• Tartalom

13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet

a 2018/2019. tanév rendjéről1

2018.09.01.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a szakképzés tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 23. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró innovációért és technológiáért felelős miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) fenntartóra való tekintet nélkül

aa) az általános iskolákra,

ab) a gimnáziumokra,

ac) a szakgimnáziumokra,

ad) a szakközépiskolákra [a továbbiakban az ab)–ad) alpont alattiak együtt: középiskola],

ae) a szakiskolákra [a továbbiakban az ac)–ae) alpont alattiak együtt: szakképző iskola],

af) a készségfejlesztő iskolákra [a továbbiakban az ab)–af) alpont alattiak együtt: középfokú iskola],

ag) az alapfokú művészeti iskolákra,

ah) a kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskolákra [a továbbiakban az aa)–ah) alpont alattiak együtt: iskola],

ai) a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények iskoláira és kollégiumaira, továbbá a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolaként működő gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményekre,

aj) a kollégiumokra,

ak) a többcélú intézmények iskoláira és kollégiumaira [a továbbiakban az a) pont alattiak együtt: nevelési-oktatási intézmény],

b) az Oktatási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),

c) a fővárosi és megyei kormányhivatalokra, a járási (fővárosi kerületi) hivatalokra,

d) a tankerületi központra és a Klebelsberg Központra,

e) a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalra, valamint a szakképzési centrumokra,

f) a tanulókra és az iskolákba jelentkezőkre,

g) a pedagógusokra,

h) a nevelő és oktató munkát végző más szakemberekre és a nem pedagógus-munkakört betöltőkre, valamint

i) a tanulók és a jelentkezők törvényes képviselőire.

2. A tanév, a tanítási év

2. § (1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszervezni.

(2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2018/2019. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2018. szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2019. június 14. (péntek). A tanítási napok száma – ha e rendelet másképp nem rendelkezik – száznyolcvanegy nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban százhetvenkilenc, gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában száznyolcvan nap a tanítási napok száma.

(3) Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap

a) középfokú iskolákban – a b)–e) pontban meghatározott kivétellel – 2019. május 2.,

b) a rendészetért felelős miniszter fenntartásában működő szakgimnáziumokban

ba) a másfél tanéves képzés esetén 2019. január 4.,

bb) a két tanéves képzés esetén 2019. május 24.,

c) a honvédelemért felelős miniszter fenntartásában működő, kizárólag a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre való felkészítést folytató szakképző iskolában 2019. május 24.,

d) szakképző iskolákban féléves, másfél éves, két és fél éves képzésben vagy keresztféléves oktatásban, egész számú tanéves képzésben részt vevő tanulók részére 2019. január 4.,

e) a két évfolyamos részszakképesítésekre való felkészítést folytató szakiskolákban és a Szakképzési Hídprogram keretében részszakképesítésekre való felkészítést folytató szakközépiskolákban 2019. május 31.

(4) A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2019/2020. tanítási évben történő feldolgozásáról.

(5) A tanítási év lezárását követően az iskola – ha az iskola fenntartója azzal egyetért és az ahhoz szükséges feltételeket biztosítja – a tanulói részére pedagógiai program végrehajtásához nem kapcsolódó foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a részvételt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az iskola igazgatójához benyújtott kérelemben kezdeményezheti.

(6) A 2018/2019. évi átmeneti időszak téli közfoglalkoztatásával összefüggő képzési programban felnőttoktatás keretében részt vevő tanulók a 2018/2019. tanévre 2018. szeptember 1-jét követően is beiratkozhatnak.

(7) Az EFOP-3.7.1-17 „Aktívan a tudásért” projektben felnőttoktatás keretében részt vevő tanulók a 2018/2019. tanévre 2018. szeptember 1-jét követően is beiratkozhatnak.

3. § (1) Az alapfokú művészeti iskolákban és a felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó napját – a tanítási év első és utolsó hetének keretében – az igazgató határozza meg.

(2) A szakképesítések megszerzésére való felkészítés a szakképző iskola azon szakképzési évfolyamain, amelyeken – a szakképzésről szóló törvényben szabályozott esetekben – közismereti képzés nem folyik, a keresztféléves oktatásszervezés keretében február első hetében is megkezdhető. A tanítási év első és utolsó napját az iskola igazgatója állapítja meg a 2. § (3) bekezdése figyelembevételével úgy, hogy a tanítási napok száma a 2. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfeleljen.

4. § (1) A tanítási év első féléve 2019. január 25-ig tart. Az iskolák 2019. február 1-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. A 3. §-ban meghatározott esetekben az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni.

(2) Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak és a fenntartónak.

(3) A tanítási évben nevelőtestületi értekezleten el kell végezni az adott intézményre vonatkozó, az országos kompetenciamérés, a nyelvi mérés, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos támogató rendszer, valamint a NETFIT® rendszer szerinti fizikai fittségi mérések legutolsó rendelkezésre álló adatainak elemzését, értékelését. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak és a fenntartónak.

3. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok

5. § A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában és az alapfokú művészeti iskolában hat, a nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában hét, a szakgimnáziumban nyolc munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

6. § (1) Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő).

(2) A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök).

(3) A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda).

(4) Az iskola az (1)–(3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett – a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával – más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha – az Nkt. 30. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak megtartásával – heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.

(5) A nemzetiségi oktatásban részt vevő iskolák az (1)–(3) bekezdésben meghatározott időpontoktól eltérhetnek, továbbá a (4) bekezdésben meghatározottak szerint a tanulók részére szünetet adhatnak, ha azt a nemzetiségi hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai indokolják.

(6) Az (1)–(5) bekezdésben szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának – szükség esetén – gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat.

(7) A jogszabály által országosan, egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 30. § (1) bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.

4. A vizsgák rendje

7. § (1) Az érettségi vizsgákat, a szakképző iskolai szakmai vizsgákat az 1. mellékletben foglaltak szerint kell megtartani.

(2) Az alapfokú művészeti iskolákban a tanítási év utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. A vizsga időpontját az iskola igazgatója határozza meg.

5. A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2018/2019. tanévben

8. § A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezését a 2. melléklet tartalmazza.

6. A tanulmányi versenyek

9. § (1) A 3. melléklet tartalmazza azoknak a tanulmányi versenyeknek a jegyzékét, amelyeket az oktatásért felelős miniszter hirdet meg az iskolák részére, továbbá amelyeket pályáztatás nélkül anyagilag és szakmailag támogat.

(2) Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat.

(3) Az iskola a jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyre, továbbá diákolimpiára is felkészítheti a tanulókat. Ha az adott versenyt a munkaterv elfogadásakor még nem hirdették meg, akkor a felkészítést a munkatervben való feltüntetés nélkül is elvégezheti. Ha a versenyek anyagi ráfordítást igényelnek, akkor a fenntartó egyetértése szükséges.

(4) A szakképzés tanulmányi versenyei tekintetében az (1) és a (3) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szakképesítésért felelős miniszter az általa meghirdetett szakmai tanulmányi versenyre vonatkozó felhívásnak a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben történő megjelentetéséről 2018. november 16-ig gondoskodik, egyúttal intézkedik a felhívásnak a kormányzati portálon való közzétételéről.

7. A témahetek megszervezése

10. § (1) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § (4) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témaheteket a tanítási évben az oktatásért felelős miniszter az alábbi időpontok szerint hirdeti meg:

a) „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2019. február 25. és 2019. március 1. között,

b) Fenntarthatósági Témahét 2019. március 18. és 2019. március 22. között,

c) Digitális Témahét 2019. április 8. és 2019. április 12. között.

(2) A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti.

8. Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése

11. § (1) Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, az R. 79. § (6) bekezdésében meghatározott méréseket, értékeléseket a 2018/2019. tanévben a Hivatal szervezi meg 2019. május 29. napjára. A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás a művészeti és a testnevelés órák kivételével számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2018. november 23-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.

(2) A hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon a matematikai alapkészségek vizsgálatához szükséges mérőeszközt az adott nemzetiség nyelvén is rendelkezésre kell bocsátani azokban az iskolákban, amelyekben a matematika tantárgyat az adott nemzetiség nyelvén oktatják, és az (1) bekezdésben meghatározott mérést az adott nemzetiség nyelvén bonyolítják le.

(3) A Hivatal 2020. február 28-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, az intézményi és a fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak, továbbá azokat a honlapján nyilvánosságra hozza. A Hivatal az országos elemzést megküldi az oktatásért felelős miniszternek.

(4) Az R. 135. §-a alapján a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolában a Hivatal 2019. május 15-én szervezi meg azt a célnyelvi mérést, amely a hatodik évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti A2 szintű, a nyolcadik évfolyamon a KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri. A méréshez szükséges adatokat az érintett általános iskolák a Hivatal részére 2018. november 23-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2019. június 12-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. A mérések eredményét az érintett általános iskola a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon teszi közzé 2019. június 12-ig.

(5) A (4) bekezdésben foglalt iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a mérést az iskola pedagógusai 2019. május 22-én végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a mérést saját döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2018. november 23-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2019. június 12-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. A mérések eredményét az érintett iskola a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon teszi közzé 2019. június 12-ig.

(6) A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2018. október 12-éig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók 2018. október 26-ig a Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2018. november 30-ig kell elvégezniük.

(7) A 2018/2019. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak – az 1–4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2019. január 9. és 2019. április 26. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2019. május 31-ig töltik fel a NETFIT® rendszerbe.

12. § (1) A Hivatal 2019. január 2. és 2019. március 29. között szakmai ellenőrzés keretében megvizsgálja az óvodákban az óvodába járási kötelezettség teljesítését és dokumentálását.

(2) Az ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2019. június 28-ig küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére.

9. Az országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanulói képességszinthatárok

13. § Az országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanulói képességszinthatárokat a 4. melléklet tartalmazza.

10. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.

15. § Ez a rendelet 2020. június 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet a 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelethez

I. Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok
1. A 2018. évi október–novemberi írásbeli érettségi vizsgák

 

A

B

C

1.

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga

Középszintű írásbeli érettségi vizsga

Időpont

2.

nemzetiségi nyelv és irodalom

nemzetiségi nyelv és irodalom

2018. október 12., 8.00

3.

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv

2018. október 15., 8.00

4.

földrajz

földrajz

2018. október 15., 14.00

5.

matematika

matematika

2018. október 16., 8.00

6.

latin nyelv, héber nyelv

latin nyelv, héber nyelv

2018. október 16., 14.00

7.

történelem

történelem

2018. október 17., 8.00

8.

francia nyelv

francia nyelv

2018. október 17., 14.00

9.

angol nyelv

angol nyelv

2018. október 18., 8.00

10.

kémia, gazdasági ismeretek, katonai alapismeretek

kémia, katonai alapismeretek, természettudomány, pszichológia

2018. október 18., 14.00

11.

ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyak

ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyak, vizuális kultúra

2018. október 19., 8.00

12.

filozófia

2018. október 19., 14.00

13.

német nyelv

német nyelv

2018. október 24., 8.00

14.

belügyi rendészeti ismeretek

mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma, belügyi rendészeti ismeretek

2018. október 24., 14.00

15.

informatika

informatika

2018. október 25., 8.00

16.

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek

2018. október 25., 14.00

17.

olasz nyelv

olasz nyelv

2018. október 26., 8.00

18.

biológia, társadalomismeret

biológia

2018. október 26., 14.00

19.

spanyol nyelv

spanyol nyelv

2018. október 29., 8.00

20.

fizika

fizika, ének-zene, művészettörténet

2018. október 29., 14.00

2. A 2018. évi október–novemberi szóbeli érettségi vizsgák

 

A

B

C

1.

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga

Középszintű szóbeli érettségi vizsga

Időpont

2.

szóbeli vizsgák

2018. november 8–12.

3.

szóbeli vizsgák

2018. november 19–23.

3. A 2019. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák

 

A

B

C

1.

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga

Középszintű érettségi írásbeli vizsga

Időpont

2.

nemzetiségi nyelv és irodalom

nemzetiségi nyelv és irodalom

2019. május 3., 8.00

3.

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv

2019. május 6., 8.00

4.

matematika

matematika

2019. május 7., 8.00

5.

történelem

történelem

2019. május 8., 8.00

6.

angol nyelv

angol nyelv

2019. május 9., 8.00

7.

német nyelv

német nyelv

2019. május 10., 8.00

8.

informatika

2019. május 13., 8.00

9.

latin nyelv, héber nyelv

latin nyelv, héber nyelv

2019. május 13., 14.00

10.

biológia

biológia

2019. május 14., 8.00

11.

társadalomismeret

2019. május 14., 14.00

12.

ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyak

ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyak

2019. május 15., 8.00

13.

informatika

2019. május 16., 8.00

14.

ének-zene, belügyi rendészeti ismeretek

ének-zene, művészettörténet, belügyi rendészeti ismeretek

2019. május 16., 14.00

15.

kémia

kémia

2019. május 17., 8.00

16.

földrajz

földrajz

2019. május 17., 14.00

17.

fizika

fizika

2019. május 20., 8.00

18.

vizuális kultúra

vizuális kultúra

2019. május 20., 14.00

19.

francia nyelv

francia nyelv

2019. május 21., 8.00

20.

filozófia

2019. május 21., 14.00

21.

spanyol nyelv

spanyol nyelv

2019. május 22., 8.00

22.

mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma

2019. május 22., 14.00

23.

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek

2019. május 23., 8.00

24.

gazdasági ismeretek, katonai alapismeretek

katonai alapismeretek, természettudomány, pszichológia

2019. május 23., 14.00

25.

olasz nyelv

olasz nyelv

2019. május 24., 8.00

4. A 2019. évi május–júniusi szóbeli érettségi vizsgák

 

A

B

C

1.

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga

Középszintű szóbeli érettségi vizsga

Időpont

2.

szóbeli vizsgák

2019. június 5–13.

3.

szóbeli vizsgák

2019. június 17–28.

II. Szakmai vizsgaidőszakok, vizsganapok
1. A szakgimnáziumokban, a szakközépiskolákban, a szakiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészét, valamint írásbeli, interaktív, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységét a 2–4. és a 6. pontban meghatározottak kivételével az alábbi időpontban kell megszervezni:
a) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:
2018. október 1–5. 8.00-tól
szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység:
2018. október
b) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:
2019. február 4–8. 8.00-tól
szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység:
2019. február–március
c) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:
2019. május 13–14., május 16–17., május 22. 8.00-tól
szóbeli és gyakorlati vizsgarész: 2019. május–június
szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2019. május–június
2. A honvédelemért felelős miniszter által fenntartott iskolai rendszerű szakképzésben oktatott szakképesítések szakmai vizsgáinak írásbeli vizsgaidőpontja: 2019. június 5.
3. A rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti szakgimnáziumokban, iskolai rendszerű szakképzésben oktatott szakképesítések írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgaidőpontjai:
a) írásbeli: 2018. szeptember 21. 9.00
szóbeli és gyakorlati: 2018. október 3–5.
b) írásbeli: 2019. január 8. 9.00
szóbeli és gyakorlati: 2019. január 14–15.
c) írásbeli: 2019. május 28. 9.00
szóbeli és gyakorlati: 2019. június 5–21.
4. A vizsgaidőszak meghatározásánál a felsőfokú szakképzés esetén figyelembe kell venni a felsőoktatási intézmények vizsgarendjét.
5. Az egyes, Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések szakmai vizsgájának írásbeli és interaktív vizsgatevékenységének szakképesítésenként, illetve tantárgyanként meghatározott vizsgaidőpontját, valamint a tételek átvételének idejét és módját a szakképesítésért felelős miniszter közleményben teszi közzé.
6. A szakgimnáziumokban a szakmai vizsgák írásbeli vizsgarésze, valamint írásbeli, interaktív vizsgatevékenysége 2019. május 30-án is megszervezhető (pótnap) abban az esetben, ha a vizsgázó szakmai vizsgát, valamint érettségi vizsgát is tesz, és az írásbeli vizsgák, továbbá az írásbeli vagy interaktív vizsgatevékenységek azonos napra eső időpontjai nem teszik lehetővé a mindkét vizsgán való részvételt. A vizsgaidőpontok egybeeséséről, a pótnap igénybevételének szükségességéről a szakgimnázium a vizsgabejelentés és tételigénylés megküldésével egyidejűleg értesíti a szakképesítésért felelős minisztert és a szakmai vizsga írásbeli letételét biztosító intézményt.
7. Amennyiben a tanuló 2018. október 1–5. között a szakmai vizsgák írásbeli vizsgarészén, valamint írásbeli, interaktív vizsgatevékenységén vallási, világnézeti okok alapján nem tud részt venni, számára a szakmai vizsgák ezen vizsgarésze, valamint ezen vizsgatevékenysége 2018. október 8-án is megszervezhető (pótnap). A pótnap igénybevételének szükségességéről a szakgimnázium a vizsgabejelentés és tételigénylés megküldésével egyidejűleg értesíti a szakképesítésért felelős minisztert és a szakmai vizsga írásbeli letételét biztosító intézményt.
8. A szakiskolában, Szakképzési Hídprogram keretében megszerezhető részszakképesítések írásbeli vizsgatevékenységeinek időpontja 2019. június 14., a további vizsgatevékenységeket 2019. június 28-ig kell megszervezni.

2. melléklet a 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelethez

A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2018/2019. tanévben

 

A

B

1.

Határidők

Feladatok

2.

2018. szeptember 10.

Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó Programba, az Arany János Kollégiumi Programba, valamint az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programba történő jelentkezésről.

3.

2018. szeptember 30.

A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.

4.

2018. október 20.

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében – a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint – meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.

5.

2018. október 20.

A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

6.

2018. október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

7.

2018. november 16.

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.

8.

2018. december 7.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe.

9.

2018. december 11.

Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása.

10.

2018. december 12.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon – a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlapigényüket.

11.

2019. január 18.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.

12.

2019. január 19.

Az általános felvételi eljárás kezdete.

13.

2019. január 19., 10.00

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban.
Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben.

14.

2019. január 24., 14.00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

15.

2019. január 25.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.

16.

2019. január 28.

Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok benyújtása

17.

2019. február 7.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

18.

2019. február 8.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről – egymás egyidejű előzetes értesítésével és az oktatásért felelős miniszter bevonásával – értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.

19.

2019. február 8.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről – egymás egyidejű előzetes értesítésével és az oktatásért felelős miniszter bevonásával – értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.

20.

2019. február 18.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.
(A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)

21.

2019. február 18.

Jelentkezés a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti szakgimnáziumokba.

22.

2019. február 21.
– március 14.

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

23.

2019. március 18.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

24.

2019. március 21–22.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

25.

2019. március 25.

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak.

26.

2019. március 28.

A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.

27.

2019. március 28.

A Klebelsberg Központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramot a következő tanévtől megvalósító középfokú intézményt vagy intézményeket, és erről tájékoztatja az általános iskolákat.

28.

2019. március 28.

A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, valamint az agrárpolitikáért felelős miniszter kijelöli a Szakképzési Hídprogramot a következő tanévtől megvalósító középfokú tagintézményt vagy intézményeket, és erről a Hivatalon keresztül tájékoztatja az általános iskolákat.

29.

2019. április 9.

A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

30.

2019. április 12.

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort a – Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.

31.

2019. április 23.

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

32.

2019. április 30.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

33.

2019. április 30.

Az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programba történő pályázatok benyújtása.

34.

2019. május 6–17.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

35.

2019. május 6.
– augusztus 31.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

36.

2019. május 17.

A 2019. május 17-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

37.

2019. június 1.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

38.

2019. június 17.

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal, valamint a Klebelsberg Központ részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Köznevelési Hídprogramba.
A Klebelsberg Központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő Köznevelési Hídprogramban részt vevő köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.

39.

2019. június 17.

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Szakképzési Hídprogramba.
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal kijelöl legalább egy, a megye területén működő Szakképzési Hídprogramban részt vevő középfokú intézményt, tagintézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.

40.

2019. június 20–22.

Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben.

41.

2019. július 24.
– augusztus 9.

Beiratkozás a honvédelemért felelős miniszter fenntartásában lévő, kizárólag a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre való felkészítést folytató szakképző iskolába.

42.

2019. augusztus 1–31.

Beiratkozás a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti szakgimnáziumokba.

43.

2019. augusztus 31.

Pótbeiratkozás a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramra.

3. melléklet a 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelethez

Az oktatásért felelős miniszter által meghirdetett és finanszírozott, illetve támogatott tanulmányi versenyek jegyzéke

 

A

B

C

D

1.

I. Az oktatásért felelős miniszter által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek

2.

 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny

3.

 

 

Angol nyelv I. kategória

4.

 

 

Angol nyelv II. kategória

5.

 

 

Belügyi rendészeti ismeretek

6.

 

 

Biológia I. kategória

7.

 

 

Biológia II. kategória

8.

 

 

Dráma

9.

 

 

Filozófia

10.

 

 

Fizika I. kategória

11.

 

 

Fizika II. kategória

12.

 

 

Földrajz

13.

 

 

Francia nyelv I. kategória

14.

 

 

Francia nyelv II. kategória

15.

 

 

Horvát nyelv és irodalom

16.

 

 

Informatika I. kategória

17.

 

 

Informatika II. kategória

18.

 

 

Kémia I. kategória

19.

 

 

Kémia II. kategória

20.

 

 

Latin nyelv

21.

 

 

Magyar irodalom

22.

 

 

Magyar nyelv

23.

 

 

Matematika I. kategória

24.

 

 

Matematika II. kategória

25.

 

 

Matematika III. kategória

26.

 

 

Mozgóképkultúra és médiaismeret

27.

 

 

Művészettörténet

28.

 

 

Német nemzetiségi nyelv és irodalom

29.

 

 

Német nyelv I. kategória

30.

 

 

Német nyelv II. kategória

31.

 

 

Olasz nyelv I. kategória

32.

 

 

Olasz nyelv II. kategória

33.

 

 

Orosz nyelv

34.

 

 

Román nyelv és irodalom

35.

 

 

Spanyol nyelv I. kategória

36.

 

 

Spanyol nyelv II. kategória

37.

 

 

Szerb nyelv és irodalom

38.

 

 

Szlovák nyelv és irodalom

39.

 

 

Szlovén nemzetiségi nyelv

40.

 

 

Történelem

41.

 

 

Vizuális kultúra

42.

II. Az oktatásért felelős miniszter által meghirdetett és támogatott tanulmányi versenyek

43.

 

Országos általános iskolai nemzetiségi tanulmányi versenyek

44.

 

 

Bolgár nemzetiségi nyelv és irodalom

45.

 

 

Nemzetiségi bolgár népismeret

46.

 

 

Nemzetiségi roma/cigány népismeret

47.

 

 

Horvát nemzetiségi nyelv és irodalom

48.

 

 

Nemzetiségi horvát népismeret

49.

 

 

Görög nemzetiségi nyelv és irodalom

50.

 

 

Nemzetiségi görög népismeret

51.

 

 

Német nemzetiségi nyelv és irodalom

52.

 

 

Nemzetiségi német népismeret

53.

 

 

Román nemzetiségi nyelv és irodalom

54.

 

 

Nemzetiségi román népismeret

55.

 

 

Szerb nemzetiségi nyelv és irodalom

56.

 

 

Nemzetiségi szerb népismeret

57.

 

 

Szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom

58.

 

 

Nemzetiségi szlovák népismeret

59.

 

 

Szlovén nemzetiségi nyelv és irodalom

60.

 

 

Nemzetiségi szlovén népismeret

61.

 

Művészeti tanulmányi versenyek

62.

 

 

Az alapfokú művészeti iskolák tanulói részére

63.

 

 

 

XIV. Országos Oboa- és Fagottverseny

64.

 

 

 

XIV. Országos Klarinétverseny

65.

 

 

 

XIII. Országos Kürtverseny

66.

 

 

 

XI. Országos Bartók Béla Hegedű-duó Verseny

67.

 

 

 

XV. Országos Zongoraverseny

68.

 

 

 

XII. Országos Orgonaverseny

69.

 

 

 

XIV. Országos „Alba Regia” Kamarazene-verseny

70.

 

 

 

X. Országos Czidra László Furulyaverseny

71.

 

 

 

VI. Országos Fotó és Film Verseny

72.

 

 

 

VII. Országos Grafikai Verseny

73.

 

 

 

VI. Országos Kerámia és Szobrászat Verseny

74.

VII. Országos Néptáncverseny (csoportos)

75.

 

 

A művészeti szakgimnáziumok és szakközépiskolák részére

76.

 

 

 

XIII. Országos Harsona- és Tubaverseny

77.

 

 

 

XIII. Országos Kürtverseny

78.

 

 

 

XIII. Országos Trombitaverseny

79.

 

 

 

XIII. Országos Ütőhangszeres Verseny

80.

 

 

 

X. Országos Énekkari verseny

81.

 

 

 

IV. Országos Jazz-Zenei Verseny

82.

XIII. Országos Orgonaverseny

83.

 

 

 

XV. Országos Richter János Klarinétverseny és VII. Országos Szaxofonverseny

84.

 

 

 

IX. Országos Gitárverseny

85.

 

 

 

XI. Országos Fuvolaverseny Elek Tihamér emlékére

86.

 

 

 

VIII. Országos Klasszikus Balett- és Modern Tánc Verseny

87.

 

 

 

XXVIII. Országos Rajzverseny

88.

 

 

 

XX. Országos Népművészeti Verseny

89.

 

 

 

XXII. Országos Mintázásverseny

90.

 

Diákolimpia® sportversenyek alapfokú és középfokú köznevelési intézmények tanulói részére

91.

III. Az oktatásért felelős miniszter által anyagilag támogatott tanulmányi versenyek

92.

 

Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka emlékére tanulmányi versenyei

93.

 

„Szép Magyar Beszéd” verseny az 5–8. évfolyamos tanulók számára

94.

 

„Szép Magyar Beszéd” verseny a középfokú intézményekben tanulók számára

95.

 

„Édes anyanyelvünk” Országos nyelvhasználati verseny

96.

 

First LEGO League

97.

 

World Robot Olympiad

98.

 

eTwining Verseny

99.

 

Sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi versenyei

100.

 

 

Hallássérült tanulók XXXIII. országos Hanyvári Pál kommunikációs emlékversenye

101.

 

 

Hallássérültek XXXVII. Borbély Sándor országos tanulmányi versenye

102.

 

 

A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák tanulóinak XIX. országos komplex tanulmányi versenye

103.

 

 

XXXV. Koncz Dezső országos tanulmányi verseny az értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák diákjai számára

4. melléklet a 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelethez

 

A

B

 

1.

Az országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanulói képességszinthatárok
A tanulók képességszintjeinek határai a standard képességpontok skáláján (A képességszintek határértékeire eső képességpont esetén a tanuló teljesítményét a magasabb képességszintbe kell sorolni.)

2.

Matematika (egységesen a 6., a 8. és a 10. évfolyamon)

3.

 

1. alatti szint: 1168-ig

 

4.

 

1. szint: 1168–1304

 

5.

 

2. szint: 1304–1440

 

6.

 

3. szint: 1440–1576

 

7.

 

4. szint: 1576–1712

 

8.

 

5. szint: 1712–1848

 

9.

 

6. szint: 1848–1984

 

10.

 

7. szint: 1984-től

 

11.

Szövegértés (egységesen a 6., a 8. és a 10. évfolyamon)

12.

 

1. alatti szint: 1071-ig

 

13.

 

1. szint: 1071–1211

 

14.

 

2. szint: 1211–1351

 

15.

 

3. szint: 1351–1491

 

16.

 

4. szint: 1491–1631

 

17.

 

5. szint: 1631–1771

 

18.

 

6. szint: 1771–1911

 

19.

 

7. szint: 1911-től

 

1

A rendelet a 15. § alapján hatályát vesztette 2020. június 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére