• Tartalom

155/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet

155/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról1

2019.07.01.

A Kormány

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (5) bekezdésében és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/A. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. és 3. alcím, valamint az 1. és 2. melléklet tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/A. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 74. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 12/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, valamint a nemzetközi egyezmények szerinti formanyomtatványt az érvényes jogviszonnyal rendelkező biztosított részére a megyeszékhely szerinti járási hivatal vagy a NEAK bocsátja ki, a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek szerinti Európai Egészségbiztosítási Kártyát (a továbbiakban: EU-Kártya) az érvényes jogviszonnyal rendelkező biztosított részére a megyeszékhely szerinti járási hivatal, a járási hivatal, valamint a NEAK bocsátja ki.”

(2) Hatályát veszti az R1. 1. §

a) (7f) bekezdésében az „a 12/A. § (6) bekezdésében,” szövegrész,

b) (7g) bekezdésében a „ , valamint a 12/A. § (6) bekezdése alapján a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek szerinti Európai Egészségbiztosítási Kártya (a továbbiakban: EU-Kártya) érvényes jogviszonnyal rendelkező biztosított részére történő kiadására” szövegrész.

2. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2)2

3. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

3. §3

4. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § c)–d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő e) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában egészségbiztosítási szerv]

c) a kormányhivatalnak az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró, megyeszékhelyen működő járási hivatala, illetve a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala (a továbbiakban együtt: megyeszékhely szerinti járási hivatal),
d) a kormányhivatalnak az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala [a c) és a d) pont a továbbiakban együtt: járási hivatal] és
e) az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró Magyar Államkincstár központi szerve (a továbbiakban: Központ).”

5. § Az R4. 8. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A Kormány a megye egész területére kiterjedő illetékességgel egészségbiztosítási szervként a járási hivatalt jelöli ki a Tbj. szerint biztosított, illetve Tbj. szerint egészségügyi szolgáltatásra jogosult belföldi személyek
a) TAJ-t igazoló hatósági igazolvány másodlatának kiadásával és
b) az Európai Egészségbiztosítási Kártya kibocsátásával
kapcsolatos feladatok ellátására.”

6. § Az R4.

a) 4. § (4) bekezdésében, 7. § (3) bekezdés f) pontjában, 7. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében, 7. § (5a) bekezdésében a „járási hivatal” szövegrész helyébe a „megyeszékhely szerinti járási hivatal” szöveg,

b) 7. § (5) bekezdés d) pont de) alpontjában a „törvény” szövegrész helyébe a „törvény (a továbbiakban: Tbj.)” szöveg,

c) 8. § (3) és (4) bekezdés nyitó szövegrészében, (5) bekezdésében a „járási hivatalt” szövegrész helyébe a „megyeszékhely szerinti járási hivatalt” szöveg,

d) 8. § (3) bekezdés c) pontjában, 8. § (4) bekezdés h) pontjában az „a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény” szövegrész helyébe az „a Tbj.” szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti az R4.

a) 13. § (1) bekezdés b) pontjában az „a TAJ-t igazoló hatósági igazolvány másolatának kiadásával és az Európai Egészségbiztosítási Kártya kibocsátásával kapcsolatos, és” szövegrész és

5. A jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól szóló 421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

8. §4

9. §5

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)6 Az 1. §, a 2. § (1) bekezdése, a 4–7. § és az 1. melléklet 2019. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 155/2018. (IX. 3.) Korm. rendelethez


1. Az R2. 1. melléklete a következő 55–56. ponttal egészül ki:
„55. A biztosított, illetve egészségügyi szolgáltatásra jogosult belföldi személyek esetében az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítása iránti kérelem
56. A biztosított, illetve egészségügyi szolgáltatásra jogosult belföldi személyek esetében a TAJ-kártya másodlatának kiadása iránti kérelem”

2. melléklet a 155/2018. (IX. 3.) Korm. rendelethez7

3. melléklet a 155/2018. (IX. 3.) Korm. rendelethez8

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. július 2. napjával.

2

A 2. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 10. § (2) bekezdése a 264/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

7

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére