• Tartalom
Oldalmenü

153/2018. (VIII. 31.) Korm. rendelet

az egyházi és a nemzetiségi támogatásokra vonatkozó egyes kormányrendeleteknek, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendeletnek a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról szóló 2018. évi XLVII. törvénnyel összefüggő módosításáról1

2019.01.01.

A Kormány

az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról szóló 2000. évi XIII. törvény 7. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 18. § (1) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím és az 1. melléklet tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4., 5., 6. és 7. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Karitatív Tanács megalakításáról és működésének részletes szabályairól szóló
65/2000. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló
367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

2–4. §3

3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

5. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet létrehozásáról szóló 346/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

6. §4

5. A Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet módosítása

7. §5

6. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

8. §6

7. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2018. augusztus 31-én 23 órakor lép hatályba.

(2) A 8. § 2018. november 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. melléklet 3. pontja 2019. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 153/2018. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

1–2.7
3. Az R2. 1. melléklet I. pont 19. a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az államháztartás központi alrendszerében
a központi költségvetés XX. fejezeténél – az a) és b) alpontban meghatározott kivétellel – az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Kormánynak a Ktfr. 92. § (1) bekezdése szerinti tagja,]
a) a 21. cím 1. és 2. alcím tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 64. § (1) bekezdése szerinti tagja,”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. január 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 1. melléklet 1–2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.