• Tartalom
Oldalmenü

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

2021.10.01.

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és f) pontjában,
a 3. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában, valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,
az 5. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 11. pontjában,
a 6. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 27. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)1 A Kormány – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a 2. mellékletben meghatározott beruházásokkal (a továbbiakban: Beruházások) függenek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

b) a Beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési munkákra vonatkoznak,

c) a 2. mellékletben a Beruházások megvalósításának helyszíneként megjelölt ingatlanokból telekalakítási eljárásban hozott, véglegessé vált döntés alapján kialakított ingatlanokat érintik.

(3)2 A 2. mellékletben foglalt táblázat 53. sora szerinti beruházás tekintetében a géntechnológiai hatósági eljárások és a géntechnológiai szakhatósági eljárások nem minősülnek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügynek.

2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben a 2. melléklet szerinti kormánymegbízottakat jelöli ki koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként.

3. § (1) A Kormány – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a Beruházásokkal összefüggő, a 2. mellékletben meghatározott ingatlanokat érintő építészeti-műszaki dokumentációnak a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti véleményezésével összefüggésben a központi építészeti-műszaki tervtanácsot jelöli ki.

(2) A Beruházásokkal összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

(3)3 A 2. mellékletben foglalt táblázat 7., 7a., 8. és 11., 30., 33., 35., 37., 40., 41., 42., 48., 63., 67., 69. és 75. sora szerinti beruházás esetében építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni, valamint településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni.

(4)4 A 2. mellékletben foglalt táblázat 32., 49., 58., 59., 62., 68. és 73. sora szerinti beruházás esetében településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni.

4. § (1)5 A 2. mellékletben foglalt táblázat 4., 5., 6., 8., 10., 17., 32., 33., 37., 48., 49., 50., 58., 59., 62., 63., 67., 69., 73. és 75. sora szerinti beruházás esetében az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint a természetvédelmi eljárások kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.

(2)6 A 2. mellékletben foglalt táblázat 4., 5., 6., 8., 10., 17., 32., 33., 37., 48., 49., 50., 58., 59., 62., 63., 64., 67., 69., 73. és 75. sora szerinti beruházás esetében az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság eljárása kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

(3)7 A 2. mellékletben foglalt táblázat 64. sora szerinti beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg, illetve a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerinti előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás és a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével, valamint a (4) bekezdés szerinti, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény szerinti veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások kivételével – tizenöt nap.

(4)8 A 2. mellékletben foglalt táblázat 64. sora szerinti beruházással összefüggő katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások ügyintézési határideje harmincöt nap.

5. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 6. sora szerinti beruházás esetében előzetes régészeti dokumentáció elkészítéséhez próbafeltárást csak akkor lehet végezni, ha a beruházó rendelkezésére állnak a próbafeltárás elvégzéséhez szükséges földrészletek, azzal, hogy a földrészletek rendelkezésre állása tekintetében a beruházó nyilatkozata az irányadó.

(2)9 A 2. mellékletben foglalt táblázat 8. és 69. sora szerinti beruházással összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése nem szükséges, ha a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő örökségvédelmi hatástanulmány az adott beruházáshoz köthetően már rendelkezésre áll.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti dokumentum nem áll rendelkezésre, egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni.

6. § (1)10 A 2. mellékletben foglalt táblázat 7. és 7a. sora szerinti beruházások esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:7 és a B:7a mezőjében megjelölt telkekre a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2)–(3b), (5) és (6) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a)11 a hatályos településrendezési terv és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2)–(3b) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b)12 amennyiben a hatályos településrendezési terv a beépítés és az egyedi építési követelmények (2), (3a), (5) és (6) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes, vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet nem lehet alkalmazni, továbbá

c) az érintett területre a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény erdők övezetére vonatkozó 29. §-át, valamint 40. §-át nem kell alkalmazni.

(2)13 A 2. mellékletben foglalt táblázat B:7 mezőjében megjelölt telkeken a környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari tevékenységi célú építmények és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a telkek beépítési módja szabadon álló,

b)14 a kialakítható telek legkisebb területe 20 000 m2,

c) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 50%,

d) a terepszint alatti építés legnagyobb mértéke 10%,

e) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,5 m2/m2,

f) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 25%,

g) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 25 méter,

h) az épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 40 métert,

i)15 az előkert mérete 10 méter,

j) az oldalkert és a hátsókert mérete 15 méter,

k)16 a kialakítható telek legkisebb szélessége 50 méter,

l)17 a teherforgalmat kiszolgáló út elhelyezésére legalább 16 méter építési területet (keresztmetszetet) kell biztosítani,

m)18 az építési telkeken az építési övezetre előírt zöldfelület megengedett legkisebb mértéke alapján kialakított zöldfelület minden megkezdett 100 m2-e után legalább egy környezettűrő, nagy lombkoronát növelő fát kell telepíteni.

(3) A (2) bekezdés g) pontjának alkalmazása során az épületmagasságot az e rendelet hatálybalépésekor hatályos OTÉK-ban foglalt követelmények szerint kell számítani.

(3a)19 Az ingatlan-nyilvántartás szerinti Göd külterület 050/14 és 050/15 helyrajzi számú telek területén, a 4. mellékletben meghatározott földrészleten, a 2. mellékletben foglalt táblázat 7. sora szerinti beruházások megvalósításához kapcsolódó közmű, hírközlési, közlekedési, raktározási és gazdasági rendeltetésű építmények, közműpótló műtárgyak és azok kiszolgáló építményei helyezhetőek el az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a telkek beépítési módja szabadon álló,

b)20 a kialakítható telek legkisebb mérete 1500 m2,

c) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 50%,

d) a terepszint alatti építési legnagyobb mértéke 40%,

e) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 1,2 m2/ m2,

f) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 25%,

g) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 20 méter,

h) az épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 25 métert,

i) az előkert és a hátsókert mérete 10 méter,

j) az oldalkert mérete 6 méter,

k)21 a kialakítható telek legkisebb szélessége 5 méter,

l)22 a kialakítható telek legkisebb mélysége 5 méter.

(3b)23 A (3a) bekezdés g) pontjának alkalmazása során az épületmagasságot az e § hatálybalépésekor hatályos OTÉK-ban foglalt követelmények szerint kell számítani.

(4)24 A 2. mellékletben foglalt táblázat 7. és 7a. sora szerinti beruházás tekintetében az építési engedélyezési eljárás és a használatbavételi engedélyezési eljárás során a 2. mellékletben foglalt táblázat B:7 és B:7a mezőjében megjelölt telkeket rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha a telket érintő telekhatár-rendezés még nem történt meg.

(5)25 A 2. mellékletben foglalt táblázat 7. sora szerinti beruházás esetében a kialakításra kerülő ipari rendeltetésű építményeket a 2. mellékletben foglalt táblázat B:7 mezőjében szereplő földrészletekből, valamint ezen földrészletekből a telekalakítási eljárásában hozott döntés véglegessé válását követően kialakított földrészletekből álló egységes területén, annak nyugati határán telepített, 10 méter széles, többszintes növényállománnyal kell takarni.

(6)26 Az OTÉK 26. § (2) bekezdésétől eltérően, a 2. mellékletben foglalt táblázat 7. és 7a. sora szerinti beruházások esetében a közlekedési kapacitásbővítéssel összefüggő útszélesítéseket a 3. mellékletben foglalt földrészleteken, valamint ezen földrészletekből a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított földrészleteken a 3. mellékletben megjelölt szélességű építési területek alapján kell végrehajtani.

(7)27 A 2. mellékletben foglalt táblázat 7. sora szerinti beruházással összefüggésben a tereprendezést és mélyalapozást a megvalósuló építési tevékenység ütemeként is engedélyezheti az 1. melléklet 1. pontja szerinti engedélyezési eljárásban az eljáró hatóság.

(8)28 A (7) bekezdés szerinti tereprendezés és mélyalapozás építési engedélyezési dokumentációjának az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. mellékletében foglaltakon túl tartalmaznia kell talajvédelmi tervet.

6/A. §29 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 8. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:8 mezőjében megjelölt telkekre a beépítés szabályait a (2)–(4) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a)30 a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2)–(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b)31 ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) és (4) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:8 mezőjében megjelölt telkekre meghatározott sajátos beépítési szabályok:

a) az épületek részleges bontására is csak a közterület felé eső utcafronti homlokzati rész teljes megtartásával kerülhet sor,

b) a kialakítható telek legnagyobb területe 5000 m2,

c) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 100%,

d) a terepszint alatti építés legnagyobb mértéke 100%,

e) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 7,0 m2/m2,

f) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 0%,

g) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 34 méter.

(3) A (2) bekezdés g) pontjának alkalmazása során az épületmagasságot az e rendelet hatálybalépésekor hatályos OTÉK-ban foglalt követelmények szerint kell számítani.

(4) A parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt,

a) az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 30%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, és

b) autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani.

(5) A 2. mellékletben foglalt táblázat 8. sora szerinti beruházás tekintetében az építési engedélyezési eljárás és a használatbavételi engedélyezési eljárás során a 2. mellékletben foglalt táblázat B:8 mezőjében megjelölt telkeket rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha a telket érintő telekhatárrendezés még nem történt meg.

6/B. §32 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:25 mezőjében megjelölt telekre a beépítés egyedi szabályait a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a)33 a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b)34 ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:25 mezőjében megjelölt telken megvalósuló beruházás esetében a kerületi építési szabályzatnak az udvarméretre vonatkozó előírásait a következő eltérésekkel kell alkalmazni:

a) az udvarméret közbenső telekre vonatkozó szabályai új épület létesítése esetén

aa) általános esetben a legkisebb udvarméret (a továbbiakban: UM) minden irányban – utcai és nem utcai épületszárnyra merőlegesen egyaránt – UM = 1/2 × épület megengedett legmagasabb pontját meghatározó sík magassága (a továbbiakban: ÉLP),

ab) a legkisebb csökkentett udvarméret (a továbbiakban: UM CSÖKKENTETT) 12,0 méter lehet, amely a b) és c) pontban foglalt szabályok esetén alkalmazható;

b) a nem utcai épületszárny ténylegesen létrejövő, udvarméret alapján számított legmagasabb pontja (a továbbiakban: ÉLP SZÁMÍTOTT) legfeljebb a csökkentett udvarméret 2,2-szerese lehet (ÉLP SZÁMÍTOTT = 1,5 × UM CSÖKKENTETT) akkor,

ba) ha a telek szélessége 34 méternél kisebb, vagy

bb) ha a létesülő épületszárny a szomszédos egyedi védelem alatt álló épület tűzfalának teljes vagy részbeni takarása érdekében jön létre, és legmagasabb pontja nem haladja meg a védett épület csatlakozó gerincmagasságát;

c) az egymással szemközti épületszárnyak legmagasabb pontjainak átlaga

(a továbbiakban: ÉLP ÁTLAGOS) vehető figyelembe akkor, ha a szomszédos épületek eltérő magasságban csatlakozó gerincmagasságát és a telekre vonatkozó ÉLP értékét a nem utcai szárnyak legmagasabb pontjai nem haladják meg, és a két szemközti szárny legmagasabb pontjainak átlaga nem haladja meg a csökkentett udvarméret 2,2-szeresét (ÉLP ÁTLAGOS = 1,5 × UM CSÖKKENTETT).

6/C. §35 A 2. mellékletben foglalt táblázat 30. sora szerinti beruházás esetében a Kormány az 1. melléklet 1., 2. és 22. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

6/D. §36 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 30. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:30 mezőjében megjelölt telkekre a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2)–(5) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos OTÉK előírásait a (2)–(5) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b)37 ha a hatályos településrendezési terv és az OTÉK a beépítés (2)–(5) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni,

c)38 ha az érintett települések településrendezési terveinek készítésére vagy módosítására sor kerül, az érintett területre a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 12. § (1) és (2) bekezdését, valamint 38. § (1)–(4) bekezdését nem kell alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:30 mezőjében megjelölt telkeken a környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari és gazdasági tevékenységi célú építmények, különleges nagy kiterjedésű szállítmányozási, raktározási és logisztikai célú építmények, irodaépületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a telkek beépítési módja szabadon álló,

b) a kialakítható telek legkisebb területe 6000 m2,

c) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 40%,

d) a terepszint alatti építés legnagyobb mértéke 50%,

e) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 1,5 m2/m2,

f) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 30%,

g) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 20 méter,

h) a kialakítható telek legkisebb szélessége 30 méter,

i) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,

j) a Budapest XXIII. kerület közigazgatási területén fekvő telek közúti megközelíthetősége a Dunaharaszti közigazgatási területén fekvő telken keresztül is lehetséges.

(3) A parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt

a) – az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú – személygépkocsi-várakozóhely legalább 30%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, és

b) autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani.

(4) A (2) bekezdés g) pontjának alkalmazása során az épületmagasságot az e § hatálybalépésekor hatályos OTÉK-ban foglalt követelmények szerint kell számítani.

(5) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:30 mezőjében megjelölt telkeken a beruházással összefüggésben megvalósuló építmények között nem kell telepítési távolságot tartani, azok a telekhatárokon is csatlakozhatnak egymáshoz.

6/E. §39 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 33. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:33 mezőjében megjelölt telkekre és ingatlanokra a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b)40 ha a hatályos településrendezési terv és az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes, vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:33 mezőjében megjelölt telkekre és ingatlanokra meghatározott sajátos beépítési szabályok:

1. az érintett ingatlanon, illetve a megosztásával kialakuló ingatlanokon kerületi építési szabályzatban megjelölt, az „építési hely terepszint felett beépíthető része” és a „terepszint alatti építmény elhelyezésére szolgáló terület” határain túl is el lehet helyezni épületet,

2. a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 70%,

3. a terepszint alatti szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 1,4 m2/m2,

4. a terepszint feletti szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke – az e) alpontban foglalt kivétellel – 3,0 m2/m2,

5. a 32707/7 helyrajzi számú ingatlan tekintetében a terepszint feletti szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,5 m2/m2,

6. a telkek beépítési módja szabadon álló,

7. a kialakítható telek legkisebb területe nem meghatározott,

8. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 30%,

9. az építménymagasság megengedett legnagyobb mértéke 35 méter,

10. az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,

11. az előkert, az oldalkert és a hátsókert mérete 0 méter,

12. a meglévő és újonnan megvalósuló épületekhez – akár szomszédos ingatlanon lévő épületekhez is – lehet zártsorúan csatlakozni,

13. a beruházással összefüggésben megvalósuló építmények között nem kell telepítési távolságot tartani, azok a telekhatárokon is csatlakozhatnak egymáshoz,

14. az ingatlanokon létesíthető kapubehajtó megengedett legnagyobb szélessége 10 méter,

15. az ingatlanokon nyitott gépkocsilehajtó létesíthető,

16. az ingatlanok feltárása a szükséges számú kapubehajtóval történhet,

17. ha az ingatlan több közterülettel vagy magánúttal is határos, a gépjárművel való kiszolgálást biztosító új kapubehajtót az erre alkalmas közterületről vagy magánútról kell biztosítani,

18. a kapubehajtót az erre alkalmas alacsonyabb hálózati szerepet betöltő útról vagy más útról is lehet biztosítani,

19. a beépítésre szánt terület megközelítését, kiszolgálását biztosító magánút a közforgalom számára megnyitott magánútként vagy más útként alakítható ki,

20. a beépített területbe nem kell beszámítani az átriumot, a fedett udvart, az előtetőt, a legalább három oldalról nyitott fedett területet,

21. új épület építése esetén a 100 m2-nél nagyobb alapterületű összefüggő lapostető 50%-án zöldtető létesíthető,

22. a tetőtérben több építményszint is kialakítható,

23. a telken lakó rendeltetésű épület is elhelyezhető,

24. a telek természetes terepszintje tartós vagy végleges kialakítással legfeljebb 1,5 méterrel változtatható meg.

6/F. §41 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 35. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:35 mezőjében megjelölt telkekre a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2)–(5) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos OTÉK előírásait a (2)–(5) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b)42 amennyiben a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés és az egyedi építési követelmények (2)–(5) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes, vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:35 mezőjében megjelölt telkeken a környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari és gazdasági tevékenységi célú építmények, különleges nagy kiterjedésű szállítmányozási, raktározási és logisztikai, kutatás-fejlesztési célú építmények, irodaépületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 55%,

b) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

c) az épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 30 métert,

d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 20 méter,

e) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke: 3 m2/m2,

f) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe.

(3) A (2) bekezdés d) pontjának alkalmazása során az épületmagasságot az e § hatálybalépésekor hatályos OTÉK-ban foglalt követelmények szerint kell számítani.

(4) A parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt,

a) az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 30%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, és

b) autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani.

(5) A 2. mellékletben foglalt táblázat 35. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:35 mezőjében megjelölt telkeken a beruházással összefüggésben megvalósuló építmények között nem kell telepítési távolságot tartani, a telekhatárokon is csatlakozhatnak egymáshoz.

6/G. §43 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 37. sora szerinti beruházás esetében a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet szerinti nagyberuházással kapcsolatos régészeti feladatellátás általános szabályai alkalmazandók.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 37. sora szerinti beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető – az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.

(3) Az 1. melléklet szerinti hatósági eljárásokban – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a 2. mellékletben foglalt táblázat B:37 mezője szerinti ingatlanok telkét rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha a telek helyi építési szabályzat szerinti kialakítása és a telkek összevonása még nem történt meg.

(4) A 2. mellékletben foglalt táblázat 37. sora szerinti beruházás keretében megvalósuló felépítmények használatbavételi engedélyének kiadásának feltétele a 2. mellékletben foglalt táblázat B:37 mezője szerinti ingatlanok tekintetében a helyi építési szabályzatban előírt telekhatár-rendezés végrehajtása, valamint annak ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése.

(5) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:37 mezője szerinti ingatlanra vonatkozóan az építési engedély akkor is megadható, ha a létesítendő épület helyszínéül szolgáló terület több telekből áll, továbbá épület az telkek építési területnek nem minősülő területén is elhelyezhető.

6/H. §44 (1)45 A 2. mellékletben foglalt táblázat 40. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:40 mezőjében megjelölt telekre a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) és (3) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés és az egyedi építési követelményeknek a (2) és (3) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes, vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési terv vagy az OTÉK e rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:40 mezőjében megjelölt telken a beruházással összefüggésben megvalósuló épületre vonatkozó legkisebb telepítési távolság nem lehet kevesebb, mint 29 méter.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:40 mezőjében megjelölt telken a beruházással összefüggésben megvalósuló épületre vonatkozóan az építési határvonalon kívülre eső épületrész szélessége (kiugrása) a teljes homlokzathosszon legfeljebb 2,00 méter lehet.

6/I. §46 (1)47 A 2. mellékletben foglalt táblázat 41. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:41 mezőjében megjelölt telekre a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés és az egyedi építési követelmények (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes, vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési terv vagy az OTÉK ezen rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:41 mezőjében megjelölt telekre meghatározott sajátos beépítési szabályok:

a) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 5,5 m2/m2,

b) a telepítési távolság legkisebb mérete 8 méter,

c) amennyiben a telepítési távolság megtartott, és legalább az egyik homlokzat huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiség nyílását tartalmazza, akkor az oldalsó és hátsó telekhatár felé, valamint egy telken belül elhelyezkedő épületek (épületrészek) egymással szemközti homlokzatai között legalább 10 méter távolság biztosítása nem kötelező,

d) a Beruházás keretében megvalósuló építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához elhelyezendő személygépkocsi-várakozóhelyek száma legalább 195 db legyen,

e) az engedélyezési eljárás során műemléki értékleltárba felvett elem részlegesen csak akkor bontható el, ha az az ingatlanon ismételten beépítésre kerül a kulturális örökség védelmére vonatkozó követelményekkel összhangban.

6/J. §48 (1)49 A 2. mellékletben foglalt táblázat 48. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:48 mezőjében megjelölt ingatlanra a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés és az egyedi építési követelmények (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési terv vagy az OTÉK ezen rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:48 mezőjében megjelölt ingatlanra meghatározott sajátos beépítési szabályok:

1. a telken – telekosztás esetén az abból létre jövő valamennyi telken együttesen – az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 30%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható;

2. a telken – telekosztás esetén az abból létre jövő valamennyi telken együttesen – az OTÉK 7. számú melléklete szerint meghatározott számú kerékpár legalább 50%-ának elhelyezését kell biztosítani;

3. autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani;

4. a kialakítható telek legkisebb területe 1500 m2;

5. telkenként egy főépület helyezhető el;

6. az épületek a felszín alatt és a földszinten összenyithatók;

7. a telken az általános szintterület megengedett legnagyobb értéke 5 m2/m2, közhasználat céljára területet nem kell átadni, azonban a 3000 m2-t meghaladó területű telken elhelyezésre kerülő épületet úgy kell kialakítani, hogy annak földszintjén a tömbön való közforgalmú gyalogos átközlekedés legalább 8 méter széles passzázson keresztül biztosított legyen;

8. a telken az építhető parkolási szintterület megengedett legnagyobb értéke 3 m2/m2;

9. kereskedelmi és vendéglátás célú rendeltetési egység a földszinten korlátozás nélkül elhelyezhető;

10. a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke a terepszint alatt, a földszinten, az I. emeleten és a II. emeleten 100%, a II. emelet felett 85%;

11. a földszinten iroda, kereskedelem, szolgáltató, vendéglátás, szálláshely, alapfunkció, közfunkció, intézményi, parkolóház, teremgarázs funkciók alakíthatók ki;

12. a földszinten és az I. emeleten kialakított zöldtetőt nem szükséges közforgalom céljára megnyitni;

13. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 10%;

14. a telken a meglévő épületek és építmények részleges vagy teljes bontását követően új épület – e bekezdés rendelkezéseire figyelemmel – szabadon elhelyezhető;

15. az épület homlokzata legfeljebb 5 méter mélységben hátraléphet;

16. a közterület fölé nyúló épületkiugrás legfeljebb 1 méter, az előtető legfeljebb 2,5 méter kinyúlású lehet;

17. az utcai párkánymagasság a járdavonaltól legfeljebb 21 méter lehet, és minden helyen a vizsgált ponton értelmezett járdavonal magassági pozíciójától számítandó;

18. az udvari párkánymagasság a járdavonaltól legfeljebb 28,5 méter lehet;

19. legfeljebb kétszintes tetőtéri beépítés kialakítható.

6/K. §50 (1)51 A 2. mellékletben foglalt táblázat 49. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:49 mezőjében megjelölt telkekre és az azokból telekalakítással kialakításra kerülő telkekre a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2)–(9) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés és az egyedi építési követelmények (2)–(9) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes, vagy azokat korlátozza, illetve azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési terv vagy az OTÉK ezen rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

(2) A Balatonvilágos belterület 292, 295/5, 297, 301/1, 302 és 303/2 helyrajzi számú telkekre meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

1. a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 80%,

2. az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 18,0 méter, a 295/5 helyrajzi számú telek tekintetében az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 15,0 méter,

3. a kialakítható telek legkisebb területe 800 m2,

4. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

5. a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 85%,

6. a szintterületi mutató nem korlátozott,

7. a telkeken vegyes, lakó, strand, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely, kikötő és üdülő rendeltetésű épületek, illetve ezek kiszolgáló építményei elhelyezhetőek,

8.52 a hatályos településrendezési terv szerinti szabályozási vonalat nem kell alkalmazni,

9. a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 30%-ának, strand esetén 50%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, mélygarázst, valamint autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani,

10. az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,

11. a telkek beépítési módja szabadon álló,

12. a telken elhelyezhető épületek és rendeltetési egységek száma nem korlátozott,

13. bármely épület által elfoglalt beépített alapterület meghaladhatja az övezetben kialakítható, legkisebb telekméret és a megengedett legnagyobb beépítési százalék szorzatának kétszeresét,

14. a közlekedési létesítmények és műtárgyak korlátozás nélkül elhelyezhetők,

15. a meglévő épületek bővítése nem korlátozott,

16. magánút korlátozás nélkül létesíthető.

(3) A Balatonvilágos belterület 294 helyrajzi számú telekre vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 30%,

b) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 12,5 méter,

c) a kialakítható telek legkisebb területe 800 m2,

d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 40%,

e) a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 40%,

f) a szintterületi mutató nem korlátozott,

g) bármely épület által elfoglalt beépített alapterület meghaladhatja az övezetben kialakítható legkisebb telekméret és a megengedett legnagyobb beépítési százalék szorzatának kétszeresét,

h)53 a hatályos településrendezési terv szerinti szabályozási vonalat nem kell alkalmazni,

i) a telken elhelyezhető épületek és rendeltetési egységek száma nem korlátozott,

j) a telken vegyes, üdülő rendeltetésű épületek, illetve ezek kiszolgáló építményei elhelyezhetőek,

k) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,

l) a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 30%-ának, strand esetén 50%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, mélygarázst, valamint autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani,

m) a közlekedési létesítmények és műtárgyak korlátozás nélkül elhelyezhetők,

n) a telken, illetve az abból telekalakítással létrejövő telkeken parti sétány, közhasználat céljára szolgáló terület, közhasználat elől el nem zárható terület nem alakítható ki, illetve nem állhat fenn.

(4) A Balatonvilágos belterület 295/7 és 295/8 helyrajzi számú telkekre vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 25%,

b) a kialakítható telek legkisebb területe 300 m2,

c) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 0%,

d) a szintterületi mutató nem korlátozott,

e) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,

f)54 a hatályos településrendezési terv szerinti szabályozási vonalat nem kell alkalmazni,

g) a telken kikötő, raktározási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, illetve ezek kiszolgáló építményei elhelyezhetőek,

h) a 295/8 helyrajzi számú telek déli oldalán közhasználat elől el nem zárható terület nem állhat fenn, az északi oldalán a közhasználat elől el nem zárható területet fenn kell tartani,

i) a 295/7 helyrajzi számú telek közterületi jellegét nem kell fenntartani,

j) a telken elhelyezhető épületek és rendeltetési egységek száma nem korlátozott.

(5) A Balatonvilágos belterület 295/6, 295/11 és 295/13 helyrajzi számú telkekre vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 5%,

b) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 12,5 méter,

c) a kialakítható telek legkisebb területe 800 m2,

d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 70%,

e) a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 45%,

f) a szintterületi mutató nem korlátozott,

g) a telken kikötő, kikötőüzemeltetési és vendéglátás rendeltetésű épületek elhelyezhetőek,

h)55 a hatályos településrendezési terv szerinti szabályozási vonalat nem kell alkalmazni,

i) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,

j) a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 30%-ának, strand esetén 50%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, mélygarázst, valamint autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani,

k) a közlekedési létesítmények és műtárgyak korlátozás nélkül elhelyezhetők,

l) a Balatonvilágos belterület 295/6 helyrajzi számú telken a 295/5 helyrajzi számú telek vízpart felé néző telekhatára mentén a 294 helyrajzi számú telekhatártól mért 70 méter hosszon parti sétány, közhasználat céljára szolgáló strandolásra alkalmas partszakasz, közhasználat céljára szolgáló strand és különleges strandterület nem alakítható ki, illetve nem állhat fenn,

m) a telken elhelyezhető épületek és rendeltetési egységek száma nem korlátozott.

(6) A Balatonvilágos belterület 295/14 és a 295/16 helyrajzi számú telkekre vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 30%,

b) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 18 méter,

c) a kialakítható telek legkisebb területe 1000 m2,

d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 50%,

e) a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 40%,

f) a szintterületi mutató nem korlátozott,

g) a telken elhelyezhető épületek és rendeltetési egységek száma nem korlátozott,

h)56 a hatályos településrendezési terv szerinti szabályozási vonalat nem kell alkalmazni,

i) a telken vendéglátás, vegyes, üdülő és szálláshely rendeltetésű épületek és ezeket kiszolgáló építmények elhelyezhetőek,

j) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,

k) a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 30%-ának, strand esetén 50%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, mélygarázst, valamint autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani,

l) a közlekedési létesítmények és műtárgyak korlátozás nélkül elhelyezhetők,

m) a 295/14 és a 295/16 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 75. §-ának

ma) (4) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 30%,

mb) (5) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 50%,

mc) (6) bekezdés a) pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az érintett területen vendéglátás, vegyes, üdülő és szálláshely rendeltetésű épületek és ezeket kiszolgáló építmények is elhelyezhetők.

(7)57

(8) A Balatonvilágos belterület 1412 helyrajzi számú telekre meghatározott sajátos beépítési szabályok:

a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 30%,

b) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 9,0 méter,

c) a kialakítható telek legkisebb területe 1500 m2,

d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 40%,

e) a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 50%,

f) a szintterületi mutató nem korlátozott,

g) a telken vegyes, lakó és üdülő rendeltetésű épületek és ezek kiszolgáló építményei elhelyezhetőek,

h) a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 30%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, mélygarázst, valamint autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani,

i) a telkek beépítési módja szabadon álló,

j) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,

k) parkoló funkciójú telekként kialakítható telek legkisebb területe 600 m2, legnagyobb területe 2000 m2, valamint legkisebb szélessége, változó szélesség esetében átlagos szélessége 15 méter,

l)58 a hatályos településrendezési terv szerinti szabályozási vonalat nem kell alkalmazni,

m) magánút korlátozás nélkül létesíthető.

(9) A 2. mellékletben foglalt táblázat 49. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:49 mezőjében megjelölt telkek és az azokból telekalakítással kialakításra kerülő telkek közterületként, illetve közútként nem alakíthatók ki.

6/L. §59 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 58. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:58 mezőjében megjelölt telkekre a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) és (3) bekezdés állapítja meg azzal, hogy

a) a hatályos OTÉK előírásait a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b)60 ha a hatályos településrendezési terv és az OTÉK a beépítés (2) és (3) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:58 mezőjében megjelölt telkekre és a telekalakítással ezekből létrejövő telkekre – zöld- és vegyes területfelhasználási egységként – szálloda, szálláshely, apartman szálló, sport- és szabadidős építmények, egyéb közösségi szórakoztató építmények, valamint vendéglátó, szolgáltató kiszolgáló építmények elhelyezése esetén meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 25%,

b) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 50%,

c) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 0,7 m2/m2,

d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 10 méter,

e) a kialakítható telekméret nem korlátozott,

f) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,

g) a terepszint alatti építés legnagyobb mértéke 10%,

h) telkenként az önálló elhelyezhető rendeltetési egységek száma nem korlátozott,

i) vízfelületen elhelyezhetők egyedi tervezésű úszóművek, melyek összesített alapterülete nem haladhatja meg a vízfelület területének 5%-át,

j) az egyedi tervezésű úszóművek minimális telepítési távolsága 40 méter.

(3) A parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely és az OTÉK 42. § (4) bekezdése szerint meghatározott autóbusz-várakozóhely legalább 50%-ának elhelyezését kell biztosítani azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható.

6/M. §61 A 2. mellékletben foglalt táblázat 34. sora szerinti beruházással összefüggésben a tereprendezést és mélyalapozást a megvalósuló építési tevékenység ütemeként is engedélyezheti az 1. melléklet 1. pontja szerinti engedélyezési eljárásban az eljáró hatóság.

6/N. §62 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 59. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:59 mezőjében megjelölt telkekre a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes, vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt vagy az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 59. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:59 mezőjében megjelölt telkekre vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,

b) a telkek beépítési módja szabadon álló,

c) az előkert, az oldalkert és a hátsókert mérete 0 méter,

d) a beruházással összefüggésben megvalósuló építmények között nem kell telepítési távolságot tartani, azok a telekhatárokon is csatlakozhatnak egymáshoz, illetve a szomszédos, vagy a már meglévő telephelyen lévő építményekhez,

e) a meglévő és újonnan megvalósuló épületekhez – akár szomszédos ingatlanon lévő épületekhez is – lehet zártsorúan csatlakozni,

f) a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 30%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, és autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani,

g) a használatbavételi engedély megkéréséig biztosítani szükséges a beruházással összefüggésben megvalósuló építmények kormányrendelet szerint előírt közműellátását vagy ennek hiányában a közműellátásnak az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletnek megfelelő, egyedi módon történő kiváltását,

h) ha a 2. mellékletben foglalt táblázat 59. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:59 mezőjében megjelölt telkek több közterülettel vagy magánúttal is határosak, a gépjárművel való kiszolgálást biztosító új kapubehajtót az erre alkalmas közterületről vagy magánútról kell biztosítani,

i) a kapubehajtót az erre alkalmas alacsonyabb hálózati szerepet betöltő útról vagy más útról is lehet biztosítani,

j) az ingatlanok feltárása a szükséges számú kapubehajtóval történhet,

k) a beépítésre szánt terület megközelítését, kiszolgálását biztosító magánút a közforgalom számára megnyitott magánútként vagy más útként legkésőbb a használatbavételi engedély megkéréséig ki kell alakítani és az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni, és

l) magánút korlátozás nélkül létesíthető.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 59. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:59 mezőjében megjelölt telkekre vonatkozóan az építési engedély akkor is megadható, ha a létesítendő épületek helyszínéül szolgáló terület több telekből áll, továbbá épület a telkek építési területnek nem minősülő területén is elhelyezhető.

(4) A 2. mellékletben foglalt táblázat 59. sora szerinti beruházás tekintetében az építési engedélyezési eljárás és a használatbavételi engedélyezési eljárás során a 2. mellékletben foglalt táblázat B:59 mezőjében megjelölt telkeket rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha a telket érintő telekhatár-rendezés még nem történt meg.

(5) A 2. mellékletben foglalt táblázat 59. sora szerinti beruházással összefüggésben megvalósuló építési tevékenységet ütemenként is engedélyezheti az 1. melléklet 1. pontja szerinti engedélyezési eljárásban az eljáró hatóság. Az egyes ütemek használatbavétele akkor is engedélyezhető, ha az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságához szükséges járulékos építményei telken belül ideiglenesen vagy a meglévő szomszédos, illetve a telephelyi telkeken helyezkednek el.

6/O. §63 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 63. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:63 mezőjében megjelölt telkekre a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2)–(4) bekezdés állapítja meg azzal, hogy

a) az OTÉK előírásait a (2)–(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) amennyiben a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2)–(4) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:63 mezőjében megjelölt telkekre és a telekalakítással ezekből létrejövő telkeken kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági, valamint a környezetre jelentős hatást gyakorló ipari és gazdasági tevékenységi célú építmények és azok kiszolgálóépítményei helyezhetőek el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a kialakítható telek mérete nem korlátozott,

b) a telkek beépítési módja szabadon álló,

c) a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 30%,

d) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,5 m2/m2,

e) a maximális beépíthetőség 60%,

f) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 25%,

g) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 20 méter,

h) az ipari létesítmény technológiai létesítményeinek épületmagassága nem korlátozott,

i) az épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 45 métert,

j) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,

k) a 2. mellékletben foglalt táblázat B:63 mezőjében megjelölt ingatlanokon és az azokon megvalósuló építményeken villamos energiát termelő erőmű és megújuló energiaforrás műtárgyai – kivéve szélerőmű, szélerőműpark – teljesítménykorlátozás nélkül elhelyezhető,

l) a hatályos településrendezési eszköz szerinti szabályozási vonalat nem kell alkalmazni,

m) magánút korlátozás nélkül létesíthető.

(3) A parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt

a) – az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú – személygépkocsi-várakozóhely legalább 60%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, és

b) autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani.

(4) A (2) bekezdés g) pontjának alkalmazása során az épületmagasságot az e § hatálybalépésekor hatályos OTÉK-ban foglalt követelmények szerint kell számítani.

6/P. §64 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:68 mezőjében megjelölt telekre a beépítés egyedi szabályait a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési eszközök és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 68. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:68 mezőjében megjelölt telkekre vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) a telek természetes terepszintjének tartós, végleges jelleggel való megváltoztatása a terepszinttől lefelé mért négy métert meghaladóan is lehetséges a meglévő és a tervezett épületrészek kiszolgálásának és megközelíthetőségének, illetve a személy- és teherforgalom biztonságos működésének érdekében,

b) a kórházi és az ahhoz kapcsolódó egyéb funkciókat kiszolgáló emelt szintű gépészeti berendezések elhelyezhetősége miatt a lapostetőkön kialakítandó nyitott gépészeti udvaroknál extenzív zöldtető telepítése nem szükséges.

6/Q. §65 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 69. sora szerinti beruházással érintett ingatlanokon a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2)–(6) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek és az OTÉK előírásait a (2)–(6) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) amennyiben a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2)–(6) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaznak, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 69. sora szerinti beruházással érintett ingatlanokon a beruházás megvalósításához szükséges, (3) bekezdés szerinti sajátos építmények, valamint szociális funkciót megvalósító és a kitermelt ásványi nyersanyag értékesítéséhez, adminisztrációhoz kapcsolódó épületek helyezhetőek el. Az épületekre és a telkekre vonatkozó sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények a következők:

a) a kialakítható telek legkisebb területe: 10 000 m2,

b) a legnagyobb beépítettség terepszint felett: 5%,

c) a legnagyobb szintterületi mutató: 0,1 m2/m2,

d) a legnagyobb épületmagasság: 5,0 m,

e) építési hely az érintett ingatlanok teljes területe.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 69. sora szerinti beruházással érintett, egy bányatelken elhelyezhető épületek bruttó alapterülete egyenként nem haladhatja meg az 500 m2-t.

(4) A 2. mellékletben foglalt táblázat 69. sora szerinti beruházással érintett ingatlanok különleges ásványi nyersanyag kitermelés és feldolgozás területein ásványi nyersanyag kitermelésére és feldolgozására, humusz és meddő depónia elhelyezésére, bányászati hulladék kezelésére és – amennyiben a műszaki üzemi terv vagy más hatósági engedély azt lehetővé teszi – inert anyag hasznosítására szolgáló, valamint ezen tevékenységekhez kapcsolódó járulékos tevékenységet kiszolgáló területek és építmények alakíthatók ki, illetve létesíthetők, továbbá az azt kiegészítő rendeltetésű építmény helyezhető el.

(5) A 2. mellékletben foglalt táblázat 69. sora szerinti beruházással érintett ingatlanokon a melléképítmények közül

a) közmű-becsatlakozási műtárgy,

b) közműpótló műtárgy,

c) hulladéktartály-tároló,

d) siló, ömlesztettanyag-, folyadék- és gáztároló,

e) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop

helyezhető el.

(6) A 2. mellékletben foglalt táblázat 69. sora szerinti beruházással érintett ingatlanok az érintett telkek méretétől függetlenül lekeríthetők.

6/R. §66 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 32. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:32 mezőjében megjelölt telkekre és az azokból telekalakítással kialakításra kerülő telkekre a sajátos beépítési szabályokat és az egyedi építési követelményeket a (2)–(10) bekezdés állapítja meg azzal, hogy

a) a hatályos OTÉK előírásait a (2)–(10) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2)–(10) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:32 mezőjében megjelölt telkekre és az azokból telekalakítással kialakításra kerülő telkekre meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

1. a kialakítható telek legkisebb területe 5000 m2, kivéve az önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott magánút területet, amely az OTÉK vagy a településrendezési eszköz szerinti ilyen területre meghatározott legkisebb terület mérettől eltérhet,

2. a terepszint alatti és a terepszint feletti építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,

3. a meglévő és újonnan megvalósuló épületekhez – akár szomszédos ingatlanon lévő épületekhez is – lehet zártsorúan csatlakozni,

4. a beruházással összefüggésben megvalósuló építmények között nem kell telepítési távolságot tartani, azok a telekhatárokon is csatlakozhatnak egymáshoz,

5. az ingatlanokon nyitott gépkocsilehajtó létesíthető,

6. ha az ingatlan több közterülettel vagy magánúttal is határos, a gépjárművel való kiszolgálást egyidejűleg az erre alkalmas összes közterületről és magánútról is lehet biztosítani,

7. az épületek a felszín alatt és a földszinten összenyithatók,

8. a közterület fölé nyúló épületrész-kiugrás legfeljebb 1,5 m, az előtető legfeljebb 2,5 m kinyúlású lehet,

9. a külön helyrajzi számú ingatlanon lévő épület terepszint alatt az önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott magánút alá kinyúlhat, abban az esetben is, ha a magánút közforgalom céljára megnyitott, a magánút alá kinyúló terepszint alatti épület kinyúlás a magán út teljes területére kiterjedhet, és azt nem kell az épülettől szerkezetileg leválasztott módon kialakítani,

10. a telkeken kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális, közösségi szórakoztató, szállás jellegű, igazgatási, iroda, sport és lakó rendeltetésű épületek, illetve ezek kiszolgáló építményei elhelyezhetőek,

11. a telken elhelyezhető épületek és rendeltetési egységek száma, illetve az egyes rendeltetési egységek területe nem korlátozott,

12. P+R rendszerű személygépkocsi-várakozóhelyet nem kell kialakítani,

13. a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt – az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú – személygépkocsi-várakozóhely legalább 55%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy

a) az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható,

b) az önálló rendeltetési egységek számától függetlenül, egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani minden lakás önálló rendeltetési egysége után,

14. új épület építése esetén a zöldfelület minden 200 m2-e után legalább 1 környezettűrő, nagy lombkoronát növelő fát kell telepíteni, kivéve, ha az 5. mellékletben megjelölt földrészletek terepszint alatti beépítésének megengedett legnagyobb mértéke 100%. A telepítendő fa az érintett földrészleten kívül is elhelyezhető a 2. mellékletben foglalt táblázat B:32 mezőjében megjelölt telkek és az azokból telekalakítással kialakításra kerülő telkek bármelyikén,

15. zöldtető kialakítása nem kötelező,

16. a vízfelület az OTÉK 5. számú melléklete szerint számítandó be a zöldfelületbe,

17. a kialakításra kerülő zöldfelület a földrészleteken belül korlátozás nélkül elhelyezhető,

18. az épületben kialakítható legfelső, huzamos emberi tartózkodásra szolgáló szint burkolt padlószintjének magassága – az épületmagasság előírt mértékének betartása mellett – nem korlátozott,

19. zártsorú beépítés esetén egy vagy több épületrész magassága tetszőleges mértékben meghaladhatja a párkánymagasságot az előírt épületmagasság megtartása mellett,

20. közhasználat céljára szolgáló területet nem kell kialakítani.

(3) Az 5. mellékletben foglalt 1. táblázatban megjelölt földrészletre meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) a terepszint feletti beépítés legnagyobb mértéke 70%,

b) a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 95%,

c) a parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 1,5 m2/m2,

d) az általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 3,5 m2/m2,

e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 15%,

f) az épületmagasság megengedett legkisebb mértéke 7 m,

g) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 25 m.

(4) Az 5. mellékletben foglalt 2. táblázatban megjelölt földrészletre meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) a terepszint feletti beépítés legnagyobb mértéke 70%,

b) a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 100%,

c) a parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 3,5 m2/m2,

d) az általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 4,5 m2/m2,

e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 10%,

f) az épületmagasság megengedett legkisebb mértéke 7 m,

g) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 35 m.

(5) Az 5. mellékletben foglalt 3. táblázatban megjelölt földrészletre meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) a terepszint feletti beépítés legnagyobb mértéke 50%,

b) a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 95%,

c) a parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 3,5 m2/m2,

d) az általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 4,5 m2/m2,

e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 15%,

f) az épületmagasság megengedett legkisebb mértéke 7 m,

g) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 35 m.

(6) Az 5. mellékletben foglalt 4. táblázatban megjelölt földrészletre meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) a terepszint feletti beépítés legnagyobb mértéke 65%,

b) a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 95%,

c) a parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 1,5 m2/m2,

d) az általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 3,5 m2/m2,

e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

f) az épületmagasság megengedett legkisebb mértéke 7 m,

g) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 25 m.

(7) Az 5. mellékletben foglalt 5. táblázatban megjelölt földrészletre meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) a terepszint feletti beépítés legnagyobb mértéke 65%,

b) a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 95%,

c) a parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 1,5 m2/m2,

d) az általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 3,5 m2/m2,

e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

f) az épületmagasság megengedett legkisebb mértéke 7 m,

g) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 25 m.

(8) Az 5. mellékletben foglalt 6. táblázatban megjelölt földrészletre meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) a terepszint feletti beépítés legnagyobb mértéke 50%,

b) a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 95%,

c) a parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 3,5 m2/m2,

d) az általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 4,5 m2/m2,

e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 15%,

f) az épületmagasság megengedett legkisebb mértéke 7 m,

g) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 35 m.

(9) Az 5. mellékletben foglalt 7. táblázatban megjelölt földrészletre meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) a terepszint feletti beépítés legnagyobb mértéke 50%,

b) a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 85%,

c) a parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 3,0 m2/m2,

d) az általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 4,5 m2/m2,

e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 25%,

f) az épületmagasság megengedett legkisebb mértéke 2 m,

g) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 35 m.

(10) Az 5. mellékletben foglalt 8. táblázatban megjelölt földrészletre meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) a terepszint feletti beépítés legnagyobb mértéke 65%,

b) a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 85%,

c) a parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 1,5 m2/m2,

d) az általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 3,5 m2/m2,

e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 25%,

f) az épületmagasság megengedett legkisebb mértéke 2 m,

g) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 21 m.

6/S. §67 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:73 mezőjében megjelölt telekre a beépítés egyedi szabályait a (2)–(5) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek és az OTÉK előírásait a (2)–(5) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2)–(5) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:73 mezőjében megjelölt telkeken lakó, vegyes, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely, sport és rekreáció rendeltetésű épületek, illetve ezek kiszolgáló építményei helyezhetőek el a következő sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

1. a telkek beépítési módja szabadon álló,

2. a terepszint feletti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 65%,

3. a terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 90%,

4. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

5. az egybefüggő, legalább 10 m2-t elérő tetőkerteknél, 21–40 cm termőréteg, egyszintes növényállományú, félintenzív zöldtető kialakítása esetén a tetőkert összterületéből 50% beszámítható zöldfelületként,

6. az egybefüggő, legalább 10 m2-t elérő tetőkerteknél, 41–80 cm termőréteg, kétszintes növényállományú, intenzív zöldtető kialakítása esetén a tetőkert összterületéből 80% beszámítható zöldfelületként,

7. az egybefüggő, legalább 10 m2-t elérő tetőkerteknél, 81 cm termőréteg felett, háromszintes növényállományú, intenzív zöldtető kialakítása esetén a tetőkert összterületéből 100% beszámítható zöldfelületként,

8. a telken a zöldfelületek elhelyezése nem korlátozott,

9. a párkánymagasság megengedett legnagyobb mértéke 29 méter,

10. az épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 29 métert,

11. az építési hely az ingatlan teljes területe,

12. árkád kialakítása nem kötelező,

13. a kerületi építési szabályzat szerinti építési övezet határa jelölést nem kell alkalmazni,

14. nettó 30 m2 alapterületnél kisebb lakás létesíthető,

15. a kialakítható rendeltetési egységek száma a rendeltetési egységek mérete alapján nem korlátozott,

16. az egy épületen belüli lakások nettó alapterület átlaga nem lehet kisebb, mint 50 m2,

17. a beruházással összefüggésben megvalósuló építmények között nem kell telepítési távolságot tartani.

(3) A (2) bekezdés 8. és 9. pontjában meghatározott paramétereket a 2. mellékletben foglalt táblázat B:73 mezőjében megjelölt telekkel közvetlenül határos legmagasabb rendezett terepszinttel rendelkező közterületről mérten kell számítani.

(4) A parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt – a kerületi építési szabályzat és az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú – személygépkocsi-várakozóhely legalább 70%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható.

(5) A 2. mellékletben foglalt táblázat 73. sora szerinti beruházás esetében az OTÉK 86. § (1) bekezdését és 99. § (9) bekezdését nem kell alkalmazni.

6/T. §68 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 75. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:75 mezőjében megjelölt telkekre és az azokból telekalakítással kialakításra kerülő telkekre a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) és (3) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés és az egyedi építési követelmények (2) és (3) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes, vagy azokat korlátozza, illetve azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:75 mezőjében megjelölt telkeken meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 50%,

b) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 18 méter,

c) a megengedett legkisebb épületmagasság 3 méter,

d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

e) a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 45%,

f) a szintterületi mutató nem korlátozott,

g) a kialakítható telek legkisebb területe 2000 m2,

h) a g) pont szerint kialakítható telek legkisebb szélessége és mélysége nem korlátozott,

i) a telkeken ipari, kereskedelmi, iroda, szolgáltató és vendéglátó rendeltetésű épületek, illetve ezek kiszolgáló építményei elhelyezhetőek,

j) a hatályos településrendezési terv szerinti szabályozási vonalakat nem kell alkalmazni,

k) a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 50%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható,

l) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,

m) a telkek beépítési módja szabadon álló,

n) a telkeken elhelyezhető épületek és rendeltetési egységek száma nem korlátozott.

(3) A Vác belterület 5770/2 helyrajzi számú telken kerítés, valamint közlekedési és közműcélú építmények korlátozás nélkül helyezhetőek el, azzal, hogy a tereprendezés mértéke nem korlátozott.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

9. §69 Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 152/2018. (VIII. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 12. sorát a Módr1. hatálybalépésekor70 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

10. §71 E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2018. (IX. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 6/A. §-át a Módr2. hatálybalépésekor72 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

11. §73 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 176/2018. (IX. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 3. § (3) bekezdését a Módr3. hatálybalépésekor74 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

12. §75 Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 200/2018. (X. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 13. sorát a Módr4. hatálybalépésekor76 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

13. §77 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 205/2018. (XI. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 14. sorát a Módr5. hatálybalépésekor78 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

14. §79 A debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezettel, valamint a Debreceni Regionális és Innovációs Tudományos Technológiai Park bővítésével összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 243/2018. (XII. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 15. sorát a Módr6. hatálybalépésekor80 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

15. §81 Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 320/2018. (XII. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr7.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 16. sorát a Módr7. hatálybalépésekor82 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

16. §83 Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 3/2019. (I. 24.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr8.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 17. sorát a Módr8. hatálybalépésekor84 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

17. §85 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 35/2019. (III. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr9.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 18. sorát a Módr9. hatálybalépésekor86 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

18. §87 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 58/2019. (III. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr10.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 19. sorát a Módr10. hatálybalépésekor88 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

19. §89 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 93/2019. (IV. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr11.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 20. sorát a Módr11. hatálybalépésekor90 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

20. §91 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 93/2019. (IV. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr12.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 21. sorát a Módr12. hatálybalépésekor92 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

21. §93 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 160/2019. (VI. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr13.) megállapított 6. § (1) és (2), valamint (5)–(6) bekezdését, 2. mellékletében foglalt táblázat 7., 7a. és 22. sorát és 3. mellékletét a Módr13. hatálybalépésekor94 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

22. §95 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 166/2019. (VII. 8.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr14.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 23. sorát a Módr14. hatálybalépésekor96 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

23. §97 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 253/2019. (X. 24.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr15.) megállapított 6/B. §-át, 2. mellékletében foglalt táblázat 24., 25., 26. és 27. sorát a Módr15. hatálybalépésekor98 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

24. §99 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 254/2019. (X. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr16.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 28. sorát a Módr16. hatálybalépésekor100 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

25. §101 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 266/2019. (XI. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr17.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 29. sorát a Módr17. hatálybalépésekor102 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

26. §103 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 299/2019. (XII. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr18.) megállapított 3. § (3) bekezdését, 6/C. §-át, 6/D. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 30. sorát a Módr18. hatálybalépésekor104 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

27. §105 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról és a Komoró, valamint Fényeslitke külterületén vasúti nyomtávváltásra épülő intermodális logisztikai központ létesítésére irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 295/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 326/2019. (XII. 19.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr19.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 31. sorát a Módr19. hatálybalépésekor106 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

28. §107 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 336/2019. (XII. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr20.) megállapított 6. § (7) és (8) bekezdését, valamint 2. mellékletben foglalt táblázat 32. sorát a Módr20. hatálybalépésekor108 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

29. §109 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 371/2019. (XII. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr21.) megállapított 3. § (3) bekezdését, 4. § (1) és (2) bekezdését, 6/E. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 33. sorát a Módr21. hatálybalépésekor110 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

30. §111 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 21/2020. (II. 19.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr22.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 34. sorát a Módr22. hatálybalépésekor112 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

31. §113 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 23/2020. (II. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr23.) megállapított 3. § (3) bekezdését, 6/F. §-át és a 2. mellékletében foglalt táblázat 35. sorát a Módr23. hatálybalépésekor114 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

32. §115 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 44/2020. (III. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr24.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 36. sorát a Módr24. hatálybalépésekor116 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

33. §117 E rendeletnek a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az egyes gadaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 117/2020. (IV. 15.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr25.) megállapított 3. § (3) bekezdését, 4. § (1) és (2) bekezdését, 6/G. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 37. sorát a Módr25. hatálybalépésekor118 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

34. §119 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 139/2020. (IV. 21.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr26.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 38. sorát a Módr26. hatálybalépésekor120 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

35. §121 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 156/2020. (IV. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr27.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 39. sorát a Módr27. hatálybalépésekor122 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

36. §123 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 161/2020. (IV. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr28.) módosított 3. § (3) bekezdését és megállapított 6/H. és 6/I. §-át, valamint a 2. mellékletében foglalt táblázat 40., 41. és 42. sorát a Módr28. hatálybalépésekor124 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

37. §125 E rendeletnek a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatásköreinek változásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 196/2020. (V. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr29.) módosított 6/C. §-át a Módr29. hatálybalépésekor126 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

38. §127 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 256/2020. (VI. 3.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr30.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 43. sorát a Módr30. hatálybalépésekor128 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

39. §129 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 268/2020. (VI. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr31.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 44. sorát a Módr31. hatálybalépésekor130 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

40. §131 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 274/2020. (VI. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr32.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 45. sorát a Módr32. hatálybalépésekor132 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

41. §133 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 278/2020. (VI. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr33.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 46. sorát a Módr33. hatálybalépésekor134 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

42. §135 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 334/2020. (VII. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr34.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 47. sorát a Módr34. hatálybalépésekor136 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

43. §137 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 388/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr35.) módosított 3. § (3) bekezdését, 4. § (1) és (2) bekezdését, a megállapított 6/J. §-át, 6/K. §-át és a 2. mellékletben foglalt táblázat 48. és 49. sorát a Módr35. hatálybalépésekor138 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

44. §139 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 493/2020. (XI. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr36.) megállapított 4. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 50. sorát a Módr36. hatálybalépésekor140 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

45. §141 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 580/2020. (XII. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr37.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 51. sorát a Módr37. hatálybalépésekor142 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

46. §143 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 581/2020. (XII. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr38.) megállapított 1. § (1) és (3) bekezdését, valamint a 2. mellékletben foglalt táblázat 52., 53. és 54. sorát a Módr38. hatálybalépésekor144 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

47. §145 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 600/2020. (XII. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr39.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 55. sorát a Módr39. hatálybalépésekor146 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

48. §147 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 635/2020. (XII. 22.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr40.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 56. és 57. sorát a Módr40. hatálybalépésekor148 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

49. §149 E rendeletnek az Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításárólszóló 725/2020. (XII. 31.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr41.) megállapított 3. § (4) bekezdését, 4. § (1) és (2) bekezdését, 6/L. §-át, 1. melléklet 2. sorát és 2. mellékletében foglalt táblázat 58. sorát a Módr41. hatálybalépésekor150 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

50. §151 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 12/2021. (I. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr42.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 59. sorát a Módr42. hatálybalépésekor152 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

51. §153 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 47/2021. (II. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr43.) megállapított 6. § (1) bekezdését, 6. § (3a) és (3b) bekezdését, 6/M. §-át, 2. mellékletben foglalt táblázat 60. sorát, valamint 4. mellékletét a Módr43. hatálybalépésekor154 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

52. §155 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 56/2021. (II. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr44.) megállapított 6/E. § rendelkezéseit és a 2. mellékletben foglalt táblázat 33. sorát a Módr44. hatálybalépésekor156 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

53. §157 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr45.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 60. sorát a Módr45. hatálybalépésekor158 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

54. §159 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 98/2021. (II. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr46.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 61. sorát a Módr46. hatálybalépésekor160 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

55. §161 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 136/2021. (III. 22.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr47.)

a) hatályon kívül helyezett 6/K. § (7) bekezdését a Módr47. hatálybalépésekor162 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben sem kell alkalmazni,

b) módosított 2. mellékletben foglalt táblázat 49. sorát a Módr47. hatálybalépésekor163 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

56. §164 E rendeletnek a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 139/2021. (III. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr48.) módosított 3. § (3) és (4) bekezdését a Módr48. hatálybalépésekor165 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

57. §166 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2021. (IV. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr49.) módosított 3. § (4) bekezdését, 4. § (1) és (2) bekezdését, 6. § (3a) bekezdését, megállapított 6/N. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 62. sorát a Módr49. hatálybalépésekor167 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

58. §168 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 193/2021. (IV. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr50.) módosított 3. § (3) bekezdését, 4. § (1) és (2) bekezdését, 6/O. §-át és 2. melléklet 63. sorát a Módr50. hatálybalépésekor169 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

59. §170 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 211/2021. (IV. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr51.) megállapított 4. § (2), (3) és (4) bekezdését és 2. mellékletben foglalt táblázat 64. sorát a Módr51. hatálybalépésekor171 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

60. §172 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 240/2021. (V. 6.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr52.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 65. sorát a Módr52. hatálybalépésekor173 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

61. §174 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 281/2021. (V. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr53.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 66. sorát a Módr53. hatálybalépésekor175 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

62. §176 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 340/2021. (VI. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr54.) módosított 3. § (3) és (4) bekezdését, 4. § (1) és (2) bekezdését, megállapított 6/P. §-át, a 2. mellékletében foglalt táblázat 67. és 68. sorát a Módr54. hatálybalépésekor177 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

63. §178 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 400/2021. (VII. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr55.) megállapított 3. § (3) bekezdését, 4. § (1) és (2) bekezdését, 5. § (2) bekezdését, 6/Q. §-át, és 2. mellékletében foglalt táblázat 69. sorát a Módr55. hatálybalépésekor179 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

64. §180 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 425/2021. (VII. 15.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr56.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 70. sorát a Módr56. hatálybalépésekor181 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

65. §182 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 436/2021. (VII. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr57.) megállapított 6/R. §-át, módosított 3. § (4) bekezdését, 4. § (1) és (2) bekezdését, 2. mellékletét és 5. mellékletét a Módr57. hatálybalépésekor183 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

66. §184 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 452/2021. (VII. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr58.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 71. sorát a Módr58. hatálybalépésekor185 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

67. §186 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 466/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr59.) megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat 72. sorát a Módr59. hatálybalépésekor187 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

68. §188 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 523/2021. (IX. 6.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr60.) megállapított 3. § (4) bekezdését, 4. § (1) és (2) bekezdését, 6/S. §-át és a 2. mellékletben foglalt táblázat 73. sorát a Módr60. hatálybalépésekor189 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

69. §190 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 557/2021. (IX. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr61.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 74. sorát a Módr61. hatálybalépésekor191 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

70. §192 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 558/2021. (IX. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr62.) megállapított 3. § (3) bekezdését, 4. § (1) és (2) bekezdését, 6/T. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 75. sorát a Módr62. hatálybalépésekor193 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelethez

A Beruházások megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2.194 örökségvédelmi hatósági engedélyezési és bejelentési eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások,

5. útügyi hatósági eljárások,

6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

9. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

10. villamosenergia-ipari tevékenységek végzéséhez szükséges hatósági engedélyezési eljárások,

11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

12. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

13. területrendezési hatósági eljárások,

14. földmérési hatósági eljárások,

15. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

16. hírközlési hatósági eljárások,

17. bányahatósági engedélyezési eljárások,

18. tűzvédelmi hatósági eljárások,

19. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

20. közegészségügyi hatósági eljárások,

21. erdészeti hatósági eljárások,

22. a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárások,

23. földvédelmi hatósági eljárások,

24. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

25. azok az 1–24. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

26. az 1–25. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

2. melléklet a 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelethez195

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, valamint a kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottak

 

A

B

C

1

A beruházás megnevezése

A beruházás megvalósításának helyszíne

Koordinációra kijelölt kormánymegbízott

2

Disztribúciós központ létrehozására, illetve az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházás Gyál város területén

Gyál közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 7510/1, 7510/3 és 7510/4 helyrajzi számú ingatlanok

Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

3

Műanyag csomagolófólia-gyártó üzem létrehozására, illetve az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházás Jászfényszaru város területén

Jászfényszaru közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 05/219 helyrajzi számú ingatlan

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

4

Kerékpárgyártó üzem és disztribúciós központ létrehozására irányuló, valamint az ezekhez kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházások Gyöngyös város területén

Gyöngyös közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 11214/2, 11214/3, 11239, 11243 és 11410, valamint külterület 0242/41 és 0242/26 helyrajzi számú ingatlanok

Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

5

Ingatlan- és technológiafejlesztésre irányuló beruházás megvalósítása Salgótarján megyei jogú város területén

Salgótarján közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 4033/1 és 6888 helyrajzi számú ingatlanok

Nógrád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

6

Nagykanizsa megyei jogú város külterületén megvalósuló ipari park fejlesztésére irányuló beruházás

Nagykanizsa közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti
külterület 02/121, 02/275, 02/361, 03/3, 05/2, 05/3, 05/5, 05/6, 05/8, 05/9, 05/10, 05/11, 05/12, 05/13, 05/14, 05/19, 05/24, 05/33, 05/41, 05/48, 05/49, 05/50, 07, 09/2, 011/23, 011/24, 011/25, 011/26, 011/41, 011/71, 011/72, 011/95, 011/97, 011/98, 014/5, 014/6, 014/7, 014/8, 014/9, 014/10, 014/11, 014/12, 014/13, 026/7, 026/14, 027/1, 027/7, 027/9, 028/1, 028/2, valamint belterület 257/2, 412/2, 573/20, 635/25, 652/1, 652/7, 652/8, 653/2, 1836/13, 1836/14, 1836/30, 1836/31, 1836/32, 1836/33, 1836/34, 1839/33, 1839/34, 1839/35, 1839/36, 1839/37, 1839/38, 1839/39, 1839/40, 1839/41, 1839/42, 1839/43, 1839/44, 1839/45, 1839/46, 1839/47, 1839/48, 1839/49, 1839/50, 1839/51, 1839/52, 1839/53, 1839/54, 1839/55, 1839/56, 1839/57, 1839/58, 1839/59, 1839/60, 1839/61, 1839/62, 1839/63, 1839/64, 1839/65, 1839/66, 1839/67, 1839/68, 1839/69, 1839/70, 1839/71 helyrajzi számú ingatlanok

Zala Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

7

Ipari-innovációs fejlesztési terület kialakítása, valamint a területen megvalósítandó feldolgozóipari beruházások Göd város területén

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
048/6, 048/11, 053/6, 055/2, 055/3, 055/4, 055/5, 055/7, 055/8, 056, 057/1, 057/2, 057/3, 057/4, 057/5, 057/6, 057/7, 057/8, 057/9, 057/10, 057/11, 057/12, 057/13, 057/14, 057/15, 057/16, 057/17, 057/18, 057/19, 057/20, 057/21, 057/22, 057/23, 057/24, 057/25, 057/26, 057/29, 057/30, 057/31, 057/32, 057/33, 057/34, 057/35, 057/36, 057/37, 057/38, 057/39, 057/40, 057/41, 057/42, 057/43, 057/44, 057/45, 057/46, 057/47, 057/48, 057/49, 057/52, 057/53, 057/55, 057/57, 058/3, 059/13, 059/16, 060/4, 062/6, 062/62 helyrajzi számú ingatlanok.

Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

7a

Ipari-innovációs fejlesztési terület kialakítás, valamint a területen megvalósítandó feldolgozóipari beruházások megvalósításához szükséges közlekedési és egyéb infrastruktúra-beruházások és véderdő telepítések Göd város területén

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 038, 039/59, 039/60, 039/73, 039/74, 039/75, 039/76, 039/77, 039/92, 039/93, 039/99, 039/100, 039/101, 039/102, 039/103, 039/104, 039/105, 039/106, 039/107, 039/108, 039/109, 039/110, 039/111, 039/112, 039/113, 039/114, 039/115, 039/116, 039/117, 039/118, 039/119, 039/126, 039/127, 039/135, 039/136, 039/137, 039/138, 039/139, 039/140, 039/141, 039/142, 039/143, 039/144, 039/145, 039/146, 039/147, 039/148, 039/149, 039/150, 039/151, 039/152, 039/153, 039/154, 039/155, 039/156, 039/157, 039/158, 039/159, 039/167, 039/168, 039/169, 039/170, 039/171, 039/172, 039/173, 039/174, 039/175, 039/176, 039/177, 039/178, 039/179, 042/5, 042/6, 042/7, 046, 047/1, 047/5, 047/9, 047/10, 047/11, 048/3, 048/5, 048/6, 048/7, 048/10, 049/1, 049/2, 049/3, 050/14, 050/15, 051, 053/7, 053/8, 053/9, 053/11, 053/12, 053/13, 053/14, 053/16, 053/17, 053/18, 053/19, 053/20, 053/21, 053/22, 054, 057/51, 057/52, 057/54, 057/56, 057/58, 057/59, 058/2, 058/4, 059/4, 059/6, 059/10, 059/14, 059/15, 060/3, 060/5, 062/6, 062/63, 062/1, 062/2, 062/5 062/7, 062/11, 062/36, 062/39, 062/44, 062/45, 062/47, 062/48, 063/1, 063/3, 063/4, 063/5, 064, 075, 079, 080, 081/3, 081/4, 081/5, 081/6, 081/8, 081/9, 081/10, 081/11, 081/12, 082/2, 082/3, 099/4, 099/25, 099/26, 099/27, 099/28, 099/29, 099/30, 099/31, 099/32, 099/34, 0101/3, 0101/4, 0102/2, 0102/4, 0102/6, 0102/8, 0102/9, 0102/17, 0102/18, 0102/19, 0102/20, 0102/21, 0102/22, 0104/58, 0104/59, 0104/60, 0104/127, 0104/128, 6422, 6423, 6424, 6425, 6468/8, 6713, 6901/2, 6980, 8301 és 8302 helyrajzi számú ingatlanok.

Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

8

Szállodafejlesztésre, valamint ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházás

Budapest V. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 24474 és 24475 helyrajzi számú ingatlanok

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott

9

Akkumulátor gyártáshoz szükséges rézfólia üzem létesítésére, illetve az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházás megvalósítása Környe községben

Környe közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 0300/3 és 0300/6 helyrajzi számú ingatlanok

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

10

Ipartelep technológiai bővítéséhez szükséges villamos energia hálózatfejlesztési beruházás

Tiszaújváros közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 2125/6, 2125/7, 2125/8, 2125/9, 2125/10, 2125/11, 2129, 2130, 2133, 2134, 2136, 2137, 3338 és 3353, valamint külterület 0143, 0144/2 és 0145/1 helyrajzi számú ingatlanok

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

11

Komplex ingatlanfejlesztésre, illetve az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházás megvalósítása Budapest IX. kerületben

Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 38021/34 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott

12

Telephely fejlesztésére, illetve az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházás Budapesten

Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 42544/14 és 42544/29 helyrajzi számú ingatlanok

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott

13

Alapanyaggyártásra és gőz kapacitás előállítására irányuló beruházás Kazincbarcikán és Berentén

Kazincbarcika közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 3950 helyrajzi számú ingatlan Berente közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 679, 680 és 582/1 helyrajzi számú ingatlanok

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott

14

Műanyag csomagoló fólia gyártó üzem létrehozására, illetve az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházás Rétságon

Rétság közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 1012/5, 1012/3 és 1014 helyrajzi számú ingatlanok

Nógrád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

15

Debreceni Regionális és Innovációs Tudományos Technológiai Park bővítése, valamint munkahelyteremtő beruházás megvalósítása

Debrecen közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0378/2, 0378/10, 0378/12, 0378/13, 0378/14, 0378/15, 0378/16, 0378/17, 0378/18, 0392/7, 0392/11, 0392/28, 0392/29, 0392/30, 0392/31, 0392/44, 0392/45, 0392/46, 0392/47, 0392/48, 17117/66, 17118/16, 17118/17, 17118/26, 17118/48, 17118/49 helyrajzi számok alatt található ingatlanok

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

16

Tápgyár létesítésre és öntözésfejlesztésre irányuló beruházás Böhönye, Nagyatád és Ötvöskónyi települések külterületén

Böhönye közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 0260/119 helyrajzi számú ingatlan,
Nagyatád közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 012/9, 013, 022, 023, 027/1, 028/19, 028/20, 029, 030, 031, 034/1, 035, 038, 039/31, 040/2, 041, 042/2, 043 és 0547/1 helyrajzi számú ingatlanok,
Ötvöskónyi közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 034/1, 034/3, 034/5, 034/6, 035, 038, 040/6, 040/8, 040/9, 040/16, 040/19, 040/20, 040/21, 040/22, 040/25, 040/26, 040/27, 040/29 és 043 helyrajzi számú ingatlanok.

Somogy Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

17

Iparterület-fejlesztésre, valamint szennyvízelvezetésre és -tisztításra irányuló beruházás Egyek nagyközség területén

Egyek nagyközség külterületén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 0348 helyrajzi számú ingatlan

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

18.

Gyümölcsfeldolgozó üzem megvalósítására és üzemeltetésére irányuló beruházás Tornyospálca külterületén

Tornyospálca közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 074/38 és 074/39 helyrajzi számú ingatlanok.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

19.

iparterület kialakítása Bükön

Bük város külterület 04/47, 04/49, 04/56, 04/58, 04/46, 04/44, 04/16, 04/17, 04/19, 04/45, 04/48, 04/57, valamint a Bük város belterület 1474/3, 1475/1, 1475/3, 1474/1, 1475/2 és 1474/2 helyrajzi számok alatt található ingatlanok, valamint az ezen földrészletekből a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított földrészletek

Vas Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

20.

Új üzemcsarnok megvalósítására irányuló beruházás Litér külterületén

Litér külterületén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 1403/1 és 1403/2 helyrajzi számú ingatlanok.

Veszprém Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

21.

Élelmiszeripari, illetve kapcsolódó logisztikai beruházás Szeged
II. kerület külterületén

Szeged közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti II. kerület külterület 01387, 01385/4, 01383/7, 01379/12, 01386 és 01380 helyrajzi számú ingatlanok.

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

22

Autóipari beruházás Pécs külterületén

A Pécs külterületén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 01455/86, 01455/87, 01455/88, 01455/89, 01455/90 és 01455/91 helyrajzi számokon nyilvántartott ingatlanok.

Baranya Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

23

Járműipari beruházás Miskolc
II. kerület külterületén

Miskolc közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti II. kerület külterület 0130/14 helyrajzi számú ingatlan

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

24

Logisztikai beruházás Ecser belterületén

Ecser közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 1364, 1365, 1366, 1367/4, 1368, 1369 helyrajzi számú ingatlan

Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

25

Ingatlanfejlesztésre irányuló beruházás Budapest belterületén

Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 29286 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott

26

Ipari park területének bővítése és fejlesztése Gyulán

Gyula közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 6638, 6639, 6640, 7242, 7243, 7244, 7245, 7246, 7247/1, 7247/3 helyrajzi számú ingatlanok

Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

27

Munkásszálló építése Miskolcon

Miskolc közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 4425/46/A/1, 4425/46/A/2, 4425/46/A/3, 4425/46/A/4, 4425/46/A/5, 4425/46/A/6, 4425/46/A/7, 4425/46/A/8, 4425/46/A/9, 4425/46/A/10, 4425/46/A/11, 4425/46/A/12, 4425/46/A/13, 4425/46/A/14, 4425/46/A/15, 4425/46/A/16, 4425/46/A/17, 4425/46/A/18, 4425/46/A/19, 4425/46/A/20, 4425/46/A/21, 4425/46/A/22, 4425/46/A/23, 4425/46/A/24, 4425/46/A/25, 4425/46/A/26, 4425/46/A/27, 4425/46/A/28, 4425/46/A/29, 4425/46/A/30, 4425/46/A/31, 4425/46/A/32, 4425/46/A/33, 4425/46/A/34, 4425/46/A/35, 4425/46/A/36, 4425/46/A/37, 4425/46/A/38, 4425/46/A/39, 4425/46/A/40, 4425/46/A/41, 4425/46/A/42, 4425/46/A/43, 4425/46/A/44, 4425/46/A/45, 4425/46/A/46, 4425/46/A/47, 4425/46/A/48, 4425/46/A/49, 4425/46/A/50, 4425/46/A/51, 4425/46/A/52, 4425/46/A/53, 4425/46/A/54, 4425/46/A/55, 4425/46/A/56, 4425/46/A/57, 4425/46/A/58, 4425/46/A/59, 4425/46/A/60, 4425/46/A/61, 4425/46/A/62, 4425/46/A/63, 4425/46/A/64, 4425/46/A/65, 4425/46/A/66, 4425/46/A/67, 4425/46/A/68, 4425/46/A/69, 4425/46/A/70, 4425/46/A/71, 4425/46/A/72, 4425/46/A/73, 4425/46/A/74, 4425/46/A/75, 4425/46/A/76, 4425/46/A/77, 4425/46/A/78, 4425/46/A/79, 4425/46/A/80, 4425/46/A/81, 4425/46/A/82, 4425/46/A/83, 4425/46/A/84, 4425/46/A/85, 4425/46/A/86, 4425/46/A/87, 4425/46/A/88, 4425/46/A/89, 4425/46/A/90, 4425/46/A/91, 4425/46/A/92, 4425/46/A/93, 4425/46/A/94, 4425/46/A/95, 4425/46/A/96, 4425/46/A/97, 4425/46/A/98, 4425/46/A/99, 4425/46/A/100, 4425/46/A/101, 4425/46/A/102, 4425/46/A/103, 4425/46/A/104, 4425/46/A/105, 4425/46/A/106, 4425/46/A/107, 4425/46/A/108, 4425/46/A/109, 4425/46/A/110, 4425/46/A/111, 4425/46/A/112, 4425/46/A/113, 4425/46/A/114, 4425/46/A/115, 4425/46/A/116, 4425/46/A/117, 4425/46/A/118 helyrajzi számú ingatlanok

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

28.

Mezőgazdasági termelő, feldolgozó és forgalmazó integrált központ beruházás Bezenye és Hegyeshalom területén

A Bezenye közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 1301/1, 1301/5, 1301/6, 1113/2, 1113/3, 1113/4, 1113/5, 1162/1, 1162/2, 1163/1, 1163/2, 1101, 1111, 1112, 1141, 1142, 1144, 1145, 1161, 1164, 1165, 1166 és 1329 helyrajzi számú ingatlanok, valamint a Hegyeshalom közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 2601/1, 2601/2, 2602, 2603/3, 2603/4, 2603/5 és külterület 0375/4 helyrajzi számú ingatlanok.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

29.

Repüléstechnikai beruházás Miskolc belterületén

Miskolc közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület
12995/6 helyrajzi számú ingatlan

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

30

Szállítmányozási, raktározási, ipari és logisztikai telephelybővítő beruházás Budapest XXIII. kerület és Dunaharaszti területén

A Dunaharaszti közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 7600/3 és külterület 021/4 helyrajzi számú, valamint a Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest XXIII. kerület külterület 0196373/7 és 0196375 helyrajzi számú ingatlanok.

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott

31.

Záhony térség fejlesztésére irányuló logisztikai és ipari beruházások

Záhony közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 048/14, 048/19, 048/21, 048/22, 048/26, 048/30, 048/35, valamint belterület 600/9 helyrajzi számú ingatlanok;
Fényeslitke közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 027/13 és 027/22 helyrajzi számú ingatlanok;
Komoró közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 248/4 helyrajzi számú ingatlan;
Tiszabezdéd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 078 helyrajzi számú ingatlan;
Tuzsér közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 072 és 0141/2 helyrajzi számú ingatlanok.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

32.

Komplex ingatlanfejlesztésre, illetve az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházás a Budapest XIV. kerületben

Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő, természetben Budapest, XIV. kerület, Csömöri út 13–19.,
Bosnyák utca 48–56., Bosnyák utca 54–56.,
Rákospatak utca 12–28., a Budapest, XIV. kerület belterület 31267/132, 31267/133, 31267/134 és 31267/135 helyrajzi számokon nyilvántartott földrészletek

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott

33.

Ingatlanfejlesztés
Budapest XIV. kerületében

Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest
XIV. kerület belterület 32707/1, 32707/2, 32707/3, 32707/4, 32707/5, 32707/6 és 32707/7 helyrajzi számú ingatlanok.

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott

34.

Járműipari beruházás Iváncsa külterületén

Iváncsa közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 099/49 helyrajzi számú ingatlan

Fejér Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

35.

Telephely bővítésre és fejlesztésre irányuló beruházás Budapest X. kerület területén

Budapest X. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 38367/4, 38367/6 és 38364/1 helyrajzi számú ingatlanok

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott

36.

Telephely bővítésre és fejlesztésre irányuló beruházás Tatabánya területén

Tatabánya közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 032/53 helyrajzi számú ingatlan

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

37.

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság fóti telephelyének fejlesztésére irányuló beruházás

Fót közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Fót külterület 0259, 0260, illetve Fót belterület 2020 helyrajzi számú ingatlanok.

Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

38.

Gyártóüzem építésére irányuló beruházás Környe külterületén

Környe közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti külterület 0295/78, 0295/80, 0295/82, 0295/84, 0295/86, 0295/88 helyrajzi számú ingatlanok

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

39.

Új gyártóüzem létrehozására irányuló beruházás Kecskeméten

Kecskemét közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület
8364/32 helyrajzi számú ingatlan

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

40.

Budapest XI. kerületében megvalósuló ingatlanfejlesztés

Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest XI. kerület belterület 3475/48 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott

41.

Budapest VIII. kerületében megvalósuló ingatlanfejlesztés

Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest VIII. kerület belterület 36795 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott

42.

Telephely bővítésre és fejlesztésre irányuló beruházás Bük külterületén

Bük közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
04/11, 04/16, 04/17, 04/19, 04/45, 04/48, 04/57, 1471/1, 1474/2 és 1475/2 helyrajzi számú ingatlanok

Vas Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

43.

Telephely bővítésére és fejlesztésére irányuló beruházás Foktő külterületén

Foktő közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 07/2 helyrajzi számú ingatlan.

Bács-Kiskun megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

44.

Gyártóüzem építésére irányuló beruházás Sóskút külterületén

Sóskút közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti külterület 067/4 helyrajzi számú ingatlan

Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

45.

Új gyártóüzem létrehozására irányuló beruházás Gödöllő belterületén

Gödöllő közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 8111/2 és 8111/3 helyrajzi számú ingatlanok

Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

46.

Járműipari K+F kompetenciaközpont létesítésére irányuló beruházás Érd belterületén

Érd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 26246/7 helyrajzi számú ingatlan

Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

47.

Telephely bővítésére és fejlesztésére irányuló beruházás Maklár belterületén

Maklár közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 1106 helyrajzi számú ingatlan

Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

48.

Komplex ingatlanfejlesztésre, illetve az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházás
a Budapest II. kerületben

Budapest II. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest II. kerület belterület 13507/3 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott

49.

Szállodafejlesztésre, valamint ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések és kapcsolódó ingatlanfejlesztés megvalósítására irányuló beruházás

Balatonvilágos közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Balatonvilágos belterület 291, 292, 293, 294, 295/5, 295/6, 295/7, 295/8, 295/9, 295/10, 295/11, 295/12, 295/13, 295/14, 295/15, 295/16, 295/17, 296, 297, 298, 301/1, 302, 303/2 és 1412 helyrajzi számú ingatlanok

Somogy Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

50.

Győr-Pér Repülőtér fejlesztése

Pér közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti külterület 034/34, 052/2, 052/2/A, 054/44, 077/2, 084/79, 087/4, 087/12 helyrajzi számú ingatlanok

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

51.

Telephely bővítésére és fejlesztésére irányuló beruházás Sümegprága területén

Sümegprága közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 029/12 helyrajzi számú ingatlan

Veszprém Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

52.

Telephely bővítésére és fejlesztésére irányuló beruházás Töltéstava területén

Töltéstava közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 023/74 helyrajzi számú ingatlan

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

53.

Telephely bővítésére és fejlesztésre irányuló beruházás Kaba külterületén

Kaba közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 086/42 helyrajzi számú ingatlan

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

54.

Gyártócsarnok építésére irányuló beruházás Üllő területén

Üllő közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 3757 helyrajzi számú ingatlan

Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

55.

Ipartelep építésére irányuló beruházás Szurdokpüspöki külterületén

Szurdokpüspöki közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 045/10, 045/12, 045/14, 045/15, 045/16, 045/18, 049/2 helyrajzi számú ingatlanok

Nógrád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

56.

Kapacitásbővítésre irányuló beruházás Ózd közigazgatási területén

Ózd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti belterület 9104, 9105/1, 9105/3, 9105/4 és 9106 helyrajzi számú ingatlanok

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

57.

Gyártócsarnok építésére irányuló beruházás Miskolc területén

Miskolc közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti belterület 12995/2 helyrajzi számú ingatlan

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

58.

Lupa-tó fejlesztéséhez kapcsolódó rekreációs és szabadidős tevékenységek, sport és strand megvalósításához szükséges beruházások

Szentendre közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 016/4, 017/6, 017/7 helyrajzi számú,
Budakalász közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 0189/186, 0189/9, 0184/4, 0226/5 helyrajzi számú ingatlanok.

Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

59.

Gyáregység létrehozására irányuló beruházás Karcag területén

Karcag közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 7275/9, 7275/13, 7275/15, 7277/10, 7278, 7279/4, 7279/5, 7291/1 és 7291/2 helyrajzi számú ingatlan

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

60.

Ipari-innovációs fejlesztési terület kialakítása, valamint a területen megvalósítandó feldolgozóipari beruházások Mosonmagyaróvár város területén

Mosonmagyaróvár város közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 2825, 2826/3, 2826/4, 2826/5, 2826/6, 2826/7, 2826/8, 2826/9, 2826/10, 2826/11, 2826/12, 2826/13, 2826/14, 2826/16, 2826/17, 2826/18, 2826/19, 2826/20, 2826/21, 2826/22, 2826/23, 2826/24, 2826/25, 2827/1, 2827/2, 2827/3, 2827/4, 2828, 2830, 2832, 2835/3, 2835/4, 2835/5, 2835/6, 2835/7, 2836/1, 2836/2, 2836/3, 2839/3, 2839/4, 2839/5, 2839/6, 2839/7, 2839/8, 2840/7, 2840/8, 2840/9, 2840/14, 2840/15, 2841, 5901/1, 5901/3, 5901/4, 5901/8, 5901/9, 5901/10, 5901/11, 5901/12, 5901/13, 5901/14, 5903/4, 5903/5, 5903/9, 5903/26, 5903/27, 5903/28, 5903/29, 5903/30, 5928, 5941, 5942, 5943, 5944, 5950/1, 5950/2, 5950/4, 5950/5, 5950/6, 5953/1, 5964, 5966, 5967, 5968, 5969, 5970, 5971, 5972, 5973, 5974, 5975, 5976, 5977, 5978, 5979, 5980, 5981, 5982, 5983, 5984, 5985, 5986, 5987, 5988, 5989, 5990, 5991, 5992, 5993, 5994, 6001/1, 6001/2, 6001/3, 6001/8, 6001/9, 6001/10, 6001/11, 6001/12, 6001/13, 6002/4, 6004, 6005, 6006, 6007, 6009, 6010 és az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 072/10, 077/6, 0169/5, 0172/2, 0173/18, 0174/2, 0175/27, 0175/28, 0175/29, 0175/30, 0175/31, 0183/3, 0183/4, 0183/5, 0183/6, 0187/1, 0187/5, 0187/9, 0187/10, 0187/11, 0193/2 helyrajzi számú ingatlanok.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

61.

Logisztikai csarnok létrehozására irányuló beruházás Ecser területén

Ecser közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Ecser belterület 1370, 1371, 1372/3, 1373, 1374, 1405, 1406, 1407, 1408 és 1409 helyrajzi számú ingatlanok.

Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

62.

Gazdaság-fejlesztési beruházás Debrecen területén

Debrecen közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
0495/230 és 0495/232
helyrajzi számú ingatlanok

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

63.

Ipari park kialakítása, továbbá az ahhoz kapcsolódó építmények, útépítés, közmű- és csatlakozási, valamint egyéb infrastruktúra fejlesztések megvalósítására irányuló beruházások Kaposvár külterületén

Kaposvár közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 0285/2, 0285/3, 0285/12, 0285/22, 0285/23, 0285/24, 0285/25, 0285/26, 0285/27, 0285/28 és 0285/29 helyrajzi számú ingatlanok

Somogy Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

64.

Az ÓAM ÓZDI ACÉLMÜVEK Korlátolt Felelősségű Társaság barnamezős területeinek kiemelt társadalmi igényeken alapuló és munkahelyteremtést támogató beruházás megvalósítása

Ózd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 9195, 9207, 9208, 9209 és 9210 helyrajzi számú ingatlanok

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

65.

Gyáregység létrehozására irányuló beruházás Jászberény területén

Jászberény közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 9351 helyrajzi számú ingatlan

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

66.

Szolgálati lakások építésére irányuló beruházás Budapest
XV. kerület területén

Budapest XV. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület, 98089/4, 98089/5, 98089/6, 98089/7, 98089/8, 98089/9, 98089/10, 98089/11, 98089/12, 98089/13, 98089/14, 98089/15, 98089/16, 98089/17, 98089/18, 98089/19, 98089/20, 98089/21, 98089/22, 98089/23, 98089/24, 98089/25, 98089/26, 98089/27, 98089/28, 98089/29, 98089/30, 98089/31, 98089/32, 98089/33, 98089/34, 98089/35, 98089/36, 98089/37, 98089/38, 98089/39, 98089/40, 98089/41, 98089/42, 98089/43, 98089/44, 98089/45, 98089/46, 98089/47, 98089/48, 98089/49, 98089/50, 98089/51, 98089/52, 98089/53, 98089/54, 98089/55, 98089/56, 98089/57, 98089/58, 98089/59, 98089/60, 98089/61, 98089/62, 98089/63, 98089/64, 98089/65, 98089/67, 98089/74, 98089/75, 98089/76, 98089/83, 98089/84, 98089/85, 98089/86, 98089/87, 98089/88, 98089/89, 98089/90, 98089/91, 98089/92, 98089/93, 98089/94, 98089/95, 98089/103
helyrajzi számokon nyilvántartott ingatlanok

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott

67.

Ipari park kialakítása, továbbá
az ahhoz kapcsolódó építmények, útépítés, közmű- és csatlakozási, valamint egyéb infrastruktúra fejlesztések megvalósítására irányuló beruházások Sopron külterületén

Sopron közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti külterület 0389/4, 0389/5, 0389/6, 0390/172, 0390/174, 0390/175, 0390/180, 0390/181, 0390/182, 0405/1, 0405/53, 0405/54, 0405/55, 0405/56, 0405/57, 0405/58, 0405/59, 0405/60, 0405/61, 0405/62, 0405/63, 0405/64, 0405/65, 0405/66, 0405/67, 0405/68, 0405/69, 0405/70, 0405/71, 0405/72, 0405/73, 0405/74, 0405/75, 0405/76, 0405/77, 0405/78, 0405/79, 0405/80, 0405/81, 0405/82, 0405/84, 0405/85, 0405/86, 0405/87, 0405/88, 0405/89, 0405/90, 0405/91, 0405/92, 0405/93, 0405/94, 0405/95, 0405/96, 0405/97, 0405/98, 0405/99, 0405/100, 0405/101, 0405/102, 0405/103, 0405/104, 0405/105, 0405/106, 0405/107, 0405/108, 0405/109, 0405/110, 0405/111, 0405/112, 0405/113, 0405/115, 0405/116, 0405/117, 0405/121, 0405/122, 0405/123, 0405/125, 0405/126, 0405/148, 0405/149, 0405/150, 0405/151, 0405/152, 0405/153, 0405/154, 0405/155, 0405/156, 0405/157, 0405/158, 0405/159, 0405/162, 0405/172, 0405/176, 0405/180, 0405/193, 0405/194, 0405/196, 0405/199, 0405/202, 0411/2, 0411/3, 0411/5, 0411/7, 0411/8, 0411/9, 0411/10, 0411/11, 0411/12, 0411/13, 0411/14, 0411/15, 0411/16, 0411/17, 0411/18, 0411/19, 0411/20, 0411/21, 0411/31, 0411/32, 0411/33, 0411/34, 0411/35, 0411/36, 0411/37, 0411/38, 0411/42, 0411/43, 0411/44, 0411/45, 0411/46, 0411/47, 0411/48, 0411/49, 0411/50, 0412, 0413 és 0414 helyrajzi számú ingatlanok

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

68.

Egészségügyi ellátással összefüggő kapacitásbővítő beruházás Budapest
XII. kerületében

Budapest Főváros XII. kerületében elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 7698/1 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott

69.

„Kiskunlacháza XIX. – homok, kavics”,
„Kiskunlacháza XX. – homok, kavics” és
„Kiskunlacháza XXI. – homok, kavics”
védnevű bányatelkeken, illetve azok egyesítésével vagy megosztásával létrejövő valamennyi bányatelken fennálló bányászati jog hasznosítása

Kiskunlacháza külterület 0441/26
Kiskunlacháza külterület 0441/27
Kiskunlacháza külterület 0441/28
Kiskunlacháza külterület 0441/29
Kiskunlacháza külterület 0441/30
Kiskunlacháza külterület 0441/31
Kiskunlacháza külterület 0441/32
Kiskunlacháza külterület 0441/33
Kiskunlacháza külterület 0441/34
Kiskunlacháza külterület 0441/35
Kiskunlacháza külterület 0441/36
Kiskunlacháza külterület 0441/37
Kiskunlacháza külterület 0441/38
Kiskunlacháza külterület 0441/39
Kiskunlacháza külterület 0441/40
Kiskunlacháza külterület 0441/41
Kiskunlacháza külterület 0441/42
Kiskunlacháza külterület 0441/43
Kiskunlacháza külterület 0441/44
Kiskunlacháza külterület 0441/45
Kiskunlacháza külterület 0441/46
Kiskunlacháza külterület 0441/47
Kiskunlacháza külterület 0441/48
Kiskunlacháza külterület 0441/49
Kiskunlacháza külterület 0441/50
Kiskunlacháza külterület 0441/51
Kiskunlacháza külterület 0441/52
Kiskunlacháza külterület 0441/53
Kiskunlacháza külterület 0441/54
Kiskunlacháza külterület 0441/55
Kiskunlacháza külterület 0441/56
Kiskunlacháza külterület 0441/57
Kiskunlacháza külterület 0441/58
Kiskunlacháza külterület 0441/59
Kiskunlacháza külterület 0441/60
Kiskunlacháza külterület 0441/61
Kiskunlacháza külterület 0441/62
Kiskunlacháza külterület 0441/63
Kiskunlacháza külterület 0441/64
Kiskunlacháza külterület 0441/65
Kiskunlacháza külterület 0441/66
Kiskunlacháza külterület 0441/67
Kiskunlacháza külterület 0441/68
Kiskunlacháza külterület 0441/69
Kiskunlacháza külterület 0441/70
Kiskunlacháza külterület 0441/71

Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

 

 

Kiskunlacháza külterület 0441/72
Kiskunlacháza külterület 0441/73
Kiskunlacháza külterület 0441/74
Kiskunlacháza külterület 0441/75
Kiskunlacháza külterület 0441/76
Kiskunlacháza külterület 0441/77
Kiskunlacháza külterület 0441/78
Kiskunlacháza külterület 0441/79
Kiskunlacháza külterület 0441/80
Kiskunlacháza külterület 0441/81
Kiskunlacháza külterület 0441/82
Kiskunlacháza külterület 0441/83
Kiskunlacháza külterület 0441/84
Kiskunlacháza külterület 0441/85
Kiskunlacháza külterület 0441/86
Kiskunlacháza külterület 0441/87
Kiskunlacháza külterület 0441/88
Kiskunlacháza külterület 0441/89
Kiskunlacháza külterület 0441/90
Kiskunlacháza külterület 0441/91
Kiskunlacháza külterület 0441/92
Kiskunlacháza külterület 0441/93
Kiskunlacháza külterület 0441/94
Kiskunlacháza külterület 0441/95
Kiskunlacháza külterület 0441/96
Kiskunlacháza külterület 0441/97
Kiskunlacháza külterület 0441/98
Kiskunlacháza külterület 0441/99
Kiskunlacháza külterület 0441/100
Kiskunlacháza külterület 0441/101
Kiskunlacháza külterület 0441/102
Kiskunlacháza külterület 0441/103
Kiskunlacháza külterület 0441/104
Kiskunlacháza külterület 0441/105
Kiskunlacháza külterület 0441/106
Kiskunlacháza külterület 0441/107
Kiskunlacháza külterület 0441/108
Kiskunlacháza külterület 0441/109
Kiskunlacháza külterület 0441/110
Kiskunlacháza külterület 0441/111
Kiskunlacháza külterület 0441/113
Kiskunlacháza külterület 0437/2
Délegyháza külterület 0118/1
Délegyháza külterület 0118/2
Délegyháza külterület 0118/3
Délegyháza külterület 0119/1

 

 

 

Délegyháza külterület 0119/2
Délegyháza külterület 0122/2
Délegyháza külterület 0123/1
Délegyháza külterület 0123/2
Kiskunlacháza külterület 0439/1
Kiskunlacháza külterület 0439/36
Kiskunlacháza külterület 0439/37
Kiskunlacháza külterület 0439/38
Kiskunlacháza külterület 0439/39
Kiskunlacháza külterület 0439/40
Kiskunlacháza külterület 0439/41
Kiskunlacháza külterület 0439/42
Kiskunlacháza külterület 0439/74
Kiskunlacháza külterület 0439/78
Kiskunlacháza külterület 0439/79
Kiskunlacháza külterület 0439/80
Kiskunlacháza külterület 0439/81
Kiskunlacháza külterület 0439/82
Kiskunlacháza külterület 0439/83
Kiskunlacháza külterület 0439/84
Kiskunlacháza külterület 0439/85
Kiskunlacháza külterület 0439/86
Kiskunlacháza külterület 0439/87
Kiskunlacháza külterület 0439/88
Kiskunlacháza külterület 0439/89
Kiskunlacháza külterület 0439/90
Kiskunlacháza külterület 0439/91
Kiskunlacháza külterület 0439/92
Kiskunlacháza külterület 0439/93
Kiskunlacháza külterület 0439/94
Kiskunlacháza külterület 0439/95
Kiskunlacháza külterület 0439/96
Kiskunlacháza külterület 0439/97
Kiskunlacháza külterület 0439/98
Kiskunlacháza külterület 0439/99
Kiskunlacháza külterület 0439/100
Kiskunlacháza külterület 0439/101
Kiskunlacháza külterület 0439/102
Kiskunlacháza külterület 0439/103
Kiskunlacháza külterület 0439/104
Kiskunlacháza külterület 0439/105
Kiskunlacháza külterület 0439/106
Kiskunlacháza külterület 0439/107
Kiskunlacháza külterület 0439/108
Kiskunlacháza külterület 0439/109
Kiskunlacháza külterület 0439/110

 

 

 

Kiskunlacháza külterület 0439/111
Kiskunlacháza külterület 0439/112
Kiskunlacháza külterület 0439/113
Kiskunlacháza külterület 0439/114
Kiskunlacháza külterület 0439/115
Kiskunlacháza külterület 0439/116
Kiskunlacháza külterület 0439/117
Kiskunlacháza külterület 0439/118
Kiskunlacháza külterület 0439/119
Kiskunlacháza külterület 0468
Kiskunlacháza külterület 0465
Kiskunlacháza külterület 0439/126
Kiskunlacháza külterület 0439/127
Délegyháza külterület 0129/35
Délegyháza külterület 0129/36
Délegyháza külterület 0129/37
Délegyháza külterület 0129/40
Délegyháza külterület 0129/41
Délegyháza külterület 0129/42
Délegyháza külterület 0129/43
Délegyháza külterület 0129/44
Délegyháza külterület 0129/45
Délegyháza külterület 0129/46
Délegyháza külterület 0129/47
Délegyháza külterület 0129/48
Délegyháza külterület 0129/49
Délegyháza külterület 0129/50
Délegyháza külterület 0129/51
Délegyháza külterület 0129/52
Délegyháza külterület 0129/53
Délegyháza külterület 0129/54
Délegyháza külterület 0129/55
Délegyháza külterület 0129/56
Délegyháza külterület 0129/57
Délegyháza külterület 0129/58
Délegyháza külterület 0129/59
Délegyháza külterület 0129/60
Délegyháza külterület 0129/61
Délegyháza külterület 0129/62
Délegyháza külterület 0129/63
Délegyháza külterület 0129/64
Délegyháza külterület 0129/65
Délegyháza külterület 0129/66
Délegyháza külterület 0129/67
Délegyháza külterület 0129/68
Délegyháza külterület 0129/69

 

 

 

Délegyháza külterület 0129/70
Délegyháza külterület 0129/71
Délegyháza külterület 0129/72
Délegyháza külterület 0129/73
Délegyháza külterület 0129/74
Délegyháza külterület 0129/75
Délegyháza külterület 0129/76
Délegyháza külterület 0129/77
Délegyháza külterület 0129/78
Délegyháza külterület 0129/79
Délegyháza külterület 0129/80
Délegyháza külterület 0129/81
Délegyháza külterület 0129/82
Délegyháza külterület 0129/83
Délegyháza külterület 0129/84
Délegyháza külterület 0129/85
Délegyháza külterület 0129/86
Délegyháza külterület 0129/87
Délegyháza külterület 0129/88
Délegyháza külterület 0129/89
Délegyháza külterület 0129/90
Délegyháza külterület 0129/91
Délegyháza külterület 0129/92
Délegyháza külterület 0129/93
Délegyháza külterület 0129/94
Délegyháza külterület 0129/95
Délegyháza külterület 0129/96
Délegyháza külterület 0129/97
Délegyháza külterület 0129/98
Délegyháza külterület 0129/99
Délegyháza külterület 0129/100
Délegyháza külterület 0129/101
Délegyháza külterület 0129/102
Délegyháza külterület 0129/103
Délegyháza külterület 0129/104
Délegyháza külterület 0141
Kiskunlacháza külterület 0441/2
Kiskunlacháza külterület 0441/3
Kiskunlacháza külterület 0441/4
Kiskunlacháza külterület 0441/5
Kiskunlacháza külterület 0441/6
Kiskunlacháza külterület 0441/7
Kiskunlacháza külterület 0441/8
Kiskunlacháza külterület 0441/9
Kiskunlacháza külterület 0441/10
Kiskunlacháza külterület 0441/11

 

 

 

Kiskunlacháza külterület 0441/12
Kiskunlacháza külterület 0441/13
Kiskunlacháza külterület 0441/14
Kiskunlacháza külterület 0441/15
Kiskunlacháza külterület 0441/16
Kiskunlacháza külterület 0441/17
Kiskunlacháza külterület 0441/18
Kiskunlacháza külterület 0441/19
Kiskunlacháza külterület 0441/20
Kiskunlacháza külterület 0461/2
Kiskunlacháza külterület 0461/3
Kiskunlacháza külterület 0461/4
Kiskunlacháza külterület 0461/5
Kiskunlacháza külterület 0461/6
Kiskunlacháza külterület 0461/7
Kiskunlacháza külterület 0461/10
Kiskunlacháza külterület 0461/11
Kiskunlacháza külterület 0462
Kiskunlacháza külterület 0464/1

 

70.

Gyáregység létrehozására irányuló beruházás Pécs területén

Pécs közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
0212/141, 0212/142, 0212/143, 0212/146, 0212/147, 0212/151, 0212/152, 0212/153, 0219/8, 01455/88, 01455/89, 01457/1 helyrajzi számú ingatlanokon

Baranya Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

71.

Ipari-innovációs fejlesztési terület kialakítása
Göd város területén

Göd külterület 084/20, 084/21, 084/22, 084/23, 084/24, 084/25, 084/26, 084/27, 084/28, 084/32, 084/33, 084/34, 084/35, 084/36, 084/37, 084/38, 084/39, 084/40, 084/41, 084/42, 084/43, 084/44, 084/45, 084/46, 084/47, 084/48, 084/49, 084/50, 084/51, 084/52, 084/53, 084/68, 084/69, 084/72, 084/70, 084/71, 062/11, 062/12, 062/13, 062/14, 062/15, 062/17, 062/18, 062/50 helyrajzi számú ingatlanok.

Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

72.

Gyártóüzem építésére irányuló beruházás Sárvár külterületén

Sárvár város közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Sárvár külterület 064/36, 064/47, 065/2, 065/3, 065/4, 066 és 072/5 helyrajzi számú ingatlanok.

Vas Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

73.

Ingatlanfejlesztésre irányuló beruházás Budapest XIII. kerületében

Budapest XIII. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 25872/3 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott

74.

Logisztikai és szolgáltató központ létrehozására irányuló beruházás Dunaharaszti külterületén

Dunaharaszti külterület 0170/2, 0170/3, 0170/4, 0170/5, 0172/3, 0172/4 helyrajzi számú ingatlanok

Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

75.

Raktározás, valamint ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések és kapcsolódó ingatlanfejlesztés megvalósítására irányuló beruházás

Vác belterület 5770/1, 5770/2, 5770/4, 5770/8, 5770/9, 5770/10, 5770/15, 5770/17, 5770/18, 5770/19, 5782/1 és 5782/2 helyrajzi számú ingatlanok

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott

3. melléklet a 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelethez196

A 2. mellékletben foglalt táblázat 7 és 7a sora szerinti beruházások közlekedési kapacitásbővítéssel összefüggő útszélesítései

 

A

B

C

1.

A beruházás megvalósításának helyszíne

Ingatlanrész esetén lehatárolást egyértelműsítő koordináta

2.

EOV

WGS’84 GPS

3.

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 059/13 helyrajzi számú ingatlan

658441.44

N47° 40’ 47,02”

259550.37

E19° 09’ 35,58”

658380.99

N47° 40’ 44,27”

259464.58

E19° 09’ 32,69”

4.

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
049/1 helyrajzi számú ingatlan

658422.83

N47° 40’ 47,41”

259562.09

E19° 09’ 34,71”

658364.39

N47° 40’ 44,73”

259479.15

E19° 09’ 31,88”

5.

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
049/3 helyrajzi számú ingatlan

658364.39

N47° 40’ 44,73”

259479.15

E19° 09’ 31,88”

658359.96

N47° 40’ 44,50”

259472.42

E19° 09’ 31,69”

6.

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 050/15 helyrajzi számú ingatlan

658359.96

N47° 40’ 44,50”

259472.42

E19° 09’ 31,69”

658211.36

N47° 40’ 36,77”

259233.12

E19° 09’ 24,53”

7.

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 050/14 helyrajzi számú ingatlan

658211.36

N47° 40’ 36,77”

259233.12

E19° 09’ 24,53”

658192.43

N47° 40’ 35,80”

259202.63

E19° 09’ 23,61”

8.

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 051 helyrajzi számú ingatlan

658192.43

N47° 40’ 35,80”

259202.63

E19° 09’ 23,61”

658187.13

N47° 40’ 35,51”

259194.09

E19° 09’ 23,37”

9.

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 053/22 helyrajzi számú ingatlan

658187.13

N47° 40’ 35,51”

259194.09

E19° 09’ 23,37”

658162.27

N47° 40’ 34,21”

259154.06

E19° 09’ 22,17”

10.

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 053/21 helyrajzi számú ingatlan

658162.27

N47° 40’ 34,21”

259154.06

E19° 09’ 22,17”

658149.58

N47° 40’ 33,57”

259133.63

E19° 09’ 21,60”

11.

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 053/20 helyrajzi számú ingatlan

658149.58

N47° 40’ 33,57”

259133.63

E19° 09’ 21,60”

658142.54

N47° 40’ 33,18”

259122.31

E19° 09’ 21,26”

12.

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 053/19 helyrajzi számú ingatlan

658142.54

N47° 40’ 33,18”

259122.31

E19° 09’ 21,26”

658132.94

N47° 40’ 32,69”

259106.83

E19° 09’ 20,78”

13.

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 053/18 helyrajzi számú ingatlan

658132.94

N47° 40’ 32,69”

259106.83

E19° 09’ 20,78”

658125.81

N47° 40’ 32,30”

259095.37

E19° 09’ 20,44”

14.

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 053/17 helyrajzi számú ingatlan

658125.81

N47° 40’ 32,30”

259095.37

E19° 09’ 20,44”

658110.33

N47° 40’ 31,50”

259070.43

E19° 09’ 19,67”

15.

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 053/16 helyrajzi számú ingatlan

658110.33

N47° 40’ 31,50”

259070.43

E19° 09’ 19,67”

658101.92

N47° 40’ 31,07”

259056.89

E19° 09’ 19,29”

16.

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 053/14 helyrajzi számú ingatlan

658101.92

N47° 40’ 31,07”

259056.89

E19° 09’ 19,29”

658086.36

N47° 40’ 30,27”

259031.83

E19° 09’ 18,52”

17.

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 053/13 helyrajzi számú ingatlan

658086.36

N47° 40’ 30,27”

259031.83

E19° 09’ 18,52”

658070.57

N47° 40’ 29,43”

259006.45

E19° 09’ 17,80”

18.

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 053/12 helyrajzi számú ingatlan

658070.57

N47° 40’ 29,43”

259006.45

E19° 09’ 17,80”

658048.21

N47° 40’ 28,29”

258970.68

E19° 09’ 16,70”

19.

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 053/11 helyrajzi számú ingatlan

658048.21

N47° 40’ 28,29”

258970.68

E19° 09’ 16,70”

658016.78

N47° 40’ 26,64”

258920.41

E19° 09’ 15,21”

20.

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 064 helyrajzi számú ingatlan

657484.09
259310.09

N47° 40’ 39,29”
E19° 08’ 49,68”

21.

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 054 helyrajzi számú ingatlan

teljes terület

 

22.

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
063/1 helyrajzi számú ingatlan

teljes terület

 

23.

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 039/168 helyrajzi számú ingatlan

657921,691
259883,187
657957,021
259865,690

N 47°40’57,81268”
E 19°9’10,63735”
N 47°40’57,24460”
E 19°9’12,33025”

24.

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 039/169 helyrajzi számú ingatlan

657957,021
259865,690
657994,952
259846,905

N 47°40’57,24460”
E 19°9’12,33025”
N 47°40’56,63469”
E 19°9’14,14777”

25.

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 039/170 helyrajzi számú ingatlan

657994,952
259846,905
658036,685
259826,238

N 47°40’56,63469”
E 19°9’14,14777”
N 47°40’55,96366”
E 19°9’16,14745”

26.

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 039/171 helyrajzi számú ingatlan

658036,685
259826,238
658037,312
259825,927
658055,472
259815,560
658080,577
259799,362

N 47°40’55,96366”
E 19°9’16,14745”
N 47°40’55,95357”
E 19°9’16,17749”
N 47°40’55,61709”
E 19°9’17,04755”
N 47°40’55,09149”
E 19°9’18,25023”

27.

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 039/172 helyrajzi számú ingatlan

658080,577
259799,362
658123,685
259771,547

N 47°40’55,09149”
E 19°9’18,25023”
N 47°40’54,18894”
E 19°9’20,31534”

28.

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 039/173 helyrajzi számú ingatlan

658123,685
259771,547
658166,468
259743,942

N 47°40’54,18894”
E 19°9’20,31534”
N 47°40’53,29319”
E 19°9’22,36486”

29.

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 039/174 helyrajzi számú ingatlan

658166,468
259743,942
658209,306
259716,301

N 47°40’53,29319”
E 19°9’22,36486”
N 47°40’52,39626”
E 19°9’24,41699”

30.

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 039/175 helyrajzi számú ingatlan

658209,306
259716,301
658256,620
259685,772

N 47°40’52,39626”
E 19°9’24,41699”
N 47°40’51,40561”
E 19°9’26,68353”

31.

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 039/176 helyrajzi számú ingatlan

658256,620
259685,772
658314,068
259648,705

N 47°40’51,40561”
E 19°9’26,68353”
N 47°40’50,20278”
E 19°9’29,43549”

32.

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 039/177 helyrajzi számú ingatlan

658314,068
259648,705
658376,826
259608,211

N 47°40’50,20278”
E 19°9’29,43549”
N 47°40’48,88873”
E 19°9’32,44178”

33.

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 039/178 helyrajzi számú ingatlan

teljes terület

 

34.

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 039/179 helyrajzi számú ingatlan

teljes terület

 

35.

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
048/6 helyrajzi számú ingatlan

teljes terület

 

36.

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 048/10 helyrajzi számú ingatlan

teljes terület

 

4. melléklet a 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelethez197

Göd külterület 050/14 és 050/15 helyrajzi számú telek területén ingatlanrész területi lehatárolása a terület határpontjainak Egységes Országos Vetületi Rendszerben megadott koordinátáival

 

A

B

1

Y

X

2

658018.3500

259338.5000

3

658097.1812

259276.9719

4

658158.6963

259355.7870

5

658071.3958

259423.9254

5. melléklet a 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelethez198

Budapest, XIV. kerület 31267/132, 31267/133, 31267/134 és 31267/135 helyrajzi számú telkek területén ingatlanrészek területi lehatárolása a területek határpontjainak Egységes Országos Vetületi Rendszerben megadott koordinátáival

1.

A

B

1.

Y

X

2.

655217.38

241833.97

3.

655211.7

241840.64

4.

655198.12

241848.98

5.

655164.4

241878.51

6.

655222.06

241944.32

7.

655269.87

241876.15

8.

655267.574

241874.367

9.

655229.69

241845.05

2.

A

B

1.

Y

X

2.

655164.4

241878.51

3.

655143.6

241896.73

4.

655136.62

241888.76

5.

655078.35

241934.77

6.

655082.83

241939.88

7.

655130.687

241994.393

8.

655149.27

242015.56

9.

655150.98

242017.47

10.

655206.04

241969.26

11.

655213.97

241978.3

12.

655231.27

241963.08

13.

655235.35

241959.5

14.

655222.06

241944.32

3.

A

B

1.

Y

X

2.

655213.97

241978.3

3.

655231.27

241963.08

4.

655164.21

242021.83

5.

655195.572

242057.598

6.

655215.16

242079.94

7.

655242.13

242056.31

8.

655236.8

242050.22

9.

655276.88

242015.15

10.

655275.15

242013.17

4.

A

B

1.

Y

X

2.

655231.27

241963.08

3.

655235.35

241959.5

4.

655222.06

241944.32

5.

655269.87

241876.15

6.

655275.15

242013.17

7.

655336.453

241925.764

8.

655320.69

241915.08

9.

655318.521

241913.469

10.

655317.46

241912.68

11.

655307.52

241905.28

5.

A

B

1.

Y

X

2.

655276.88

242015.15

3.

655275.15

242013.17

4.

655336.453

241925.764

5.

655324.75

242069.79

6.

655331.83

242060.33

7.

655340.04

242066.03

8.

655385.968

242001.552

9.

655407.011

241973.468

10.

655398.37

241967.73

11.

655367.204

241946.606

6.

A

B

1.

Y

X

2.

655215.16

242079.94

3.

655242.13

242056.31

4.

655236.8

242050.22

5.

655276.88

242015.15

6.

655258.268

242129.102

7.

655261.54

242132.83

8.

655306.9

242092.92

9.

655312.32

242086.41

10.

655324.75

242069.79

7.

A

B

1.

Y

X

2.

655269.45

242141.85

3.

655272.746

242145.613

4.

655320.74

242200.35

5.

655392.74

242147.41

6.

655331.48

242077.48

7.

655320.53

242092.11

8.

655322.96

242094.89

8.

A

B

1.

Y

X

2.

655340.04

242066.03

3.

655385.968

242001.552

4.

655392.74

242147.41

5.

655331.48

242077.48

6.

655460.178

242097.821

7.

655406.34

242027.98

8.

655393.129

242010.841

1

Az 1. § (1) bekezdése az 581/2020. (XII. 14.) Korm. rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (3) bekezdését az 581/2020. (XII. 14.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

7

A 4. § (3) bekezdését a 211/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

8

A 4. § (4) bekezdését a 211/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

9

Az 5. § (2) bekezdése a400/2021. (VII. 7.) Korm. rendelet 4. § d) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 6. § (1) bekezdése a 160/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított, a 47/2021. (II. 5.) Korm. rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 6. § (1) bekezdés a) pontja a 47/2021. (II. 5.) Korm. rendelet 10. § b) pontja, a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 99. § a) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 6. § (1) bekezdés b) pontja a 47/2021. (II. 5.) Korm. rendelet 10. § c) pontja, a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 99. § b) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 6. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 160/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 6. § (2) bekezdés b) pontja a 160/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 6. § (2) bekezdés i) pontja a 160/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 4. § d) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 6. § (2) bekezdés k) pontját a 160/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

17

A 6. § (2) bekezdés l) pontját a 160/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

18

A 6. § (2) bekezdés m) pontját a 160/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

19

A 6. § (3a) bekezdését a 47/2021. (II. 5.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

20

A 6. § (3a) bekezdés b) pontja a 174/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 6. § (3a) bekezdés k) pontja a 174/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 6. § (3a) bekezdés l) pontja a 174/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 6. § (3b) bekezdését a 47/2021. (II. 5.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

24

A 6. § (4) bekezdése a 160/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 4. § e) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 6. § (5) bekezdését a 160/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

26

A 6. § (6) bekezdését a 160/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

27

A 6. § (7) bekezdését a 336/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

28

A 6. § (8) bekezdését a 336/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

29

A 6/A. §-t a 174/2018. (IX. 26.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

30

A 6/A. § (1) bekezdés a) pontja a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 99. § a) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 6/A. § (1) bekezdés b) pontja a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 99. § c) pontja szerint módosított szöveg.

32

A 6/B. §-t a 253/2019. (X. 24.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

33

A 6/B. § (1) bekezdés a) pontja a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 99. § a) pontja szerint módosított szöveg.

34

A 6/B. § (1) bekezdés b) pontja a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 99. § c) pontja szerint módosított szöveg.

36

A 6/D. §-t a 299/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

37

A 6/D. § (1) bekezdés b) pontja a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 99. § c) pontja szerint módosított szöveg.

38

A 6/D. § (1) bekezdés c) pontja a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 99. § d) pontja szerint módosított szöveg.

39

A 6/E. §-t a 371/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, szövege az 56/2021. (II. 9.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

40

A 6/E. § (1) bekezdés b) pontja a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 99. § c) pontja szerint módosított szöveg.

41

A 6/F. §-t a 23/2020. (II. 20.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

42

A 6/F. § (1) bekezdés f) pontja a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 99. § b) pontja szerint módosított szöveg.

43

A 6/G. §-t a 117/2020. (IV. 15.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

44

A 6/H. §-t a 161/2020. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

45

A 6/H. § (1) bekezdése a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 99. § e) pontja szerint módosított szöveg.

46

A 6/I. §-t a 161/2020. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

47

A 6/I. § (1) bekezdése a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 99. § e) pontja szerint módosított szöveg.

48

A 6/J. §-t a 388/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

49

A 6/J. § (1) bekezdése a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 99. § f) pontja szerint módosított szöveg.

50

A 6/K. §-t a 388/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

51

A 6/K. § (1) bekezdése a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 99. § e) pontja szerint módosított szöveg.

52

A 6/K. § (2) bekezdés 8. pontja a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 99. § g) pontja szerint módosított szöveg.

53

A 6/K. § (3) bekezdés h) pontja a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 99. § g) pontja szerint módosított szöveg.

54

A 6/K. § (4) bekezdés f) pontja a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 99. § g) pontja szerint módosított szöveg.

55

A 6/K. § (5) bekezdés h) pontja a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 99. § g) pontja szerint módosított szöveg.

56

A 6/K. § (6) bekezdés h) pontja a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 99. § g) pontja szerint módosított szöveg.

57

A 6/K. § (7) bekezdését a 136/2021. (III. 22.) Korm. rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

58

A 6/K. § (8) bekezdés l) pontja a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 99. § g) pontja szerint módosított szöveg.

59

A 6/L. §-t a 725/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

60

A 6/L. § (1) bekezdés b) pontja a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 99. § h) pontja szerint módosított szöveg.

61

A 6/M. §-t a 47/2021. (II. 5.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

62

A 6/N. §-t a 174/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

63

A 6/O. §-t a 193/2021. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

64

A 6/P. §-t a 340/2021. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

65

A 6/Q. §-t a 400/2021. (VII. 7.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

66

A 6/R. §-t a 436/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

67

A 6/S. §-t az 523/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

68

A 6/T. §-t az 558/2021. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

69

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 152/2018. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

70

A hatálybalépés időpontja 2018. augusztus 31.

71

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 174/2018. (IX. 26.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

72

A hatálybalépés időpontja 2018. szeptember 27.

73

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 176/2018. (IX. 27.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

74

A hatálybalépés időpontja 2018. szeptember 28.

75

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 200/2018. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

76

A hatálybalépés időpontja 2018. október 31.

77

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 205/2018. (XI. 9.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

78

A hatálybalépés időpontja 2018. november 10.

80

A hatálybalépés időpontja 2018. december 14.

82

A hatálybalépés időpontja 2018. december 28.

83

A 16. §-t a 3/2019. (I. 24.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

84

A hatálybalépés időpontja 2019. január 25.

85

A 17. §-t a 35/2019. (III. 5.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

86

A hatálybalépés időpontja 2019. március 6.

87

A 18. §-t az 58/2019. (III. 18.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

88

A hatálybalépés időpontja 2019. március 19.

89

A 19. §-t a 93/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

90

A hatálybalépés időpontja 2019. április 24.

91

A 20. §-t a 94/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

92

A hatálybalépés időpontja 2019. április 24.

93

A 21. §-t a 160/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

94

A hatálybalépés napja: 2019. június 29.

95

A 22. §-t a 166/2019. (VII. 8.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

96

A hatálybalépés napja 2019. július 9.

97

A 23. §-t a 253/2019. (X. 24.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

98

A hatálybalépés időpontja 2019. október 25.

99

A 24. §-t a 254/2019. (X. 28.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

100

A hatálybalépés időpontja 2019. október 29.

101

A 25. §-t a 266/2019. (XI. 14.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

102

A hatálybalépés időpontja 2019. november 15.

103

A 26. §-t a 299/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

104

A hatálybalépés időpontja 2019. december 11.

105

A 27. §-t a 326/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

106

A hatálybalépés időpontja 2019. december 20.

107

A 28. §-t a 336/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

108

A hatálybalépés időpontja 2019. december 24.

109

A 29. §-t a 371/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

110

A hatálybalépés időpontja 2019. december 31.

111

A 30. §-t a 21/2020. (II. 19.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

112

A hatálybalépés időpontja 2020. február 20.

113

A 31. §-t a 23/2020. (II. 20.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

114

A hatálybalépés időpontja 2020. február 21.

115

A 32. §-t a 44/2020. (III. 12.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

116

A hatálybalépés időpontja 2020. március 13.

117

A 33. §-t a 117/2020. (IV. 15.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

118

A hatálybalépés időpontja 2020. április 16.

119

A 34. §-t a 139/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

120

A hatálybalépés időpontja 2020. április 22.

121

A 35. §-t a 156/2020. (IV. 28.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

122

A hatálybalépés időpontja 2020. április 29.

123

A 36. §-t a 161/2020. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

124

A hatálybalépés időpontja 2020. április 30.

126

A hatálybalépés időpontja 2020. május 13.

127

A 38. §-t a 256/2020. (VI. 3.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

128

A hatálybalépés időpontja 2020. június 4.

129

A 39. §-t a 268/2020. (VI. 11.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

130

A hatálybalépés időpontja 2020. június 12.

131

A 40. §-t a 274/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

132

A hatálybalépés időpontja 2020. június 13.

133

A 41. §-t a 278/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

134

A hatálybalépés időpontja 2020. június 13.

135

A 42. §-t a 334/2020. (VII. 2.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

136

A hatálybalépés időpontja 2020. július 3.

137

A 43. §-t a 388/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

138

A hatálybalépés időpontja 2020. augusztus 8.

139

A 44. §-t a 493/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

140

A hatálybalépés időpontja 2020. november 26.

141

A 45. §-t az 580/2020. (XII. 14.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

142

A hatálybalépés időpontja 2020. december 15.

143

A 46. §-t az 581/2020. (XII. 14.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

144

A hatálybalépés időpontja 2020. december 15.

145

A 47. §-t a 600/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

146

A hatálybalépés időpontja 2020. december 18.

147

A 48. §-t a 635/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

148

A hatálybalépés időpontja 2020. december 23.

149

A 49. §-t a 725/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

150

A hatálybalépés időpontja 2021. január 1.

151

Az 50. §-t a 12/2021. (I. 20.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

152

A hatálybalépés időpontja 2021. január 21.

153

Az 51. §-t a 47/2021. (II. 5.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be.

154

A hatálybalépés időpontja 2021. február 6.

155

Az 52. §-t az 56/2021. (II. 9.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

156

A hatálybalépés időpontja 2021. február 10.

157

Az 53. §-t a 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be.

158

A hatálybalépés időpontja 2021. február 24.

159

Az 54. §-t a 98/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

160

A hatálybalépés időpontja 2021. február 28.

161

Az 55. §-t a 136/2021. (III. 22.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

162

A hatálybalépés időpontja 2021. március 23.

163

A hatálybalépés időpontja 2021. március 23.

164

Az 56. §-t a 139/2021. (III. 23.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

165

A hatálybalépés időpontja 2021. március 24.

166

Az 57. §-t a 174/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

167

A hatálybalépés időpontja 2021. április 10.

168

Az 58. §-t a 193/2021. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

169

A hatálybalépés időpontja 2021. április 24.

170

Az 59. §-t a 211/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

171

A hatálybalépés időpontja 2021. április 30.

172

A 60. § a 240/2021. (V. 6.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

173

A hatálybalépés időpontja 2021. május 7.

174

A 61. §-t a 281/2021. (V. 26.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

175

A hatálybalépés időpontja 2021. május 27.

176

A 62. §-t a 340/2021. (VI. 14.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

177

A hatálybalépés időpontja 2021. június 15.

178

A 63. §-t a 400/2021. (VII. 7.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

179

A hatálybalépés időpontja 2021. július 8.

180

A 64. §-t a 425/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

181

A hatálybalépés időpontja 2021. július 16.

182

A 65. §-t a 436/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

183

A hatálybalépés időpontja 2021. július 17.

184

A 66. §-t a 452/2021. (VII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

185

A hatálybalépés időpontja 2021. július 31.

186

A 67. §-t a 466/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

187

A hatálybalépés időpontja 2021. augusztus 6.

188

A 68. §-t az 523/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

189

A hatálybalépés időpontja 2021. szeptember 9.

190

A 69. §-t az 557/2021. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

191

A hatálybalépés időpontja 2021. szeptember 30.

192

A 70. §-t az 558/2021. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

193

A hatálybalépés időpontja 2021. október 1.

194

Az 1. melléklet 2. pontja a 725/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.

195

A 2. melléklet a 152/2018. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a, a 200/2018. (X. 30.) Korm. rendelet 2. §-a, a 205/2018. (XI. 9.) Korm. rendelet 2. §-a, a 243/2018. (XII. 13.) Korm. rendelet 4. §-a, a 320/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. §-a, a 3/2019. (I. 24.) Korm. rendelet 2. §-a, a 35/2019. (III. 5.) Korm. rendelet 2. §-a, az 58/2019. (III. 18.) Korm. rendelet 2. §-a, a 93/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. §-a, a 94/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. §-a, a 160/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, a 166/2019. (VII. 8.) Korm. rendelet 2. §-a, a 253/2019. (X. 24.) Korm. rendelet 3. §-a, a 254/2019. (X. 28.) Korm. rendelet 2. §-a, a 266/2019. (XI. 14.) Korm. rendelet 2. §-a szerint, a 299/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet 3. §-a szerint, a 326/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. §-a, a 336/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-a, a 371/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. §-a, a 21/2020. (II. 19.) Korm. rendelet 2. §-a, a 23/2020. (II. 20.) Korm. rendelet 3. §-a, a 44/2020. (III. 12.) Korm. rendelet 2. §-a, a 117/2020. (IV. 15.) Korm. rendelet 3. §-a, a 139/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 2. §-a, a 156/2020. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. §-a, a 161/2020. (IV. 29.) Korm. rendelet 3. §-a, a 256/2020. (VI. 3.) Korm. rendelet 2. §-a, a 268/2020. (VI. 11.) Korm. rendelet 2. §-a, a 274/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet 2. §-a, a 278/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet 2. §-a, a 334/2020. (VII. 2.) Korm. rendelet 2. §-a, a 371/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 50. §-a, a 388/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a, a 493/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet 2. §-a, az 580/2020. (XII. 14.) Korm. rendelet 2. §-a, az 581/2020. (XII. 14.) Korm. rendelet 3. §-a, a 600/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. §-a, a 635/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §-a, a 725/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-a, a 12/2021. (I. 20.) Korm. rendelet 2. §-a, a 47/2021. (II. 5.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése, az 56/2021. (II. 9.) Korm. rendelet 3. §-a, a 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet 10. §-a, a 98/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 2. §-a, a 136/2021. (III. 22.) Korm. rendelet 2. §-a, a 174/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet 5. §-a, a 193/2021. (IV. 23.) Korm. rendelet 3. §-a, a 211/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet 3. §-a, a 240/2021. (V. 6.) Korm. rendelet 2. §-a, a 281/2021. (V. 26.) Korm. rendelet 2. §-a, a 340/2021. (VI. 14.) Korm. rendelet 3. §-a, a 400/2021. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a, a 425/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. §-a , a 436/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet 4. § d) pontja, a 452/2021. (VII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a, a 466/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet 2. §-a, az 523/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet 3. §-a, az 557/2021. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. §-a, az 558/2021. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

196

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 160/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

197

A 4. mellékletet a 47/2021. (II. 5.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be.

198

Az 5. mellékletet a 436/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.