• Tartalom

220/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet

az egyes iparjogvédelmi kormányrendeletek módosításáról1

2019.01.01.

A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 96. §-ában,

a 2. alcím tekintetében a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. § (1) bekezdésében,

a 3. alcím tekintetében a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. § (4) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A technológia-átadási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól történő mentesítéséről szóló 86/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről szóló
270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

2. §3

3. Az egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról szóló 147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról szóló 147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: E-Kr.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az elektronikus űrlap díjtalanul érhető el.”

4. § Az E-Kr. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § Az e rendeletben meghatározott eltérésekkel az elektronikus úton benyújtott iparjogvédelmi beadványnak tartalmaznia kell az egyes iparjogvédelmi beadványokra az egyes iparjogvédelmi törvényekben, valamint a részletes alaki szabályokról szóló jogszabályokban meghatározott kellékeket, és annak ki kell elégítenie az egyes iparjogvédelmi beadványokkal szemben a hivatkozott jogszabályokban támasztott követelményeket.”

5. § Az E-Kr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § Az iparjogvédelmi beadvány benyújtására szolgáló elektronikus űrlaphoz kizárólag az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eürkr.) 1. mellékletében meghatározott, kötelezően elfogadandó formátumú, valamint az Eürkr. 17. § (2) bekezdése alapján közzétett formátumú mellékletek csatolhatók.”

6. § Hatályát veszti az E-Kr.

a) 7. §-a,

b) 8. §-a,

c) 9/A. §-a és

d) Melléklete.

4. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 3–6. § 2019. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. január 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére