• Tartalom

14/2018. (VI. 15.) IM rendelet

14/2018. (VI. 15.) IM rendelet

egyes büntetés-végrehajtási jogi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeleteknek a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról1

2018.07.01.

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés i) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,

a 2. alcím tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,

a 3. alcím tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,

a 4. alcím tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés d) pontjában és a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866. § (2) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,

az 5. alcím tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,

a 6. alcím tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,

a 7. alcím tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (VI. 6.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, a katonák vonatkozásában a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben, a legfőbb ügyész véleményének kikérésével –

a következőket rendelem el:

1. A büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló 8/2014. (XII. 12.) IM rendelet módosítása

1. § A büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló 8/2014. (XII. 12.) IM rendelet

a) 1. § b) pont bc) alpontjában és 16. § (3) bekezdésében az „az előzetesen” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

b) 1. § b) pont bh) alpontjában és 16. § (1) bekezdésében az „ideiglenes” szövegrész helyébe az „előzetes” szöveg,

c) 15. § (1) bekezdésében a „46. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „45. § (8) bekezdése” szöveg,

d) 26. § (1) bekezdésében az „Az előzetesen” szövegrész helyébe az „A” szöveg

lép.

2. A szabadságvesztés és az elzárás kezdő és utolsó napjának megállapításáról szóló
9/2014. (XII. 12.) IM rendelet módosítása

2. § A szabadságvesztés és az elzárás kezdő és utolsó napjának megállapításáról szóló 9/2014. (XII. 12.) IM rendelet [a továbbiakban: 9/2014. (XII. 12.) IM rendelet] 3. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„3. A Btk. 92. § (1) bekezdése alapján beszámítandó bűnügyi felügyeletben töltött idő
4. § (1) A bv. intézet a Btk. 92. § (1) bekezdése alapján beszámítandó bűnügyi felügyeletben töltött idő tartamát a 3. § (2) bekezdésében meghatározott számítási mód szerint kiszámítja. A Btk. 92. § (1) bekezdése alapján beszámítandó bűnügyi felügyeletben töltött idő tartamát a bv. intézet a bíróságnak a Btk. 92. § (3) bekezdése alapján hozott rendelkezése szerint átszámítja. Az átszámítás eredményéhez, ha töredéknap marad fenn, a Btk. 92. § (4) bekezdése alapján egy napot hozzá kell adni. Az így kapott tartam a Btk. 92. § (1) bekezdése alapján beszámítandó bűnügyi felügyelet miatt a szabadságvesztésbe beszámítandó tartam (a továbbiakban: bűnügyi felügyelet miatt beszámítandó tartam).
(2) A Btk. 92. § (1) bekezdése alapján beszámítandó bűnügyi felügyeletben töltött időtartamot és a bűnügyi felügyelet miatt beszámítandó tartamot napokban kell megállapítani.
(3) Ha több Btk. 92. § (1) bekezdése alapján beszámítandó bűnügyi felügyeletet kell a szabadságvesztésbe beszámítani, az egyes Btk. 92. § (1) bekezdése alapján beszámítandó bűnügyi felügyeletben töltött időtartamokat ki kell számítani, és össze kell adni, ennek eredményéből kell a bűnügyi felügyelet miatt beszámítandó tartamot az (1) bekezdésben foglaltak szerint meghatározni, majd a szabadságvesztés tartamából levonni.
(4) Ha a szabadságvesztésbe az előzetes fogvatartásban töltött időt és a Btk. 92. § (1) bekezdése alapján beszámítandó bűnügyi felügyeletet is be kell számítani, akkor az előzetes fogvatartásban töltött időt és a bűnügyi felügyelet miatt beszámítandó tartamot össze kell adni, majd az eredményt kell a szabadságvesztés tartamából levonni.
(5) Összbüntetésbe foglalás esetén a bűnügyi felügyelet miatt beszámítandó tartamot alapítéletenként külön-külön kell meghatározni.”

3. § A 9/2014. (XII. 12.) IM rendelet 6. § k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szabadságvesztés kezdő napja)

k) ha elzárást vagy szabálysértési elzárást töltő esetében más ügyben érkezik letartóztatás, szabadságvesztés, közérdekű munka helyébe lépő szabadságvesztés, pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztés végrehajtására vonatkozó értesítés, akkor a kezdőnap az értesítés átvételét követő nap.”

4. § A 9/2014. (XII. 12.) IM rendelet 27. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az elzárás kezdő napja, ha az elzárásra ítélt az ítélet meghozatala napján)

c) más ügyben letartóztatásban van, a letartóztatás megszűnését vagy megszüntetését követő nap, ha pedig a fiatalkorú átszállítása a bv. intézetbe a letartóztatás megszűnésének vagy megszüntetésének a napjával megtörtént, az átszállítás napja;”

a) 1. § (2) bekezdésében az „1998. évi XIX. törvény XXIX. Fejezetében szabályozott különleges eljárásnak” szövegrész helyébe a „2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) XCIV. Fejezetében szabályozott egyszerűsített felülvizsgálati eljárásnak vagy a Be. 838–842. §-ában szabályozott különleges eljárások valamelyikének” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében az „A házi őrizet” szövegrész helyébe az „A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti olyan bűnügyi felügyelet, amelynek során a bíróság a terhelt számára előírta, hogy lakást, egyéb helyiséget, intézményt vagy ahhoz tartozó bekerített helyet engedély nélkül nem hagyhat el [a továbbiakban: a Btk. 92. § (1) bekezdése alapján beszámítandó bűnügyi felügyelet],” szöveg,

c) 3. § (5) bekezdésében az „elfogató parancs” szövegrész helyébe az „elfogatóparancs” szöveg,

d) 8. § (2) bekezdés a) pontjában és 29. § (3) bekezdésében az „az előzetes” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

e) 26. §-ában az „első fokú” szövegrész helyébe az „elsőfokú” szöveg,

f) 29. § (3) bekezdésében az „Előzetes letartóztatás” szövegrész helyébe a „Letartóztatás” szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti a 9/2014. (XII. 12.) IM rendelet

b) 6. § e) pontjában az „előzetesen”

szövegrész.

3. A büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltekkel és egyéb jogcímen fogvatartottakkal kapcsolatos kártérítési eljárás szabályairól szóló 12/2014. (XII. 16.) IM rendelet módosítása

7. § A büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltekkel és egyéb jogcímen fogvatartottakkal kapcsolatos kártérítési eljárás szabályairól szóló 12/2014. (XII. 16.) IM rendelet

a) 1. § (1) bekezdés e) pontjában az „előzetesen letartóztatott” szövegrész helyébe a „letartóztatott” szöveg,

b) 5. § (3) bekezdés g) pontjában az „akitől ügy” szövegrész helyébe az „akitől az ügy” szöveg,

c) 7. § (2) bekezdésében az „alkalmas a kártérítési ügy irataihoz” szövegrész helyébe az „alkalmas, a kártérítési ügy irataihoz” szöveg

lép.

4. A kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet feladatairól szóló 13/2014. (XII. 16.) IM rendelet módosítása

8. § A kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet feladatairól szóló 13/2014. (XII. 16.) IM rendelet [a továbbiakban: 13/2014. (XII. 16.) IM rendelet] a következő 39/A. §-sal egészül ki:

39/A. § A 2018. július 1-jét megelőzően elrendelt ideiglenes kényszergyógykezelést az előzetes kényszergyógykezelésre vonatkozó szabályok szerint kell beszámítani.”

b) 1. § 2. pont b) alpontjában az „az előzetes letartóztatását” szövegrész helyébe az „a letartóztatását” szöveg,

c) 1. § 2. pont c) alpontjában, 2. § (1) bekezdés d) pontjában és 23. § (3) bekezdésében az „az előzetes” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

d) 2. § (1) bekezdés d) pontjában az „előzetesen letartóztatottak” szövegrész helyébe a „letartóztatottak” szöveg,

e) 7. § (1) bekezdés b) pontjában a „lakóhelye (tartózkodási helye)” szövegrész helyébe a „lakcíme” szöveg,

f) 15. § (1) és (2) bekezdésében a „bíróságnak” szövegrész helyébe a „büntetés-végrehajtási bírónak” szöveg,

h) 18. § (4) bekezdésében az „ügyésznek” szövegrész helyébe az „ügyészségnek” szöveg,

i) 19. § (2) bekezdésében a „lakóhelye” szövegrész helyébe a „lakcíme” szöveg,

j) 20. § (2) bekezdésében, 23. § (1) bekezdésében és 27. § (1) bekezdésében az „az előzetesen” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

k) 23. § (1) bekezdésében az „előzetes letartóztatását” szövegrész helyébe a „letartóztatását” szöveg,

l) 23. § (2) bekezdésében az „Az előzetesen” szövegrész helyébe az „A” szöveg,

m) 37. §-ában az „előzetesen letartóztatott” szövegrész helyébe a „letartóztatott” szöveg,

n) 37/A. § (1) bekezdésében a „büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvénynek (a továbbiakban: Be.)” szövegrész helyébe a „büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény” szöveg,

o) 37/B. § (1) bekezdésében a „Be. 51. § (3) vagy (3a) bekezdése” szövegrész helyébe a „büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 52. § (1) bekezdése” szöveg

lép.

5. A büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak fegyelmi felelősségéről szóló 14/2014. (XII. 17.) IM rendelet módosítása

10. § A büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak fegyelmi felelősségéről szóló 14/2014. (XII. 17.) IM rendelet

a) 1. § (1) bekezdés e) pontjában és 2. § (2) bekezdés c) pontjában az „előzetesen letartóztatott” szövegrész helyébe a „letartóztatott” szöveg,

b) 3. § (4) bekezdésében a „2013. évi CCXL. törvényben” szövegrész helyébe a „2013. évi CCXL. törvény” szöveg,

c) 9. § (3) bekezdésében az „eljárás alá volt” szövegrész helyébe az „eljárás alá vont” szöveg,

d) 36. § (3) bekezdésében a „Büntetőeljárás gyanúját megalapozó” szövegrész helyébe a „Bűncselekmény elkövetésének gyanúját megalapozó” szöveg, az „előzetes letartóztatásban” szövegrész helyébe a „letartóztatásban” szöveg

lép.

6. A büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak letétjének kezeléséről és a birtokukban lévő külföldi fizetőeszközzel kapcsolatos eljárásról szóló 15/2014. (XII. 17.) IM rendelet módosítása

11. § A büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak letétjének kezeléséről és a birtokukban lévő külföldi fizetőeszközzel kapcsolatos eljárásról szóló 15/2014. (XII. 17.) IM rendelet

a) 1. § (1) bekezdés f) pontjában az „előzetesen letartóztatott” szövegrész helyébe a „letartóztatott” szöveg,

b) 1. § (1) bekezdés g) pontjában az „ideiglenes kényszergyógykezelt” szövegrész helyébe az „előzetes kényszergyógykezelt” szöveg,

c) 15. § (1) bekezdésében az „a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.)” szövegrész helyébe a „Bv. tv.” szöveg

lép.

7. A szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet módosítása

12. § A szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet [a továbbiakban: 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet] a 11/A. §-át követően a következő 6/B. alcímmel egészül ki:

„6/B. A Védelmi Program hatálya alatt álló vagy sürgősségi intézkedéssel érintett személlyel kapcsolatos rendelkezések
11/B. § (1) Ha az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott a büntetőeljárásban résztvevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló 2001. évi LXXXV. törvény szerinti Védelmi Program hatálya alatt álló vagy sürgősséggel elrendelt különleges óvintézkedéssel érintett személy (a továbbiakban együtt: védett személy)
a) részére a szabadságvesztés megkezdésére vonatkozó felhívást,
b) részéről a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, más hatóság vagy szerv felé küldendő beadványt, kérelmet vagy egyéb iratot,
c) az e személyt érintő, a bv. bírónak küldendő előterjesztést vagy egyéb iratot
a bv. szerv a Tanúvédelmi Szolgálat útján továbbítja.
(2) A védett személy előállítását a bv. intézetnek a Tanúvédelmi Szolgálattal egyeztetve kell foganatosítania.
(3) A védett személy kapcsolattartására vonatkozó kérelemről a bv. intézet a Tanúvédelmi Szolgálatot értesíti.”

13. § A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 49. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„49. Az elítélt előállítása és jelenlétének telekommunikációs eszköz útján történő biztosítása büntetőügyben
81. § (1) Büntetőügyben a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság idézése vagy értesítése, továbbá a közvetítő értesítése alapján a bv. intézet az elítéltet a tárgyalásra, meghallgatásra, nyilvános ülésre, ülésre az idézésben, az értesítésben vagy az előállításra vonatkozó intézkedésben megjelölt helyre és időpontban előállítja.
(2) Értesítésre az elítéltet akkor kell előállítani, ha a megjelenést ő vagy a védője kéri.
(3) A Bv. tv. 113. § (2)–(3) bekezdése szerinti esetben az elítéltet nyilatkoztatni kell a megjelenési szándékáról. Ha az elítélt nem kéri az előállítást, erről a bíróságot, az ügyészséget, a nyomozó hatóságot vagy a közvetítőt írásban tájékoztatni kell. A tájékoztatást olyan időben kell a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság vagy a közvetítő részére továbbítani, hogy az a tárgyalás, a meghallgatás, az ügyiratok megismerésére kitűzött időpont vagy a közvetítői megbeszélés előtt rendelkezésére álljon.
(4) Ha büntetőügyben az elítélt előállításáról rendelkeztek, de a bv. intézetben az adott időpontban a jelenlétét telekommunikációs eszköz útján biztosítani lehet, erről a bv. intézet az előállítást elrendelőt rövid úton tájékoztatja.
(5) Ha büntetőügyben a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság az elítélt eljárási cselekményen történő jelenlétének telekommunikációs eszköz útján bv. intézetben történő biztosítását rendeli el, a bv. intézet gondoskodik arról, hogy az elítélt a Be. 120. § (2) bekezdésében meghatározott elkülönített helyszínen az elrendelés szerinti időpontban jelen legyen.
(6) A telekommunikációs eszköz használata esetén az elítélt és a védő közötti telefonos kapcsolat útján vagy más alkalmas eszközzel történő tanácskozás céljából az elítélt részére a telefonkészüléket vagy más mobileszközt és annak használatát a bv. intézet biztosítja.
(7) Védelmi Programban részt vevő személy esetén a telekommunikációs eszköz használatát a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet biztosítja.
(8) Ha a bv. intézet az előállítást vagy a telekommunikációs eszköz útján történő jelenlét biztosítását
a) az elítélt egészségi állapota,
b) az elítélt részére engedélyezett félbeszakítás vagy
c) a büntetés végrehajtását kizáró ok felmerülése
miatt nem tudja teljesíteni, erről a bíróságot, az ügyészséget, a nyomozó hatóságot, illetve a közvetítőt haladéktalanul – indokolt esetben rövid úton is – értesíti.
81/A. § (1) Ha az elítéltet több büntetőügy kapcsán ugyanazon időpontban kellene előállítani, vagy jelenlétét telekommunikációs eszköz útján a bv. intézetben biztosítani, a bv. intézet az erről való tudomásszerzést követően a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel valamennyi érintett elrendelőt haladéktalanul – a szállítás napjának, illetve a telekommunikációs eszköz használata időpontjának és az érintett elrendelők megjelölésével – értesíti az időbeli összeütközésről annak érdekében, hogy azok egyeztetést folytathassanak az összeütközés feloldása érdekében. A bv. intézet az egyeztetés eredménye szerinti rendelkezést teljesíti.
(2) Ha az elítéltet több büntetőügy kapcsán bíróság és más szerv rendelkezése alapján kellene ugyanazon időpontban előállítani vagy jelenlétét telekommunikációs eszköz útján a bv. intézetben biztosítani, a bv. intézet a bíróság rendelkezését hajtja végre, egyidejűleg az előállítás vagy a jelenlét telekommunikációs eszköz útján történő biztosításának akadályáról az érintett ügyészséget, nyomozó hatóságot, illetve közvetítőt haladéktalanul értesíti.
(3) Ha a bv. intézet (1) bekezdés szerinti értesítését követő három napon belül az érintett bíróságok, ügyészségek vagy nyomozó hatóságok részéről intézkedés nem történt, és a további időveszteség a teljesítést veszélyeztetné, a bv. intézet
a) a bíróságok, illetve az azonos szervek rendelkezései közül a magasabb hatáskörű bíróság, ügyészség, illetve nyomozó hatóság,
b) az ügyészség és a nyomozó hatóság rendelkezései közül az ügyészség,
c) a közvetítő és a bíróság vagy más szerv rendelkezései közül a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság
rendelkezését hajtja végre.
(4) Ha az összeütközés a (3) bekezdés alapján sem dönthető el, a legkorábban érkezett rendelkezést kell teljesíteni.
82. § (1) A bírósághoz, az ügyészséghez, a nyomozó hatósághoz vagy a közvetítői eljárásra előállítást végző köteles tájékoztatást adni az elítélt rezsimbe és biztonsági kockázati besorolásáról, továbbá a fogvatartás biztonsága szempontjából jelentősnek tartott egyéb körülményekről.
(2) Ha az ügyben eljáró bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság vagy közvetítő kezdeményezi az elítéltnek az előállítást végző jelenléte nélküli meghallgatását, azt az eljárást lefolytató bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság vagy közvetítő írásbeli rendelkezése alapján és saját felelősségére kell biztosítani.
(3) Ha a bíróság a tárgyaláson újabb tárgyalási határnapot tűz ki, és az új idézést, értesítést és előállító utasítást az előállítást végzőnek átadja, az előállítást végző bv. intézet köteles gondoskodni az új idézés, értesítés és előállítás iránti utasítás továbbításáról a végrehajtást foganatosító bv. intézet felé.”

14. § A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 50. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„50. Előállítás és elektronikus hírközlő hálózat útján történő meghallgatás egyéb bírósági ügyben vagy közjegyzői eljárásban
83. § (1) Ha az elítéltet egyéb bírósági ügyben vagy a közjegyzői eljárásban a személyes megjelenés kötelezettségével idézik, és az elítélt a tárgyaláson meg kíván jelenni, a bv. intézet az idézésben megjelölt helyre és időre előállítja.
(2) Ha az elítélt az előállítás – jogszabályban meghatározott – költségei viselésére köteles, a bv. intézet nyilatkoztatja, hogy vállalja-e azok megfizetését vagy a bv. intézet által megelőlegezett költségek viselését.
(3) Ha a (2) bekezdésben meghatározott esetben az elítélt nem kéri az előállítást, illetve nem viseli a költségeket, erről a bíróságot vagy a közjegyzőt írásban tájékoztatni kell. A tájékoztatást olyan időben kell a bíróság vagy a közjegyző részére továbbítani, hogy az a tárgyalás előtt rendelkezésére álljon.
(4) Ha a bíróság vagy a közjegyző az elítélt elektronikus hírközlő hálózat útján bv. intézetben történő meghallgatását rendeli el, a bv. intézet gondoskodik arról, hogy az elítélt az erre a célra kialakított elkülönített helyszínen az elrendelés szerinti időpontban jelen legyen.
(5) Ha a bv. intézet az előállítást vagy az elektronikus hírközlő hálózat útján történő meghallgatást
a) az elítélt egészségi állapota,
b) az elítélt részére engedélyezett félbeszakítás vagy
c) a büntetés végrehajtását kizáró ok felmerülése
miatt nem tudja teljesíteni, erről a bíróságot, illetve a közjegyzőt haladéktalanul – indokolt esetben rövid úton is – értesíti.”

15. § A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet a 85. §-át követően a következő 52/A. alcímmel egészül ki:

„52/A. A büntetőeljárás ügyiratainak megismerése
85/A. § (1) Ha az elítélttel szemben új büntetőeljárás indul, az ügyirat megismerési jogának gyakorlására a Bv. tv. 127. §-ára figyelemmel e rendeletnek a letartóztatott ügyirat-megismerési jogára vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
(2) Ha az elítélt a büntetőeljárásban sértett, vagyoni érdekelt vagy egyéb érdekelt az ügyirat-megismerési jogára – az őt érintő körben – e rendeletnek a letartóztatott ügyirat-megismerési jogára vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy védő alatt a jogi képviselőt kell érteni.”

16. § A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet a 180. §-át követően a következő 180/A. §-sal egészül ki:

180/A. § (1) A Bv. tv. 289. § d) pontjában meghatározott ok fennállása esetén a bv. intézet előterjesztést tesz a bv. bírónak a közérdekű munka végrehajthatósága megszűnésének megállapítása iránt.
(2) A Bv. tv. 293/A. § (1) bekezdésében meghatározott ok fennállása esetén a bv. intézet előterjesztést tesz a bv. bírónak a pénzbüntetés végrehajthatósága megszűnésének megállapítása iránt.”

17. § A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 193. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

193. § (1) Ha a letartóztatott a büntető ügyiratokról készült másolatot terjedelme miatt nem tarthatja magánál, vagy a büntető ügyiratok elektronikus eszközön rendelkezésre álló másolatának megismerése számítástechnikai eszközt igényel, a bv. intézetnek a betekintést
a) az erre irányuló kérelem benyújtását követő munkanapon,
b) a védővel való kapcsolattartás során, ha az erre vonatkozó kérelmet a kapcsolattartást megelőző munkanapon az elítélt vagy a védő bejelentette, vagy
c) a jogorvoslati jog gyakorlása érdekében soron kívül
biztosítania kell.
(2) A büntető ügyiratok bv. intézetben történő megismerését – az erre kijelölt helyen – az ügyiratok megérkezését követően haladéktalanul lehetővé kell tenni. A bv. intézet a büntető ügyiratokat az eljáró szerv rendelkezésének megfelelően küldi vissza.
(3) A büntető ügyiratok bv. intézetben történő megismerése során a bv. intézet biztosítja
a) a papíralapú ügyirat épségének védelmét,
b) az elektronikus ügyirat biztonságos kezelését, tartalmába való beavatkozás megakadályozását, a megismerést biztosító számítástechnikai eszköz épségének védelmét és kizárólag az engedélyezett célra történő használatát.
(4) A bv. intézet a büntető ügyiratok megismerésének biztosításáról – annak időpontja, időtartama megjelölésével – és az esetlegesen beavatkozást igénylő eseményekről jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvet a letartóztatott is aláírja és azt a visszaküldendő ügyiratokhoz kell csatolni.”

18. § A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 198. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a tárgyaláson a bíróság a letartóztatásban lévő terhelttel szemben óvadékkal biztosított bűnügyi felügyeletet, távoltartást vagy bűnügyi felügyeletet és távoltartást rendel el, a bv. intézet csak a bíróság Be. 287. § (2) bekezdés a) pontja szerinti rendelkezése alapján hajthatja végre a szabadítást.”

1. 1. § e) pontjában, 182. § (2) bekezdésében, 191. §-ában, 197. §-ában, 198. § (1) bekezdésében és 200. §-ában az „az előzetes letartóztatás” szövegrész helyébe az „a letartóztatás” szöveg,

2. 4. §-ában az „a lakcím vagy tartózkodási hely” szövegrész helyébe az „a lakcím vagy tényleges tartózkodási hely” szöveg,

3. 6. § (2) bekezdésében az „illetékes a büntetés-végrehajtási” szövegrész helyébe az „illetékes büntetés-végrehajtási” szöveg,

4. 7. § (1) bekezdésében az „az ügyiratban” szövegrész helyébe az „az ügy irataiban” szöveg,

6. 10/C. § (4) bekezdésében a „jogerős határozatok” szövegrész helyébe a „jogerős ügydöntő határozatok” szöveg,

7. 11/A. § (1) bekezdésében az „a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvénynek” szövegrész helyébe az „a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénynek” szöveg,

9. 16. § (4) bekezdésében a „tértivevényt eredetben kell csatolni az iratokhoz” szövegrész helyébe a „tértivevényt vagy annak elektronikus másolatát, elektronikus kézbesítés esetén az elektronikus kézbesítésről szóló igazolást csatolni kell az iratokhoz” szöveg,

11. 20. § (3) bekezdésében és 147. § (6) bekezdésében az „ügyésznek” szövegrész helyébe az „ügyészségnek” szöveg,

12. 21. §-ában az „az elítélt lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt” szövegrész helyébe az „az elítélt lakcíme vagy tényleges tartózkodási helye szerint illetékes, pártfogó felügyelői feladatkörben eljáró megyei (fővárosi) kormányhivatalt” szöveg,

13. 24. § (4) bekezdésében a „cselekvőképtelen nagykorú” szövegrész helyébe a „cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá helyezett nagykorú” szöveg,

14. 25/A. § (1) bekezdés a) pontjában és 76. § (4) bekezdésében az „az elítélt lakó- vagy tartózkodási helye” szövegrész helyébe az „az elítélt lakcíme vagy tényleges tartózkodási helye” szöveg,

15. 25/A. § (1) bekezdés b) pontjában az „az első fokú ítéletet” szövegrész helyébe az „az elsőfokú ügydöntő határozatot” szöveg,

16. 76. § (4) bekezdésében az „az elítélt állandó lakó- vagy tartózkodási helye” szövegrész helyébe az „az elítélt lakcíme vagy tényleges tartózkodási helye” szöveg,

17. 73. § (3) bekezdésében és 141. § (2) bekezdés f) pontjában az „első fokú” szövegrész helyébe az „elsőfokú” szöveg,

19. 78. § b) pontjában az „a Be. 598. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe az „a Bv. tv. 45. § (9) bekezdése” szöveg,

20. 79. § (1) bekezdésében az „a Be. 574. § (3) bekezdése alapján” szövegrész helyébe az „a Be. 839. §-a szerinti” szöveg,

21. 79. § (3) bekezdésében az „a Be. 574. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe az „a Be. 839. § (4) bekezdése” szöveg,

22. 84. § (1)–(2) bekezdésében az „ügyészt” szövegrész helyébe az „ügyészséget, nyomozó hatóságot” szöveg,

23. 85. § (1) bekezdésében a „tarthat iratismertetést” szövegrész helyébe a „biztosíthatja a Be. 352. § (1) bekezdése szerinti ügyirat megismerés jogát” szöveg és az „A nyomozati” szövegrész helyébe az „Az eljárási” szöveg,

24. 85. § (2) bekezdésében a „nyomozóhatóság” szövegrész helyébe a „nyomozó hatóság” szöveg,

25. 87. §-ában és 199. § (1) bekezdésében az „a nyomozati” szövegrész helyébe az „az eljárási” szöveg,

26. 93. § (1) bekezdésében a „megkeresésére, továbbá” szövegrész helyébe a „megkeresésére vagy adatkérésére, továbbá” szöveg,

27. 93. § (2) bekezdésében az „ítéletre” szövegrész helyébe a „határozatra” szöveg és az „ítéletekre” szövegrész helyébe a „határozatokra” szöveg,

28. 94. § (1) bekezdés j) pontjában a „megkeresésre írt” szövegrész helyébe a „megkeresésre vagy adatkérésre írt” szöveg,

29. 109. § (2)–(3) bekezdésében az „alapos” szövegrész helyébe a „megalapozott” szöveg,

30. 115. § (4) bekezdésében, 139. § (3) bekezdésében, 141. § (3) bekezdésében és 147. § (4) bekezdés d) pontjában a „lakó- vagy tartózkodási helye” szövegrész helyébe a „lakcíme, ennek hiányában tényleges tartózkodási helye” szöveg,

31. 115. § (4) bekezdés b) pontjában és 144. § (4) bekezdésében az „a lakó- vagy tartózkodási helyéhez” szövegrész helyébe az „a lakcíméhez vagy tényleges tartózkodási helyéhez” szöveg,

32. 136/D. § (2a) bekezdésében az „ügyésznél” szövegrész helyébe az „ügyészségnél” szöveg,

33. 136/F. § (6) bekezdésében az „a lakcímére postai úton” szövegrész helyébe az „a lakcímére, vagy ha tényleges tartózkodási helyet jelentett be, a tényleges tartózkodási helyére postai úton” szöveg,

34. 138. § a) pontjában és 198. § (1) bekezdésében az „az előzetes letartóztatásának” szövegrész helyébe az „a letartóztatásának” szöveg,

35. 140. § (4) bekezdésében a „lakó- vagy tartózkodási helyére” szövegrész helyébe a „lakcímére vagy tényleges tartózkodási helyére” szöveg,

36. 141. § (1) bekezdés a) pontjában és 147. § (4) bekezdés a) pontjában az „első fokon” szövegrészek helyébe az „elsőfokon” szöveg,

37. 141. § (1) bekezdés b) pontjában a „lakó- vagy tartózkodási helye” szövegrész helyébe a „lakcíme vagy tényleges tartózkodási helye” szöveg,

38. 141. § (2) bekezdés b) pontjában az „ítéletének” szövegrész helyébe az „ügydöntő határozatának” szöveg,

39. 141. § (4) bekezdésében a „faxon, elektronikus úton érkezett értesítéseket a rendelkezésre jogosult bírósággal, ügyészséggel haladéktalanul, rövid úton egyeztetni kell, egyidejűleg kérni kell az eredeti irat soron kívüli megküldését” szövegrész helyébe a „telefaxon érkezett értesítéseket a rendelkezésre jogosult bírósággal, ügyészséggel haladéktalanul, rövid úton egyeztetni kell” szöveg,

40. 142. § (9) bekezdésében és 8. mellékletében a „személyi” szövegrész helyébe a „természetes személyazonosító” szöveg,

41. 143. § (1) bekezdés b) pontjában a „lakó- vagy tartózkodási helyét” szövegrész helyébe a „lakcímét vagy tényleges tartózkodási helyét” szöveg,

42. 143. § (1) bekezdés c) pontjában az „ítélet” szövegrész helyébe az „ügydöntő határozat” szöveg,

44. 149. § (1) bekezdés d) pontjában a „lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt” szövegrész helyébe a „lakcíme vagy tényleges tartózkodási helye szerint illetékes, pártfogó felügyelői feladatkörben eljáró megyei (fővárosi) kormányhivatalt” szöveg,

45. 153. § (1) bekezdésében az „írásos megkeresésre” szövegrész helyébe az „írásban benyújtott kérelemre” szöveg,

46. 161. § b) pontjában az „az előzetes letartóztatása” szövegrész helyébe az „a letartóztatása” szöveg,

47. 166. § (4) bekezdésében az „az illetékes katonai ügyésznél” szövegrész helyébe az „a bv. intézet székhelye szerint illetékes, a legfőbb ügyész által katonai büntetőeljárás lefolytatására kijelölt ügyészségnél” szöveg,

48. 173. § (1) bekezdésében az „az ítéletkiadmányt” szövegrész helyébe az „a határozatkiadmányt” szöveg,

49. IX. Fejezet címében, 181. §-ában és 93. alcímében az „Az előzetes letartóztatás” szövegrész helyébe az „A letartóztatás” szöveg,

50. 91. alcím címében, a 183. §-ában, 94. alcím címében, 190. § (2) bekezdésében, 95. alcím címében, 194. § (1) bekezdésében, 98. alcím címében, 196. § (1) bekezdésében, 196. § (2) és (4) bekezdésében, 99. alcím címében és 202. §-ában az „Az előzetesen letartóztatott” szövegrész helyébe az „A letartóztatott” szöveg,

51. 182. § (1) bekezdésében, 187. § (2) bekezdésében, 190. § (4) bekezdésében, 191. §-ában, 192. § (1) bekezdésében, 199. § (2) bekezdésében és 204. § (1) bekezdésében az „az előzetesen letartóztatottat” szövegrész helyébe az „a letartóztatottat” szöveg,

52. 182. § (3) bekezdésében, 184. § (1) bekezdésében, 186. § (1) bekezdésében és 190. § (1) bekezdésében az „Az előzetesen letartóztatottat” szövegrész helyébe az „A letartóztatottat” szöveg,

53. 182. § (3) bekezdés c) pontjában az „az előzetes letartóztatásnak a Be. 135. §” szövegrész helyébe az „a letartóztatásnak a Be. 299. §” szöveg,

55. 183. § a) pontjában, 198. § (2) bekezdésében, 199. § (1) bekezdésében, 201. § (1) bekezdésében és 202. §-ában az „az előzetes letartóztatást” szövegrész helyébe az „a letartóztatást” szöveg,

56. 183. § b) pontjában az „az előzetesen letartóztatott lakó- vagy tartózkodási helye” szövegrész helyébe az „a letartóztatott lakcíme vagy tényleges tartózkodási helye” szöveg,

57. 183. § d) pontjában az „az előzetesen letartóztatott lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt vagy büntetés-végrehajtás pártfogó felügyelőt, ha az előzetesen letartóztatottat” szövegrész helyébe az „a letartóztatott lakcíme, ennek hiányában tényleges tartózkodási helye szerint illetékes, pártfogó felügyelői feladatkörben eljáró megyei (fővárosi) kormányhivatalt vagy büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelőt, ha a letartóztatottat” szöveg,

58. 188. § (2) bekezdésében az „az előzetesen letartóztatottakra” szövegrész helyébe az „a letartóztatottakra” szöveg,

59. 190. § (3) bekezdésében és 191. §-ában az „az előzetesen letartóztatottnak” szövegrész helyébe az „a letartóztatottnak” szöveg,

60. 192. §-át megelőző alcímben az „irattanulmányozás” szövegrész helyébe az „ügyiratok megismeréséhez való jog gyakorlása” szöveg,

61. 197. §-ában az „az előzetesen letartóztatottal” szövegrész helyébe az „a letartóztatottal” szöveg,

62. 201. § (1) bekezdésében az „Az előzetes letartóztatásból” szövegrész helyébe az „A letartóztatásból” szöveg,

63. 201. § (1) bekezdésében és 204. § (1) bekezdésében az „az előzetes letartóztatásban” szövegrész helyébe az „a letartóztatásban” szöveg,

64. 201. § (2) bekezdésében az „állandó lakóhellyel” szövegrész helyébe a „bejelentett lakcímmel” szöveg,

65. 1. melléklet 2.3. pontjában az „az előzetesen letartóztatottnál” szövegrész helyébe az „a letartóztatottnál” szöveg

lép.

20. § Hatályát veszti a 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet

e) 142. § (1) és (2), (4) és (6) bekezdésében a „II. jelzésű” szövegrész.

8. Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. július 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére