• Tartalom

140/2018. (VII. 26.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.07.27.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 65/A. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Ha jogszabály – a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből biztosított költségvetési támogatások esetén jogszabály vagy a Kormány határozata – a támogatás biztosításának módjáról nem rendelkezik, arról]

b) az a) ponttól eltérő más esetben
ba) ötmilliárd forintot el nem érő összegű költségvetési támogatás esetén támogatói okiratot kell kibocsátani,
bb) ötmilliárd forintot elérő vagy azt meghaladó összegű költségvetési támogatás esetén hatósági szerződésnek nem minősülő támogatási szerződésben kell megállapodni a kedvezményezettel.”

2. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Kormány egyedi határozatán alapuló, vissza nem térítendő költségvetési támogatásra – a Kormány eltérő rendelkezése hiányában – e fejezet rendelkezéseit az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.”

(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés szerinti támogatásra a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 3. § (1b) bekezdését minden esetben, más rendelkezéseit abban az esetben kell alkalmazni, ha e § eltérően nem rendelkezik.”

3. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:

„(10a) A támogatási előlegként nyújtott költségvetési támogatást – a Kormány eltérő rendelkezése hiányában – a Kormány egyedi határozatának közzétételét követő tizenöt napon belül kell folyósítani.”

4. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 176. §-a a következő (17) és (18) bekezdéssel egészül ki:

„(17) E rendeletnek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 140/2018. (VII. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított 65/A. § (1) bekezdés b) pontját a Módr5. hatálybalépésekor még el nem bírált támogatási igények vonatkozásában is alkalmazni kell.
(18) E rendeletnek a Módr5.-tel megállapított 101/A. § (1), (1a) és (10a) bekezdését a Kormánynak a Módr5. hatálybalépését követően közzétett egyedi határozatán alapuló költségvetési támogatásokra kell alkalmazni.”

5. § Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 71. § (3) bekezdésében a „ , mérlegelést nem igénylő” szövegrész.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát veszettte 2018. július 28. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére