• Tartalom
Oldalmenü

11/2018. (II. 6.) Korm. rendelet

a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.02.14.

A Kormány a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2a) A viszonosság alapján kiadott többszöri berepülési engedélyt a légiközlekedési hatóság a viszonosság megszűnése esetén visszavonja. Ha a viszonosság már nem áll fenn a kérelmező államával, arról a külpolitikáért felelős miniszter 48 órán belül tájékoztatja a légiközlekedési hatóságot. A viszonosság alapján kiadott többszöri berepülési engedély visszavonásáról a légiközlekedési hatóság haladéktalanul tájékoztatja a Magyar Honvédség légvédelmi vezetéséért és irányításáért felelős szervezetét.”

2. § Az R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Lt. 7. § (3) bekezdésében foglalt mentesség alá nem eső, fegyvert, lőszert, robbanóanyagot vagy egyéb veszélyes anyagot szállító, a rádiótechnikai zavaró, illetve optikai vagy földtani leképező, vagy felderítő berendezéssel felszerelt külföldi állami légijármű magyar légtérbe való berepüléséhez csak egyszeri berepülési engedély adható ki.”

3. § Az R. 3. § (4b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4b) Az engedély akkor adható meg, ha ahhoz a külpolitikáért felelős miniszter, a katonai légügyi hatóság, az Alkotmányvédelmi Hivatal, és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat az Lt. 7. §-a szerint hozzájárult. A hozzájárulást megadottnak kell tekinteni, ha a hozzájárulás megadása tárgyában az arra jogosult hatóság a (4a) bekezdésben meghatározott határidőben nem nyilatkozik.”

4. § Az R.

a) 3. § (4c) bekezdésében a „külpolitikáért felelős minisztert” szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelős minisztert és a Magyar Honvédség légvédelmi vezetéséért és irányításáért felelős szervezetét” szöveg,

b) 4. § (3) bekezdésében a „Magyar Honvédség erre kijelölt szervezetének” szövegrész helyébe a „Magyar Honvédség légvédelmi vezetéséért és irányításáért felelős szervezete részére” szöveg,

c) 8/A. § (3) bekezdésében a „2011. évi CXIII. törvény 80. § g) pontjában meghatározott” szövegrész helyébe a „törvényben meghatározott honvédelmi” szöveg,

d) 1. melléklet 2. pontjában a „polgári vagy állami” szövegrész helyébe az „állami (katonai, vám- és rendőri szervek céljára szolgáló légijárművek) vagy polgári” szöveg,

e) 1. melléklet 2. pontjában a „civil or the state” szövegrész helyébe a „state (military, customs, police) or civil” szöveg,

f) 2. melléklet 2. pontjában a „polgári vagy állami” szövegrész helyébe az „állami (katonai, vám- és rendőri szervek céljára szolgáló légijárművek) vagy polgári” szöveg,

g) 2. melléklet 2. pontjában a „civil or the state” szövegrész helyébe a „state (military, customs, police) or civil” szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti az R.

a) 3. § (2) bekezdésében a „– (3) bekezdésben foglalt kivételekkel –” szövegrész,

b) 3. § (4) bekezdésében az „előzetes szakhatóságként” szövegrész.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. február 15. napjával.