• Tartalom
Oldalmenü

112/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és a Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.07.01.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló
309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. § A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KAK rendelet) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2. mellékletben meghatározott KÖFOP projektek keretében fejlesztett szakrendszerek és a 3. mellékletben meghatározott szakrendszerek esetében a szakrendszerek működéséért felelős szervezet számára kötelező a Kormányzati Adatközpont igénybevétele.”

(2) A KAK rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben foglalt vizsgálatot az érintett szervezet az ok felmerülésével egy időben, haladéktalanul kezdeményezi. Ha a vizsgálat eredményeként az 1. mellékletben foglalt adatközponti szolgáltatásokkal a szervezet által fenntartott rendszer vagy rendszerek működése biztosítható, a miniszter KÖFOP projekt esetében a 2. melléklet, egyéb szakrendszer esetében a 3. melléklet módosítását kezdeményezi.”

(3) A KAK rendelet a 2. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

3. Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba.

4. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 112/2018. (VI. 25.) Korm. rendelethez

1. Az R. 3. melléklete a következő 57. ponttal egészül ki:
„57. Központi Médiatár informatikai rendszer”

2. melléklet a 112/2018. (VI. 25.) Korm. rendelethez

A 2. mellékletben meg nem jelölt, kötelezően a Kormányzati Adatközpontban működő egyéb központi és szakrendszerek

A

B

C

Sorszám

A rendszer elnevezése

A rendszer jellege

1

Központi Médiatár informatikai rendszer

központi rendszer

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. július 2. napjával.