• Tartalom
Oldalmenü

185/2018. (X. 8.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról szóló 328/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.11.01.

A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról szóló 328/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az elhelyezkedési juttatás a 2. § (1) bekezdésében meghatározott támogatási időtartam lejártát követő 2 évig – a 4/A. §-ban foglalt kivétellel – ismételten nem igényelhető.”
4/A. § (1) Elhelyezkedési juttatásra az a közfoglalkoztatott is jogosult, aki legalább egy hónapja fennálló közfoglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik, és az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 2. § 1. pontja szerinti mezőgazdasági idénymunkában egy hónapon belül legalább 14 napig részt vesz.
(2) A mezőgazdasági idénymunka ideje alatt az elhelyezkedési juttatás napi összege 2000 forint.
(3) Az elhelyezkedési juttatás iránti kérelmet a mezőgazdasági idénymunka lejártától számított 30 napon belül kell benyújtani.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott elhelyezkedési juttatást havonta, utólag kell folyósítani.”

3. § A Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában a „vízi társulattal” szövegrész helyébe a „mezőgazdasági őstermelővel, vízi társulattal” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében az „összegével” szövegrész helyébe az „összegének kétszeresével” szöveg,

c) 3. § (1) bekezdésében az „1. §-ban” szövegrész helyébe az „1. §-ban, valamint a 4/A. §-ban” szöveg,

d) 3. § (2) bekezdésében a „kérelmet a közfoglalkoztatási jogviszony” szövegrész helyébe a „kérelmet – a 4/A. § (3) bekezdésében meghatározott kivétellel – a közfoglalkoztatási jogviszony” szöveg,

e) 4. § (1) bekezdésében az „1. §-ban” szövegrész helyébe az „1. §-ban, valamint a 4/A. §-ban” szöveg

lép.

4. § Ez a rendelet 2018. november 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. november 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás