• Tartalom
Oldalmenü

13/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás

egyes legfőbb ügyészi utasításoknak a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról1

2018.07.01.

Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő utasítást adom ki:

1. Az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás módosítása

1. § Az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás (a továbbiakban: SZMSZ) 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

a) az Országgyűléssel kapcsolatos ügyészségi tevékenység irányítása és a legfőbb ügyészi országgyűlési beszámoló benyújtása,
b) a köztársasági elnökhöz, a miniszterelnökhöz, az Országgyűlés, az Alkotmánybíróság, a Kúria, az Állami Számvevőszék, az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) és az Országos Bírói Tanács elnökéhez, valamint – az általa megjelölt kivételekkel – az alapvető jogok biztosához címzett átiratok kiadmányozása,
c) az önálló szabályozó szervek, az autonóm államigazgatási szervek, a kormányhivatalok, a központi hivatalok, valamint a rendvédelmi szervek országos parancsnokságai kivételével a központi államigazgatási szervek vezetőihez és a miniszterelnök-helyettesekhez címzett átiratok és más ügyészi intézkedések kiadmányozása,
d) legfőbb ügyészi utasítás, körlevél kiadása; általános vizsgálatok elrendelése,
e) az ügyészség szervezeti és működési szabályzatának megállapítása, a fellebbviteli főügyészségek és a főügyészségek szervezetének jóváhagyása,
f) a Legfőbb Ügyészség, a fellebbviteli főügyészségek, valamint a főügyészségek létszámának és a főügyészségek területén működő járási és járási szintű ügyészségek összlétszámának, valamint az OKRI létszámának a megállapítása,
g) a kinevezési jogkörébe tartozó ügyészségi alkalmazottak kinevezése és ügyészségi szolgálati viszonyuk megszüntetése, továbbá az át nem ruházott munkáltatói jogkörök gyakorlása,
h) elismerések adományozása, illetve állami kitüntetések adományozására javaslattétel,
i) az ügyészi szervezet éves személyügyi és továbbképzési tervének jóváhagyása,
j) a döntés fellebbviteli főügyészség, főügyészség, valamint járási és járási szintű ügyészség létesítéséről, megszüntetéséről,
k) a törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslat a Kúriánál [Be. 667. §],
l) a büntetőeljárás megindítása a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 3. § (2) bekezdésében és a Be. 4. § (9) bekezdésében felsorolt esetekben,
m) a bűnügyi jogsegélykérelem teljesítésének garanciákhoz kötése, a magyar bűnügyi jogsegélykérelem teljesítéséhez szabott feltételek vállalása (a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény 7., 8. §), a közös nyomozócsoport létrehozásával összefüggő feladatok ellátása (az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény 70/A–70/C. §), a nemzetközi bűnügyi együttműködés keretében a rá háruló egyéb döntések meghozatala,
n) a kegyelmi eljárással összefüggő feladatok teljesítése a vádemelés előtt,
o) a döntés legfőbb ügyészségi ügyészt érintő kizárási ügyekben,
p) minden olyan ügy, amelyet Magyarország Alaptörvénye, illetve más törvény a legfőbb ügyész kizárólagos hatáskörébe utal, vagy amelyet a legfőbb ügyész a saját hatáskörébe von.”

2. § Az SZMSZ 10. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes közvetlen felügyelete alatt áll:)

e) a Fiatalkorúak Büntetőügyeinek Önálló Osztálya.”

3. § Az SZMSZ 16. § (1) bekezdés j) és k) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Főosztály)

j) előkészíti a szakterületén a legfőbb ügyész hatáskörébe tartozó intézkedéseket,
k) átruházott jogkörben, szakterületén
ka) intézkedik a hatáskörébe tartozó kizárással kapcsolatos ügyekben,
kb) amennyiben az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény és az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, 2000. május 29-én kelt egyezmény és az egyezmény 2001. október 16-án kelt kiegészítő jegyzőkönyve kihirdetéséről szóló 2005. évi CXVI. törvény másként nem rendelkezik, dönt a büntetőeljárás külföldi hatóság részére történő átadásáról vagy a feljelentésről, a külföldi hatóság által felajánlott büntetőeljárás átvételéről, illetve lefolytatja a konzultációs eljárást, és meghozza az annak eredményeként szükséges döntést, és ezekről az illetékes ügyészt egyidejűleg értesíti,
kc) dönt a külföldi hatóság részére adható, illetve a külföldi hatóságtól kért – a közvetlen jogsegélyforgalom körén kívül eső – eljárási jogsegélykérelem tárgyában,
kd) szakmai előkészítést biztosít a legfőbb ügyész nemzetközi bűnügyi együttműködést érintő megállapodásaihoz, egyeztetéseihez,”

4. § Az SZMSZ 17. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Főosztály

eljár)

ae) bármely bűncselekmény ügyében, ha a büntetőeljárás során az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező ügyészség fedett nyomozó alkalmazását engedélyezte, vagy magyar fedett nyomozónak külföldi állam területén, illetve külföldi fedett nyomozónak Magyarország vagy valamely külföldi állam területén történő alkalmazása iránt európai nyomozási határozatot bocsátott ki, eljárási jogsegélykérelmet terjesztett elő, illetve külföldi fedett nyomozónak Magyarország területén, valamint magyar fedett nyomozónak Magyarország vagy valamely külföldi állam területén történő alkalmazása iránt kibocsátott eljárási jogsegélykérelem, illetve európai nyomozási határozat végrehajtásáról döntött,”

5. § Az SZMSZ 18. § (1) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:

(A Főosztály)

o) indítványt tesz, és eljár a Kúria előtt az ítélőtábla ügydöntő határozata elleni másodfellebbezés esetén [Be. 12. § (3) bekezdés b) pont].”

6. § Az SZMSZ Gyermek- és Fiatalkorúak Bűnügyeinek Önálló Osztálya alcíme helyébe a következő alcím lép:

„Fiatalkorúak Büntetőügyeinek Önálló Osztálya
19. § (1) Az Önálló Osztály a 17. § (1) bekezdés a) pont aa)–ag) alpontjában és c) pontjában, valamint a 17/A. § (1) bekezdés a) pont ap) alpontjában megjelöltek kivételével
a) eljár
aa) a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények miatt indított büntetőügyekben,
ab) a fiatalkorúak és a felnőttkorúak összefüggő büntetőügyeiben,
ac) a gyermekkorúak büntetőügyeiben, kivéve, ha azok kizárólag felnőttkorú ügyével állnak összefüggésben,
b) eljár
ba) a magzatelhajtás (Btk. 163. §),
bb) az egészségügyi beavatkozás és kutatás rendje elleni bűncselekmények (Btk. XVI. Fejezet),
bc) a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával elkövetett kábítószer-kereskedelem (Btk. 177. §),
bd) a kóros szenvedélykeltés (Btk. 181. §),
be) a kényszermunka (Btk. 193. §),
bf) a szexuális kényszerítés (Btk. 196. §),
bg) a szexuális erőszak (Btk. 197. §),
bh) a szexuális visszaélés (Btk. 198. §),
bi) a prostitúció elősegítése (Btk. 201. §),
bj) a gyermekprostitúció kihasználása (Btk. 203. §),
bk) a gyermekpornográfia (Btk. 204. §),
bl) a gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények (Btk. XX. Fejezet)
ügyében,
c) az a) pont szerinti ügykörében teljesíti a 16. § (1) bekezdés a)–j) pontjában és k) pont ka)–kc) alpontjában, valamint a 18. § (1) bekezdés b), d)–m) és o) pontjában meghatározott feladatokat,
d) a b) pont szerinti ügykörében teljesíti a 16. § (1) bekezdés a)–j) pontjában és k) pont ka)–kc) alpontjában meghatározott feladatokat,
e) ellátja a szakági alaputasításban meghatározott, hatáskörébe tartozó egyéb feladatokat, és
f) ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel a legfőbb ügyész – állandó vagy eseti jelleggel – megbízza.”

7. § Az SZMSZ 3. melléklete helyébe a Melléklet lép.

8. § Az SZMSZ

a) 16. § (1) bekezdés h) pontjában az „a közigazgatási és igazságügyi” szövegrész helyébe az „az igazságügyért felelős”,

b) 16. § (3) bekezdésében és 18. § (3) bekezdésében az „a Gyermek- és Fiatalkorúak Bűnügyeinek” szövegrész helyébe az „a Fiatalkorúak Büntetőügyeinek”,

d) 21. § (1) bekezdés v) pontjában az „ügyész” szövegrész helyébe az „ügyész, illetve a legfőbb ügyész helyettes”,

e) XV. Fejezet címének helyébe az „A felettes ügyész utasítási joga”

szöveg lép.

9. § Hatályát veszti az SZMSZ

b) A felettes ügyészség alcím,

c) A felettes ügyész alcím és

2. A büntetés-végrehajtási törvényességi felügyeleti és jogvédelmi ügyészi tevékenységről szóló
20/2014. (XII. 23.) LÜ utasítás módosítása

10. § A büntetés-végrehajtási törvényességi felügyeleti és jogvédelmi ügyészi tevékenységről szóló 20/2014. (XII. 23.) LÜ utasítás (a továbbiakban: Bvut.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A büntetés-végrehajtási törvényességi felügyeleti és jogvédelmi ügy intézésében – a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 27. § (1) bekezdésében meghatározott eseteken kívül – nem vehet részt az az ügyész sem, aki vagy akinek hozzátartozója
a) a kérelmet, panaszt vagy bejelentést (a továbbiakban együtt: kérelem) előterjesztette, illetve megtette,
b) az ügyészi intézkedés vagy annak elmaradása következtében jogot szerezne vagy kötelezettségétől részben vagy egészben mentesülne, vagy
c) az ügyész tevékenységével érintett döntés meghozatalában részt vett, vagy a döntés meghozatalára jogosult vagy köteles lett volna.”

11. § A Bvut. „A házi őrizet végrehajtásának törvényességi felügyelete” alcíme helyébe a következő alcím lép:

„A bűnügyi felügyelet végrehajtásának törvényességi felügyelete
14. § A bűnügyi felügyelet végrehajtásának törvényességi felügyelete során az ügyész
a) tájékoztatást kérhet az illetékes végrehajtó szervtől a bűnügyi felügyelet hatálya alatt álló személyekről, a felügyelet végrehajtásának módjáról,
b) megtekintheti a bűnügyi felügyelet végrehajtásával kapcsolatos iratokat,
c) megvizsgálhatja a bűnügyi felügyelet foganatosítását,
d) a bűnügyi felügyelet alatt álló személy meghallgatásával is tájékozódhat a magatartási szabályok megtartásáról.”

12. § A Bvut.

a) 2. § b) pontjában az „az előzetes letartóztatás és az ideiglenes” szövegrész helyébe az „a letartóztatás és az előzetes”,

b) 2. § f) pontjában az „a házi őrizet” szövegrész helyébe az „a bűnügyi felügyelet”,

c) 12. § (3) bekezdésében az „az előzetesen letartóztatott” szövegrész helyébe az „a letartóztatott”,

d) 15. § (1) bekezdésében az „az előzetes letartóztatás, az ideiglenes” szövegrész helyébe az „a letartóztatás, az előzetes”,

e) 44. § (1) bekezdés b) pontjában az „az előzetesen letartóztatottat, az ideiglenesen” szövegrész helyébe az „a letartóztatottat, az előzetesen”

szöveg lép.

13. § Hatályát veszti a Bvut. 15. § (3) bekezdésében az „előzetesen” szövegrész.

3. A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központtal való együttműködésről szóló
27/2017. (XII. 22.) LÜ utasítás módosítása

14. § (1) A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központtal való együttműködésről szóló 27/2017. (XII. 22.) LÜ utasítás (a továbbiakban: Tut.) 1. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ (a továbbiakban: TIBEK) számára a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 8/A. §-ában meghatározott feladatainak teljesítése érdekében a Legfőbb Ügyészség elektronikus úton tájékoztatást ad, ha az 1. mellékletben megjelölt bűncselekmények miatt ügyészi szerv, illetve a Legfőbb Ügyészség esetében annak az önálló szervezeti egysége (a továbbiakban együtt: ügyészi szerv)]

c) a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 340. § (3) bekezdése szerinti előkészítő eljárást elrendelte, a Be. 339. § (4) bekezdés a) pontja alapján az előkészítő eljárást megszüntette, a feljelentést a Be. 381. § (1) bekezdés c), d), f) vagy h) pontja alapján elutasította, az eljárást bármely okból felfüggesztette vagy megszüntette tekintet nélkül arra, hogy azt mely nyomozó hatóság folytatta le; vagy
d) az ügyben vádat emelt, vagy feltételes ügyészi felfüggesztésre került sor.”

(2) A Tut. 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Amennyiben az (1) bekezdésében felsorolt tájékoztatási kötelezettség alá eső intézkedésre alakszerű intézkedésben (jogorvoslatot elbíráló határozat, eljárást felfüggesztő határozat, eljárást megszüntető határozat, feltételes ügyészi felfüggesztés, vádirat) kerül sor, a tájékoztatási kötelezettséget az intézkedés egy példányának megküldésével, egyébként az intézkedés külön feljegyzésbe foglalásával kell teljesíteni.”

15. § A Tut. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Amennyiben a nyomozó hatóság az ügyészségnek a Be. 390. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a nyomozás ügyiratait megküldi, és az eljáró ügyészi szervnek a Be. 391. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti döntéshez a szervezett bűnözéssel kapcsolatos adatra lenne szüksége, ennek beszerzése iránt az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően jár el.”

16. § A Tut.

a) 2. § (2) bekezdésében az „a felderítés” szövegrész helyébe az „a bűncselekmény felderítése”,

b) 2. melléklet k) pontjában a „titkos információgyűjtést vagy titkos adatszerzést kezdeményeztek:” szövegrész helyébe a „leplezett eszközt alkalmaztak, vagy annak alkalmazását kezdeményezték:”

szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

17. § Ez az utasítás 2018. július 1-jén lép hatályba.

Melléklet a 13/2018. (VI. 29.) LÜ utasításhoz

A Legfőbb Ügyészség szervezete
1

Az utasítás a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. július 2. napjával.