírálásra
1. Elbírálásra jogosult szervezet megnevezése, azonosítója
2. Az elbírálási eljárás típusa protokoll szerint
3. Az elbírálási eljárás tényleges típusa, indoklása

2. rész: Az ellátáskérés értékelése az egészségügyi szolgáltató Szakmai Teamje által

I. Az egészségügyi szolgáltató Szakmai Teamjének azonosítói
1. A Szakmai Team kódja, megnevezése
2. A Szakmai Team vezetőjének neve, pecsétszáma
3. Az értékelést végző Szakmai Team tagjainak neve, pecsétszáma
4. A Szakmai Team elérhetőségének adatai

II. A Szakmai Team értékelésének eredménye
1. A Szakmai Team értékelésének időpontja
2. A Szakmai Team értékelésének alapjául szolgáló szakmai dokumentum típusa, azonosítója
3. A Szakmai Team értékelésének eredménye, azonosítója
4. A döntés szöveges összefoglalása
5. A beteg Szakmai Team által megerősített vagy módosított egészségügyi adatai (1. rész III. fejezet szerinti adatok)

III. Az ellátáskérés továbbításának címzettje által végzett értékelés adatai
1. Elbírálásra jogosult Szakmai Albizottság megnevezése
2. Elbírálásra jogosult Szakmai Albizottság azonosítója

3. rész: Az ellátáskérés értékelése a Bizottság kompetens Szakmai Albizottsága által

I. Az elbírálásra jogosult Bizottság Szakmai Albizottságának adatai
1. A Szakmai Albizottság megnevezése, azonosítója
2. A Szakmai Albizottság vezetőjének neve, pecsétszáma
3. Az értékelést végző Szakmai Albizottság tagjainak neve, pecsétszáma
4. A Szakmai Albizottság elérhetőségének adatai

II. A Szakmai Albizottság értékelésének eredménye
1. A Szakmai Albizottság értékelésének időpontja
2. A Szakmai Albizottság értékelésének alapjául szolgáló szakmai dokumentum típusa, azonosítója
3. A Szakmai Albizottság értékelésének eredménye, azonosítója
4. A döntés szöveges összefoglalása
5. A beteg Szakmai Albizottság által megerősített vagy módosított egészségügyi adatai (1. rész III. fejezet szerinti adatok)

4. rész: Az ellátáskérés értékelése a Bizottság által

I. Az elbírálásra jogosult Bizottság adatai
1. A Bizottság megnevezése, azonosítója
2. A Bizottság vezetőjének neve, pecsétszáma
3. Az értékelést végző Bizottság tagjainak neve, pecsétszáma
4. A Bizottság elérhetőségének adatai

II. A Bizottság értékelésének eredménye
1. A Bizottság értékelésének időpontja
2. A Bizottság értékelésének alapjául szolgáló szakmai dokumentum típusa, azonosítója
3. A Bizottság értékelésének eredménye, azonosítója
4. A döntés szöveges összefoglalása
5. A beteg Bizottság által megerősített vagy módosított egészségügyi adatai (1. rész III. fejezet szerinti adatok)

5. rész: Az eljárási döntést hozó kijelölése az ellátásra
1. A kijelölt PET-szolgáltató megnevezése, azonosítója
2. A kijelölés típusa, azonosítója
3. A kijelölt PET-szolgáltató tervezett szervezeti egységének megnevezése, kódja
4. A kijelölt ellátás ütemezési irányidőpont

6. rész: A PET-szolgáltató ellátásának eredménye

I. A PET-szolgáltató azonosítói
1. A PET-szolgáltató megnevezés, azonosító
2. Az ellátást végző szervezeti egység megnevezése, kódja
3. Az ellátást végző orvos neve, pecsétszáma

II. A beteg kiértesítésének adatai
1. A beteg kiértesítésének módja
2. A beteg kiértesítésének időpontja
3. A beteg kiértesítésében meghatározott tényleges tervezett ellátási időpont a szolgáltató egyeztetése szerint

III. Az ellátás adatai
1. A várakozás lezárásának típusa
2. A lezárás okának szöveges meghatározása
3. Az ellátás időpontja
4. Az ellátási időpont módosulásának oka
5. Az ellátási esemény azonosítója
6. Az ellátást közvetlenül megelőzően a PET-szolgáltató által végzett egyéb vizsgálat megnevezése, kódja
7. Az ellátást közvetlenül megelőzően végzett vizsgálat eredménye

IV. Az ellátás során megállapított/jóváhagyott egészségügyi adatok
1. A beteg PET-szolgáltató által megerősített vagy módosított egészségügyi adatai (1. rész III. fejezet szerinti adatokból kizárólag az 1., 2., 19., 20. sorban szereplő adatok)
2. Az ellátás eredményének szöveges értékelése
3. Az ellátás eredménye kódrendszer szerint
4. Leletező orvosok neve, kódja
5. A lelet kiadásának ténye és dátuma a beteg, a beutaló orvos és a Szakmai Team részére

7. rész: A PET Várólista Rendszerben ellátás – szervezési és tervezési érdekből nyilvántartott adatok

I. A PET-szolgáltató adatai
1. A PET-szolgáltató megnevezése, azonosítója
2. A szolgáltató ellátást végző szervezeti egység kódja, megnevezése

II. PET-unit azonosítói
1. A PET-unit megnevezése
2. A PET-unit azonosítója
3. A PET-unit telephelyének címe
4. A PET-unit telephelyének irányítószáma

III. A PET-szolgáltató tervezhető ellátási időpontjai az ellátást végző unitra
1. Naptári nap
2. Naptári nap típusa munkarend és rendelkezésre állás alapján
3. Rendelkezésre állás esetén a tervezhető maximális ellátási esetszám az adott napra
4. Foglaltság, szünetelés típusa
5. Foglaltság, szünetelés típusa
6. Foglaltság esetén a várakozó beteg publikus azonosítója

IV. A PET-szolgáltató tervezett kapacitáslekötési adatai az egyeztetett ellátási időpontok alapján az ellátást végző unitban
1. Naptári nap
2. Naptári nap típusa munkarend és rendelkezésre állás alapján
3. Kapacitáslekötés időpontja (óra, perc)
4. A lekötött kapacitásra ütemezett beteg publikus azonosítója

3. melléklet a 10/2018. (III. 7.) EMMI rendelethez

A PET-ellátás finanszírozási indikáció szerint elkülönített kompetenciával rendelkező Szakmai Albizottságok

Sor-
szám

Indikáció megnevezése

BNO csoport

Bizottság kompetens
Szakmai Albizottság

1.
2.

Fej és nyaki neopláziák
Pajzsmirigyrák

C00-C14,
C30-32
C73HO

a Bizottság Onkológiai Szakmai Albizottság

3.

Az agy és gerincvelő rosszindulatú és ismeretlen viselkedésű daganatai

C70-72, D42-43

4.
5.
6.
7.
8.

Szoliter pulmonális nodulus differenciál-diagnosztika
Nem-kissejtes tüdőrák (NSCPC)
Nyelőcsőrák
Colorectalis carcinoma (Vastag- és végbélrák)
Melanoma malignum

R91HO
C34
C15
C18-C21
C43

9.
10.

Emlőrák
Méhnyakrák

C50
C53

11.

Lymphoma

C81-83,
C8510-C8590

a Bizottság Haematológiai Szakmai Albizottság

12.

Epilepszia műtét előtti kivizsgálása 18 év alatt

G4000, G4030

a Bizottság Ideggyógyászati Szakmai Albizottság

1

A 2. § f) pontját a 45/2018. (XII. 19.) EMMI rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 7. § (8) bekezdését a 45/2018. (XII. 19.) EMMI rendelet 4. § (3) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 7. § (10) bekezdését a 45/2018. (XII. 19.) EMMI rendelet 4. § (3) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 8. § (5) bekezdése a 45/2018. (XII. 19.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 8. § (6) bekezdése a 45/2018. (XII. 19.) EMMI rendelet 4. § (3) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 9. § (3) bekezdése a 45/2018. (XII. 19.) EMMI rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 10. §-t a 45/2018. (XII. 19.) EMMI rendelet 4. § (3) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

8

Az 1. melléklet a 3/2022. (I. 14.) EMMI rendelet 11. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére