• Tartalom

11/2018. (VII. 19.) HM rendelet

11/2018. (VII. 19.) HM rendelet

a honvédelmi foglalkoztatókkal kapcsolatos munkaügyi hatósági feladatokról, az ellenőrzés speciális eszközeiről1

2018.07.21.

A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 9. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. ellenőrzési időszak: egy naptári év és az azt követő év március 31-ig terjedő időtartam,

2. Hatóság: a honvédelmi foglalkoztatók vonatkozásában a munkaügyi hatósági jogkör gyakorlójának kijelöléséről, valamint a honvédelmi foglalkoztatók esetében a rendezett munkaügyi kapcsolatok igazolásáról szóló 500/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti honvédelmi munkaügyi hatóság,

3. honvédelmi szervezet: a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 2. § 13. pontja szerinti honvédségi szervezet, a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) fenntartói irányítása alá tartozó, honvédségi szervezetnek nem minősülő köznevelési intézmény és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ).

2. A Hatóság feladatai

2. § A Hatóság a honvédelmi munkaügyi hatósági tevékenység tárgyában irányelvet ad ki, amelyet az ellenőrzési időszakot megelőző harmincadik napig a honlapján közzétesz.

3. § A Hatóság

a) lefolytatja a honvédelmi foglalkoztatókat érintő, a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) 2. § (1) bekezdése szerinti munkaügyi ellenőrzést és az annak alapján induló munkaügyi hatósági eljárást, valamint

b) kiállítja a honvédelmi foglalkoztatók munkaügyi kapcsolatainak rendezettségéről szóló igazolást.

4. § A Hatóság a 3. §-ban meghatározottak végrehajtása érdekében

a) jóváhagyja és a honlapján közzéteszi az ellenőrzési időszakban végrehajtandó munkaügyi ellenőrzések tervét,

b) elrendeli a munkaügyi ellenőrzések lefolytatását,

c) működteti a munkaügyi hatósági feladatok ellátásához szükséges informatikai rendszert, és

d) közreműködik a munkaügyi előírások betartásának elősegítését szolgáló tájékoztató, felvilágosító tevékenység végzésében.

3. A munkaügyi ellenőrzés speciális eszközei

5. § (1) A Hatóság a munkaügyi ellenőrzés során a honvédelmi szervezet vonatkozásában felhasználja a Honvédelmi Minisztérium Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer integrált emberi erőforrás-gazdálkodási alrendszer adatait.

(2) A Hatóság az e rendelet szerinti tevékenységét a miniszter által vezetett minisztérium személyi állományába tartozó hivatásos vagy szerződéses katonák, valamint kormánytisztviselők (a továbbiakban együtt: munkaügyi ellenőrök) útján végzi.

(3) A munkaügyi ellenőrök a munkaügyi ellenőrzést a Hatóság által jóváhagyott vizsgálati program alapján hajtják végre.

(4) A helyszíni vizsgálatot legalább két munkaügyi ellenőr egyidejűleg végzi.

(5) A munkaügyi ellenőr a helyszíni vizsgálat megkezdésekor az ellenőrzési jogosultságát „Hatósági és Ellenőri Igazolvány”-nyal igazolja.

(6) A KNBSZ-t érintő 3. § a) pontja szerinti munkaügyi ellenőrzést olyan munkaügyi ellenőr végezhet, akinek tekintetében a nemzetbiztonsági ellenőrzést elvégezték, és ennek során nem állapítottak meg nemzetbiztonsági kockázatot.

6. § (1) A 4. § a) pontja szerinti ellenőrzési terv – a folyamatos ellenőrzési feladatokat kivéve – tartalmazza:

a) az ellenőrzési időszakot,

b) az ellenőrzés ütemezését,

c) az ellenőrzés tárgykörét és eszközét,

d) az ellenőrzés szempontrendszerét,

e) az ellenőrzésre tervezett honvédelmi foglalkoztatókat,

f) a jóváhagyás keltét és

g) a Hatóság nevében kiadmányozási jogkörrel rendelkező személy aláírását.

(2) Az 5. § (3) bekezdése szerinti vizsgálati program tartalmazza:

a) a munkaügyi ellenőrzést végrehajtó szervezeti egység megnevezését,

b) a vizsgálatvezető, valamint a részt vevő munkaügyi ellenőrök nevét,

c) az ellenőrzött honvédelmi foglalkoztató megnevezését,

d) helyszíni vizsgálat esetén annak a helynek a címét, ahol az ellenőrök vizsgálatot hajtanak végre,

e) az ellenőrzés tárgyát és célját,

f) az ellenőrzés módját,

g) az ellenőrzési időszakot,

h) az ellenőrzés megkezdésének és befejezésének tervezett időtartamát,

i) a munkaügyi ellenőrök részletes feladatait,

j) a jóváhagyás keltét és

k) a vizsgálatvezető és a jóváhagyó aláírását.

(3) A vizsgálati program végrehajtását a (2) bekezdés a) pontja szerinti szervezeti egység vezetője felügyeli.

(4) A KNBSZ-nél tervezett munkaügyi ellenőrzés esetén – az ellenőrzési terv és a vizsgálati program jóváhagyását megelőzően – az (1) bekezdés c) pontja és a (2) bekezdés e) pontja tekintetében a Hatóság a KNBSZ-szel előzetesen egyeztet.

7. § (1) A Hatóság a 10. § (1) bekezdése szerinti adatok bejelentését követően a Met. 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tárgykörre irányuló munkaügyi ellenőrzést rendel el.

(2) A Met. 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti tárgykörre irányuló munkaügyi ellenőrzés során munkaidő alatt a Hjt. 2. § 38. pontja szerinti szolgálatteljesítési időt is érteni kell.

(3) A Met. 3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti tárgykörre irányuló ellenőrzés a Met. 1. § (1) bekezdés e) pontja szerinti munkabérre vonatkozó rendelkezések megtartására terjed ki azzal, hogy a honvédek vonatkozásában illetmény alatt a Hjt. 122. § (1) bekezdésében meghatározott illetményelemeket is érteni kell.

8. § Ha a Hatóság ellenőrzése során jogsértést nem tapasztal, és az ügyfél az ellenőrzés eredményéről hatósági bizonyítvány kiállítását előzetesen nem kérte, a Hatóság az ellenőrzés lezárásról a honvédelmi foglalkoztatót az ellenőrzés befejezésétől számított tíz napon belül írásban tájékoztatja.

9. § Ha a Hatóság jogsértést állapít meg a KNBSZ és a honvédségi szervezetek esetében a Met. 6. § (1) bekezdés b) és h) pontja szerinti intézkedést foganatosítja, a további jogsértés megelőzésének érdekében egyidejűleg tájékoztathatja

a) a Magyar Honvédség katonai szervezetei esetében a Honvéd Vezérkar főnökét,

b) a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: Miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek esetében a miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkárát vagy

c) a miniszter tulajdonosi joggyakorlása körébe tartozó gazdasági társaság esetében, a miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkárát és az érintett gazdasági társaság felügyelő bizottságának elnökét.

10. § (1) A 3. § a) pontja szerinti feladatok ellátása érdekében a Met. 9. § (5b) bekezdése szerinti, de honvédelmi szervezetnek nem minősülő honvédelmi foglalkoztató (a továbbiakban: adatszolgáltató) a tevékenysége megkezdését – honvédelmi foglalkoztatóvá válását – megelőzően a Hatóság részére írásban bejelenti:

a) nevét, székhelyét és adószámát, adószámmal nem rendelkező természetes személy esetében nevét, lakcímét és adóazonosító jelét,

b) azon területek címét, ahol munkavégzéssel járó tevékenységét honvédelmi foglalkoztatóként végzi vagy végezni fogja,

c) a tevékenység megkezdésének és várható befejezésének időpontját és

d) a b) pont szerinti területen végzett tevékenysége TEÁOR számát.

(2) Az adatszolgáltató az (1) bekezdés szerinti adatok változásáról – annak bekövetkezésekor haladéktalanul – tájékoztatja a Hatóságot.

(3) Az adatszolgáltató a helyben szokásos és általában ismert módon tájékoztatja alkalmazottait a honvédelmi foglalkoztatóvá válás időpontjáról és a munkavégzés, szolgálatteljesítés helyszínén a munkaügyi ellenőrzés végrehajtására jogosult Hatóság megnevezéséről.

4. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. §2

1

A rendeletet a 117/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 9. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2021. március 11. napjával.

2

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére