• Tartalom

17/2018. (IX. 27.) HM rendelet

17/2018. (IX. 27.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról1

2018.09.28.

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A (2) bekezdéstől eltérően az állománynak az ACT vezénylő zászlósi beosztását betöltő tagja alapellátmányát az 1. melléklet szerinti szorzószámnál 0,6-del magasabb szorzószám alapján kell megállapítani.”

2. § Az R. 21. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A vegyes átalány-költségtérítés összegének megállapítása során a 10. § és a 11. § rendelkezései szerint kell eljárni.”

3. § Az R. 92. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A 43. § (3) bekezdésétől eltérően az állomány HM rendelet2 185. § e) pontja szerinti külföldi szolgálatot teljesítő tagja esetén a kiegészítő átalány-költségtérítés iránti kérelmet a KNBSZ főigazgatójához kell benyújtani.”

4. § Az R. a következő 100. §-sal egészül ki:

100. § E rendeletnek a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról szóló 17/2018. (IX. 27.) HM rendelettel megállapított 7. § (2a) bekezdését 2018. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.”

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. szeptember 29. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére