• Tartalom

23/2018. (VIII. 17.) AM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet módosításáról1

2018.08.18.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet [a továbbiakban: 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet] 9. § (6a) és (6b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6a) Ha a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vagy a másodfokon eljáró szerv 2013. január 1-jét követően hozott döntésében a 4. § szerinti támogatás megállapítására irányuló, a bizottsági rendelet 45. cikkében foglalt kérelmet azért utasította el, vagy ilyen kérelem alapján megállapított támogatást azért követelt vissza, mert
a) az érintett beruházás nem az elismerési tervben megjelölt időszakban valósult meg, vagy
b) az (1) bekezdés szerinti támogatási kérelemhez csatolt, a beruházás megvalósulásának alátámasztására felhasznált számviteli bizonylat – a 6. §-ban foglalt támogatási feltételeket nem érintően – téves adatot tartalmaz,
akkor az ügyfél kérelmére a Kincstár a döntést visszavonja, illetve a másodfokú hatóság a helybenhagyó döntését visszavonja és az elsőfokú döntést megváltoztatja vagy az elsőfokú döntést megsemmisíti, és az elsőfokú hatóságot új eljárás lefolytatására utasítja feltéve, hogy az ügyfél a téves adatot tartalmazó számviteli bizonylatot javította, illetve megfelelően igazolja, hogy a beruházás legkésőbb az átmeneti időszak utolsó napjáig megvalósult, és az érintett beruházás teljesíti a 6. § (1) bekezdésében foglalt feltételeket, valamint a termelői csoport a termelői szervezetként történő elismerést megszerezte.
(6b) Ha a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vagy a másodfokon eljáró szerv 2013. január 1-jét követően hozott döntésében az e rendelet szerinti támogatás megállapítására irányuló, a bizottsági rendelet 45. cikkében foglalt kérelmet azért utasította el, vagy ilyen kérelem alapján megállapított támogatást azért követelt vissza, mert az érintett beruházás nem az elismerési tervben megjelölt időszakban valósult meg, de a 6. § (2c) bekezdésében foglalt feltétel fennáll, akkor az ügyfélnek az ezen támogatási összegre vonatkozó kifizetési kérelmére a Kincstár a döntést visszavonja, illetve a másodfokú hatóság a helybenhagyó döntését visszavonja, és az elsőfokú döntést megsemmisíti vagy megváltoztatja.”

2. § A 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 13. §-a a következő (18) bekezdéssel egészül ki:

„(18) A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet módosításáról szóló 23/2018. (VIII. 17.) AM rendelettel [a továbbiakban: 23/2018. (VIII. 17.) AM rendelet] megállapított 9. § (6a) bekezdését a 23/2018. (VIII. 17.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő támogatások esetében is alkalmazni kell.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. augusztus 19. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére