• Tartalom
Oldalmenü

168/2018. (IX. 17.) Korm. rendelet

a Budapest I. kerület, Színház utca 1–3. és 5–11. szám alatti ingatlan üzemeltetési és létesítménygazdálkodási feladatainak változásával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról1

2018.11.01.

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KEF rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Főigazgatóság a kormányzat központi logisztikai szerveként, illetve – külön kormányrendeletben kijelölt – központi beszerző szervként:
a) – a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a külpolitikáért felelős miniszter és az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter irányítása alá tartozó külképviseletek, valamint a b) pontban foglaltak kivételével – biztosítja a minisztériumok, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda működéséhez szükséges munkakörnyezetet, ennek keretében az 1. mellékletben és – az (1a) és (1b) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a 2. mellékletben megjelölt szolgáltatásokat nyújtja,
b) a Miniszterelnökség, a Miniszterelnöki Kormányiroda és a Miniszterelnöki Kabinetiroda Budapest I. kerület, Színház u. 1–3., 5–11. szám alatti, 6459 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon történő működése vonatkozásában az 1. melléklet II–III. pontjában és – az (1a) és (1b) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a 2. mellékletben megjelölt szolgáltatásokat nyújtja,
c) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: MNV Zrt.) kötött vagyonkezelési szerződések keretei között – ingatlanok vonatkozásában az MNV Zrt.-t terhelő elhelyezési kötelezettséggel összhangban – ellátja az a) és d) pontban meghatározott feladatokhoz kapcsolódó vagyonelemekkel összefüggő vagyongazdálkodási feladatokat,
d) biztosítja a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő működéséhez szükséges munkakörnyezetet, ennek keretében az 1. mellékletben és – az (1a) és (1b) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a 2. mellékletben megjelölt szolgáltatásokat nyújtja,
e) gondoskodik a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap használatában lévő ingatlanok őrzésvédelméről, ennek keretében az 1. melléklet I. pont 4. alpontjában megjelölt szolgáltatásokat nyújtja,
f) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint az Országos Közegészségügyi Intézet által használt ingatlanok vonatkozásában ellátja a (3c) bekezdés szerinti szolgáltatási megállapodásban meghatározott létesítményüzemeltetési feladatokat,
g) végzi a jogszabályban meghatározott központosított közbeszerzési feladatokat,
h) ellátja a jogszabályban foglalt elektronikus közbeszerzéssel kapcsolatos végrehajtási feladatokat,
i) jogszabályban meghatározottak szerint vagy erre vonatkozó megállapodás alapján a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárásokat bonyolít le az a) és b) pontban meghatározott szerv, a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó más költségvetési szerv, az azok vagyonkezelésébe tartozó, többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság és a Kormány által alapított közalapítvány mint ajánlatkérő részére,
j) végzi a központosított közbeszerzés normatívarendszerének meghatározásával, módosításával összefüggő előkészítő feladatokat,
k) végzi az 1. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével az állami vezetői juttatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat,
l) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, kormányhatározat, az alapító okirat, az irányító szerv vezetője, az 1. § (2) bekezdése alapján irányítási jogokat gyakoroló Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára vagy az 1. § (3) bekezdésében meghatározott megállapodás a hatáskörébe utal.”

2. § A KEF rendelet

a) 3. § (1a) bekezdésében az „a) és c) pontjában” szövegrészek helyébe az „a), b) és d) pontjában” szöveg,

b) 3. § (1b) és (4) bekezdésében az „a) és c) pontjában” szövegrész helyébe az „a), b) és d) pontjában” szöveg,

c) 3. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „(1) bekezdés a) pontjában” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés a) és b) pontjában” szöveg,

e) 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „3. § (1) bekezdés a) pontjában” szövegrész helyébe a „3. § (1) bekezdés a) és b) pontjában” szöveg

lép.

2. Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 30. alcíme a következő 37/D. §-sal és 37/E. §-sal egészül ki:

37/D. § 2018. november 1-jétől a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látja el közfeladatként a Budapest I. kerület, Színház utca 1–3. és 5–11. szám alatti, valamint a Budapest I. kerület, Úri utca 45. szám alatti ingatlan tekintetében az üzemeltetési és létesítménygazdálkodási feladatokat, azzal, hogy a feladatátvétel időpontjában folyamatban lévő építési, környezetrendezési és belsőépítészeti tevékenységek és az ezekre vonatkozó jogviszonyok vonatkozásában továbbra is a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nkft. látja el a beruházói, megrendelői, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti építtetői feladatokat.
37/E. § A Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a 37/D. §-ban meghatározott feladatok tekintetében a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nkft. jogutódja. A jogutódlásra a 2. §-t, a 3. § (1) és (6) bekezdését, a 6. §-t, valamint a 7/A. § (4) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.”

4. § Hatályát veszti a 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a) 37/A. §-a, valamint

b) 37/B. §-ában az „ , a 37/A. §-ban meghatározott feladatok tekintetében a Miniszterelnökség” szövegrész.

3. Záró rendelkezés

5. § Ez a rendelet 2018. november 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. november 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás