• Tartalom

13/2018. (XII. 18.) PM rendelet

az egyes önkormányzati adózási, illetékezési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2019.01.01.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 3. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 269. § (1) bekezdésében,

az 4. alcím tekintetében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 46. § a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet módosítása

1. § (1) Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet hatálya:]

a) a fővárosi és megyei kormányhivatalra, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalára (a továbbiakban: járási hivatal), illetve a 2. § (3) bekezdése szerinti pénzügyi elszámolás megtörténtét igazoló szervre (a továbbiakban: igazoló szerv),”

[terjed ki].

(2) Az R1. 1. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[E rendeletet]

b) az elsőfokú adóhatóságnál kezdeményezett olyan elsőfokú illetékköteles adó-, vám- és jövedéki igazgatási eljárások, amelyeknél az illetéket nem illetékbélyegben kell leróni,
c) az adóhatóság elsőfokú döntése, intézkedése elleni olyan jogorvoslati adó-, vám- és jövedéki igazgatási eljárások, amelyeknél az illetéket nem illetékbélyegben kell leróni,”

[esetén kell alkalmazni.]

2. § Az R1. az 1. §-t követően a következő „Eljárási illetékbeviteli számla száma” című alcímmel egészül ki:

„Eljárási illetékbevételi számla száma
1/A. § A Kincstár által vezetett Eljárási illetékbevételi számla száma: 10032000-01012107.”

3. § Az R1. 2. § (6) bekezdésében és 3. §-ában az „a 4. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe az „az 1/A. §-ban” szöveg lép.

2. Az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet módosítása

4. § Az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontjában a „70. § (3) bekezdés a) pontja” szövegrész helyébe a „69. § (3) és (4) bekezdése” szöveg lép.

3. Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosítása

5. § (1) Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az adóhatóság – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően –]

b) az állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni helyi iparűzési adóra a 2016. évben kezdődő adóévre a 18. melléklet, a 2017. évben kezdődő adóévre a 23. melléklet, a 2018. évben kezdődő adóévre a 24. melléklet, a 2019. évben kezdődő adóévre a 25. melléklet,”

[szerinti adattartalmú nyomtatványt rendszeresítheti.]

(2) Az R3. 1. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

[Az adóhatóság – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően –]

j) meghatalmazásra, meghatalmazás visszavonására a 8. melléklet

[szerinti adattartalmú nyomtatványt rendszeresítheti.]

6. § (1) Az R3.

egészül ki.

(2) Az R3.

lép.

(3) Az R3.

szerint módosul.

4. Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól szóló 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet módosítása

7. § Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól szóló 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az önkormányzati adóhatóság a hatáskörébe tartozó]

h) az önkormányzati adóhatóságnál adóüggyel összefüggésben fizetendő közigazgatási hatósági eljárási illetékre, bírságokra, pótlékokra [az a)–h) pontok a továbbiakban együtt: közteher]”

[vonatkozó nyilvántartásait, kezelését és elszámolását, és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatását az e rendeletben szabályozott módon látja el.]

8. § Az R4. 2. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az önkormányzati adóhatóság a feladatellátásának teljesítéséhez az alábbi nyilvántartásokat hozza létre:]

d) az adózónkénti bejelentkezési, változás-bejelentési, adatbejelentési, adóbevallási és közterhenkénti nyilvántartás,”

9. § (1) Az R4. 3. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 2. § (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartások a következő adatokat tartalmazzák:]

a) Az adózói törzsadat-nyilvántartás tartalmazza az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet (a továbbiakban: PM rendelet) 22. mellékletében meghatározott adatokat, valamint a helyi adókról szóló törvény szerinti adatszolgáltatásban szereplő adózói adatokat, továbbá, ha a vállalkozó adózó cégbejegyzési eljárás alatt áll, akkor a „b.a.”, ha csődeljárás alatt áll, akkor a „cs.a.”, ha felszámolási eljárás alatt áll, akkor az „f.a.”, ha végelszámolási eljárás alatt áll, akkor a „v.a.”, illetve ha kényszertörlési eljárás alatt áll, akkor a „kt.a.” jelölést, továbbá valamennyi adózó esetében az önkormányzati adófeldolgozó program által generált technikai azonosítót.”

(2) Az R4. 3. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 2. § (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartások a következő adatokat tartalmazzák:]

d) Az adózónkénti bejelentkezési, változás-bejelentési, adatbejelentési, adóbevallási és közterhenkénti nyilvántartás tartalmazza az adózó által benyújtott bejelentkezés, változás-bejelentés, adatbejelentés, adóbevallás, nyilatkozat benyújtásának tényét és időpontját, továbbá az adózó által valamennyi bejelentett és bevallott adatot, valamint a helyi adókról szóló törvény szerinti adatszolgáltatásban szereplő adatokat. Az adózónkénti bejelentkezési, változás-bejelentési, adatbejelentési, adóbevallási és közterhenkénti nyilvántartást az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló miniszteri rendelet tartalmi, formai és logikai felépítésének megfelelően kell kialakítani és vezetni.”

10. § Az R4. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzati adóhatóság az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott számláit vezető belföldi hitelintézet vagy a Kincstár (e rendelet alkalmazásában a továbbiakban együtt: hitelintézet) napi számlakivonatairól fizetési számlakivonat-nyilvántartást vezet, amely egy összegben tartalmazza mind a hitelintézet által megküldött napi befizetéseket, mind a fizetési számlákról, azok alszámláiról (a továbbiakban együtt: fizetési számla) kiutalt összegeket, valamint ezek nyitó és záró egyenlegét. Az önkormányzati adóhatóság a hitelintézet számlakivonatainak adatait egyezteti a nyilvántartásaiban meglévő adatokkal és a számlakivonat adatait a fizetési számlakivonat-nyilvántartásába rögzíti.”

11. § Az R4. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzati adóhatóság az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott, a külföldön bejegyzett szervezetek tagjairól (tulajdonosairól), illetve az egyes tagokat megillető részesedés arányáról a külföldi szervezetek építményadóról, telekadóról szóló adatbejelentéseiben feltüntetett adatokról történő adatszolgáltatását az állami adó- és vámhatóság által meghatározott módon teljesíti.”

12. § Az R4.

1. 14. § (1) bekezdésében a „május 31-éig” szövegrész helyébe a „július 15-éig” szöveg,

2. 14. § (4) bekezdésében a „január 15-éig” szövegrész helyébe a „február 1-jéig” szöveg,

3. 14. § (5) bekezdésében a „január 30-áig” szövegrész helyébe a „február 15-éig” szöveg,

4. 14. § (6) bekezdésében a „február 15-éig” szövegrész helyébe a „március 1-jéig” szöveg

lép.

13. § Hatályát veszti az R4.

1. 6. § (1) bekezdésében az „és 20. §,” szövegrész;

5. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 13/2018. (XII. 18.) PM rendelethez

MEGHATALMAZÁS

Benyújtható a(z) ____________________________________ önkormányzati adóhatóság részére

A meghatalmazás módja, a meghatalmazás visszavonása

□ Eseti meghatalmazás
□ Állandó meghatalmazás

□ Meghatalmazás visszavonása

A meghatalmazó személy adatai:

Családi (viselt) név: ____________________, Utónév: _________________, Utónév: _________________
Születési név: _________________________, Utónév: _________________, Utónév: _________________
Születési helye: __________________________, Születés ideje: ________________________________
Anyja családi neve: _______________________, Anyja utóneve: _______________________________
Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□□ Adószáma: □□□□□□□□□-□-□□
Lakcíme vagy levelezési címe: □□□□, ___________________________________város/község ______________ közterület ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.
Székhelye: □□□□, ___________________________________város/község ______________ közterület ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.
Telephelye: □□□□, ___________________________________város/község ______________ közterület ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

A meghatalmazó jogi személy, egyéb szervezet adózó adatai:

Neve, megnevezése: _____________________________________________________________________
Adószáma: □□□□□□□□□-□-□□
Székhelye: □□□□, ___________________________________város/község ______________ közterület ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

A meghatalmazott személy adatai:

Családi (viselt) név: ____________________, Utónév: _________________, Utónév: _________________
Születési név: _________________________, Utónév: _________________, Utónév: _________________
Születési helye: __________________________, Születés ideje: ________________________________
Anyja családi neve: _______________________, Anyja utóneve: _______________________________
Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□□ Adószáma: □□□□□□□□□-□-□□
Lakcíme vagy levelezési címe: □□□□, ___________________________________város/község ______________ közterület ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó
Képviselet jogcíme: ____________________________________________________________________

 

A meghatalmazott szervezeti adatai:

Neve, megnevezése: _____________________________________________________________________
Adószáma: □□□□□□□□□-□-□□
Székhelye: □□□□, ___________________________________város/község ______________ közterület ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

A meghatalmazás tárgya:

Valamennyi eljárási cselekményre:

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Kelt: ______________________, □□□□ év □□ hó □□ nap.

 

________________________
(meghatalmazó aláírása)

Előttük, mint tanúk előtt:

Név: _____________________________________
Lakóhely (tartózkodási hely):
□□□□, _________________________________
Aláírás: __________________________________

Név: _____________________________________
Lakóhely (tartózkodási hely):
□□□□, ___________________________________
Aláírás: ____________________________________

2. melléklet a 13/2018. (XII. 18.) PM rendelethez

BEVALLÁS

a helyi iparűzési adóról
állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén
FŐLAP
2019. évben kezdődő adóévről a/az ________________________________ önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

 

I.    Bevallás jellege

1.    □ Éves bevallás

2.    □ Záró bevallás

3.    □ Előtársasági bevallás

4.    □ Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása

5.    □ Év közben kezdő adózó bevallása

6.    □ Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó áttérésének évéről készült évközi bevallása

7.    □ A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelő bevallása

8.    □ A Htv. 41. § (8) bekezdés alapján, közös őstermelői igazolványban adószámmal rendelkező őstermelő (adózó), családi gazdálkodó bevallása

9.    □ A mezőgazdasági őstermelőnek is minősülő egyéni vállalkozó bevallása

10.    □ A Htv. 37. § (2) bekezdés a) pontja és a (3) bekezdés alapján adóévben állandó jellegű iparűzési tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott bevallás

11.    □ A kisadózó vállalkozás tételes adójának alanyaként benyújtott bevallás

12.    □ A Htv. 39/E. §-a szerint mentes adóalany bevallása

13.    □ A Htv. 39/F. §-a szerint mentes adóalany bevallása
(Az adóelőny de minimis támogatásnak minősül, melynek igénybevételéhez nyilatkozat kitöltése és az adóhatóság részére történő megküldése is szükséges!)

14.    □ Önellenőrzés

II.

Bevallott időszak

 

□□□□ év □□ hó □□ naptól-

□□□□ év □□ hó □□ napig.

III.    Záró bevallás

1.    □ Felszámolás

2.    □ Végelszámolás

3.    □ Kényszertörlés

4.    □ Adószám törlése

5.    □ Átalakulás, □ Egyesülés, □ Szétválás

6.    □ A tevékenység saját elhatározásból történő megszüntetése

7.    □ Hatósági megszüntetés

8.    □ Előtársaságként működő társaság cégbejegyzés iránti kérelemnek elutasítása vagy a kérelem bejegyzés előtti visszavonása

9.    □ Székhely áthelyezése

10.    □ Telephely megszüntetése

11.    □ Egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűnése

12.    □ Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése

13.    □ A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság keletkezése
14.    □ A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság megszűnése

15.    □ A kisvállalati adóban az adóalanyiság keletkezése
16.    □ A kisvállalati adóban az adóalanyiság megszűnése

17.    □ A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése

18.    □ Egyéb: ________________

IV.    A bevallásban szereplő betétlapok

A □ B □ C □ D □ E □ F □ G □ H □ I □ J □

V.    Adóalany

1.    Adóalany viselt neve (családi- és utóneve, cégneve): ________________________________
2.    Adóalany születési családi- és utóneve: __________________________________________
3.    Születési helye: ___________________________________________________város/község
4.    Születési ideje: ________ év ____ hó ____ nap
5.    Anyja születési családi- és utóneve: _____________________________________________
6.    Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□
7.    Adószáma: □□□□□□□□-□-□□
8.    Székhelye, lakóhelye: □□□□___________________________________város/község
______________ közterület ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.
9.    Az adóbevallást kitöltő neve (ha az nem azonos az adóalannyal): __________________________________________________________________________
10.    Telefonszáma: ______________________________________________________________
11.    E-mail címe: ______________________________________________________________

VI.    Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata

Az adóévre az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választom:
a)    □ a személy jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózóként
b)    □ az egyszerűsített vállalkozói adó alanyaként
c)    □ a 8 millió forintot meg nem haladó nettó árbevételű adóalanyként
d)    □ a kisvállalati adó hatálya alá tartozó adóalanyként

VII.    Az adó

(a 30. sor kivételével forintban)

1.    A Htv. szerinti − vállalkozási szintű − éves nettó árbevétel (részletezése külön lapon található)*:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.    Eladott áruk beszerzési értékének, közvetített szolgáltatások értékének figyelembe vehető (a Htv. 39. § (6) bekezdésének hatálya alá nem tartozó adóalany esetén: „E” lap II/7. sor) együttes összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.    Az alvállalkozói teljesítések értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.    Anyagköltség:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.    Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti
fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.    Htv. szerinti – vállalkozási szintű – adóalap
[(1-(2+3+4+5) vagy a Htv. 39. § (6), (10) bekezdésének alkalmazása esetén: „E” jelű lap III/11. sor]**:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.    Szokásos piaci árra való kiegészítés miatti korrekció (+,-)***:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.    Az IFRS-t alkalmazó vállalkozóknál alkalmazott adóalap

[8.1. sor; ha 8.2. nagyobb, mint 8.1., akkor 8.2.; ha 8.2. nagyobb, mint 8.1. és az adózó kimentési kérelmet nyújtott be, akkor 8.3.]

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.1.     Áttérési különbözettel korrigált adóalap [6. sor + „I” jelű betétlap VII. 1. vagy VIII. 1. sor]

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.2.     Az áttérés adóévét megelőző adóév 12 hónapra számított adóalapjának összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.3.     Kimentési adóalap:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

9.    Az IFRS-t alkalmazó vállalkozónál számviteli önellenőrzési különbözet (+,-)***:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

10.    A foglalkoztatás csökkentéséhez
kapcsolódó adóalap-növekmény:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

11.    Korrigált Htv. szerinti - vállalkozási szintű - adóalap [6+7+10; IFRS-t alkalmazó vállalkozó esetén 7+8+9+10]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

12.    Az önkormányzat illetékességi területére
jutó − a 11. sorban lévő adóalap megosztása szerinti − települési szintű adóalap:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

13.    Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján [Htv. 39/C. § (2) bekezdése szerint (maximum 2,5M forint vállalkozási szintű adóalapig)]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

14.    Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján [Htv. 39/C. § (3) bekezdése szerint a háziorvos, védőnő vállalkozónak]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

15.    Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján [Htv. 39/C. § (4) bekezdése szerint a beruházási érték után]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

16.    Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap (12-13-14-15):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

17.    Adóalapra jutó iparűzési adó összege
(16. sor x __________ %):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

18.    Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény
[Htv. 39/C. § (2) bekezdése szerint (maximum 2,5M forint vállalkozási szintű adóalapig)]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

19.    Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény [Htv. 39/C. § (3) bekezdése szerint a háziorvos, védőnő vállalkozónak]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

20.    Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény [Htv. 39/C. § (4) bekezdése szerint a beruházási érték után]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

21.    Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után az adóévben megfizetett és az önkormányzatnál levonható adóátalány összege [Htv. 40/A. § (1) bekezdés a) pontja szerint]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

22.    A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt belföldi útdíj 7,5 %-ának a településre jutó összege

[Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

23.    A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt külföldi útdíj 7,5 %-ának a településre jutó összege [Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

24.    A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt úthasználati díj 7,5 %-ának a településre jutó összege [Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

25.    Az önkormányzati döntés szerint
a vállalkozó az adóévben elszámolt
alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés közvetlen költsége 10%-ának településre jutó hányada
[Htv. 40/A. § (3) bekezdése]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

26.    Az iparűzési adófizetési kötelezettség

[17-(18+19+20+21+22+23+24+25)]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

27.    Az önkormányzatra jutó adóátalány összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

28.    Külföldön létesített telephelyre jutó adóalap:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

29.    Az adóévben megfizetett útdíj 7,5%-a:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

30.    A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó létszámnövekmény (főben kifejezett adat):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Egyszerűsített adómegállapítási mód választása esetében a VII. 1. sorban a nettó árbevétel a:

VI. a) pont szerinti esetben = az átalányadó alapja

VI. b) pont szerinti esetben = az EVA alapja

VI. c) pont szerinti esetben = az „A” jelű betétlap szerinti nettó árbevétel

VI. d) pont esetében = a KIVA alapja

**Egyszerűsített adómegállapítási mód választása esetében a VII. 6. sorban az adóalap a:

VI. a) pont szerinti esetben = VII. 1. sor x 1,2,

VI. b) pont szerinti esetben = VII. 1. sor x 0,5,

VI. c) pont szerinti esetben = VII. 1. sor x 0,8,

VI. d) pont esetében = VII. 1. sor x 1,2.

*** Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!


VIII.    Adóelőlegek bevallása

1.

Előlegfizetési időszak:

 

□□□□ év □□ hó □□ naptól-

□□□□ év □□ hó □□ napig.

2.

Első előlegrészlet. Esedékesség:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

2.1.

Összeg (forintban):

□□□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.

Második előlegrészlet. Esedékesség:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

3.1.

Összeg (forintban):

□□□ □□□ □□□ □□□ □□□


IX.    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

 


_____________________

□□□□

□□

□□


_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása


Ha az adóbevallást az adózó helyett annak képviselője (meghatalmazottja) nyújtja be, jelölje X-szel*:
□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott
□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)
□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő
*A NAV útján benyújtott bevallás esetén nem kell jelölni.

1.    Jelen adóbevallást ellenjegyzem: ____________________________________________

2.    Adótanácsadó, adószakértő neve: ____________________________________________

3.    Adóazonosító száma: _____________________________________________________

4.    Bizonyítvány, igazolvány száma: ____________________________________________

„A” JELŰ BETÉTLAP

2019. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi

iparűzési adóbevalláshoz

Vállalkozók nettó árbevételének kiszámítása [éves beszámolóját a számviteli törvény szerint készítő adóalany esetén]

 

I.    Adóalany

Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□

 

II.     Nettó árbevétel

(forintban)

1.    Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó árbevétel [2-3-4-5-6-7]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.    A számviteli törvény, az Szja. törvény hatálya alá tartozó vállalkozó kompenzációs felárral növelt ellenérték szerinti nettó árbevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.    Jogdíjbevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.    Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki adó összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.    Egyéb ráfordítások között kimutatott regisztrációs adó, az alkoholos italok utáni népegészségügyi termékadó összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.1.     Az 5. sorból a regisztrációs adó:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.2.     Az 5. sorból az alkoholos italok utáni népegészségügyi termékadó:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.    Felszolgálási díj árbevétele:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.    Főtevékenységként sporttevékenységet végző, a Sport tv. szerinti sportvállalkozás nettó árbevételt csökkentő tétele*:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

*A Htv. 52. § 22. pont i) alpontja szerinti („A” jelű betétlap II./7. sora) nettó árbevétel csökkentés miatti adócsökkenés az adóalany választása szerint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: csekély összegű támogatásokról szóló rendelet) szabályaival összhangban, vagy a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.), és az azt módosító, a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelet (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.) szerinti, sportlétesítményekre nyújtott működési támogatásnak minősül. A támogatás igénybevételéről e bevallásban nyilatkozni kell!

 

II/A. Nyilatkozat

a

Nyilatkozom, hogy a Htv. 52. § 22. pont i) alpontja szerinti („A” jelű betétlap II./7. sora) nettó árbevétel csökkentés miatti adócsökkenést választásom szerint

a csekély összegű támogatásokról szóló rendelettel vagy

a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső

piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet hatályos szabályaival, különösen 55. cikkével

összhangban veszem igénybe.

 

 

_____________________

□□□□

□□

□□

_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása


„B” JELŰ BETÉTLAP

2019. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz

Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének kiszámítása

 


I.    Adóalany

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□


II.    Nettó árbevétel

(forintban)

1.

Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7-8-9]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.

Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.

Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.

Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.

Befektetési szolgáltatás bevétele:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.

Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.

Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.

Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

9.

Pénzügyi lízingbe adott eszköz után elszámolt elábé:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

 

 

 


_____________________

□□□□

□□

□□


_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása


„C” JELŰ BETÉTLAP

2019. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz

Biztosítók nettó árbevételének kiszámítása

 


I.    Adóalany

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□

 


II.     Nettó árbevétel

 

(forintban)

1.

Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7-8]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.

Biztosítástechnikai eredmény:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.

Nettó működési költség:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.

Befektetésekből származó biztosítástechnikai ráfordítások (csak életbiztosítási ágnál) és az egyéb biztosítástechnikai ráfordítások együttes összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.

Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.

Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.

Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetések nettó árbevétele, a Htv. 52. § 22. pont c) alpontja szerint egyéb növelő tételek:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.

Htv. 52. § 22. pont c) alpontjában foglalt csökkentések:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

 


_____________________

□□□□

□□

□□


_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása


„D” JELŰ BETÉTLAP

2019. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz

Befektetési vállalkozások nettó árbevételének kiszámítása

 


I.    Adóalany

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□

 


II.     Nettó árbevétel

 

(forintban)

1.

Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó árbevétel [2+3+4+5+6]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.

Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.

Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.

Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek együttes összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.

Fedezeti ügyletek nyereségének/ veszteségének nyereségjellegű különbözete:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.

Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

 


_____________________

□□□□

□□

□□


_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

„E” JELŰ BETÉTLAP
2019. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
Az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített
szolgáltatások értéke figyelembe vehető együttes összege, kapcsolt vállalkozás adóalapja

 


I.     Adóalany
A Htv. 39. § (6), (10) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozás tagja:

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□

 


II.    A Htv. 39. § (6), (10) bekezdésének hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén (forintban)

1.    Eladott áruk beszerzési értéke (elábé)
összesen:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.

Közvetített szolgáltatások értéke összesen:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.

Az 1. és 2. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti export árbevételhez kapcsolódó elábé és közvetített szolgáltatások értéke (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.

Az 1. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti közfinanszírozásban részesülő gyógyszerek értékesítéséhez kapcsolódó elábé, vagy dohány kiskereskedelmi-ellátónál a dohány bekerülési értéke (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.

Az 1. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti földgázpiaci és villamosenergia piaci ügyletek elszámolása érdekében vásárolt és továbbértékesített, a számvitelről szóló törvény szerinti eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt földgáz és villamosenergia beszerzési értéke (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.

A Htv. 39. § (4) és (5) bekezdése alapján (sávosan) megállapított, levonható elábé és közvetített szolgáltatások értéke együttes összege (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.

Figyelembe vehető elábé és a közvetített szolgáltatások értékének együttes összege [legfeljebb 500 M Ft nettó árbevételű adózó esetén: (1+2), 500 M Ft feletti nettó árbevétel esetén: (3+4+5+6)]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

III.    A Htv. 39. § (6), (10) bekezdésének hatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozás esetén (forintban)

1.

A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes nettó árbevétele:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.

A kapcsolt vállalkozás adóalanyok által figyelembe vehető összes anyagköltség, alvállalkozói teljesítések értéke, alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.

A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes eladott áruk beszerzési értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.

A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes közvetített szolgáltatások értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.

A 3. és 4. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti export árbevételhez kapcsolódó összes elábé és közvetített szolgáltatások értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.

A 3. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti közfinanszírozásban részesülő gyógyszerek értékesítéséhez kapcsolódó elábé, vagy dohány kiskereskedelmi-ellátónál a dohány bekerülési értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.

A 3. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti földgázpiaci és villamos energia piaci ügyletek elszámolása érdekében vásárolt és tovább értékesített, a számvitelről szóló törvény szerinti eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt földgáz és villamos energia beszerzési értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.

A kapcsolt vállalkozásoknál a Htv. 39. § (4) és (5) bekezdése alapján (sávosan) megállapított, levonható elábé és közvetített szolgáltatások értéke együttes összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

9.

A kapcsolt vállalkozás tagjai által összesen figyelembe vehető eladott áruk beszerzési értékének és a közvetített szolgáltatások értékének együttes összege [5+6+7+8]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

10.

A kapcsolt vállalkozások összesített pozitív előjelű különbözete (adóalap) [1-2-9]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

11.    Az adóalanyra jutó vállalkozási szintű adóalap
[„E” jelű betétlap III. /10. sor x („A” vagy „B” vagy „C” vagy „D” jelű betétlap II/1. sor ÷ „E” jelű betétlap III./1. sor)]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

 


_____________________

□□□□

□□

□□


_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

„F” JELŰ BETÉTLAP
2019. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
A vállalkozási szintű adóalap megosztása

 


I.     Adóalany

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□

 


II.    Az alkalmazott adóalap megosztási módszere

1.    □ A Htv. melléklet 1.1. pontja szerinti személyi jellegű ráfordítással arányos megosztás
2.    □ A Htv. melléklet 1.2. pontja szerinti eszközérték arányos megosztás
3.    □ A Htv. melléklet 2.1. pontja szerinti megosztás
4.    □ A Htv. melléklet 2.2. pontja szerinti megosztás
5.    □ A Htv. melléklet 2.3. pontja szerinti megosztás
6.    □ A Htv. melléklet 2.4.1. pontja szerinti megosztás
7.    □ A Htv. melléklet 2.4.2. pontja szerinti megosztás

III.    A megosztás

(A 7-8. és a 11-16. sorok kivételével forintban)

1.    A vállalkozás által az adóévben – a Htv. melléklete szerint – figyelembeveendő összes személyi jellegű ráfordítás összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.    Az 1. sorból az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak után az adóévben – a Htv. melléklete szerint – figyelembeveendő személyi jellegű ráfordítás összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.    A vállalkozásnak az adóévben a székhely, telephely szerinti településekhez tartozó – a Htv. melléklete szerinti – összes eszközérték összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.    A 3. sorból az önkormányzat illetékességi területén figyelembeveendő – a Htv. melléklete szerinti – eszközérték összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.    Egyetemes szolgáltató, villamosenergia- vagy földgázkereskedő villamosenergia vagy földgáz végső fogyasztók részére történő értékesítésből származó összes számviteli törvény szerinti nettó árbevétele:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.    Az 5. sorból az önkormányzat illetékességi területére jutó számviteli törvény szerinti nettó árbevétele:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.    Villamosenergia-elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói engedélyes esetén az összes végső fogyasztónak továbbított villamosenergia vagy földgáz mennyisége:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.    A 7. sorból az önkormányzat illetékességi területén lévő végső fogyasztónak továbbított villamosenergia vagy földgáz mennyisége:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

9.    Az építőipari tevékenységből [Htv. 52. § 24. pontja] származó, számviteli törvény szerinti értékesítés nettó árbevétele és az adóév utolsó napján fennálló, építőipari tevékenységgel összefüggésben készletre vett befejezetlen termelés, félkésztermék, késztermék értéke együttes összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

10.    A 9. sorból az önkormányzat illetékességi területén a Htv. 37. § (2) bekezdés b) pont és (3) bekezdés szerint létrejött telephelyre jutó összeg:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

11.    A vezeték nélküli távközlési tevékenységet végző vállalkozó távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetőinek száma:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

12.    A 11. sorból az önkormányzat illetékességi területén található számlázási cím szerinti vezeték nélküli távközlési tevékenységet igénybe vevő előfizetők száma:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

13.    A vezetékes távközlési tevékenységet végző vállalkozó vezetékes távközlési tevékenység szolgáltatási helyeinek száma:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

14.    A 13. sorból az önkormányzat illetékességi területén található vezetékes szolgáltatási helyeinek száma:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

15.    A vezetékes távközlési tevékenységet végző vállalkozó vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetőinek száma:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

16.    A 15. sorból az önkormányzat illetékességi területén található számlázási cím szerinti vezeték nélküli távközlési tevékenységet igénybe vevő előfizetők száma:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

 

_____________________

□□□□

□□

□□

_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

„G” JELŰ BETÉTLAP

2019. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz

Nyilatkozat a túlfizetésről

 

I. Adóalany

1.    Adóalany neve (cégneve): ________________________________________________________________________________________

2.    Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

3.    Adószáma: □□□□□□□□-□-□□

4.    A túlfizetés visszautalására szolgáló pénzforgalmi számlaszáma:

□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□

 

II. Nyilatkozat

1.    □ Nyilatkozom, hogy más adóhatóságnál nincs fennálló adótartozásom.

2.    □ Nyilatkozom, hogy nincs az önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott köztartozásom.

3.    □ A túlfizetés összegét később esedékes adófizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.

4.    □ A túlfizetés összegéből _______________________ forintot kérek visszatéríteni, a fennmaradó összeget később esedékes adófizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.

5.    □ A túlfizetés összegéből _______________________forintot kérek visszatéríteni, _______________________forintot kérek más adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget később esedékes adófizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.

6.    □ A túlfizetés összegéből _______________________forintot kérek más adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.

7.    □ A túlfizetés teljes összegének visszatérítését kérem.

III. Más adónemben, hatóságnál nyilvántartott, lejárt esedékességű köztartozásra átvezetendő összegek

Sorszám

Köztartozást nyilvántartó
intézmény megnevezése

Köztartozás fajtája

Összeg (forint)

Köztartozáshoz tartozó pénzintézeti számlaszám

Intézmény által alkalmazott
ügyfél azonosító szám

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

IV.    A más közteherben fennálló jövőbeni fizetési kötelezettség

 

Sorszám

Közteher megnevezése

Összeg (forint)

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

_______________________

□□□□

□□

□□

______________________________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

„H” JELŰ BETÉTLAP
2019. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
Önellenőrzési pótlék bevallása

 


I.     Adóalany

Adóalany neve (cégneve):     

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□

 


II.    Önellenőrzés

1.    Adóalap változása
(+,-)

2.    Adóösszeg változása
(+,-)

3.    Az önellenőrzési pótlék
alapja

4.    Az önellenőrzési pótlék
összege

 

 

 

 

 

 


_____________________

□□□□

□□

□□


_________________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása


„I” JELŰ BETÉTLAP

2019. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz

éves beszámolóját az IFRS-ek alapján készítő vállalkozó részére

 

 


I.    Adóalany

Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□

 

 


II.    Nettó árbevétel

 

(forintban)

II/1. A Htv. 40/C. §-a szerinti nettó árbevétel

1.    Nettó árbevétel
[2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17-18-19-20-21-22-23+24]

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.    Bevétel IFRS 15 szerint:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.    Más standardok által az IFRS 15 szerinti árbevételként elszámolni rendelt tételek:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.    Megszűnt tevékenységből származó árbevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.    Bevételt nem eredményező csere keretében elcserélt áru, szolgáltatás értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.    Sztv. szerint – nem számlázott – utólag adott (fizetendő) szerződés szerinti engedmény:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.    Az IFRS 15 standard 60-65. bekezdés alapján elszámolt kamat:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.    Az IFRS 15 standard 51. bekezdés alapján a bevételt csökkentő kötbér:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

9.    A Htv. 52. § 40. pontja szerinti közvetített szolgáltatásnak megfelelő ügylet keretében
közvetített szolgáltatás bekerülési értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

10.    Saját név alatt történt bizományosi áru-értékesítés számviteli törvény szerinti bekerülési értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

11.    Bevételt keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó fedezeti ügylet bevételcsökkentő hatása:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

12.    Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál a lízing-futamidő kezdetekor megjelenített követelés kezdeti közvetlen költségeket nem tartalmazó ellenértéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

13.    Nem a szokásos tevékenység keretében keletkezett áruértékesítés, szolgáltatásnyújtás árbevétele:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

14.    Operatív lízingből származó összeg:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

15.    Az IFRS 15 Vevői standard 70-71. bekezdése alapján az ügyleti ár csökkenéseként elszámolt, vevőnek fizetendő ellenérték:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

16.    IFRS 4. Biztosítási szerződések c. standard szerint biztosítóként a biztosítási szerződésből kapott bevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

17.    A Htv. 40/C. § (2) bekezdés m) pontja szerinti korrekció:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

18.    Jogdíjbevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

19.    Felszolgálási díj árbevétele:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

20.    Az adóhatósággal elszámolt jövedéki adó, regisztrációs adó, az alkoholos italt terhelő népegészségügyi termékadó összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

A 20. sorból:

 

20.1. jövedéki adó:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

20.2.     regisztrációs adó:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

20.3.     az alkoholos italt terhelő népegészségügyi termékadó:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

21.    Bevételt keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó fedezeti ügylet bevételnövelő hatása:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

22.    Az IFRS 15 Vevői standard 60-65. bekezdése alapján elszámolt kamatráfordítás összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

23.    Az adóévet megelőző bármely adóévben figyelembe vett, a Htv. 2016. december 31-ig hatályos (2) bekezdés k) vagy a 2017. január 1-től hatályos (2) bekezdés m) pont szerinti bevételnövelő tétel összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

24.    Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás alapján végzett tevékenység nettó árbevétele (+,-):*

□ □□□ □□□ □□□ □□□

*Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

II/2. A Htv. 40/D. §-a szerinti nettó árbevétel

1.    Nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7+8-9-10-11+12+13]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.    Kapott kamatként elszámolt bevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.    A kamatbevétel csökkentéseként az üzleti évben elszámolt fizetett, fizetendő díjak, jutalékok összegével:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.    A nyújtott szolgáltatások után az IFRS 15 szerint elszámolt bevétel (kapott, járó díjak, jutalék összege):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.    Az IAS 32 szerinti pénzügyi instrumentum értékesítésével elért nyereség, nyereségjellegű különbözet összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.    Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál a lízing-futamidő kezdetekor megjelenített követelés kezdeti közvetlen költségeket nem tartalmazó ellenértéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.    Operatív lízingből származó árbevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.    A nem a szokásos tevékenység keretében keletkezett áruértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból származó bevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

9.    Az adóalany által ráfordításként elszámolt (fizetett, járó) kamat:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

10.    Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak nem minősülő eszköz könyv szerinti értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

11.    A saját követelés értékesítéséből keletkezett, az üzleti évben elszámolt nyereség összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

12.    Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás alapján végzett tevékenység nettó árbevétele (+,-):*

□ □□□ □□□ □□□ □□□

13.    Megszűnt tevékenységből származó árbevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

*Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

II/3. A Htv. 40/E. §-a szerinti nettó árbevétel

1.    Nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7+8+9-10-11-12-13+14+15]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.    Kapott kamatként elszámolt:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.    A kamatbevétel csökkentéseként az üzleti évben elszámolt fizetett, fizetendő díjak, jutalékok összegével:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.    A nyújtott szolgáltatások után az IFRS 15 szerint elszámolt bevétel (kapott, járó díjak, jutalékok összege):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.    Az IAS 32 szerinti pénzügyi instrumentum értékesítésével elért nyereség, nyereségjellegű különbözet összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.    Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál a lízing-futamidő kezdetekor megjelenített követelés kezdeti közvetlen költségeket nem tartalmazó ellenértéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.    Operatív lízingből származó árbevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.    A nem a szokásos tevékenység keretében keletkezett áruértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból származó bevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

9.    Díjbevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

10.    A saját követelés értékesítéséből keletkezett, az üzleti évben elszámolt nyereség összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

11.     Az adóalany által ráfordításként elszámolt kamat:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

12.    Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak nem minősülő eszköz könyv szerinti értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

13.    A biztosítási szerződés szerinti szolgáltatások teljesítése során elszámolt ráfordítás:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

14.    Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás alapján végzett tevékenység nettó árbevétele (+,-):*

□ □□□ □□□ □□□ □□□

15.    Megszűnt tevékenységből származó árbevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

 

 

III.    Eladott áruk beszerzési értéke

(forintban)

 

1.    Eladott áruk beszerzési értéke [2+3+4+5+6+7-8+9+10]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.    Kereskedelmi áruk értékesítéskor nyilvántartott könyv szerinti értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.    A kereskedelmi áru beszerzési költségének meghatározása során figyelembe vett, a számvitelről szóló törvény szerinti – nem számlázott – utólag kapott (járó) engedmény szerződés szerinti összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.    A Htv. 40/C. § (2) bekezdés a) pontjában említett csere esetén a cserébe kapott készlet csereszerződés szerinti értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.    Az IFRS 16 Lízingek című standard alapján pénzügyi lízingnek minősülő szerződés alapján a lízingbeadónál kereskedelmi áruként nyilvántartásba nem vett eszköz IAS 2 Készletek című standard alapján megállapított, a pénzügyi lízingbe adáskor meglévő könyv szerinti értékével, ide nem értve azt az összeget, mellyel a vállalkozó a 40/D. § (3) bekezdés b) pontja szerint a bevételt csökkentette

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.    A Htv. 40/C. § (2) bekezdés e) pontja alapján az értékesített termék (ingó, ingatlan) számvitelről szóló törvény szerint megállapítandó bekerülési értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.    Nem a szokásos tevékenység keretében értékesített áru, telek vagy más ingatlan értékesítéskori könyv szerinti értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.    Az adóévet megelőző adóév(ek)ben a Htv. 40/F. § (2) bekezdés d) pontja szerint a könyv szerinti érték növeléseként már figyelembe vett összeg, ha az IFRS-ek alkalmazásából az következik, hogy az az adóévben az (1) és (2) bekezdés szerint a könyv szerinti érték összegét növeli:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

9.    Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás alapján végzett tevékenység nettó elábé

(+,-):*

□ □□□ □□□ □□□ □□□

10.    Megszűnt tevékenységből származó elábé:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

 

IV.    Anyagköltség

(forintban)

1.    Anyagköltség [2+3-4+5+6]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.    Az anyag üzleti évben ráfordításként elszámolt felhasználáskori könyv szerinti értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.    Az anyag könyv szerinti értékének megállapítása során az IAS 2 Készletek című standard 11. bekezdése alapján figyelembe vett, a számvitelről szóló törvény szerinti utólag kapott (járó) – nem számlázott – szerződés szerinti engedménynek minősülő kereskedelmi engedmények, rabattok és hasonló tételek összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.    Annak az anyagnak a ráfordításként elszámolt könyv szerinti értéke, amelyet az IAS 2 Készletek című standard 35. bekezdésében említettek szerint saját előállítású ingatlanok, gépek, berendezések alkotórészeként használtak fel és amelynek könyv szerinti értékét a saját előállítású ingatlanok, gépek, berendezések bekerülési értékében figyelembe vették:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.    Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás alapján végzett tevékenység anyagköltsége (+,-):*

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.    Megszűnt tevékenységhez kapcsolódó anyagköltség:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

 

V.    Közvetített szolgáltatások értéke

(forintban)

1.    Közvetített szolgáltatások értéke

[2+3+4+5]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.    Az IFRS-ek szerint nem ügynökként közvetített szolgáltatások értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.    A Htv. 40/C. § (2) bekezdés e) pontja alapján bevételnövelő tételként figyelembe vett szolgáltatásnyújtás esetén a közvetített szolgáltatás könyv szerinti értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.    Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás alapján végzett tevékenység keretében közvetített szolgáltatások értéke (+,-):*

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.    Megszűnt tevékenység során közvetített szolgáltatás értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

 

VI.    Alvállalkozói teljesítés értéke

(forintban)

1.    Alvállalkozói teljesítés értéke (2+3):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.    Folytatódó tevékenység során alvállalkozói teljesítés értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.    Megszűnt tevékenység során alvállalkozói teljesítés értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

 

VII.    Áttérési különbözet az IFRS-ek első alkalmazásakor

(forintban)

1.    Az áttérési különbözet összege [2-3] (+,-):*

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.    A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont szerinti áttérési különbözet:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.1.     A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti áttérési különbözet:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.2.     A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti áttérési különbözet:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.    A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont szerinti különbözet:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.1.    A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont ba) alpont szerinti áttérési különbözet:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.2.    A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont bb) alpont szerinti áttérési különbözet:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

VIII.    Áttérési különbözet a számviteli politika változásakor

(forintban)

1.    Az áttérési különbözet összege [2-3] (+,-):*

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.    A Htv. 40/J. § (3) bekezdés a) pont szerinti áttérési különbözet:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.1.    A Htv. 40/J. § (3) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti áttérési különbözet:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.2.    A Htv. 40/J. § (3) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti áttérési különbözet:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.    A Htv. 40/J. § (3) bekezdés b) pont szerinti különbözet:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.1.    A Htv. 40/J. § (3) bekezdés b) pont ba) alpont szerinti áttérési különbözet:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.2.    A Htv. 40/J. § (3) bekezdés b) pont bb) alpont szerinti áttérési különbözet:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

 

_____________________

□□□□

□□

□□

_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása


„J” JELŰ BETÉTLAP

2019. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz

a közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalanyok és családi gazdaság adóalany tagjainak nyilatkozata

 

I.    Nyilatkozat


Alulírott II. pont szerinti adóalanyok kijelentjük, hogy közös őstermelői tevékenység keretében, családi gazdaságban végzett adóévi állandó jellegű iparűzési adókötelezettségről kizárólag az adószámmal rendelkező adóalany, családi gazdálkodó adóalany nyújt be bevallást.

Oldalszám: __/__

 

II.    Adóalanyok adatai


1.    Adószámmal és közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalany és/vagy családi gazdálkodó adóalany neve: ____________________________________________________
2.    Adószáma: □□□□□□□□--□□


1.    Adóalany neve:______________________________________________________________
2.    Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□
3.    Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): ______________________________________


1.    Adóalany neve:______________________________________________________________
2.    Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□
3.    Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): ______________________________________


1.    Adóalany neve:______________________________________________________________
2.    Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□
3.    Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): ______________________________________

*4-nél több adóalany esetén egy másik „J” jelű lapot is ki kell tölteni!

 

_______________________

□□□□

□□

□□

___________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

3. melléklet a 13/2018. (XII. 18.) PM rendelethez

ADÓBEVALLÁS

az idegenforgalmi adóról

FŐLAP

(Benyújtandó a szálláshely vagy bármely más ingyenesen átengedett ingatlan fekvése szerinti _____________________________________ önkormányzat adóhatóságához)

Fővárosi kerület esetében ahhoz az adóhatósághoz, amelynek önkormányzata az idegenforgalmi adó bevezetésére jogosult volt

I.    A bevallott időszak, a betétlapok száma és a fizetendő idegenforgalmi adó összege

□ Bevallás

□ Önellenőrzés

Betétlapok száma:

□□□□

db

Fizetendő idegenforgalmi adó összege (az „A” vagy a „B” jelű betétlap(ok) II. pont 8. sorában szereplő összesített összeg):

□□□□□□□□□

forint

Bevallott (vagy önellenőrzött) időszak:

□□□□-□□

év/hónap


II.    Az adóbeszedésre kötelezett adatai:


1.    Viselt név
1.1. Családi név: ____________________, 1.2. Utónév: ________________________,
1.3. Utónév: _______________________, 1.4. Utónév: ________________________.
2.    Születési név
2.1. Családi név: ____________________, 2.2. Utónév: ________________________,
2.3. Utónév: _______________________, 2.4. Utónév: ________________________.
3.    Anyja születési neve
3.1. Családi név: ____________________, 3.2. Utónév: ________________________,
3.3. Utónév: _______________________, 3.4. Utónév: ________________________.

4.    Születési hely: ___________________________________________________város/község

5.    Születési idő: ________ év ____ hó ____ nap

6.    Cég, szervezet, civil szervezet elnevezése: _______________________________________.
7.    Adóazonosító jel: □□□□□□□□□□
8.    Adószám: □□□□□□□□-□-□□
9.    Statisztikai számjel: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□
10.    Civil szervezet nyilvántartási száma: □□-□□-□□□□□□□
11.    Lakóhely, székhely: □□□□,____________________________________város/község
__________ közterület _______ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.
12.    Levelezési cím: □□□□,_______________________________________város/község
__________ közterület _______ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.
13.    Az adóbevallást kitöltő neve (ha eltér a benyújtótól, vagy szervezet estén): __________________________________________________________________________

14.    Telefonszám: _______________, 15. elektronikus levelezési cím: ____________________

III.    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adóbevallásban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

_____________________

helység

□□□□

év

□□

□□

nap

_________________________

Az adóbeszedésre kötelezett vagy képviselője aláírása

Jelölje X-szel:

 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő

Betétlapok száma: ___, Oldalszám: ___/___

„A” jelű betétlap vendégéjszakán alapuló adózás esetén
(Szálláshelyenként vagy bármely más ingyenesen átengedett ingatlanonként
egy-egy betétlapot kell kitölteni és az önkormányzati adóhatóságnak benyújtani!)


I.    A szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshely, ingatlan címe

1.    Cím: □□□□,______________________________________________________város/község
____________________ közterület ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

2.    Helyrajzi szám: _________/_________/_________/_________.


II.    Az adó kiszámítása


1.    Tárgyhavi összes vendégéjszakák száma összesen (db):

□□□□

2.    Az adó alapjába nem számítandó, állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén eltöltött vendégéjszakák száma
[Htv. 30. § (1) bek. a) pont]:

□□□□


3.    Törvény alapján mentes vendégéjszakák száma összesen (db):
[3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.+3.6.+3.7.+3.8.+3.9.+3.10.+3.11.]:

□□□□

3.1.    Az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak a Békepartnerség más részt vevő államainak, Magyarországon kizárólag szolgálati kötelezettség céljából tartózkodó fegyveres erői személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és polgári állományú személyek által eltöltött vendégéjszakák száma [Htv. 3/A. §]:

□□□□

3.2.    A 18. életévét be nem töltött magánszemély által eltöltött vendégéjszakák száma [Htv. 31. § a) pont]:

□□□□

3.3.     Gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély(ek) által eltöltött vendégéjszakák száma [Htv. 31. § b) pont]:

□□□□

3.4.    A közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján a településen eltöltött vendégéjszakák száma
[Htv. 31. § c) pont]:

□□□□

3.5.    Valamely hatóság vagy bíróság intézkedése folytán a településen eltöltött vendégéjszakák száma [Htv. 31. § c) pont]:

□□□□

3.6.     Szakképzés keretében a településen eltöltött vendégéjszakák száma [Htv. 31. § c) pont]:

□□□□

3.7.    Közszolgálati kötelezettség teljesítése során eltöltött vendégéjszakák száma [Htv. 31. § c) pont]:

□□□□

3.8.    A településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy ideiglenes iparűzési tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából eltöltött vendégéjszakák száma [Htv. 31. § c) pont]:

□□□□

3.9.    Az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő lakásszövetkezeti tag, a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója által eltöltött vendégéjszakák száma [Htv. 31. § d) pont]:

□□□□

3.10.    Az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi személy által eltöltött vendégéjszakák száma [Htv. 31. § e) pont]:

□□□□

3.11.    A honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója eltöltött vendégéjszakák száma [Htv. 31. § f) pont]:

□□□□

4.    Önkormányzati rendelet alapján mentes vendégéjszakák
száma összesen (db) [4.1.+4.2.]*

□□□□

4.1.    A(z)________________________________________ jogcímen mentes vendégéjszakák száma:

□□□□

4.2.    A(z)________________________________________ jogcímen mentes vendégéjszakák száma:

□□□□

*Az adóhatóság a bevallási nyomtatványt az önkormányzati adórendeletben szabályozott mentességi, kedvezményi rendelkezések végrehajtása, illetve a fizetendő adó megállapítása érdekében kiegészítheti.

5.    Adóköteles vendégéjszakák száma összesen (db):
[1-2-3-4]

□□□□

6.    Számított idegenforgalmi adó összege (forintban):
[5. sor * ______ forint]

□□□□□□□

7.    Önkormányzati rendeletben biztosított kedvezmény összege összesen (forintban):
[7.1.+7.2.]*

□□□□□□□

7.1.    A(z)________________________________________ jogcímen biztosított adókedvezmény összege:

□□□□□□□

7.2.    A(z)________________________________________ jogcímen biztosított adókedvezmény összege:

□□□□□□□

*Az adóhatóság a bevallási nyomtatványt az önkormányzati adórendeletben szabályozott mentességi, kedvezményi rendelkezések végrehajtása, illetve a fizetendő adó megállapítása érdekében kiegészítheti.

8.    Az önkormányzati adóhatóságnak fizetendő adó összege**:
[6.-7. sor]

□□□□□□□

**Az idegenforgalmi adót az adó beszedője abban a - Magyar Nemzeti Bank által jegyzett - külföldi pénznemben is beszedheti, amelyben a szállásdíj megfizetését lehetővé teszi. A beszedésre kötelezett az adó összegének külföldi pénznemben való megállapításakor és az adónak az önkormányzati adóhatóság számára forintban való befizetésekor a Magyar Nemzeti Bank hivatalos - az adóévet megelőző év utolsó napján érvényes - devizaárfolyamát veszi alapul.


III.    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adóbevallásban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

_____________________
helység


□□□□
év


□□


□□
nap


_________________________
Az adóbeszedésre kötelezett vagy képviselője aláírása

Betétlapok száma: ___, Oldalszám: ___/___

„B” jelű betétlap vendégéjszakára eső szállásdíjon, egyéb ellenértéken
alapuló adózás esetén

(Szálláshelyenként vagy bármely más ingyenesen átengedett ingatlanonként
egy-egy betétlapot kell kitölteni és az önkormányzati adóhatóságnak benyújtani!)


I.    A szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshely, ingatlan címe

1.    Cím: □□□□,______________________________________________________város/község
____________________ közterület ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

2.    Helyrajzi szám: _________/_________/_________/_________.


II.    Az adó kiszámítása


1.    Tárgyhavi összes vendégéjszakák szállásdíja összesen (forintban):

□□□□□□□

2.    Az adó alapjába nem számítandó, állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén eltöltött vendégéjszakák szállásdíja:
[Htv. 30. § (1) bek. a) pont]:

□□□□□□□


3.    Törvény alapján mentes szállásdíj összesen (forintban):
[3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.+3.6.+3.7.+3.8.+3.9.+3.10.+3.11.]:

□□□□□□□

3.1.    Az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak a Békepartnerség más részt vevő államainak, Magyarországon kizárólag szolgálati kötelezettség céljából tartózkodó fegyveres erői személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és polgári állományú személyek által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja [Htv. 3/A. §]:

□□□□□□□

3.2.    A 18. életévét be nem töltött magánszemély által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja [Htv. 31. § a) pont]:

□□□□□□□

3.3.     Gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély(ek) által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja [Htv. 31. § b) pont]:

□□□□□□□

3.4.    A közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján a településen eltöltött vendégéjszakák szállásdíja
[Htv. 31. § c) pont]:

□□□□□□□

3.5.    Valamely hatóság vagy bíróság intézkedése folytán a településen eltöltött vendégéjszakák szállásdíja [Htv. 31. § c) pont]:

□□□□□□□

3.6.     Szakképzés keretében a településen eltöltött vendégéjszakák szállásdíja [Htv. 31. § c) pont]:

□□□□□□□

3.7.    Közszolgálati kötelezettség teljesítése során eltöltött vendégéjszakák szállásdíja [Htv. 31. § c) pont]:

□□□□□□□

3.8.    A településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy ideiglenes iparűzési tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából eltöltött vendégéjszakák szállásdíja [Htv. 31. § c) pont]:

□□□□□□□

3.9.    Az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő lakásszövetkezeti tag, a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja [Htv. 31. § d) pont]:

□□□□□□□

3.10.    Az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi személy által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja [Htv. 31. § e) pont]:

□□□□□□□

3.11.    A honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója eltöltött vendégéjszakák szállásdíja [Htv. 31. § f) pont]:

□□□□□□□

4.    Önkormányzati rendelet alapján mentes szállásdíj összesen:
(forintban) [4.1.+4.2.]*

□□□□□□□

4.1.    A(z)________________________________________ jogcímen mentes vendégéjszakák szállásdíja (forintban):

□□□□□□□

4.2.    A(z)________________________________________ jogcímen mentes vendégéjszakák szállásdíja (forintban):

□□□□□□□

*Az adóhatóság a bevallási nyomtatványt az önkormányzati adórendeletben szabályozott mentességi, kedvezményi rendelkezések végrehajtása, illetve a fizetendő adó megállapítása érdekében kiegészítheti.

5.    Adóköteles vendégéjszakák szállásdíja összesen (forintban):
[1-2-3-4]

□□□□□□□

6.    Számított idegenforgalmi adó összege (forintban):
[5. sor * ______ %]

□□□□□□□

7.    Önkormányzati rendeletben biztosított kedvezmény összege összesen: [7.1.+7.2.]*

□□□□□□□

7.1.    A(z)________________________________________ jogcímen biztosított adókedvezmény összege:

□□□□□□□

7.2.    A(z)________________________________________ jogcímen biztosított adókedvezmény összege:

□□□□□□□

*Az adóhatóság a bevallási nyomtatványt az önkormányzati adórendeletben szabályozott mentességi, kedvezményi rendelkezések végrehajtása, illetve a fizetendő adó megállapítása érdekében kiegészítheti.

8.    Az önkormányzati adóhatóságnak fizetendő adó összege**:
[6.-7. sor]

□□□□□□□

**Az idegenforgalmi adót az adó beszedője abban a - Magyar Nemzeti Bank által jegyzett - külföldi pénznemben is beszedheti, amelyben a szállásdíj megfizetését lehetővé teszi. A beszedésre kötelezett az adó összegének külföldi pénznemben való megállapításakor és az adónak az önkormányzati adóhatóság számára forintban való befizetésekor a Magyar Nemzeti Bank hivatalos - az adóévet megelőző év utolsó napján érvényes - devizaárfolyamát veszi alapul.


III.    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adóbevallásban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

_____________________
helység


□□□□
év


□□


□□
nap


_________________________
Az adóbeszedésre kötelezett vagy képviselője aláírása


„C” JELŰ BETÉTLAP
az önellenőrzési pótlék bevallásához


Önellenőrzési pótlék kiszámítása


Adóalap változása (+,-)

Adóösszeg változása (+,-)

Önellenőrzési pótlék
alapja

Az önellenőrzési pótlék összege

□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adóbevallásban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

_____________________

helység

□□□□

év

□□

□□

nap

_________________________

Az adóbeszedésre kötelezett vagy képviselője aláírása

Jelölje X-szel:

 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő

4. melléklet a 13/2018. (XII. 18.) PM rendelethez

ADATBEJELENTÉS

a gépjárműadóról

Benyújtandó a/az ________________________

(települési önkormányzati, fővárosban a kerületi) önkormányzati adóhatóságnak.

(Gépjárművenként külön-külön adatbejelentést kell benyújtani!)


I.    Az adatbejelentő adatai

1.    Viselt név
1.1.     Családi név: ________________________, 1.2. Utónév: ________________________,
1.2.     Utónév: __________________________, 1.4. Utónév: ________________________.
2.    Születési név
2.1.    Családi név: ________________________, 2.2. Utónév: _________________________,
2.3. Utónév: ___________________________, 2.4. Utónév: _________________________.
3.    Anyja születési neve
3.1.    Családi név: ________________________, 3.2. Utónév: _________________________,
3.3. Utónév: ___________________________, 3.4. Utónév: _________________________.
4.    Születési hely:
___________________________________________________________________város/község
5.    Születési idő: ________ év ____ hó ____ nap
6.    Cég, szervezet, civil szervezet elnevezése: ________________________________________.
7.    Adóazonosító jel: □□□□□□□□□□
8.    Adószám: □□□□□□□□-□-□□
9.    Statisztikai számjel: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□
10.    Civil szervezet nyilvántartási száma: □□-□□-□□□□□□□

11.    Lakóhely, székhely: _____,___________________________________________város/község
_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

12.    Levelezési cím: _____,______________________________________________város/község
_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

13.    Az adatbejelentést kitöltő neve (ha eltér az adatbejelentőtől vagy szervezet estén): _____________________________________________________________________________
14.    Telefonszám: ______________________, 15. elektronikus levelezési cím: ______________


II.    Az adatbejelentő (adóalany) tulajdonjoga, üzembentartói joga

1.

Az adatbejelentő (adóalany) tulajdonos: □

2.

Az adatbejelentő (adóalany) üzembentartó: □


III.    A gépjármű rendszáma, alvázszáma


1.    Rendszám: ___________________

1.1.    Amennyiben volt, akkor előző rendszám: ________________

2.

Alvázszám: _________________________


IV.    A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXVII. törvény szerinti mentesség jogcíme:

1    □ Költségvetési szerv (Gjt. 5. § a) pont)
2.    □ Egyesület, alapítvány tulajdonos-adóalany gépjárműve (Gjt. 5. § b) pont)
(feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben az adóalanynak társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett)
3.    □ Autóbusz (Gjt. 5. § c) pont)1
(feltéve, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott)1
4.    □ Egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű (Gjt. 5. § d) pont)
4.    □ Létesítményi tűzoltóság szerkocsinak minősülő gépjárműve (Gjt. 5. § e) pont)
5.    □ Súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany gépjárműve (Gjt. 5. § f) pont)2
6.    □ Súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó (adóalany) gépjárműve (Gjt. 5. § f) pont)2
7.    □ Környezetkímélő gépkocsi (Gjt. 5. § g) pont)3
8.    □ Az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja (Gjt. 5. § j) pont)4
10.    □ Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és a Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői, és e fegyveres erők és parancsnokságok személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és polgári állományú személyek tulajdonában lévő gépjármű. (Gjt. 5. § k) pont)

1. A feltételek teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell.
2. Súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2016. április 1-jén hatályos 2. § a) pontja szerint súlyos mozgáskorlátozottnak vagy 2. § h) pontja szerint egyéb fogyatékossággal élőnek minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, igazolás, hatósági határozat másolatával igazolja.
3. Az a gépjármű, amely a KöHÉM rendelet 2015. július 1-jén hatályos 2. § (6) bekezdése szerint környezetkímélő gépkocsinak minősül.
4. A viszonosság tekintetében az adópolitikáért felelős miniszter álláspontja irányadó!

V.    Adómentességre való jogosultság kezdő és befejező időpontja:

1.    Adómentességre való jogosultság kezdő időpontja:

□□□□ év □□ hó □□ nap

2.    Adómentességre való jogosultság megszűnésének időpontja:

□□□□ év □□ hó □□ nap


VI.    Nyilatkozat a Gjt. 5. § c) pontja szerinti mentesség igénybevételéhez

□ Nyilatkozom, hogy a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételem ____ %-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott.


VII.    Tájékoztató adat a Gjt. 5. § f) pontja szerinti mentesség igénybevételéhez

□ Tájékoztatom az adóhatóságot, hogy a Gjt. 5. § f) pontja szerinti adómentességet kizárólag egy, a III/1. ponjta szerinti forgalmi rendszámú, ________kW teljesítményű gépjárműre kívánom igénybe venni, azt személytaxi-szolgáltatásra, más személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra nem használom.

VIII.    Adófizetési kötelezettség szünetelése

1.    □ A gépjármű jogellenes eltulajdonítása (az adófizetési kötelezettség szüneteltetésének kérelme)

2.    Az igazolást kiállító hatóság megnevezése:

________________________________________

3.    Az igazolás kelte:

□□□□ év □□ hó □□ nap

4.    □ Az adófizetési kötelezettség szünetelés

végének bejelentése

5.    Az adófizetési kötelezettség szünetelés végének időpontja

□□□□ év □□ hó □□ nap

IX.    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

_____________________

helység

□□□□

év

□□

□□

nap

_________________________

Az adatbejelentő vagy képviselője aláírása

Jelölje X-szel:

 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, az adatbejelentés aláírására jogosult állandó meghatalmazott

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő

5. melléklet a 13/2018. (XII. 18.) PM rendelethez

BEJELENTKEZÉS,

VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

a/az ______________________ önkormányzat adóhatóságához

 

I. Bejelentés jellege

                 Adóköteles tevékenység     Változás-bejelentés Adóköteles tevékenység megszűnése,

                    megkezdése     megszűntetése

1. Idegenforgalmi adóbeszedési kötelezettség                □             □

2. Helyi iparűzési adó        

a) állandó jellegű iparűzési tevékenység                 □             □

b) ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység                □             □

II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén)

1. Előlegfizetési időszak:         □□□□ év □□□□ naptól      □□□□ év □□□□ napig

2. I. előlegrészlet esedékessége:     □□□□ év □□□□ nap, összege: □□□ . □□□ . □□□ . □□□ Ft

3. II. előlegrészlet esedékessége:     □□□□ év □□□□ nap, összege: □□□ . □□□ . □□□ . □□□ Ft

4. III. előlegrészlet esedékessége:     □□□□ év □□□□ nap, összege: □□□ . □□□ . □□□ . □□□ Ft

III. Adózó

1. Adózó neve (cégneve): ___________________________________________________________________________________________

2. Születési helye: ___________________________________________________________város/község, ideje: □□□□ év □□□□ nap

3. Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________________________________________________________

4. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□            Adószáma: □□□□□□□□ - - □□ (10, ill. 8 rovat kell)

Külföldi vállalkozás esetén a külföldi állam hatósága által megállapított adóazonosító szám:______________________________________

5. Civil szervezet (alapítvány, egyesület) bírósági nyilvántartási száma:________________________________________________________

6. Statisztikai számjele: □□□□□□□□ - □□□□ - □□□ - □□

7. Gazdálkodási formája megnevezése: _____________________________________________, GFO kódja: □□□

8. Főtevékenysége megnevezése: _____________________________________________, TEÁOR kódja: □□□□

9. Pénzintézeti számlaszáma (külföldi esetén az első négy IBAN karakter □□ □□) □□□□□□□□ - □□□□□□□□ - □□□□□□□□

10. Pénzintézeti számlaszáma (külföldi esetén az első négy IBAN karakter □□ □□) □□□□□□□□ - □□□□□□□□ - □□□□□□□□

11. Pénzintézeti számlaszáma (külföldi esetén az első négy IBAN karakter □□ □□) □□□□□□□□ - □□□□□□□□ - □□□□□□□□

12. Pénzintézeti számlaszáma (külföldi esetén az első négy IBAN karakter □□ □□) □□□□□□□□ - □□□□□□□□ - □□□□□□□□

13. Pénzintézeti számlaszáma (külföldi esetén az első négy IBAN karakter □□ □□) □□□□□□□□ - □□□□□□□□ - □□□□□□□□

14. Naptári évtől eltérő üzleti év mérlegforduló napja: □□□□ év □□□□ nap

15. Székhelye, lakóhelye, külföldi vállalkozás fióktelepe: □□□□ ____________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

16. Központi ügyintézés helye, ha az a székhelytől eltér:

□□□□ ________________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

17. Levelezési címe: □□□□ ________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

18. Telefonszáma:________________________________________, e-mail címe:_________________________________________________

19. Honlapja:________________________________________________________________________________________________________

20. Iratok őrzésének helye: □□□□ ___________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

IV. Adózó személyét, működését érintő adatok

1. Létesítő okirat (bírósági, egyéni vállalkozói nyilvántartásba vétel) kelte: □□□□ év □□□□ nap, száma:_________________________________

2. Alakulás módja: 1. új szervezet 2. társasági formaváltás 3. egyesülés 4. beolvadás 5. szétválás 6. kiválás

3. Adóköteles tevékenység megkezdésének időpontja:     □□□□ év □□□□ nap

4. Adóköteles tevékenység megkezdésének jogcíme:

1. székhely létesítése 2. telephely nyitása 3. ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység 4. idegenforgalmi adó beszedési kötelezettség

5. Közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vétel napja:    □□□□ év □□□□ nap

6. Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése     □□□□ év □□□□ naptól         □□□□ év □□□□ napig

7. Felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás kezdő napja □□□□ év □□□□ nap

8. Csődeljárás, felszámolási eljárás egyezségkötéssel való megszűnésének időpontja □□□□ év □□□□ nap

9. Az adózó cég, bírósági vagy egyéni vállalkozói nyilvántartásból való törlésének (megszűnés) időpontja: □□□□ év □□□□ nap

10. Adóköteles tevékenység megszűnésének

időpontja:     □□□□ év □□□□ nap

jogcíme:

1. székhelyáthelyezés 2. telephelyzárás 3. ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység 4. idegenforgalmi adó beszedési kötelezettség

5. adókötelezettség végleges megszűnése

 

V. Kisadózó vállalkozás Htv. 39/B. § (3) bekezdésén alapuló adózás, választásának, megszűnésének bejelentése

1. A Htv. 39/B. § (3) bekezdésén alapuló adózás választásának időpontja

□□□□ év □□□□ nap

[lábjegyzet: *fizetendő adó összege :2,5 millió forint adóalap* az önkormányzat által megállapított adómérték * az adóévi adókötelezettség időtartamának naptári napjai /365 nap/2

1.2. A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság kezdő napja □□□□ év □□□□ nap

2. A Htv. 39/B. § (3) bekezdésén alapulóadózás megszűnése

2.1. A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság megszűnésének napja □□□□ év □□□□ nap

2.2. A Htv. 39/B § (3) bekezdésén alapuló adózás alkalmazásáról a … évtől való lemondás bejelentése

VI. Jogelőd(ök)

1. Jogelőd neve (cégneve): ____________________________________________________________________________________________

Adószáma: □□□□□□□□ - - □□

2. Jogelőd neve (cégneve): ____________________________________________________________________________________________

Adószáma: □□□□□□□□ - - □□

3. Jogelőd neve (cégneve): ____________________________________________________________________________________________

Adószáma: □□□□□□□□ - - □□

4. Jogelőd neve (cégneve): ____________________________________________________________________________________________

Adószáma: □□□□□□□□ - - □□

VII. Kézbesítési meghatalmazott, székhelyszolgáltató

1. Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy esetében a magyarországi kézbesítési meghatalmazottjának

Neve (cégneve): ______________________________________________________________________________________________

Székhelye, lakóhelye: □□□□ ______________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

2. Székhely szolgáltatás biztosítása esetén

Az ügyvéd, ügyvédi iroda neve (elnevezése): ______________________________________________________________________________

Szerződés kezdő időpontja, időtartama:     □□□□ év □□□□ naptól          □□□□ év □□□□ napig

Iratok köre: ________________________________________________________________________________________________________

VIII. Könyvvizsgáló

Könyvvizsgáló szervezet neve: __________________________________________________________________________________________

Könyvvizsgálatért személyében felelős személy neve: ______________________________________________________________________________

Nyilvántartási száma: ________________________________________________________________________________________________

Székhelye, lakóhelye: □□□□_______________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

jogviszony időtartama határozott:

□□□□ év □□□□ naptól

□□□□ év □□□□napig, határozatlan (kezdő napja)

IX. Cégek és egyéni vállalkozók főtevékenységen kívüli, ténylegesen végzett tevékenységei

1. Tevékenység megnevezése: _________________________________________________________________, TEÁOR kódja: □□□□

2. Tevékenység megnevezése: _________________________________________________________________, TEÁOR kódja: □□□□

3. Tevékenység megnevezése: _________________________________________________________________, TEÁOR kódja: □□□□

4. Tevékenység megnevezése: _________________________________________________________________, TEÁOR kódja: □□□□

5. Tevékenység megnevezése: _________________________________________________________________, TEÁOR kódja: □□□□

Oldalszám: □□□□

X. Az adóalany szervezet (a közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság, az egyesülés, valamint a közös vállalat) tulajdonosai (tagjai) (szükség esetén több oldalon is részletezhető)

1. Tulajdonos neve: ___________________________________________________________ tulajdoni részesedés aránya: ________________

Illetősége:

Belföldi

Külföldi: _________________________________________________________________ ország

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

 

 

Adószáma: □□□□□□□□- - □□

Székhelye, lakóhelye: □□□□_____________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

2. Tulajdonos neve: ___________________________________________________________ tulajdoni részesedés aránya: ________________

Illetősége:

Belföldi

Külföldi: _________________________________________________________________ ország

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

 

 

Adószáma: □□□□□□□□- - □□

Székhelye, lakóhelye: □□□□_____________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

3. Tulajdonos neve: ___________________________________________________________ tulajdoni részesedés aránya: ________________

Illetősége:

Belföldi

Külföldi: _________________________________________________________________ ország

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

 

 

Adószáma: □□□□□□□□- - □□

Székhelye, lakóhelye: □□□□_____________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

4. Tulajdonos neve: ___________________________________________________________ tulajdoni részesedés aránya: ________________

Illetősége:

Belföldi

Külföldi: _________________________________________________________________ ország

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

 

 

Adószáma: □□□□□□□□- - □□

Székhelye, lakóhelye: □□□□_____________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

5. Tulajdonos neve: ___________________________________________________________ tulajdoni részesedés aránya: ________________

Illetősége:

Belföldi

Külföldi: _________________________________________________________________ ország

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

 

 

Adószáma: □□□□□□□□- - □□

Székhelye, lakóhelye: □□□□_____________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

6. Tulajdonos neve: ___________________________________________________________ tulajdoni részesedés aránya: ________________

Illetősége:

Belföldi

Külföldi: _________________________________________________________________ ország

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

 

 

Adószáma: □□□□□□□□- - □□

Székhelye, lakóhelye: □□□□_____________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

7. Tulajdonos neve: ___________________________________________________________ tulajdoni részesedés aránya: ________________

Illetősége:

Belföldi

Külföldi: _________________________________________________________________ ország

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

 

 

Adószáma: □□□□□□□□- - □□

Székhelye, lakóhelye: □□□□_____________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

8. Tulajdonos neve: ___________________________________________________________ tulajdoni részesedés aránya: ________________

Illetősége:

Belföldi

Külföldi: _________________________________________________________________ ország

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

 

 

Adószáma: □□□□□□□□- - □□

Székhelye, lakóhelye: □□□□_____________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

Oldalszám: □□□□

XI. Az adózó telephelyei (szükség esetén több oldalon is részletezhető)

1.Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________

Címe: □□□□___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

2.Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________

Címe: □□□□___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

3.Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________

Címe: □□□□___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

4.Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________

Címe: □□□□___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

5.Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________

Címe: □□□□___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

6.Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________

Címe: □□□□___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

7.Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________

Címe: □□□□___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

8.Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________

Címe: □□□□___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

9.Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________

Címe: □□□□___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

10.Telephely megnevezése, jellege: _______________________________________________________________________________________

Címe: □□□□___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

11.Telephely megnevezése, jellege: _______________________________________________________________________________________

Címe: □□□□___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

12.Telephely megnevezése, jellege: _______________________________________________________________________________________

Címe: □□□□___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

13.Telephely megnevezése, jellege: _______________________________________________________________________________________

Címe: □□□□___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

14.Telephely megnevezése, jellege: _______________________________________________________________________________________

Címe: □□□□___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

XII. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bejelentésben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

_____________________________
helység

□□□□
év

□□

□□
nap

_________________________________________
a bejelentésbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

6. melléklet a 13/2018. (XII. 18.) PM rendelethez


BEVALLÁS

a helyi iparűzési adóról
állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén
FŐLAP
2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________________________ önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

 

I.    Bevallás jellege

1.    □ Éves bevallás

2.    □ Záró bevallás

3.    □ Előtársasági bevallás

4.    □ Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása

5.    □ Év közben kezdő adózó bevallása

6.    □ Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó áttérésének évéről készült évközi bevallása

7.    □ A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelő bevallása

8.    □ A Htv. 41. § (8) bekezdés alapján, közös őstermelői igazolványban adószámmal rendelkező őstermelő (adózó), családi gazdálkodó bevallása

9.    □ A mezőgazdasági őstermelőnek is minősülő egyéni vállalkozó bevallása [Htv. 41/B. § (1) bekezdés]

10.    □ A Htv. 37. § (2) bekezdés a) pontja és a (3) bekezdés alapján adóévben állandó jellegű iparűzési tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott bevallás

11.    □ A kisadózó vállalkozás tételes adójának alanyaként benyújtott bevallás

12.    □ A Htv. 39/E. §-a szerint mentes adóalany bevallása

13.    □ A Htv. 39/F. §-a szerint mentes adóalany bevallása
(Az adóelőny de minimis támogatásnak minősül, melynek igénybevételéhez nyilatkozat kitöltése és az adóhatóság részére történő megküldése is szükséges!)

14.    □ Önellenőrzés

II.

Bevallott időszak

 

□□□□ év □□ hó □□ naptól-

□□□□ év □□ hó □□ napig.

III.    Záró bevallás

1.    □ Felszámolás

2.    □ Végelszámolás

3.    □ Kényszertörlés

4.    □ Adószám törlése

5.    □ Átalakulás, □ Egyesülés, □ Szétválás

6.    □ A tevékenység saját elhatározásból történő megszüntetése

7.    □ Hatósági megszüntetés

8.    □ Előtársaságként működő társaság cégbejegyzés iránti kérelemnek elutasítása vagy a kérelem bejegyzés előtti visszavonása

9.    □ Székhely áthelyezése

10.    □ Telephely megszüntetése

11.    □ Egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűnése

12.    □ Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése

13.    □ A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság keletkezése
14.    □ A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság megszűnése

15.    □ A kisvállalati adóban az adóalanyiság keletkezése

16.    □ A kisvállalati adóban az adóalanyiság megszűnése

17.    □ A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése

18.    □ Egyéb: ________________

IV.    A bevallásban szereplő betétlapok

A □ B □ C □ D □ E □ F □ G □ H □ I □ J □

V.    Adóalany

1.    Adóalany viselt neve (családi- és utóneve, cégneve): ________________________________
2.    Adóalany születési családi- és utóneve: __________________________________________
3.    Születési helye: ___________________________________________________város/község
4.    Születési ideje: ________ év ____ hó ____ nap
5.    Anyja születési családi- és utóneve: _____________________________________________
6.    Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□
7.    Adószáma: □□□□□□□□-□-□□
8.    Székhelye, lakóhelye: □□□□___________________________________város/község
______________ közterület ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.
9.    Az adóbevallást kitöltő neve (,ha az nem azonos az adóalannyal): __________________________________________________________________________
10.    Telefonszáma: ______________________________________________________________
11.    E-mail címe: ______________________________________________________________

VI.    Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata

Az adóévre az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választom:
a)    □ a személy jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózóként
b)    □ az egyszerűsített vállalkozói adó alanyaként
c)    □ a 8 millió forintot meg nem haladó nettó árbevételű adóalanyként
d)    □ a kisvállalati adó hatálya alá tartozó adóalanyként

VII.    Az adó

(a 29. sor kivételével forintban)

1.    A Htv. szerinti − vállalkozási szintű − éves nettó árbevétel (részletezése külön lapon található)*:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.    Eladott áruk beszerzési értékének, közvetített szolgáltatások értékének figyelembe vehető (a Htv. 39. § (6) bekezdésének hatálya alá nem tartozó adóalany esetén: „E” lap II/7. sor) együttes összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.    Az alvállalkozói teljesítések értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.    Anyagköltség:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.    Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti
fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.    Htv. szerinti – vállalkozási szintű – adóalap
[(1-(2+3+4+5) vagy a Htv. 39. § (6), (10) bekezdése alkalmazása esetén: „E” jelű lap III/11. sor]**:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.    Szokásos piaci árra való kiegészítés miatti korrekció (+,-)***:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.    Az IFRS-t alkalmazó vállalkozóknál alkalmazott adóalap

[8.1. sor; ha 8.2. nagyobb, mint 8.1., akkor 8.2.; ha 8.2. nagyobb, mint 8.1. és az adózó kimentési kérelmet nyújtott be, akkor 8.3.]

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.1.     Áttérési különbözettel korrigált adóalap [6. sor + „I” jelű betétlap VII. 1. vagy VIII. 1. sor]

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.2.     Az áttérés adóévét megelőző adóév 12 hónapra számított adóalapjának összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.3.     Kimentési adóalap:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

9.    Az IFRS-t alkalmazó vállalkozónál számviteli önellenőrzési különbözet (+,-)***:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

10.    A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó
adóalap-mentesség:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

11.    A foglalkoztatás csökkentéséhez
kapcsolódó adóalap-növekmény:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

12.    Korrigált Htv. szerinti - vállalkozási szintű - adóalap [6+7+9-10+11; IFRS-t alkalmazó vállalkozó esetén
7+8+9-10+11]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

13.    Az önkormányzat illetékességi területére
jutó − a 12. sorban lévő adóalap megosztása szerinti − települési szintű adóalap:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

14.    Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján [Htv. 39/C. § (2) bekezdése szerint]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

15.    Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján [Htv. 39/C. § (4) bekezdése szerint]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

16.    Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap (13-14-15):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

17.    Adóalapra jutó iparűzési adó összege
(16. sor x __________ %):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

18.    Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény
[Htv. 39/C. § (2) bekezdése szerint]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

19.    Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény [Htv. 39/C. § (4) bekezdése szerint]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

20.    Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után az adóévben megfizetett és az önkormányzatnál levonható adóátalány összege [Htv. 40/A. § (1) bekezdés a) pontja szerint]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

21.    A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt belföldi útdíj 7,5 %-ának a településre jutó összege

[Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

22.    A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt külföldi útdíj 7,5 %-ának a településre jutó összege [Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

23.    A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt úthasználati díj 7,5 %-ának a településre jutó összege [Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

24.    Az önkormányzati döntés szerint
a vállalkozó az adóévben elszámolt
alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés közvetlen költsége 10%-ának településre jutó hányada
[Htv. 40/A. § (3) bekezdése]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

25.    Az iparűzési adófizetési kötelezettség

[17-(18+19+20+21+22+23+24)]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

26.    Az önkormányzatra jutó adóátalány összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

27.    Külföldön létesített telephelyre jutó adóalap:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

28.    Az adóévben megfizetett útdíj 7,5%-a:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

29.    A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó létszámnövekmény (főben kifejezett adat):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Egyszerűsített adómegállapítási mód választása esetében a VII. 1. sorban a nettó árbevétel a:

VI. a) pont szerinti esetben = az átalányadó alapja

VI. b) pont szerinti esetben = az EVA alapja

VI. c) pont szerinti esetben = az „A” jelű betétlap szerinti nettó árbevétel

VI. d) pont esetében = a KIVA alapja

**Egyszerűsített adómegállapítási mód választása esetében a VII. 6. sorban az adóalap a:

VI. a) pont szerinti esetben = VII. 1. sor x 1,2,

VI. b) pont szerinti esetben = VII. 1. sor x 0,5,

VI. c) pont szerinti esetben = VII. 1. sor x 0,8,

VI. d) pont esetében = VII. 1. sor x 1,2.

***Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!


VIII.    Adóelőlegek bevallása

1.

Előlegfizetési időszak:

 

□□□□ év □□ hó □□ naptól-

□□□□ év □□ hó □□ napig.

2.

Első előlegrészlet. Esedékesség:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

2.1.

Összeg (forintban):

□□□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.

Második előlegrészlet. Esedékesség:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

3.1.

Összeg (forintban):

□□□ □□□ □□□ □□□ □□□

IX. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

 


_____________________

□□□□

□□

□□


_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása


Ha az adóbevallást az adózó helyett annak képviselője (meghatalmazottja) nyújtja be, jelölje X-szel*:
□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott
□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)
□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő
*A NAV útján benyújtott bevallás esetén nem kell jelölni.

1.

Jelen adóbevallást ellenjegyzem: ____________________________________________

2.

Adótanácsadó, adószakértő neve: ____________________________________________

3.

Adóazonosító száma: _____________________________________________________

4.

Bizonyítvány, igazolvány száma: ____________________________________________

„A” JELŰ BETÉTLAP

2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi

iparűzési adóbevalláshoz

Vállalkozók nettó árbevételének kiszámítása [éves beszámolóját a számviteli törvény szerint készítő adóalany esetén]

 

I.    Adóalany

Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□

 

II.     Nettó árbevétel

(forintban)

1.    Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó árbevétel [2-3-4-5-6-7]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.    A számviteli törvény, az Szja. törvény hatálya alá tartozó vállalkozó kompenzációs felárral növelt ellenérték szerinti nettó árbevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.    Jogdíjbevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.    Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki adó összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.    Egyéb ráfordítások között kimutatott regisztrációs adó, az alkoholos italok utáni népegészségügyi termékadó összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.1.     Az 5. sorból a regisztrációs adó:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.2.     Az 5. sorból az alkoholos italok utáni népegészségügyi termékadó:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.    Felszolgálási díj árbevétele:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.    Főtevékenységként sporttevékenységet végző, a Sport tv. szerinti sportvállalkozás nettó árbevételt csökkentő tétele*:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

*A Htv. 52. § 22. pont i) alpontja szerinti („A” jelű betétlap II./7. sora) nettó árbevétel csökkentés miatti adócsökkenés az adóalany választása szerint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: csekély összegű támogatásokról szóló rendelet) szabályaival összhangban, vagy a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.), és az azt módosító, a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelet (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.) szerinti, sportlétesítményekre nyújtott működési támogatásnak minősül. A támogatás igénybevételéről e bevallásban nyilatkozni kell!

 

II/A. Nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy a Htv. 52. § 22. pont i) alpontja szerinti („A” jelű betétlap II./7. sora) nettó árbevétel csökkentés miatti adócsökkenést választásom szerint

a csekély összegű támogatásokról szóló rendelettel vagy

a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső

piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet hatályos szabályaival, különösen 55. cikkével

összhangban veszem igénybe.

 

 

_____________________

□□□□

□□

□□

_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása


„B” JELŰ BETÉTLAP

2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz

Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének kiszámítása

 


I.    Adóalany

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□

 


II.    Nettó árbevétel

(forintban)

1.

Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7-8-9]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.

Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.

Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.

Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.

Befektetési szolgáltatás bevétele:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.

Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.

Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.

Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

9.

Pénzügyi lízingbe adott eszköz után elszámolt elábé:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

 

 

 


_____________________

□□□□

□□

□□


_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása


„C” JELŰ BETÉTLAP

2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz

Biztosítók nettó árbevételének kiszámítása

 


I.    Adóalany

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□

 


II.     Nettó árbevétel

 

(forintban)

1.

Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7-8]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.

Biztosítástechnikai eredmény:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.

Nettó működési költség:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.

Befektetésekből származó biztosítástechnikai ráfordítások (csak életbiztosítási ágnál) és az egyéb biztosítástechnikai ráfordítások együttes összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.

Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.

Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.

Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetések nettó árbevétele, a Htv. 52. § 22. pont c) alpontja szerint egyéb növelő tételek:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.

Htv. 52. § 22. pont c) alpontjában foglalt csökkentések:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

 


_____________________

□□□□

□□

□□


_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása


„D” JELŰ BETÉTLAP

2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz

Befektetési vállalkozások nettó árbevételének kiszámítása

 


I.    Adóalany

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□

 


II.     Nettó árbevétel

 

(forintban)

1.

Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó árbevétel [2+3+4+5+6]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.

Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.

Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.

Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek együttes összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.

Fedezeti ügyletek nyereségének/ veszteségének nyereségjellegű különbözete:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.

Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

 


_____________________

□□□□

□□

□□


_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

„E” JELŰ BETÉTLAP
2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
Az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített
szolgáltatások értéke figyelembe vehető együttes összege, kapcsolt vállalkozás adóalapja

 


I.     Adóalany
A Htv. 39. § (6), (10) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozás tagja:

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□

 


II.    A Htv. 39. § (6), (10) bekezdésének hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén (forintban)

1.

Eladott áruk beszerzési értéke (elábé) összesen:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.

Közvetített szolgáltatások értéke összesen:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.

Az 1. és 2. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti export árbevételhez kapcsolódó elábé és közvetített szolgáltatások értéke (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.

Az 1. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti közfinanszírozásban részesülő gyógyszerek értékesítéséhez kapcsolódó elábé, vagy dohány kiskereskedelmi-ellátónál a dohány bekerülési értéke (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.

Az 1. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti földgázpiaci és villamosenergia piaci ügyletek elszámolása érdekében vásárolt és továbbértékesített, a számvitelről szóló törvény szerinti eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt földgáz és villamosenergia beszerzési értéke (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.

A Htv. 39. § (4) és (5) bekezdése alapján (sávosan) megállapított, levonható elábé és közvetített szolgáltatások értéke együttes összege (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.

Figyelembe vehető elábé és a közvetített szolgáltatások értékének együttes összege [legfeljebb 500 M Ft nettó árbevételű adózó esetén: (1+2), 500 M Ft feletti nettó árbevétel esetén: (3+4+5+6)]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

III.    A Htv. 39. § (6), (10) bekezdésének hatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozás esetén (forintban)

1.

A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes nettó árbevétele:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.

A kapcsolt vállalkozás adóalanyok által figyelembe vehető összes anyagköltség, alvállalkozói teljesítések értéke, alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.

A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes eladott áruk beszerzési értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.

A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes közvetített szolgáltatások értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.

A 3. és 4. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti export árbevételhez kapcsolódó összes elábé és közvetített szolgáltatások értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.

A 3. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti közfinanszírozásban részesülő gyógyszerek értékesítéséhez kapcsolódó elábé, vagy dohány kiskereskedelmi-ellátónál a dohány bekerülési értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.

A 3. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti földgázpiaci és villamos energia piaci ügyletek elszámolása érdekében vásárolt és tovább értékesített, a számvitelről szóló törvény szerinti eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt földgáz és villamos energia beszerzési értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.

A kapcsolt vállalkozásoknál a Htv. 39. § (4) és (5) bekezdése alapján (sávosan) megállapított, levonható elábé és közvetített szolgáltatások értéke együttes összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

9.

A kapcsolt vállalkozás tagjai által összesen figyelembe vehető eladott áruk beszerzési értékének és a közvetített szolgáltatások értékének együttes összege [5+6+7+8]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

10.

A kapcsolt vállalkozások összesített pozitív előjelű különbözete (adóalap) [1-2-9]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

11.    Az adóalanyra jutó vállalkozási szintű adóalap
[„E” jelű betétlap III. /10. sor x („A” vagy „B” vagy „C” vagy „D” jelű betétlap II/1. sor ÷ „E” jelű betétlap III./1. sor)]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

 


_____________________

□□□□

□□

□□


_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

„F” JELŰ BETÉTLAP

2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz

A vállalkozási szintű adóalap megosztása

 

I.     Adóalany

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□

 

II.    Az alkalmazott adóalap megosztási módszere

1.    □ A Htv. melléklet 1.1. pontja szerinti személyi jellegű ráfordítással arányos megosztás

2.    □ A Htv. melléklet 1.2. pontja szerinti eszközérték arányos megosztás

3.    □ A Htv. melléklet 2.1. pontja szerinti megosztás

4.    □ A Htv. melléklet 2.2. pontja szerinti megosztás

5.    □ A Htv. melléklet 2.3. pontja szerinti megosztás

6.    □ A Htv. melléklet 2.4.1. pontja szerinti megosztás

7.    □ A Htv. melléklet 2.4.2. pontja szerinti megosztás

 

III.    A megosztás

(A 7-8. és a 11-16. sorok kivételével forintban)

1.

A vállalkozás által az adóévben – a Htv. melléklete szerint – figyelembeveendő összes személyi jellegű ráfordítás összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.

Az 1. sorból az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak után az adóévben – a Htv. melléklete szerint – figyelembeveendő személyi jellegű ráfordítás összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.

A vállalkozásnak az adóévben a székhely, telephely szerinti településekhez tartozó – a Htv. melléklete szerinti – összes eszközérték összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.

A 3. sorból az önkormányzat illetékességi területén figyelembeveendő – a Htv. melléklete szerinti – eszközérték összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.

Egyetemes szolgáltató, villamosenergia- vagy földgázkereskedő villamosenergia vagy földgáz végső fogyasztók részére történő értékesítésből származó összes számviteli törvény szerinti nettó árbevétele:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.

Az 5. sorból az önkormányzat illetékességi területére jutó számviteli törvény szerinti nettó árbevétele:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.

Villamosenergia-elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói engedélyes esetén az összes végső fogyasztónak továbbított villamosenergia vagy földgáz mennyisége:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.

A 7. sorból az önkormányzat illetékességi területén lévő végső fogyasztónak továbbított villamosenergia vagy földgáz mennyisége:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

9.

Az építőipari tevékenységből [Htv. 52. § 24. pontja] származó, számviteli törvény szerinti értékesítés nettó árbevétele és az adóév utolsó napján fennálló, építőipari tevékenységgel összefüggésben készletre vett befejezetlen termelés, félkésztermék, késztermék értéke együttes összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

10.

A 9. sorból az önkormányzat illetékességi területén a Htv. 37. § (2) bekezdés b) pont és (3) bekezdés szerint létrejött telephelyre jutó összeg:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

11.

A vezeték nélküli távközlési tevékenységet végző vállalkozó távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetőinek száma:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

12.

A 11. sorból az önkormányzat illetékességi területén található számlázási cím szerinti vezeték nélküli távközlési tevékenységet igénybe vevő előfizetők száma:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

13.

A vezetékes távközlési tevékenységet végző vállalkozó vezetékes távközlési tevékenység szolgáltatási helyeinek száma:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

14.

A 13. sorból az önkormányzat illetékességi területén található vezetékes szolgáltatási helyeinek száma:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

15.

A vezetékes távközlési tevékenységet végző vállalkozó vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetőinek száma:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

16.

A 15. sorból az önkormányzat illetékességi területén található számlázási cím szerinti vezeték nélküli távközlési tevékenységet igénybe vevő előfizetők száma:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

 

_____________________

□□□□

□□

□□

_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

„G” JELŰ BETÉTLAP
2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
Nyilatkozat a túlfizetésről

 


I. Adóalany

1.    Adóalany neve (cégneve): ________________________________________________________________________________________
2.    Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□
3.    Adószáma: □□□□□□□□-□-□□
4.    A túlfizetés visszautalására szolgáló pénzforgalmi számlaszáma:
□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□

 


II. Nyilatkozat

1.    □ Nyilatkozom, hogy más adóhatóságnál nincs fennálló adótartozásom.
2.    □ Nyilatkozom, hogy nincs az önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott köztartozásom.
3.    □ A túlfizetés összegét később esedékes adófizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.
4.    □ A túlfizetés összegéből _______________________ forintot kérek visszatéríteni, a fennmaradó összeget később esedékes adófizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.
5.    □ A túlfizetés összegéből _______________________forintot kérek visszatéríteni, _______________________forintot kérek más adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget később esedékes adófizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.
6.    □ A túlfizetés összegéből _______________________forintot kérek más adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget később esedékes adófizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.
7.    □ A túlfizetés teljes összegének visszatérítését kérem.

 


III. Más adónemben, hatóságnál nyilvántartott, lejárt esedékességű köztartozásra átvezetendő összegek

Sorszám

Köztartozást nyilvántartó
intézmény megnevezése

Köztartozás fajtája

Összeg (forint)

Köztartozáshoz tartozó pénzintézeti számlaszám

Intézmény által alkalmazott
ügyfél azonosító szám

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 


IV.    A más közteherben fennálló jövőbeni fizetési kötelezettség

 

Sorszám

Közteher megnevezése

Összeg (forint)

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 


_______________________

□□□□

□□

□□


______________________________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

„H” JELŰ BETÉTLAP
2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
Önellenőrzési pótlék bevallása

 


I.     Adóalany

Adóalany neve (cégneve): _____________________________________________________________________________________________

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-o-□□

 


II.    Önellenőrzés

1.    Adóalap változása
(+,-)

2.    Adóösszeg változása
(+,-)

3.    Az önellenőrzési pótlék
alapja

4.    Az önellenőrzési pótlék
összege

 

 

 

 

 

 


_____________________

□□□□

□□

□□


_________________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása

„I” JELŰ BETÉTLAP

2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi

iparűzési adóbevalláshoz

éves beszámolóját az IFRS-ek alapján készítő vállalkozó részére

 

 

I.    Adóalany

Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□

 

 

II.    Nettó árbevétel

 

(forintban)

II/1. A Htv. 40/C. §-a szerinti nettó árbevétel

1.    Nettó árbevétel

[2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18-19-20-21-22-23-24+25]

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.    Bevétel IFRS 15 szerint:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.    Más standardok által az IFRS 15 szerinti árbevételként elszámolni rendelt tételek:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.    Megszűnt tevékenységből származó árbevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.    Bevételt nem eredményező csere keretében elcserélt áru, szolgáltatás értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.    Sztv. szerint – nem számlázott – utólag adott (fizetendő) szerződés szerinti engedmény:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.    Az IFRS 15 standard 60-65. bekezdés alapján elszámolt kamat:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.    Az IFRS 15 standard 51. bekezdés alapján a bevételt csökkentő kötbér:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

9.    A Htv. 52. § 40. pontja szerinti közvetített szolgáltatásnak megfelelő ügylet keretében

közvetített szolgáltatás bekerülési értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

10.    Saját név alatt történt bizományosi áru-értékesítés számviteli törvény szerinti bekerülési értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

11.    Bevételt keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó fedezeti ügylet bevételcsökkentő hatása:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

12.    Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál a lízing-futamidő kezdetekor megjelenített követelés kezdeti közvetlen költségeket nem tartalmazó ellenértéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

13.    Nem a szokásos tevékenység keretében keletkezett áruértékesítés, szolgáltatásnyújtás árbevétele:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

14.    Üzletág-átruházás esetén az átadott eszközök kötelezettségekkel csökkentett értékét meghaladó ellenérték:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

15.    Operatív lízingből származó összeg:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

16.    Az IFRS 15 Vevői standard 70-71. bekezdése alapján az ügyleti ár csökkenéseként elszámolt, vevőnek fizetendő ellenérték:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

17.    IFRS 4. Biztosítási szerződések c. standard szerint biztosítóként a biztosítási szerződésből kapott bevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

18.    A Htv. 40/C. § (2) bekezdés m) pontja szerinti korrekció:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

19.    Jogdíjbevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

20.    Felszolgálási díj árbevétele:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

21.    Az adóhatósággal elszámolt jövedéki adó, regisztrációs adó, az alkoholos italt terhelő népegészségügyi termékadó összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

A 21. sorból:

 

21.1. jövedéki adó:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

21.2.     regisztrációs adó:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

21.3.     az alkoholos italt terhelő népegészségügyi termékadó:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

22.    Bevételt keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó fedezeti ügylet bevételnövelő hatása:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

23.    Az IFRS 15 Vevői standard 60-65. bekezdése alapján elszámolt kamatráfordítás összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

24.    Az adóévet megelőző bármely adóévben figyelembe vett, a Htv. 2016. december 31-ig hatályos (2) bekezdés k) vagy a 2017. január 1-től hatályos (2) bekezdés m) pont szerinti bevételnövelő tétel összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

25.    Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás alapján végzett tevékenység nettó árbevétele (+,-):*

□ □□□ □□□ □□□ □□□

*Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

II/2. A Htv. 40/D. §-a szerinti nettó árbevétel

1.    Nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7+8-9-10-11+12+13]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.    Kapott kamatként elszámolt bevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.    A kamatbevétel csökkentéseként az üzleti évben elszámolt fizetett, fizetendő díjak, jutalékok összegével:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.    A nyújtott szolgáltatások után az IFRS 15 szerint elszámolt bevétel (kapott, járó díjak, jutalék összege):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.    Az IAS 32 szerinti pénzügyi instrumentum értékesítésével elért nyereség, nyereségjellegű különbözet összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.    Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál a lízing-futamidő kezdetekor megjelenített követelés kezdeti közvetlen költségeket nem tartalmazó ellenértéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.    Operatív lízingből származó árbevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.    A nem a szokásos tevékenység keretében keletkezett áruértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból származó bevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

9.    Az adóalany által ráfordításként elszámolt (fizetett, járó) kamat:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

10.    Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak nem minősülő eszköz könyv szerinti értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

11.    A saját követelés értékesítéséből keletkezett, az üzleti évben elszámolt nyereség összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

12.    Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás alapján végzett tevékenység nettó árbevétele (+,-):*

□ □□□ □□□ □□□ □□□

13.    Megszűnt tevékenységből származó árbevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

*Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

II/3. A Htv. 40/E. §-a szerinti nettó árbevétel

1.    Nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7+8+9-10-11-12-13+14+15]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.    Kapott kamatként elszámolt:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.    A kamatbevétel csökkentéseként az üzleti évben elszámolt fizetett, fizetendő díjak, jutalékok összegével:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.    A nyújtott szolgáltatások után az IFRS 15 szerint elszámolt bevétel (kapott, járó díjak, jutalékok összege):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.    Az IAS 32 szerinti pénzügyi instrumentum értékesítésével elért nyereség, nyereségjellegű különbözet összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.    Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál a lízing-futamidő kezdetekor megjelenített követelés kezdeti közvetlen költségeket nem tartalmazó ellenértéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.    Operatív lízingből származó árbevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.    A nem a szokásos tevékenység keretében keletkezett áruértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból származó bevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

9.    Díjbevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

10.    A saját követelés értékesítéséből keletkezett, az üzleti évben elszámolt nyereség összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

11.     Az adóalany által ráfordításként elszámolt kamat:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

12.    Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak nem minősülő eszköz könyv szerinti értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

13.    A biztosítási szerződés szerinti szolgáltatások teljesítése során elszámolt ráfordítás:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

14.    Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás alapján végzett tevékenység nettó árbevétele (+,-):*

□ □□□ □□□ □□□ □□□

15.    Megszűnt tevékenységből származó árbevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

 

 

III.    Eladott áruk beszerzési értéke

(forintban)

 

1.    Eladott áruk beszerzési értéke [2+3+4+5+6+7-8+9+10]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.    Kereskedelmi áruk értékesítéskor nyilvántartott könyv szerinti értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.    A kereskedelmi áru beszerzési költségének meghatározása során figyelembe vett, a számvitelről szóló törvény szerinti – nem számlázott – utólag kapott (járó) engedmény szerződés szerinti összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.    A Htv. 40/C. § (2) bekezdés a) pontjában említett csere esetén a cserébe kapott készlet csereszerződés szerinti értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.    Az IAS 17 Lízingek című standard alapján pénzügyi lízingnek minősülő szerződés alapján a lízingbe adónál kereskedelmi áruként nyilvántartásba nem vett eszköz
IAS 2 Készletek című standard alapján megállapított, a pénzügyi lízingbe adáskor meglévő könyv szerinti értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.    A Htv. 40/C. § (2) bekezdés e) pontja alapján az értékesített termék (ingó, ingatlan) számvitelről szóló törvény szerint megállapítandó bekerülési értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.    Nem a szokásos tevékenység keretében értékesített áru, telek vagy más ingatlan értékesítéskori könyv szerinti értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.    Az adóévet megelőző adóév(ek)ben a Htv. 40/F. § (2) bekezdés d) pontja szerint a könyv szerinti érték növeléseként már figyelembe vett összeg, ha az IFRS-ek alkalmazásából az következik, hogy az az adóévben az (1) és (2) bekezdés szerint a könyv szerinti érték összegét növeli:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

9.    Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás alapján végzett tevékenység nettó elábé

(+,-):*

□ □□□ □□□ □□□ □□□

10.    Megszűnt tevékenységből származó elábé:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

 

IV.    Anyagköltség

(forintban)

1.    Anyagköltség [2+3-4+5+6]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.    Az anyag üzleti évben ráfordításként elszámolt felhasználáskori könyv szerinti értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.    Az anyag könyv szerinti értékének megállapítása során az IAS 2 Készletek című standard 11. bekezdése alapján figyelembe vett, a számvitelről szóló törvény szerinti utólag kapott (járó) – nem számlázott – szerződés szerinti engedménynek minősülő kereskedelmi engedmények, rabattok és hasonló tételek összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.    Annak az anyagnak a ráfordításként elszámolt könyv szerinti értéke, amelyet az IAS 2 Készletek című standard 35. bekezdésében említettek szerint saját előállítású ingatlanok, gépek, berendezések alkotórészeként használtak fel és amelynek könyv szerinti értékét a saját előállítású ingatlanok, gépek, berendezések bekerülési értékében figyelembe vették:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.    Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás alapján végzett tevékenység anyagköltsége (+,-):*

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.    Megszűnt tevékenységhez kapcsolódó anyagköltség:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

 

V.    Közvetített szolgáltatások értéke

(forintban)

1.    Közvetített szolgáltatások értéke

[2+3+4+5]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.    Az IFRS-ek szerint nem ügynökként közvetített szolgáltatások értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.    A Htv. 40/C. § (2) bekezdés e) pontja alapján bevételnövelő tételként figyelembe vett szolgáltatásnyújtás esetén a közvetített szolgáltatás könyv szerinti értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.    Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás alapján végzett tevékenység keretében közvetített szolgáltatások értéke (+,-):*

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.    Megszűnt tevékenység során közvetített szolgáltatás értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

 

VI.    Alvállalkozói teljesítés értéke

(forintban)

1.    Alvállalkozói teljesítés értéke (2+3):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.    Folytatódó tevékenység során alvállalkozói teljesítés értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.    Megszűnt tevékenység során alvállalkozói teljesítés értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

 

VII.    Áttérési különbözet az IFRS-ek első alkalmazásakor

(forintban)

1.    Az áttérési különbözet összege [2-3] (+,-):*

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.    A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont szerinti áttérési különbözet:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.1.     A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti áttérési különbözet:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.2.     A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti áttérési különbözet:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.    A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont szerinti különbözet:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.1.    A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont ba) alpont szerinti áttérési különbözet:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.2.    A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont bb) alpont szerinti áttérési különbözet:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

VIII.    Áttérési különbözet a számviteli politika változásakor

(forintban)

1.    Az áttérési különbözet összege [2-3] (+,-):*

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.    A Htv. 40/J. § (3) bekezdés a) pont szerinti áttérési különbözet:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.1.    A Htv. 40/J. § (3) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti áttérési különbözet:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.2.    A Htv. 40/J. § (3) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti áttérési különbözet:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.    A Htv. 40/J. § (3) bekezdés b) pont szerinti különbözet:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.1.    A Htv. 40/J. § (3) bekezdés b) pont ba) alpont szerinti áttérési különbözet:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.2.    A Htv. 40/J. § (3) bekezdés b) pont bb) alpont szerinti áttérési különbözet:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

 

_____________________

□□□□

□□

□□

_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása


„J” JELŰ BETÉTLAP

2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz

a közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalanyok és családi gazdaság adóalany tagjainak nyilatkozata

 

I.    Nyilatkozat


Alulírott II. pont szerinti adóalanyok kijelentjük, hogy közös őstermelői tevékenység keretében, családi gazdaságban végzett adóévi állandó jellegű iparűzési adókötelezettségről kizárólag az adószámmal rendelkező adóalany, családi gazdálkodó adóalany nyújt be bevallást.

Oldalszám: __/__

 

II.    Adóalanyok adatai


1.    Adószámmal és közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalany és/vagy családi gazdálkodó adóalany neve: ____________________________________________________
2.    Adószáma: □□□□□□□□--□□


1.    Adóalany neve:______________________________________________________________
2.    Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□
3.    Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): ______________________________________


1.    Adóalany neve:______________________________________________________________
2.    Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□
3.    Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): ______________________________________


1.    Adóalany neve:______________________________________________________________
2.    Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□
3.    Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): ______________________________________

*4-nél több adóalany esetén egy másik „J” jelű lapot is ki kell tölteni!

 

_______________________

□□□□

□□

□□

_______________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

7. melléklet a 13/2018. (XII. 18.) PM rendelethez

Az R3. 1. melléklete szerinti, az „ADATBEJELENTÉS az épület, épületrész utáni építményadóról” elnevezésű nyomtatvány FŐLAP II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


II.    Az adatbejelentő adatai


1.    Viselt név
1.1.    Családi név: ________________________, 1.2. Utónév: ______________________,
1.3. Utónév: ___________________________, 1.4. Utónév: ______________________.
2.    Születési név
2.1.    Családi név: ________________________, 2.2. Utónév: ______________________,
2.3. Utónév: ___________________________, 2.4. Utónév: ______________________.
3.    Anyja születési neve
3.1.    Családi név: ________________________, 3.2. Utónév: ______________________,
3.3. Utónév: ___________________________, 3.4. Utónév: ______________________.

4.    Születési hely: ____________________________________________________város/község

5.    Születési idő: ________ év ____ hó ____ nap

6.    Cég, szervezet, civil szervezet elnevezése: _______________________________________.
7.    Adóazonosító jel: □□□□□□□□□□
8.    Adószám: □□□□□□□□-□-□□
9.    Statisztikai számjel: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□
10.    Civil szervezet nyilvántartási száma: □□-□□-□□□□□□□

11.    Lakóhely, székhely: _____,__________________________________________város/község
_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

12.    Levelezési cím: _____,_____________________________________________város/község
_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

13.    Az adatbejelentést kitöltő neve (ha eltér az adatbejelentőtől vagy szervezet esetén): __________________________________________________________________________
14.    Telefonszám: ___________________, 15. elektronikus levelezési cím: _________________

8. melléklet a 13/2018. (XII. 18.) PM rendelethez

Az R3. 2. melléklete szerinti, az „ADATBEJELENTÉS a reklámhordozó utáni építményadóról” elnevezésű nyomtatvány FŐLAP II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


II.    Az adatbejelentő adatai


1.    Viselt név
1.1.    Családi név: ________________________, 1.2. Utónév: ______________________,
1.3. Utónév: ___________________________, 1.4. Utónév: ______________________.
2.    Születési név
2.1.    Családi név: ________________________, 2.2. Utónév: ______________________,
2.3. Utónév: ___________________________, 2.4. Utónév: ______________________.
3.    Anyja születési neve
3.1.    Családi név: ________________________, 3.2. Utónév: _____________________,
3.3. Utónév: ___________________________, 3.4. Utónév: ______________________.

4.    Születési hely: ____________________________________________________város/község

5.    Születési idő: ________ év ____ hó ____ nap

6.    Cég, szervezet, civil szervezet elnevezése: _______________________________________.
7.    Adóazonosító jel: □□□□□□□□□□
8.    Adószám: □□□□□□□□-□-□□
9.    Statisztikai számjel: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□
10.    Civil szervezet nyilvántartási száma: □□-□□-□□□□□□□

11.    Lakóhely, székhely: _____,__________________________________________város/község
_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

12.    Levelezési cím: _____,_____________________________________________város/község
_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

13.    Az adatbejelentést kitöltő neve (ha eltér az adatbejelentőtől vagy szervezet esetén): __________________________________________________________________________
14.    Telefonszám: ___________________, 15. elektronikus levelezési cím: _________________

9. melléklet a 13/2018. (XII. 18.) PM rendelethez

Az R3. 3. melléklete szerinti, az „ADATBEJELENTÉS a telekadóról” elnevezésű nyomtatvány II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


II.    Az adatbejelentő adatai


1.    Viselt név
1.1.    Családi név: ________________________, 1.2. Utónév: ______________________,
1.3. Utónév: ___________________________, 1.4. Utónév: ______________________.
2.    Születési név
2.1.    Családi név: ________________________, 2.2. Utónév: ______________________,
2.3. Utónév: ___________________________, 2.4. Utónév: ______________________.
3.    Anyja születési neve
3.1.    Családi név: ________________________, 3.2. Utónév: _____________________,
3.3. Utónév: ___________________________, 3.4. Utónév: ______________________.

4.    Születési hely: __________________________________________________város/község

5.    Születési idő: ________ év ____ hó ____ nap

6.    Cég, szervezet, civil szervezet elnevezése: ______________________________________.
7.    Adóazonosító jel: □□□□□□□□□□
8.    Adószám: □□□□□□□□-□-□□
9.    Statisztikai számjel: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□
10.    Civil szervezet nyilvántartási száma: □□-□□-□□□□□□□

11.    Lakóhely, székhely: _____,________________________________________város/község
_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

12.    Levelezési cím: _____,____________________________________________város/község
_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

13.    Az adatbejelentést kitöltő neve (ha eltér az adatbejelentőtől vagy szervezet esetén): _________________________________________________________________________
14.    Telefonszám: ___________________, 15. elektronikus levelezési cím: ________________

10. melléklet a 13/2018. (XII. 18.) PM rendelethez

Az R3. 5. melléklete szerinti, az „ADATBEJELENTÉS a magánszemély kommunális adójáról” elnevezésű nyomtatvány II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


II.    Az adatbejelentő adatai


1.    Viselt név
1.1.    Családi név: ________________________, 1.2. Utónév: ______________________,
1.3. Utónév: ___________________________, 1.4. Utónév: ______________________.
2.    Születési név
2.1.    Családi név: ________________________, 2.2. Utónév: ______________________,
2.3. Utónév: ___________________________, 2.4. Utónév: ______________________.
3.    Anyja születési neve
3.1.    Családi név: ________________________, 3.2. Utónév: _____________________,
3.3. Utónév: ___________________________, 3.4. Utónév: ______________________.

4.    Születési hely: __________________________________________________város/község

5.    Születési idő: ________ év ____ hó ____ nap
6.    Adóazonosító jel: □□□□□□□□□□

7.    Lakóhely, székhely: _____,________________________________________város/község
_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

8.    Levelezési cím: _____,____________________________________________város/község
_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

9.    Az adatbejelentést kitöltő neve (ha eltér az adatbejelentőtől vagy szervezet esetén): _________________________________________________________________________
10.    Telefonszám: _______________, 11. elektronikus levelezési cím: __________________

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére