• Tartalom

224/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet

a Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program beruházásainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

2021.04.10.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. § és 7. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program keretében megvalósuló, az 1. mellékletben felsorolt és megjelölt földrészleteken, illetve az ezen földrészletekből telekalakítási eljárások véglegessé válását követően kialakított földrészleteken megvalósuló beruházásokkal (a továbbiakban: Beruházások) összefüggő, a 2. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

(3)1 Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben – a (4) bekezdés figyelembevételével – az 1. mellékletben foglalt táblázat B oszlopában megjelölt ingatlanok telkét rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha a telek helyi építési szabályzat szerinti kialakítása még nem történt meg.

(4)2 A Beruházások keretében megvalósuló építmények használatbavételi engedélyének kiadásának feltétele a (3) bekezdés szerinti ingatlanok tekintetében a helyi építési szabályzatban előírt telekhatár-rendezés végrehajtása, valamint annak ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése.

2. § A Beruházásokkal összefüggésben

a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni, és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

3. § A Beruházásokra irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető – az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.

4. § A Beruházások járulékos közbeszerzési szolgáltatója, beruházás-lebonyolítója és építési műszaki ellenőre kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

7. §3 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 617/2020. (XII. 21.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 1. § (3) és (4) bekezdését a Módr1. hatálybalépésekor4 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

8. §5 E rendeletnek az egyes sportcélú beruházásokat érintő kormányrendeletek módosításáról szóló 173/2021. (IV. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 1. mellékletét a Módr2. hatálybalépésekor6 folyamatban lévő ügyekben, eljárásokban is alkalmazni kell.

1. melléklet a 224/2018. (XI. 29.) Korm. rendelethez7

A Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program keretében megvalósuló, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű Beruházások

 

A

B

1.

A beruházás megnevezése

A beruházás azonosító adatai

2.

kézilabda munkacsarnok-fejlesztés

Békés közigazgatási területén fekvő, belterület 2290/1 helyrajzi számú ingatlan

3.

kézilabda munkacsarnok-fejlesztés

Sümeg közigazgatási területén fekvő, belterület 544/1 helyrajzi számú ingatlan

4.

kézilabda munkacsarnok-fejlesztés

Lenti közigazgatási területén fekvő, belterület 526/3 helyrajzi számú ingatlan

5.

kézilabda munkacsarnok-fejlesztés

Balassagyarmat közigazgatási területén fekvő, belterület 376/4 helyrajzi számú ingatlan

6.

kézilabda munkacsarnok-fejlesztés

Bácsalmás közigazgatási területén fekvő, belterület 1980/7 helyrajzi számú ingatlan

7.

kézilabda munkacsarnok-fejlesztés

Demecser közigazgatási területén fekvő, belterület 214/4 helyrajzi számú ingatlan

8.

kézilabda munkacsarnok-fejlesztés

Vecsés közigazgatási területén fekvő, belterület 3430/11 helyrajzi számú ingatlan

9.

kézilabda munkacsarnok-fejlesztés

Komló közigazgatási területén fekvő, belterület 3798/2 helyrajzi számú ingatlan

10.

kézilabda munkacsarnok-fejlesztés

Makó közigazgatási területén fekvő, belterület 8054/2 helyrajzi számú ingatlan

11.

kézilabda munkacsarnok-fejlesztés

Hőgyész közigazgatási területén fekvő, belterület 435 helyrajzi számú ingatlan

12.

kézilabda munkacsarnok-fejlesztés

Túrkeve közigazgatási területén fekvő, belterület 3633/10 helyrajzi számú ingatlan

13.

kézilabda munkacsarnok-fejlesztés

Csongrád közigazgatási területén fekvő, belterület 4927 helyrajzi számú ingatlan

14.

kézilabda munkacsarnok-fejlesztés

Hévíz közigazgatási területén fekvő, belterület 1455/8 helyrajzi számú ingatlan

15.

kézilabda munkacsarnok-fejlesztés

Debrecen-Pallag közigazgatási területén fekvő, belterület 66003/9 helyrajzi számú ingatlan

16.

kézilabda munkacsarnok-fejlesztés

Budapest XXII. kerület közigazgatási területén fekvő, belterület 228805 és 228808 helyrajzi számú ingatlanok

17.

kézilabda munkacsarnok-fejlesztés

Nagyhalász közigazgatási területén fekvő, belterület 1603/3 helyrajzi számú ingatlan

18.

kézilabda munkacsarnok-fejlesztés

Budapest XVI. kerület közigazgatási területén fekvő, belterület 106868/4 helyrajzi számú ingatlan

2. melléklet a 224/2018. (XI. 29.) Korm. rendelethez

A Beruházások megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. környezetvédelmi hatósági eljárások,

2. természetvédelmi hatósági eljárások,

3. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

4. területrendezési hatósági eljárások,

5. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

6. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

7. tűzvédelmi hatósági eljárások,

8. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi hatósági eljárások,

9. útügyi hatósági eljárások,

10. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

11. mérésügyi és műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,

12. hírközlési hatósági eljárások,

13. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

14. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

15. földmérési hatósági eljárások,

16. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

17. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

18. erdővédelmi hatósági eljárások,

19. közegészségügyi hatósági eljárások,

20. azok az 1–19. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

21. az 1–20. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

1

Az 1. § (3) bekezdését a 617/2020. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

2

Az 1. § (4) bekezdését a 617/2020. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

3

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 617/2020. (XII. 21.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

4

A hatálybalépés időpontja 2020. december 22.

6

A hatálybalépés időpontja 2021. április 10.

7

Az 1. melléklet a 173/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére