• Tartalom

2018. évi CXXIII. törvény

2018. évi CXXIII. törvény

a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról1

2019.01.01.

1. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény módosítása

1. §2

2. §3

2. A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény módosítása

3. § A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 5. §-a a következő (5) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(5) Ha az 5/B. § szerinti büntetőeljárás befejezésekor a (4) bekezdés szerinti elévülési idő már eltelt, vagy abból egy évnél kevesebb van hátra, a közigazgatási szankciót alkalmazó hatóság a büntetőeljárás befejezésétől számított egy évig alkalmazhat közigazgatási szankciót.”

4. § A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény I. Fejezete a következő 4/A. alcímmel kiegészülve lép hatályba:

„4/A. A közigazgatási szankciók alkalmazásának különös szabályai
5/A. § Ha a bíróság a jogsértő magatartást megvalósító természetes személyt ugyanazon tényállás alapján jogerős ügydöntő határozatban
a) elítélte és vele szemben büntetést szabott ki, illetve intézkedést alkalmazott, vagy
b) arra hivatkozással, hogy a bűncselekményt nem a vádlott követte el, felmentette,
nem alkalmazható a 2. § (3) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott közigazgatási szankció.
5/B. § Ha a közigazgatási szankciót alkalmazó hatóság tudomására jut, hogy az eljárása alapjául szolgáló jogsértő magatartás miatt büntetőeljárás van folyamatban és a közigazgatási szankció alkalmazása – összhangban az 5/A. §-ban foglaltakkal – e büntetőeljárás kimenetelétől függ, az eljárását a büntetőeljárás befejezéséig felfüggeszti.”

5. § A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 13. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(1) Tevékenység végzésétől történő eltiltásnak kell tekinteni minden olyan közigazgatási szankciót, amellyel a hatóság az ügyfél valamilyen jogosultsága gyakorlását meghatározott időre vagy jogszabályban meghatározott feltétel bekövetkezéséig megvonja vagy korlátozza.”

6. § A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 9. § (2) bekezdésének nyitó szövegrésze az „írja elő” szövegrész helyett a „teszi lehetővé” szöveggel lép hatályba.

7. § Nem lép hatályba a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 16. § (1) bekezdése.

3. A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény módosítása

8. §4

4. A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXXVI. törvény módosítása

9. §5

10. §6

11. § A Büromódtv. 32. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(3) A Ttv. a következő 64/A. §-sal egészül ki:
64/A. § A közgyűlés által megválasztott közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke a közösség ügyintézését ellátó tevékenységet 2020. május 1. napjáig – nyilvántartásba vételtől függetlenül – elláthatja, ha a tevékenység végzésére való jogosultságát, hitelt érdemlő módon igazolja.”

5. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2018. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1. § és a 2. § 2020. január 1-jén lép hatályba.

13. § A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 2020. január 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2018. december 20. A törvényt a 2019: LXXXII. törvény 26. §-a hatályon kívül helyezte 2019. november 29. napjával.

2

Az 1. § a 12. § (2) bekezdése alapján 2020. január 1-jén lép hatályba.

3

A 2. § a 12. § (2) bekezdése alapján 2020. január 1-jén lép hatályba.

4

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére