• Tartalom

207/2018. (XI. 10.) Korm. rendelet

207/2018. (XI. 10.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.11.13.

A Kormány

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A helyi önkormányzat és az általa alapított költségvetési szerv, a helyi nemzetiségi önkormányzat és az általa alapított költségvetési szerv, az önkormányzati társulás és az általa alapított költségvetési szerv és a Kincstár közötti megállapodás alapján a Kincstár is elláthatja az (1) bekezdés a) pontjában foglalt egyes feladatokat. A megállapodásnak tartalmaznia kell az (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatok részletes munkamegosztását és az ehhez kapcsolódó felelősségi köröket.”

2. A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása

2. § A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 8. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A Kormány
a) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 9. § (2a) bekezdésében meghatározott kincstári feladatok ellátására a Kincstár 1. melléklet szerinti területi szerveit,
b) azon helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás és az általuk irányított költségvetési szervek tekintetében, ahol az Ávr. 9. § (2a) bekezdése alapján a Kincstár látja el az Ávr. 9. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt egyes feladatokat, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 68/B. §-a szerinti kincstári ellenőrzési feladatok ellátására a Kincstár 5. § (1) bekezdése szerinti központi szervét
jelöli ki.
(2b) Az elnök, az elnökhelyettes és a Kincstár központi szervének más alkalmazottja a területi szervek igazgatóját, más vezetőit és ügyintézőit az Ávr. 9. § (2a) bekezdésében szabályozott feladatok ellátása során nem utasíthatja.”

3. § A Kormányrendelet 9. § (2) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:

[A Kincstár az Áht.-ban és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott feladatai körében]

m) külön megállapodás alapján ellátja az Ávr. 9. § (2a) bekezdésében megjelölt feladatokat.”

a) 9. § (1) bekezdésében az „államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)” szövegrész helyébe az „Áht.” szöveg és

b) 9. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.)” szövegrész helyébe az „Ávr.-ben” szöveg

lép.

3. Hatályba léptető rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. november 14. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére