• Tartalom

105/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet

105/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról1

2018.07.15.

A Kormány

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 17. pontjában,

a 2. alcím tekintetében az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 4. § b) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 1. és 31. pontjában,

a 4. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 34. pontjában,

az 5. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 33. és 35. pontjában, valamint az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 4. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. § Hatályát veszti a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése.

2. A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

2. § A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 13/A. § (1) bekezdésében a „tizenöt napos fizetési határidővel” szövegrész helyébe a „legalább tizenöt napos fizetési határidővel” szöveg lép.

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló
385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.1.) 6. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az elkülönített gyűjtéssel kapcsolatos széleskörű lakossági tájékoztatás, valamint az elkülönített gyűjtés ösztönzése és hatékonyságának növelése érdekében a közszolgáltató az ingatlanhasználót folyamatosan tájékoztatja)

a) a vegyes, az elkülönítetten gyűjtött, a zöldhulladék, a biohulladék, a lomhulladék, valamint, ha arra a közszolgáltatási szerződés kiterjed, a háztartásban képződő veszélyes hulladék elszállításának rendjéről, időpontjáról, módjáról, feltételeiről,”

(2) A Kr.1. 6. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Az elkülönített gyűjtéssel kapcsolatos széleskörű lakossági tájékoztatás, valamint az elkülönített gyűjtés ösztönzése és hatékonyságának növelése érdekében a közszolgáltató az ingatlanhasználót folyamatosan tájékoztatja)

f) a zöldhulladék házi komposztálásának lehetőségéről, esetleges feltételeiről a települési és lakókörnyezeti jellemzőktől függően.”

4. § A Kr.1. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot szükség szerinti gyakorisággal, a vegyes, továbbá más fajtájú, jellegű vagy típusú hulladéktól elkülönítve szállítja el, elkerülve azok keveredését.”

5. § A Kr.1.

a) 2. § (1) bekezdés 2. pontjában az „a)–d) pontjában” szövegrész helyébe az „a)–e) pontjában” szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében a „szilárd halmazállapotú veszélyes hulladék” szövegrész helyébe a „veszélyes hulladék” szöveg,

c) 6. § (1) bekezdés d) pontjában az „elérhetőségéről, valamint” szövegrész helyébe az „elérhetőségéről,” szöveg,

d) 6. § (1) bekezdés e) pontjában a „rendjéről.” szövegrész helyébe a „rendjéről, valamint” szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti a Kr.1. 3. § (1) és (3) bekezdése.

4. Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról szóló 68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

7. § Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról szóló 68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében a „hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj” szöveg lép.

5. Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

8. § Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.2.) 7. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A megfelelőségi vélemény visszavonásig, de legfeljebb egy évig hatályos. A közszolgáltató a megfelelőségi vélemény hatályának lejártát megelőző legkésőbb 30 nappal kezdeményezheti a megfelelőségi vélemény további legfeljebb egy évig történő meghosszabbítását.
(10) Azon gazdálkodó szervezet megfelelőségének megállapítására, amely a (3) bekezdésben foglaltak szerint egyedi adatszolgáltatást teljesít, a (2) bekezdés, valamint a (4)–(8) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a (2) bekezdésben meghatározott határidő az egyedi adatszolgáltatás benyújtását követő naptól kezdődik.”

9. § A Kr.2. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § (1) Ha a Koordináló szerv megállapítja, hogy a közszolgáltató a megfelelőségi vélemény kiadásának feltételeit a Koordináló szerv felhívása ellenére sem teljesítette, úgy a Koordináló szerv a megfelelőségi véleményét visszavonja, és a közszolgáltató adatait törli a 7. § (4) bekezdésben meghatározott nyilvántartásból.
(2) A megfelelőségi vélemény visszavonásáról a Koordináló szerv az ellátásért felelőst azonnal értesíti.
(3) Az OHKT módosítása esetén a közszolgáltató az OHKT megváltozott követelményeinek való megfelelést a módosított OHKT-ról szóló kormányhatározat közzétételét követő 7. hónaptól biztosítja.”

10. § A Kr.2. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közszolgáltatási díjról a Koordináló szerv – a nem rendszeres, eseti közszolgáltatási tevékenység, valamint a 26. § (3) bekezdése szerinti eset kivételével – negyedévente állít ki számlát legalább 15 napos fizetési határidővel.”

11. § A Kr.2. 26. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A közszolgáltató azon közszolgáltatási területén, ahol a számlázásra, díjbeszedésre és a kintlévőség komplex módon történő kezelésére a közszolgáltató olyan szerződést kötött, amelynek keretében a másik szerződő fél a kockázatok átvállalása mellett ezen feladatok teljes körű ellátását a kiszámlázott közszolgáltatási díj meghatározott százalékának megfizetése mellett vállalta, és a szerződésbe a Koordináló szerv belépett, a közszolgáltatási díj számlázása olyan gyakorisággal történik, amilyen gyakorisággal a Koordináló szerv szerződésbe történő belépésekor történt.”

12. § A Kr.2. a következő 29. §-sal egészül ki:

29. § E rendeletnek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 105/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. Kr. 2.) 8. §-ával megállapított 7. § (10) bekezdését a Mód. Kr. 2. hatálybalépésekor folyamatban levő eljárásokban is alkalmazni kell.”

13. § A Kr.2.

a) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „közszolgáltatási díj” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj” szöveg,

b) 6. § (14) bekezdésében a „köteles kifizetni” szövegrész helyébe a „köteles viselni, kifizetni” szöveg,

c) 7. § (7) bekezdésében a „kérelem” szövegrész helyébe a „tájékoztatás” szöveg,

d) 23. §-ában az „évente” szövegrész helyébe a „minden év május 31. napjáig” szöveg

lép.

6. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. július 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére