• Tartalom

19/2018. (VII. 27.) AM rendelet

19/2018. (VII. 27.) AM rendelet

az egyes borászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2018.07.30.

Az 1. alcím tekintetében a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés e), g) és h) pontjában, valamint a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 61. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés k) pontjában, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 28. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. és 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés f) pontjában, valamint a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. és 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosítása

1. § A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet [a továbbiakban: 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet] 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az adatszolgáltató a gazdasági aktát vezető hegybíró részére, a borpiaci év január 10-ig az adott borpiaci évben szüretelt szőlő mennyiségéről, valamint felvásárolt szőlő esetén a felvásárlási árról a 4. számú melléklet adattartalmát kötelezően tartalmazó nyomtatványon adatot szolgáltat.”

2. § A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet a 29/A. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„Alkoholtartalom-növelés rendkívül kedvezőtlen időjárású években
29/B. § (1) Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VIII. melléklet, A rész, (3) bekezdése alapján a rendkívül kedvezőtlen időjárású években a HNT kérelmére a miniszter engedélyezheti az egész ország, vagy borvidék vonatkozásában a friss szőlő, a szőlőmust, a részben erjedt szőlőmust, illetve a még erjedésben levő újbor alkoholtartalmának további 0,5 térfogatszázalékkal történő kiegészítését.
(2) A HNT az alkoholtartalom kiegészítő növelésének kérelmét az azt alátámasztó adatokkal együtt küldi meg a miniszter részére.
(3) A miniszter a kérelem teljessé válásától számított 15 napon belül döntést hoz, melyet közzétesz a Hivatalos Értesítőben, valamint erről tájékoztatja az Európai Bizottságot.”

3. § A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet a következő 61/B. §-sal egészül ki:

61/B. § Ha a 2018. évben bekövetkezett, egyes szőlőfajták érését rendkívüli mértékben meggyorsító időjárási viszonyok miatt a szüretet 2018. július 15-e és 31-e között kell végrehajtani, akkor a szüret időpontjának 2018. augusztus 1-jét kell tekinteni.”

a) 3. § (1) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében, 7. § (3) és (4) bekezdésében, 13/A. § (1) bekezdésében az „adattartalmával megegyező” szövegrész helyébe az „adattartalmát kötelezően tartalmazó” szöveg,

b) 4. § (5) bekezdésében a „jogerőre emelkedéstől” szövegrész helyébe a „véglegessé válástól” szöveg,

c) 21. § (2) bekezdésében a „jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe a „véglegessé válását” szöveg,

d) 41. § (3) bekezdésében a „jogerőre emelkedésének” szövegrész helyébe a „véglegessé válásának” szöveg

lép.

2. A borászati üzemek működésének engedélyezéséről, valamint a tevékenységükre vonatkozó higiéniai szabályokról szóló 25/2010. (III. 19.) FVM rendelet módosítása

6. § A borászati üzemek működésének engedélyezéséről, valamint a tevékenységükre vonatkozó higiéniai szabályokról szóló 25/2010. (III. 19.) FVM rendelet [a továbbiakban: 25/2010. (III. 19.) FVM rendelet] a következő 1/A. §-sal egészül ki:

1/A. § E rendelet alkalmazásában a mobilpalackozó olyan, kizárólag kiszerelést végző borászati üzem, amely a kiszerelés végeztével új állomáshelyre költöztethető.”

7. § A 25/2010. (III. 19.) FVM rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) A borászati üzem működési engedélyét (a továbbiakban: engedély) a borászati hatáskörben eljáró járási hivataltól (a továbbiakban: borászati hatóság) kell kérelmezni.
(2) A borászati hatóság a kérelmet az alábbi tevékenységekre adhatja ki:
a) előállítás,
b) kiszerelés,
c) tárolás.
(3) Az üzemengedély adattartalmát az 1. melléklet tartalmazza.
(4) A kérelmezőnek igazolnia kell
a) a borászati üzem feletti rendelkezési jogát, valamint azt, hogy az ingatlan tulajdonosa a borászati üzem létesítéséről nyilatkozott ha a kérelmező nem az ingatlan tulajdonosa,
b) a felhasznált víz minőségének az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben foglaltaknak való megfelelését, ha a kérelmező nem a helyi ivóvíz szolgáltató által szolgáltatott vizet használ kiszerelés során,
c) azt, hogy a kiszerelési tevékenységet végző borászati üzem, valamint a nem kisüzemi bortermelőként előállítást végző borászati üzem elkészítette
ca) a technológiai folyamatábrát,
cb) a technológiai elrendezési rajzot,
cc) az anyagmozgatási és személyforgalmi tervet,
cd) a műszaki-technológiai leírást,
ce) a gyártástechnológia szerinti gépjegyzéket,
cf) a tisztítási, takarítási utasítást,
cg) a hulladékkezelési utasítást,
ch) a személyi higiéniai utasítást,
d) kisüzemi bortermelő – borászati terméket legalább 100 hl/év mennyiségben előállító – borászati üzeme esetén, hogy elkészítette az egyszerűsített személyi higiéniai utasítást,
e) a helyszínrajz elkészítését,
f) a szennyvíz jogszabály szerinti elhelyezését.
(5) Mobilpalackozóra akkor adható ki engedély, ha
a) az szállítható;
b) a palackozó gépsor rendelkezik
ba) palackmosóval, -öblítővel, -csepegtetővel;
bb) palacktöltővel;
bc) dugaszolóval, vagy csavarzáróval.
(6) A mobilpalackozó engedélyezésére vonatkozó kérelem esetén a kérelmezőnek a (4) bekezdés c) pontjának ca)–ch) alpontjában meghatározottakat kell igazolnia.”

8. § A 25/2010. (III. 19.) FVM rendelet 4. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Ha a borászati üzemben az üzem működési engedélyének kiállítását megelőzően, saját fogyasztási célra készített borászati terméket is tárolnak, azt a tárolóedényen egyértelműen jelölni kell és a készlet fogyását az adómentes borra vonatkozó szabályok szerint kell nyilvántartani. Az így nyilvántartott készletet csak saját fogyasztásra lehet felhasználni és a mennyiségnek folyamatos csökkenést kell mutatnia.”

9. § A 25/2010. (III. 19.) FVM rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A nem kisüzemi bortermelő által 250 hl/év mennyiséget meghaladó borászati terméket előállító borászati üzem és a mobilpalackozók tevékenységére alkalmazni kell az élelmiszer-higiéniáról szóló 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásait.”

11. § A 25/2010. (III. 19.) FVM rendelet 4. § (3) bekezdésében a „jogerősen” szövegrészek helyébe a „végleges döntésével” szöveg, a „jogerőre emelkedéséig” szövegrész helyébe a „véglegessé válásáig” szöveg lép.

3. A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet módosítása

12. § A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet [a továbbiakban: 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet] 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Annak a nem kisüzemi bortermelőnek, aki személyesen és saját birtokán 1000 hektoliter vagy azt meghaladó mennyiségben állít elő bort, vagy 1000 hektolitert meghaladó mennyiségű bornak megfelelő mennyiségben dolgoz fel szőlőt, az 1000 hektolitert meghaladó részhez kapcsolódóan keletkező borseprő kötelező lepárlás útján történő megsemmisítéséről gondoskodnia kell.”

13. § A 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § (1) A borászati melléktermékek ellenőrzés melletti kivonását az adott szüretre vonatkozóan egy alkalommal, az első borászati melléktermék tétel kivonásának tényleges megkezdése előtt legalább 8 nappal írásban be kell jelenteni a kivonás helye szerint területileg illetékes borászati hatáskörben eljáró járási hivatal részére.
(2) A bejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a) a bejelentő neve (cégneve), lakcíme (székhelye), adóazonosító jele vagy adószáma, egyszerűsített adóraktári száma, aláírása;
b) a borászati melléktermék ellenőrzés melletti kivonásának választott módja;
c) az ellenőrzés melletti kivonással érintett mennyiség (szőlőtörköly esetén tonnában, borseprő esetén hektoliterben).
(3) Az adatváltozás, vagy az ellenőrzés melletti kivonás módjának módosítása esetén azt az adott borászati melléktermék tétel kivonásának megkezdése előtt 8 nappal írásban vagy elektronikus úton be kell jelenteni a kivonás helye szerint területileg illetékes borászati hatáskörben eljáró járási hivatal részére.”

4. A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018–2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról szóló 1/2018. (II. 1.) FM rendelet módosítása

14. § (1) A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018–2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról szóló 1/2018. (II. 1.) FM rendelet [a továbbiakban: 1/2018. (II. 1.) FM rendelet] 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ültetvény áttelepítése, illetve fajtaváltás esetén a tevékenység egy borpiaci év alatt történő végrehajtása magában foglalja az ültetést, továbbá a teljes körű támberendezés létesítést. Ha a fajtaváltás átoltással történik, a támberendezés létesítése választható tevékenység.”

(2) Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 6. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Átoltással történő fajtaváltás esetén a tevékenység egy borpiaci év alatt történő végrehajtása magában foglalja az ültetést, és a teljes körű támberendezés létesítést, ha a kérelmező a tevékenység elvégzését vállalta.”

(3) Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A tevékenység két egymást követő borpiaci év alatt történő végrehajtása esetén az első borpiaci évben kell megvalósítani az ültetést, illetve az átoltást. Az első borpiaci évben támberendezés létesítésére támogatás nem igényelhető. A második borpiaci évben kell megvalósítani a teljes körű támberendezés létesítést, valamint az előző évben nem megeredt vagy elpusztult tövek teljes körű pótlását. A második borpiaci évben a támberendezés létesítésétől kizárólag átoltással történő fajtaváltás esetében lehet eltekinteni, ha a kérelmező az egyéni tervben támberendezés cseréjének műveletét nem jelölte meg.”

(4) Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Ültetvény áttelepítése, illetve – átoltás kivételével – fajtaváltás esetén a régi ültetvény kivágási költségei tekintetében kizárólag abban az esetben igényelhető támogatás, amennyiben az egyéni terv benyújtásakor a régi ültetvény kivágása még nem történt meg. A kivágás költségei magukban foglalják a régi szőlőtőkék eltávolítását, elszállítását, valamint a támberendezés bontását és elszállítását az ültetés művelet megkezdése előtt. Az egyéni terv benyújtását követően helyszíni ellenőrzés útján kell igazolni a régi ültetvény meglétét, valamint azt, hogy a kivágás ténylegesen megtörtént-e.”

15. § (1) Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A jóváhagyott egyéni terv bármely elemének a módosítását – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – be kell jelenteni a Kincstárnak. Egy összefüggő terület tekintetében kizárólag egy alkalommal módosítható a jóváhagyott egyéni terv.”

(2) Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A sor- és tőtávolságnak a 10%-ot meg nem haladó mértékű megváltoztatását nem szükséges bejelenteni a Kincstár részére, amennyiben az eltérésből adódó hektáronkénti tőszám módosítás nem eredményezi az egyéni tervben jóváhagyott, az 1. melléklet szerinti elszámolható hektáronkénti költségátalányok, valamint a 3. melléklet A. és B. részének 4. és 5. pontjában szereplő értékelési szempont szerinti pontértékek változását.”

16. § Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

14. § (1) A 13. § (2) bekezdésében meghatározott szerkezetátalakítási terveket legkésőbb 2018. augusztus 15-ig kell megküldeni a miniszter részére.
(2) Az e rendeletben meghatározott kritériumoknak megfelelő szerkezetátalakítási terveket a miniszter 2018. augusztus 31-ig megküldi a Kincstár részére, amely azokat közzéteszi a honlapján.”

17. § Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet a következő 23/B. §-sal egészül ki:

23/B. § E rendeletnek az egyes borászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 19/2018. (VII. 27.) AM rendelettel [a továbbiakban: 19/2018. (VII. 27.) AM rendelet] megállapított 6. § (4), (4a), (5) és (7) bekezdését a 19/2018. (VII. 27.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

5. Záró rendelkezés

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1. melléklet a 19/2018. (VII. 27.) AM rendelethez

Szüreti jelentés

Hegyközségi tag/
Adatszolgáltató:

Név

Cím

GA szám:

Nyilvántartási szám:

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

1.

Évjárat:

Termőterület

Szüretelt szőlő

 

Szőlő felhasználása

2.

Termékkategória, (termékkategória csoport)

Ha

Település
(hrsz., dűlő)

fajta

Poten-
ciális alko-
hol %vol

Mennyiség (q/hl)

Nyilatkozattevő általi borrá történő feldolgozás
(a borászati termék nyilvántartás alapján)

..................... szövetkezetnek szállítva

......................... Borkészítő felvásárlónak

Egyéb rendeltetés

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szőlő

Must

Szőlő

Must

 

 

4.

 

 

 

 

 

fehér

kék

fehér

vörös

fehér

kék

fehér

vörös

fehér

kék

Nettó ár (Ft/q)

fehér

vörös

 

 

5.

.................... Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott borászati termékek előállítására szánt szőlőültetvény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

.................... Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borászati termékek előállítására szánt szőlőültetvény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel nem ellátott fajtaborok előállítására szánt szőlőültetvény: ................ fajta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel nem ellátott borászati termékek előállítására szánt szőlőültetvény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Más borászati termékek előállítására szánt ültetvény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a településre, dűlőre és helyrajzi számra vonatkozó mezők kitöltése csak abban az esetben kötelező, amennyiben az adott borászati termék tétel címkéjén fel kívánja tüntetni ezeket az adatokat!)
Kelt:
...................................................................................
Hegyközségi tag/Adatszolgáltató aláírása
Termelési jelentés a felvásárolt szőlőről

Borvidék:

 

Hegyközség

 

 

 

Hegyközségi tag/
Adatszolgáltató:

 

Név:

Cím:

Bejelentett termék(ek) nyilvántartási helye:

 

Nyilvántartási szám:

 

GA szám:

Borászati üzemengedély száma:

Település:

Cím:

Borpiaci év:

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

X

Y

Z

AA

AB

1.

 

Beszállítás

Szőlőterület adatai

A borászati év kezdete óta előállított termékek és borkészleteken kívüli egyéb készletek a jelentés elkészítésének időpontjában (hektoliterben)

2.

A fel-
hasz-
nált ter-
mé-
kek kate-
góriái

Név

Szőlő szár-
ma-
zási bizo-
nyít-
vány szá-
ma

Tele-
pülés (hrsz, dűlő)

terü-
let (ha)

Szőlő (hl/q)

Nettó felvásárlási ár (Ft/hl, vagy Ft/q)

........ OEM

........ OFJ

Nem OEM/OFJ (FN) ........ fajtájú fajtabor

Nem OEM/OFJ
(egyéb FN) bor

Más

3.

 

 

 

 

 

 

 

Must

Bor

Must

Bor

Must

Bor

Must

Bor

Must

Bor

4.

 

 

 

 

 

 

 

fehér

vö-
rös/
rozé

fehér

vö-
rös/
rozé

fehér

vö-
rös/
rozé

fehér

vö-
rös/
rozé

fehér

vö-
rös/
rozé

fehér

vö-
rös/
rozé

fehér

vö-
rös/
rozé

fehér

vö-
rös/
rozé

fehér

vö-
rös/
rozé

fehér

vö-
rös/
rozé

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a településre, dűlőre és helyrajzi számra vonatkozó mezők kitöltése csak abban az esetben kötelező, amennyiben az adott borászati termék tétel címkéjén fel kívánja tüntetni ezeket az adatokat!)
Kelt:
.....................................................................................
Hegyközségi tag/Adatszolgáltató aláírása

2. melléklet a 19/2018. (VII. 27.) AM rendelethez

Értékesítési jelentés a forgalomba hozott borászati termékekről

Borvidék:

Adatszolgáltató neve

 

Hegyközség

Címe:

 

 

GA száma:

 

 

A

B

C

D

E

F

1.

 

Értékesítés

2.

Termékkategória1:

………………………………………….

Folyó
(>60 liter)

60 litert meg nem haladó űrtartalmú tárolóedénybe kiszerelt értékesítés

Mindösszesen
(hl)

3.

 

fehér
(hl)

vörös/rozé
(hl)

fehér
(hl)

vörös/rozé
(hl)

4.

1. Belföldi értékesítés

 

 

 

 

 

5.

Oltalom alatt álló eredetmegjelölésű borászati termék:

 

 

 

 

 

 

- ... OEM

 

 

 

 

 

 

- ... OEM

 

 

 

 

 

6.

Oltalom alatt álló földrajzi jelzésű borászati termék:

 

 

 

 

 

 

- ... OFJ

 

 

 

 

 

 

- ... OFJ

 

 

 

 

 

7.

Nem OEM/OFJ fajta borászati termék (FNF)

 

 

 

 

 

8.

Nem OEM/OFJ borászati termék (FN)

 

 

 

 

 

9.

Kiszerelt fröccs

 

 

 

 

 

10.

2. EU tagországba történő értékesítés

 

 

 

 

 

11.

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléseű borászati termék

 

 

 

 

 

12.

Oltalom alatt álló földrajzi jelzésű borászati termék

 

 

 

 

 

13.

Nem OEM/OFJ fajta borászati termék (FNF)

 

 

 

 

 

14.

Nem OEM/OFJ borászati termék (FN)

 

 

 

 

 

15.

Kiszerelt fröccs

 

 

 

 

 

16.

3. Harmadik országba értékesítés (export)

 

 

 

 

 

17.

Oltalom alatt álló eredetmegjelölésű borászati termék

 

 

 

 

 

18.

Oltalom alatt álló földrajzi jelzésű borászati termék

 

 

 

 

 

19.

Nem OEM/OFJ fajta borászati termék (FNF)

 

 

 

 

 

20.

Nem OEM/OFJ borászati termék (FN)

 

 

 

 

 

21.

Kiszerelt fröccs

 

 

 

 

 

1 termékkategória-kódok:
1 bor
2 még erjedésben lévő újbor
3 likőrbor
4 pezsgő
5 minőségi pezsgő
6 illatos minőségi pezsgő
7 szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor
8 gyöngyözőbor

9 szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor
10 szőlőmust
11 részben erjedt szőlőmust
12 töppedt szőlőből nyert részben erjedt szőlőmust
13 sűrített szőlőmust
14 finomított szőlőmustsűrítmény
15 szárított szőlőből készült bor
16 túlérett szőlőből készült bor
17 borecet

Kelt:             
hegyközségi tag/adatszolgáltató
aláírása

3. melléklet a 19/2018. (VII. 27.) AM rendelethez

A. Borászati termékek készletjelentése

Borvidék:

Adatszolgáltató neve

 

 

 

 

 

 

 

Hegyközség

Címe:

 

 

 

 

 

 

 

 

GA száma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

 

1.

Borászati termékek kategóriái

Saját készlet (hl)

Bértárolásra átvett készlet (hl)

 

2.

Fehér

Vörös/rozé

Összesen

Fehér

Vörös/rozé

Összesen

 

3.

Borok:

 

 

 

 

 

 

 

4.

............ OEM

 

 

 

 

 

 

 

5.

............ OEM

 

 

 

 

 

 

 

6.

............ OFJ

 

 

 

 

 

 

 

7.

............ OFJ

 

 

 

 

 

 

 

8.

Nem OEM/ OFJ fajtabor

 

 

 

 

 

 

 

9.

Nem OEM/ OFJ bor

 

 

 

 

 

 

 

10.

Az EU más tagországaiból származó borok

 

 

 

 

 

 

 

11.

Harmadik országból származó borok

 

 

 

 

 

 

 

12.

Pezsgő1:

 

 

 

 

 

 

 

13.

Mustok:

 

 

 

 

 

 

 

14.

Sűrített szőlőmust

 

 

 

 

 

 

 

15.

Finomított szőlőmust-sűrítmény

 

 

 

 

 

 

 

16.

Tartósított must

 

 

 

 

 

 

 

17.

Részben erjedt szőlőmust

 

 

 

 

 

 

 

18.

Kiszerelt fröccs

 

 

 

 

 

 

 

19.

Egyéb

 

 

 

 

 

 

1 Pezsgő: pezsgő, minőségi pezsgő, illatos minőségi pezsgő összesen
Kelt:             
hegyközségi tag/adatszolgáltató
aláírása
B. Jelentés a palackos erjesztésű pezsgő, minőségi pezsgő készletváltozásáról
(egyszerűsített adóraktár engedélyes, kisüzemi bortermelő)

Borvidék:

Adatszolgáltató neve

Hegyközség

Címe:

 

GA száma:

 

A

B

C

D

1.

 

Jogcím

Adózatlan (hl)

Adózott (hl)

2.

Nyitókészlet

 

 

3.

Növekedés

Saját előállítás

 

 

4.

 

Adóraktárból betárolt

 

 

5.

 

Egyéb növekedés

 

 

6.

 

Növekedés összesen (3-5. sorok összesen)

 

 

7.

Csökkenés

Adóköteles fogyasztás

 

 

8.

 

Adómentes fogyasztás

 

 

9.

 

Másik adóraktárba kitárolt (bérmunka, bértároltatás)

 

 

10.

 

Harmadik országba kitárolt

 

 

11.

 

Tagállamba adófelfüggesztéssel kitárolt

 

 

12.

 

Tagállamba nem adófelfüggesztéssel kitárolt

 

 

13.

 

Belföldön szabadforgalomba bocsátott

 

 

14.

 

Igazoltan megsemmisült

 

 

15.

 

Mintaként vett

 

 

16.

 

Egyéb adóköteles csökkenés

 

 

17.

 

Egyéb nem adóköteles csökkenés

 

 

18.

 

Tényleges veszteség

 

 

19.

 

Csökkenés összesen (7-18. sorok összege)

 

 

20.

Zárókészlet (1. sor és 6. sor összege, és a 19. sor különbözete)

 

 

21.

 

Elszámolható veszteség

 

 

22.

 

Adóköteles hiány (18. sor és a 21. sor különbözete)

 

 

Kelt:             
hegyközségi tag/adatszolgáltató
aláírása
C. Egyéb készletváltozások elszámolása
(Elszámolási időszak: borpiaci év (előző év 08.01-től aktuális év 07.31-ig )

Borvidék:

Adatszolgáltató neve

Hegyközség

Címe:

 

GA száma:

 

A

B

1.

Keletkezett törköly mennyisége (q)

 

2.

Adott borpiaci évben keletkezett borseprő mennyisége (hl)

 

3.

Adott borpiaci évben a termék előállítása során ténylegesen keletkezett veszteség (hl)

 

4.

Adómentes borfogyasztás (hl)

 

5.

Adóköteles borfogyasztás (hl)

 

Kelt:             
hegyközségi tag/adatszolgáltató
aláírása
D. Elszámolás hivatalos zár készletről

Borvidék:

Adatszolgáltató neve

Hegyközség

Címe:

 

GA száma:

 

A

B

C

D

E

F

1.

A hivatalos zár típusa és kezdősorszáma

Nyitókészlet
(db)

Beszerzett mennyiség
(db)

Felhasznált mennyiség
(db)

A megsemmisült, elveszett hivatalos zárak (db)

Készleten lévő mennyiség
(db)

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

Kelt:             
hegyközségi tag/adatszolgáltató
aláírása

4. melléklet a 19/2018. (VII. 27.) AM rendelethez

Szőlő származási bizonyítvány kérelem
(benyújtandó a termelő vagy meghatalmazottja által a szőlőültetvény helye szerint illetékes hegybíró részére)

Hegyközségi Tanács:

Hegyközség neve:

Évjárat:

 

Termelő

Nem feldolgozó felvásárló

Feldolgozó szövetkezet

Feldolgozó borkészítő
(amennyiben nem azonos a szőlőtermelővel)

Neve:

 

 

 

 

Címe:

 

 

 

 

GA száma:

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

J

K

L

M

N

O

P

 

 

Termőterület

Szüretelt szőlő

1.

Tétel-
szám

Származási
ország (amennyiben
nem Magyar-
ország)

Irányítószám

/ Település

Dűlő

Terület (ha)

Hrsz.1

Fajta (kód)

A szüret módja
K: kézi
G: gépi

Potenciális alkohol-
tartalom
(%vol)

Szüret időpontja

A szüretelt szőlőből készíthető borászati termék legmagasabb eredetvédelmi kategóriája2

Szőlő felhasz-
nálása3

Mennyiség [q]4

Nettó felvásárlási ár (Ft/q)

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ÖSSZESEN

 

 

1: Amennyiben a szüretelt szőlő:
- szüreti időpontja,
- származási helye (országa, település, dűlő)
- fajtája
- potenciális alkoholtartalma
- felhasználása, valamint
az abból készíthető borászati termék eredetvédelmi kategóriája megegyezik, abban az esetben több helyrajzi szám is feltüntethető egy sorban

 

2: a legmagasabb eredetvédelmi kategória megadása
OEM: oltalom alatt álló eredetmegjelölés
OFJ: oltalom alatt álló földrajzi jelzés
FNF: földrajzi jelzés nélkül, fajtanév feltüntetésével
E: egyéb

 

3: kódok:
1. Feldolgozás adóköteles borrá a nyilatkozattevő által;
2. Feldolgozás adómentes borrá a nyilatkozattevő által;
3. Nem feldolgozó felvásárlónak értékesítve;
4. Feldolgozó szövetkezetnek szállítva;
5. Feldolgozó borkészítőnek szállítva;
6. Egyéb rendeltetés, éspedig:..............................

 

4: Borászati termék nyilvántartás/felvásárlási jegy/szállítólevél/átvételi elismervény alapján.

 

A kérelem aláírásával a termelő igazolja, hogy a saját feldolgozású/nem feldolgozó felvásárlónak értékesített/feldolgozó szövetkezetbe szállított/feldolgozó borkészítőnek felkínált termés (a megfelelő rész aláhúzandó) a kérelemben feltüntetett ültetvény(ek)ről származik és a feltüntetett eredetvédelmi kategóriának megfelel.

 

 

 

 

 

Kelt: ..............................................................

..........................................................................................
Bizonyítványt kérelmező aláírása

 

 

5. melléklet a 19/2018. (VII. 27.) AM rendelethez

Összevont szőlő és első borászati termék származási bizonyítvány iránti kérelem
(benyújtandó a termelő vagy meghatalmazottja által az ültetvény helye szerint illetékes hegybíró részére)

Hegyközségi Tanács:

Évjárat:

Hegyközség neve:

Termelő neve:

 

Címe:

 

GA száma:

 

1. A borászati termék jellemzői

A

B

C

1.

A borászati termék

termékkategóriája (kóddal)1

2.

tárolási helye:
borászati üzem működési engedélyszáma:

□ a termelő címével azonos

3.

□ egyéb:

4.

színe:

□ fehér

5.

□ rozé

6.

□ vörös

7.

alkoholtartalmát növelték

□ igen

8.

□ nem

9.

édesítése megtörtént

□ igen

10.

□ nem

11.

savtartalmát növelték

□ igen

12.

□ nem

13.

savtartalmát csökkentették

□ igen

14.

□ nem

15.

Összes/ potenciális alkoholtartalom (esetleges alkohol tartalom növelést követően)

 

16.

mennyisége (hl – a borászati termék nyilvántartás szerint)

2. A felhasznált szőlő jellemzői

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Tétel-
szám

Termőterület

Szüretelt szőlő

Irányítószám

/ Település

Dűlő

Terület (ha)

Hrsz.2

Fajta (kód)

A szüret módja

K: kézi

G: gépi

Szüret időpontja

Természetes alkoholtartalom (%vol)

Legmagasabb eredetvédelmi kategória3

Mennyiség [q]4

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

ÖSSZESEN

 

1 termékkategória-kódok:

1 bor

2 még erjedésben lévő újbor

3 likőrbor

4 pezsgő

5 minőségi pezsgő

6 illatos minőségi pezsgő

7 szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor

8 gyöngyözőbor

9 szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor

10 szőlőmust

11 részben erjedt szőlőmust

12 töppedt szőlőből nyert részben erjedt szőlőmust

13 sűrített szőlőmust

14 finomított szőlőmustsűrítmény

15 szárított szőlőből készült bor

16 túlérett szőlőből készült bor

17 borecet

2 Amennyiben a szüretelt szőlő:

1. szüreti időpontja,

2. származási helye (országa, település, dűlő),

3. fajtája,

4. potenciális alkoholtartalma,

5. felhasználása, valamint

az abból készíthető borászati termék eredetvédelmi kategóriája megegyezik, abban az esetben több helyrajzi szám is feltüntethető egy sorban

3 a legmagasabb eredetvédelmi kategória megadása

OEM: olta lom alatt álló eredetmegjelölés

OFJ: oltalom alatt álló földrajzi jelzés

FNF: földrajzi jelzés nélkül, fajtanév feltüntetésével

E: egyéb

4 Borászati termék nyilvántartás alapján

A kérelem aláírásával a termelő igazolja, hogy a saját feldolgozású termés a kérelemben feltüntetett ültetvényről származik és a feltüntetett eredetvédelmi kategóriának megfelel.

Jelen kérelem egyben a 436/2009/EK bizottsági rendeletben meghatározott szüreti és termelési jelentés. A kérelem aláírásával a kérelmező igazolja, hogy a kérelemben feltüntetett tételre vonatkozó adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt:

________________________

Bizonyítványt kérelmező aláírása

6. melléklet a 19/2018. (VII. 27.) AM rendelethez

Szőlő származási bizonyítvány
Hegyközségi Tanács:
Hegyközség neve:
Sorszám:

 

Termelő

Nem feldolgozó felvásárló

Feldolgozó szövetkezet

Feldolgozó borkészítő
(amennyiben nem azonos a szőlőtermelővel)

Neve:

 

 

 

 

Címe:

 

 

 

 

GA száma:

 

 

 

 

Évjárat:
A szüretelt szőlőből készült borászati terméken potenciálisan jelölhető:
- oltalom alatt álló eredetmegjelölés (és bortípus):
- oltalom alatt álló földrajzi jelzés (és bortípus):
A szőlő felhasználása a nyilatkozattevő általi feldolgozás esetén:
- Feldolgozás adóköteles borrá;
- Feldolgozás adómentes borrá;
- Egyéb rendeltetés, éspedig: _____________________

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Tételszám

Termőterület

Szüretelt szőlő

1.

Származási ország

Település

Dűlő

Terület (ha)

Hrsz.*

Fajta

Szüret időpontja

Természetes alkoholtartalom (%vol)/Magyar mustfok

Mennyiség [q] **

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

ÖSSZES MENNYISÉG

 

6.

ÁTLAGOS TERMÉSZETES ALKOHOLTARTALOM (%vol)/mustfok

 

* Amennyiben a szüretelt szőlő:

- szüreti időpontja,

- származási helye (országa, település, dűlő)

- fajtája

- potenciális alkoholtartalma

- felhasználása,

valamint az a jelölni kívánt kifejezések megegyeznek, abban az esetben több helyrajzi szám is feltüntethető egy sorban

** Borászati termék nyilvántartás/felvásárlási jegy/szállítólevél/átvételi elismervény alapján.

A fenti tételekre a kérelem alapján a szőlő származási bizonyítványt kiadtam és nyilvántartásba vettem.
(Megjegyzés: ................................)
Kelt: ...............................................................
P. H.
..........................................................................
A hegybíró aláírása

7. melléklet a 19/2018. (VII. 27.) AM rendelethez

Összevont szőlő és első borászati termék származási bizonyítvány

Példányszám:

Sorszám:

Hegyközségi Tanács:

Hegyközség:

Termelő neve:

Termelő GA száma:

Termelő címe:

1. A borászati termék adatai

A

B

C

1.

A borászati termék

megnevezése:

2.

tárolási helye:

3.

termékkategóriája:

4.

színe:

5.

származási országa:

6.

évjárata:

7.

szőlőfajtája vagy fajtái:

8.

alkoholtartalmát növelték:

igen/nem

9.

édesítése megtörtént:

igen/nem

10.

savtartalmát növelték:

igen/nem

11.

savtartalmát csökkentették:

igen/nem

12.

összes/ potenciális alkoholtartalom (esetleges alkohol tartalom növelést követően)

13.

teljes mennyisége (hl)

14.

Potenciálisan jelölhető

eredetmegjelölés és bortípus

15.

földrajzi jelzés és bortípus

16.

évjárat

17.

borszőlőfajta neve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

 

Tételszám

Termőterület

Szüretelt szőlő

1.

Származási ország

Település

Dűlő

Terület (ha)

Hrsz.*

Fajta

Szüret időpontja

Természetes alkoholtartalom (%vol)

Mennyiség
[q] *

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

ÖSSZES MENNYISÉG

 

6.

ÁTLAGOS TERMÉSZETES ALKOHOLTARTALOM (%vol)

 

* Borászati termék nyilvántartás/felvásárlási jegy/szállítólevél/átvételi elismervény alapján.

Megjegyzés:
A fenti tételre a ____________ sorszámú borászati termék származási bizonyítványt készletigazolás céljából kiadtam és nyilvántartásba vettem.

Kelt.:

_________________________________

P.H.

Hegybíró aláírása

8. melléklet a 19/2018. (VII. 27.) AM rendelethez

Az üzemengedély tartalma
1. Az üzemengedély tartalmazza:
1.1. Ügyfél/üzemeltető nevét, cég esetén a cégbíróságon a cégjegyzékbe bejegyzett nevét
1.2. Ügyfél címét (lakhelye vagy székhelye)
1.3. Ügyfél/üzemeltető adószámát
1.4. A borászati hatóságnál nyilvántartott partnerazonosító számot
1.5. Az engedélyezendő tevékenység megnevezését
1.6. A borászati üzem címét és helyrajzi számát
1.7. A borászati üzem megnevezését
1.8. A tevékenység végzésének helyét
1.9. A szakmai tevékenységért felelős személy nevét
2. Az üzemengedély – az adat rendelkezésre állása esetén – tartalmazza:
2.1. Az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben rögzített ügyfél regisztrációs számot
2.2. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa által nyilvántartott gazdasági aktaszámot”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. július 31. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére