• Tartalom

20/2018. (VII. 27.) AM rendelet

20/2018. (VII. 27.) AM rendelet

az erdészeti termőhelyfeltárás részletes szabályairól szóló 36/2010. (IV. 13.) FVM rendelet, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet módosításáról1

2018.08.11.

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 6. és 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az erdészeti termőhelyfeltárás részletes szabályairól szóló
36/2010. (IV. 13.) FVM rendelet módosítása

1. § Az erdészeti termőhelyfeltárás részletes szabályairól szóló 36/2010. (IV. 13.) FVM rendelet [a továbbiakban: 36/2010. (IV. 13.) FVM rendelet] 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az erdőrészletek rendeltetésének és üzemmódjának megállapítását, az erdők fatermőképesség szerinti ökonómiai osztályozását, az erdőtelepítési, erdőfelújítási, erdőnevelési és fakitermelési munkák tervezését, kiemelten az erdősítési célállomány megválasztását az erdészeti termőhelyfeltárás (a továbbiakban: termőhelyfeltárás) eredményeinek és az erdészeti kutatás erre vonatkozó eredményeinek figyelembevételével kell elvégezni.”

2. § A 36/2010. (IV. 13.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Részletes termőhelyfeltárást kell végezni a termőhelyi jellemzők megállapítása érdekében
a) erdőtelepítés esetében az erdőtelepítési kivitelezési terv jóváhagyásához,
b) az erdő talajvédelmi rendeltetésének megállapításához, amennyiben arra gyenge termőhely miatt kerül sor, és az Adattárban nyilvántartott termőhelyi adatok ezt nem támasztják alá,
c) erdő felnyíló erdővé minősítésekor, ha az Adattárban nyilvántartott termőhelyi adatok ezt nem támasztják alá,
d) ha az erdő felújítása – valamely talajhiba, a megváltozott, vagy a fás növényzet számára kedvezőtlen termőhelyi viszonyok miatt – az erdőtervben foglaltaktól eltérően valósítandó meg, vagy nem hajtható végre,
e) erdő területének terméketlen területté minősítésekor,
f) erdőszerkezet átalakítás tervezésekor, kivéve a fafajcserével nem járó erdőszerkezet átalakítást vagy, ha az Adattárban nyilvántartott termőhelyi és faállomány adatok a fafajcsere indokoltságát egyértelműen alátámasztják,
g) az erdőtervezés alá vont terület jellemzése érdekében – ahol még nem kellően feltárt a terület – minden természetes erdőtársulásban, termőhelytípusban és azokban az erdőrészletekben, ahol ez a tervezés megalapozásához szükséges, különös tekintettel az erdőfelújítások tervezésére,
h) amennyiben az Adattárban nyilvántartott termőhelytípus-változattal kapcsolatban az erdészeti hatóság vagy az erdőgazdálkodó, illetve tulajdonos részéről kétség merül fel, és az termőhelyleírással vagy közvetett termőhelytípus-változat meghatározással nem pontosítható.”

3. § A 36/2010. (IV. 13.) FVM rendelet 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Nem szükséges az (1) bekezdésben felsorolt estekben sem részletes termőhelyfeltárást végezni, ha a termőhelyi tényezők közül
a) csak az erdészeti klímaosztályozás kategóriájának meghatározására,
b) csak a termőréteg vastagság vagy
c) csak a hidrológiai kategória és az ebből közvetlenül származtatott termőréteg mélység meghatározására van szükség.”

4. § A 36/2010. (IV. 13.) FVM rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Részletes termőhelyfeltárást, illetve termőhelyleírást felsőfokú erdészeti szakirányú végzettséggel rendelkező jogosult erdészeti szakszemélyzet vagy olyan erdőmérnök végzettséggel rendelkező személy végezhet, aki agrártudományi képzést nyújtó felsőoktatási intézményben talajtani, tápanyag-gazdálkodási területen tudományos minősítést szerzett.”

a) 2. § (3) bekezdésében a „megfelelően erdőrészlet, vagy földrészlet azonosítóhoz” szövegrész helyébe a „megfelelően egységes országos vetületi rendszerben megadott koordináták szerinti azonosítóhoz” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében az „erdőterv készítésekor” szövegrész helyébe az „erdőtervezéskor” szöveg,

c) 4. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „talajszelvény helyszíni” szövegrész helyébe a „talajszelvény, kis szelvény vagy talajfúrás helyszíni” szöveg,

d) 5. § (2) bekezdésében a „kérés” szövegrészek helyébe a „javaslat” szöveg,

e) 5. § (2) bekezdésében a „kérelemre” szövegrész helyébe a „kérelemre vagy bejelentés alapján” szöveg,

f) 5. § (2) bekezdésében a „kérelem” szövegrész helyébe a „kérelem vagy bejelentés” szöveg,

g) 1. melléklet 6. pontjában az „az erdészeti hatóság” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,

h) 1. melléklet 6.1.4. pontjában az „erdőtervi” szövegrész helyébe az „Adattári” szöveg,

i) 1. melléklet 6.1.9. pontjában az „erdészeti” szövegrész helyébe az „Erdészeti” szöveg,

j) 1. melléklet 6.2.6. pontjában a „Klíma” szövegrész helyébe az „Erdészeti klíma” szöveg,

k) 1. melléklet 6.3.13. pontjában a „mésztartalma” szövegrész helyébe a „mésztartalma (nem kötelező)” szöveg,

l) 1. melléklet 7. pontjában az „az erdészeti hatóság” szövegrész helyébe az „a NÉBIH” szöveg,

m) 1. melléklet 9. pontjában a „vastagsága” szövegrész helyébe a „vastagsága a termőrétegben” szöveg,

n) 1. melléklet 14. pontjában a „célállomány” szövegrész helyébe a „célállomány és a főfafajként értékelhető elegyfafajok” szöveg,

o) 2. melléklet 2.3. pontjában a „célállomány-típusok” szövegrész helyébe a „célállományok” szöveg,

p) 2. melléklet 2.4. pontjában az „eljárások” szövegrész helyébe az „eljárások, valamint a termőhelyfeltárás alapján tett javaslat” szöveg

lép.

2. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet módosítása

7. § Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet 32. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben foglaltak érdekében az erdőfelújítás célállományát megalapozó, az erdő termőhelyi viszonyainak jellemzésére szolgáló, Adattárban nyilvántartott adatok módosítását az erdészeti termőhelyfeltárás részletes szabályairól szóló rendeletben meghatározott termőhelyfeltárással, valamint a klímaváltozás hatásaira való felkészülést elősegítő agrár döntéstámogatási rendszerben foglalt adatok figyelembevételével kell alátámasztani.”

3. Záró rendelkezés

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1. melléklet a 20/2018. (VII. 27.) AM rendelethez

A 36/2010. (IV. 13.) FVM rendelet 1. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„3. A talajszelvény mélysége az alapkőzet felső rétegéig terjedjen úgy, hogy a talajképző kőzetbe is betekintést nyújtson, valamint tegye lehetővé a szakszerű mintavételt, pontos leírást, illetve fényképes dokumentáció készítését. Felszín közeli (200 cm-nél közelebbi) talajvíz esetén a szelvény mélysége a talajvíz szintjéig terjedjen.
Talajszelvény nyitása helyett olyan talajfúró/talajszonda használata is elegendő, melynek segítségével nem kevert, laboratóriumi vizsgálatokhoz elegendő mennyiségű minta nyerhető, illetve a helyszínen fotózható, a vertikális szintezettség egyértelműen nyomon követhető.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. augusztus 12. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére