• Tartalom

2018. évi CVII. törvény

2018. évi CVII. törvény

a sportról szóló 2004. évi I. törvény olimpiai járadékkal összefüggő módosításáról1

2019.01.01.

1. § (1) A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 59. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A harmincötödik életévének betöltését követő hónap 1. napjától kezdődően élete végéig olimpiai járadékra (a továbbiakban: járadék) jogosult az a magyar állampolgár, aki a magyar nemzeti válogatott tagjaként akár egyéni számban, akár csapattagként:]

b) 1955-től kezdődően Paralimpián vagy 1984-től kezdődően Siketlimpián”

[első, második vagy harmadik helyezést ért el (a továbbiakban: érmes).]

(2) Az Stv. 59. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A sportpolitikáért felelős miniszter a járadékot a jogosulttá válás időpontjától kezdődően – a jogosulttá válás és a folyósítás időpontja közötti időtartamra jegybanki alapkamattal növelt értékben – folyósítja.”

(3) Az Stv. 59. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) A sportpolitikáért felelős miniszter a járadékra való jogosultság megállapítása és folyósítása céljából adatot igényel a bűnügyi nyilvántartó szervtől arra vonatkozóan, hogy az érintett személy nem érdemtelen és nem áll büntetőeljárás hatálya alatt.”

2. § Az Stv. 60. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az első helyezést elért érmes járadékának mértéke a bérből és fizetésből élők előző évi – a Központi Statisztikai Hivatal által számított – országos szintű bruttó nominál átlagkeresetének megfelelő összeg. A második helyezést elért érmes járadékának mértéke az első helyezett részére meghatározott járadék hetven százalékának, a harmadik helyezést elért érmes járadékának mértéke az első helyezett részére meghatározott járadék ötven százalékénak megfelelő összeg.
(2) Az érmes valamennyi, 59. § (1) bekezdése szerinti helyezése után jogosult a helyezés után az (1) bekezdés szerint járó teljes összegre.”

3. § Az Stv. 60. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az edző járadékát az edzői járadék alapját képező érmesi helyezés alapján kell megállapítani. Az edzői járadék az érmesi helyezés után járó járadék összegével megegyező mértékű. A labdajáték-csapatsportokban az olimpiára felkészítő szövetségi kapitány járadéka megegyező mértékű az irányítása alatt érmet, érmeket szerzett csapat legeredményesebb sportolóját megillető járadék összegével. Egyéni sportágakban a szövetségi kapitány edzői járadéka megegyező mértékű az irányítása alatt érmet, érmeket szerzett legeredményesebb sportolója legjobb helyezése után járó járadék összegével. Ugyanaz a személy nem részesülhet edzőként és szövetségi kapitányként is járadékban.”

4. § Az Stv. 60. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Azt a személyt, aki érmesként, özvegyként, illetve edzőként is járadékra jogosult, a járadék halmozottan is megilleti.”

5. § (1) Az Stv. 61. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A járadékra jogosultságot és a járadékot a sportpolitikáért felelős miniszter az általa vezetett nyilvántartás alapján, közigazgatási hatósági eljárás keretében hivatalból állapítja meg és gondoskodik annak havonta történő folyósításáról. A járadék fedezetét és a végrehajtás költségeit a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében kell biztosítani.”

(2) Az Stv. 61. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás hatósági nyilvántartás, amely az 59. § (1), (3) és (4) bekezdésében meghatározott személy 57/B. § (1) bekezdése szerinti adatait, továbbá az 59. § (1) bekezdésében meghatározott sporteredményeket tartalmazza.”

6. § Az Stv. 62. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A „Nemzet Sportolója” cím elnyerésének részletes feltételeit és az életjáradék mértékét a Kormány rendeletben állapítja meg.”

7. § Az Stv. 61/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A járadék megállapítására irányuló eljárásban az ügyintézési határidő hatvan nap. Ha az eljárásban ellenérdekű ügyfél nem vesz részt, az érmest, az özvegyet, az edzőt megilleti az e törvény szerint megállapítható olimpiai járadék, ha a sportpolitikáért felelős miniszter az eljárás megindításától számított hatvan napon belül nem hoz döntést.”

8. § Az Stv. a következő 78/M. §-sal egészül ki:

78/M. § (1) E törvénynek a sportról szóló 2004. évi I. törvény olimpiai járadékkal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi CVII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv6.) megállapított 60. § (2), (4) és (6) bekezdését a Módtv6. hatálybalépését megelőzően elért helyezés után megállapított jogosultság esetén a Módtv6. hatálybalépését követően esedékessé váló járadék tekintetében is alkalmazni kell azzal, hogy a járadék e bekezdés szerinti megállapítására a jogosult kérelme alapján kerül sor. A Módtv6. hatálybalépésétől az e bekezdés alapján megváltozott összegű járadék folyósításáig terjedő átmeneti időszakra eső esetleges különbözet – jegybanki alapkamattal növelt értékben – a megváltozott összegű járadékkal együtt kerül folyósításra.
(2) A Módtv6. hatálybalépésekor özvegyi járadékra jogosult a Módtv6. hatálybalépését követően az elhunyt érmes valamennyi helyezése után, a 60. § (3) bekezdése és Módtv6.-tal megállapított 60. § (2) bekezdése alapján jogosult járadékra azzal, hogy a járadék e bekezdés szerinti megállapítására irányuló közigazgatási hatósági eljárás megindítására a jogosult kérelme alapján kerül sor. A Módtv6. hatálybalépésétől az e bekezdés alapján megváltozott összegű járadék folyósításáig terjedő átmeneti időszakra eső esetleges különbözet – jegybanki alapkamattal növelt értékben – a megváltozott összegű járadékkal együtt kerül folyósításra.”

9. § Az Stv. 79. § (1) bekezdés b) pont be) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

rendeletben állapítsa meg)

„be) az olimpiai járadékra, azzal összefüggésben a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett nyilvántartásra és a „Nemzet Sportolója” címre vonatkozó részletes szabályokat,”

10. § Ez a törvény 2019. január 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2018. december 18. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére