• Tartalom

23/2018. (XI. 30.) LÜ utasítás

23/2018. (XI. 30.) LÜ utasítás

egyes legfőbb ügyészi utasításoknak az ügyészségi nyomozás átszervezésével kapcsolatos módosításáról1

2019.02.01.

Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő utasítást adom ki:

1. Az ügyészségek illetékességi területéről szóló 21/2011. (XII. 20.) LÜ utasítás módosítása

1. § Az ügyészségek illetékességi területéről szóló 21/2011. (XII. 20.) LÜ utasítás 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A nyomozó ügyészségek illetékessége a következő területekre terjed ki:
a) a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségé Budapest főváros területére, Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád és Pest megyékre,
b) a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészségé Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékre,
c) a Győri Regionális Nyomozó Ügyészségé Győr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém megyékre,
d) a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészségé Baranya, Somogy, Tolna és Zala megyékre,
e) a Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészségé Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyékre.”

2. Az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló
4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás módosítása

2. § Az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás 5. § (2) bekezdésében az „a Budapesti Nyomozó” szövegrész helyébe az „a Fővárosi Nyomozó” szöveg lép.

3. Az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás módosítása

3. § Az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás (a továbbiakban: SZMSZ) 17. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Főosztály)

a) eljár
aa) a korrupciós bűncselekmények ügyében (Btk. XXVII. Fejezet),
ab) a bűnszervezetben részvétel ügyében (Btk. 321. §),
ac) a bűnszervezetben [Btk. 459. § (1) bekezdés 1. pontja] elkövetett bármely bűncselekmény ügyében,
ad) minden olyan bűncselekmény ügyében, amely miatt történő eljárásra az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) ajánlást tesz,
ae) bármely bűncselekmény ügyében, ha a büntetőeljárás során az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező ügyészség fedett nyomozó alkalmazását engedélyezte, vagy magyar fedett nyomozónak külföldi állam területén, illetve külföldi fedett nyomozónak Magyarország vagy valamely külföldi állam területén történő alkalmazása iránt európai nyomozási határozatot bocsátott ki, eljárási jogsegélykérelmet terjesztett elő, illetve külföldi fedett nyomozónak Magyarország területén, valamint magyar fedett nyomozónak Magyarország vagy valamely külföldi állam területén történő alkalmazása iránt kibocsátott eljárási jogsegélykérelem, illetve európai nyomozási határozat végrehajtásáról döntött,
af) közös nyomozócsoport létrehozásával és működésével kapcsolatban bármely bűncselekmény ügyében,
ag) a 17/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kivételekkel minden olyan bűncselekmény ügyében, amelynek az elbírálása a Központi Nyomozó Főügyészség hatáskörébe tartozik,
ah) a főügyészségek nyomozása tekintetében, a 17/A. § b) pont bc) alpontjában meghatározott kivétellel, az ügyészi engedélyhez kötött leplezett eszközök engedélyezésével kapcsolatos ügyekben (Be. 230. §), valamint
ai) minden olyan bűncselekmény ügyében, amelyet a legfőbb ügyész, illetve a büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes a Főosztály hatáskörébe utalt,”

4. § (1) Az SZMSZ 17/A. § (1) bekezdés a) pontja a következő aq) alponttal egészül ki:

(A Főosztály

eljár)

aq) a rendőrség, az Országgyűlési Őrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja által elkövetett, nem katonai büntetőeljárásra tartozó bűncselekmények”

(ügyében,)

(2) Az SZMSZ 17/A. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Főosztály)

b) ügykörében
ba) teljesíti a 16. § (1) bekezdés a) és b), d)–h), j) és k) pontjában megjelölt feladatokat,
bb) elvégzi a Központi Nyomozó Főügyészség tekintetében a 16. § (1) bekezdés c) és i) pontjában megjelölt feladatokat, valamint
bc) a főügyészségek nyomozása tekintetében ellátja az ügyészi engedélyhez kötött leplezett eszközök engedélyezésével kapcsolatos feladatokat (Be. 230. §),”

5. § Az SZMSZ 42. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

42. § (1) A Központi Nyomozó Főügyészség és az alárendelt nyomozó ügyészségek teljesítik az ügyészség kizárólagos nyomozási hatáskörébe tartozó bűncselekmények miatt folytatott nyomozásokat, elrendelik és lefolytatják az ilyen bűncselekmények gyanújának megállapítását célzó előkészítő eljárásokat, ezen ügyekben eljárnak a nyomozási bíró előtt, vádat emelnek, és – ha a legfőbb ügyész másként nem rendelkezik – ellátják a vád képviseletét.
(2) A legfőbb ügyész, a büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes, továbbá a Kiemelt, Korrupciós és Szervezett Bűnözés Elleni Ügyek Főosztályának, valamint a Terrorizmus, Pénzmosás és Katonai Ügyek Főosztályának vezetője az ügyészség kizárólagos nyomozási hatáskörébe nem tartozó ügy nyomozását a Központi Nyomozó Főügyészség vagy az alárendelt nyomozó ügyészségek hatáskörébe utalhatja.
(3) A Központi Nyomozó Főügyészség és az alárendelt nyomozó ügyészségek látják el az ügyészség feladatát a katonai büntetőeljárásban, irányítják és felügyelik a katonai nyomozó hatóság nyomozását.”

6. § Az SZMSZ XI. fejezete a következő 42/A. §-sal egészül ki:

42/A. § A Központi Nyomozó Főügyészség vezetésére és működésére a 37. § (3) bekezdés e) pontja kivételével a 37–41. § rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy
a) büntetőjogi főügyészhelyettesen a Központi Nyomozó Főügyészség főügyészhelyetteseit kell érteni,
b) a főügyész körlevelének hatálya kizárólag a Központi Nyomozó Főügyészségre és az alárendelt nyomozó ügyészségekre terjed ki,
c) a főügyész célvizsgálatot a Központi Nyomozó Főügyészségen és az alárendelt nyomozó ügyészségeken tarthat.”

7. § Az SZMSZ 43. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Járási szintű ügyészségek:
a) a fővárosi kerületi ügyészségek,
b) a nyomozó ügyészségek,
c) a Fővárosi Nyomozó Ügyészség,
d) a Budapesti Közérdekvédelmi Ügyészség.”

8. §2 Az SZMSZ „Az ügyészségi nyomozásért felelős járási szintű ügyészségre vonatkozó külön szabályok” alcíme helyébe a következő alcím lép:

„Fővárosi Nyomozó Ügyészség
47. § (1) A Be. 347. § (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott szervek budapesti székhelyű szervezeti elemei által folytatott egyes előkészítő eljárásokat – ha legfőbb ügyészi utasítás másként nem rendelkezik – a Fővárosi Nyomozó Ügyészség felügyeli.
(2) A Fővárosi Nyomozó Ügyészség nyomozást végez, ha a legfőbb ügyész, a büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes, a Kiemelt, Korrupciós és Szervezett Bűnözés Elleni Ügyek Főosztályának vezetője, a Terrorizmus, Pénzmosás és Katonai Ügyek Főosztályának vezetője vagy a fővárosi főügyész az ügy nyomozását a hatáskörébe utalja.
(3) A Fővárosi Nyomozó Ügyészség ellátja azokat a feladatokat, amelyeket a fővárosi főügyész a főügyészség ügyrendjében a hatáskörébe utal.”

9. § Az SZMSZ 1. melléklete a Melléklet szerint módosul.

10. § Az SZMSZ

a) 19. § (1) bekezdésében az „aa)–ag)” szövegrész helyébe az „aa)–ah)”,

b) 1. melléklet II. rész 1.13. pontjában a „Budapesti” szövegrész helyébe a „Fővárosi”

szöveg lép.

11. § Hatályát veszti az SZMSZ

a) 43. § (3) bekezdésében a „járási és” szövegrész,

b) 46. §-ában a „ , valamint járási és nyomozó ügyészség” szövegrész,

c) 1. melléklet II. rész 2.3. pontjában, 3.3. pontjában, 4.4. pontjában, 5.4. pontjában, 6.4. pontjában, 7.4. pontjában, 8.1. pontjában, 9.2. pontjában, 10.1. pontjában, 11.5. pontjában, 12.3. pontjában, 13.3. pontjában, 15.2. pontjában, 16.5. pontjában, 17.4. pontjában, 18.4. pontjában, 19.4. pontjában és 20.4. pontjában az „és Nyomozó” szövegrész,

4. A büntetés-végrehajtási törvényességi felügyeleti és jogvédelmi ügyészi tevékenységről szóló
20/2014. (XII. 23.) LÜ utasítás módosítása

12. § A büntetés-végrehajtási törvényességi felügyeleti és jogvédelmi ügyészi tevékenységről szóló 20/2014. (XII. 23.) LÜ utasítás 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A főügyészségen, illetve a főügyészség alá rendelt járási ügyészségen szolgálatot teljesítő ügyész a főügyésznek, a főügyész és az Önálló Osztályon szolgálatot teljesítő ügyész az Önálló Osztály vezetőjének, az Önálló Osztály vezetője a legfőbb ügyésznek köteles bejelenteni, ha vele szemben kizárási ok áll fenn, vagy erre a kérelmező, panaszos vagy bejelentő (a továbbiakban együtt: kérelmező) hivatkozik.”

5. Az előkészítő eljárással, a nyomozás felügyeletével és irányításával, valamint a befejező intézkedésekkel kapcsolatos ügyészi feladatokról szóló 9/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás módosítása

13. § Az előkészítő eljárással, a nyomozás felügyeletével és irányításával, valamint a befejező intézkedésekkel kapcsolatos ügyészi feladatokról szóló 9/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az előkészítő eljárás felügyelete során az ügyészség hatásköre az ügy tárgyát képező bűncselekményhez, illetékessége pedig – ha az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló legfőbb ügyészi utasítás vagy az ügyészségi nyomozásról szóló legfőbb ügyészi utasítás eltérően nem rendelkezik – az előkészítő eljárást folytató hatóság, illetve annak területi kirendeltsége székhelyéhez igazodik.”

6.4

14. §

7. Az ügyészségi nyomozásról szóló 12/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás módosítása

15. § Az ügyészségi nyomozásról szóló 12/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás (a továbbiakban: Nyom.Ut.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ügyészségi nyomozást az ügyészségi nyomozásért felelős ügyészség, illetve az ügy elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság mellett működő ügyészség – a Fővárosi Főügyészség illetékességi területén a Fővárosi Nyomozó Ügyészség – (a továbbiakban: általános feladatkörű ügyészség) végezhet (a továbbiakban együtt: nyomozást végző ügyészség). Az ügyészségi nyomozásért felelős ügyészség alatt a Központi Nyomozó Főügyészséget, valamint az alárendelt nyomozó ügyészségeket kell érteni.”

16. § A Nyom.Ut. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

12. § A Központi Nyomozó Főügyészség főügyészének a Be. 27. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja alapján történt kizárása esetén a Központi Nyomozó Főügyészség, illetve az alárendelt nyomozó ügyészségek hatáskörébe tartozó büntetőügy elintézésére a Fővárosi Nyomozó Ügyészséget kell kijelölni.”

17. § A Nyom.Ut. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az ügyészségi nyomozás során az ügyészi engedélyhez kötött leplezett eszközök engedélyezésével kapcsolatos feladatokat a 12. §-ban meghatározott esetben a Legfőbb Ügyészség látja el (Be. 230. §).”

18. § A Nyom.Ut. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

18. § (1) Az ügyészségi nyomozásért felelős ügyészség látja el az előkészítő eljárás felügyeletét, ha azt maga rendelte el.
(2) Ha a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve, illetve a rendőrség terrorizmust elhárító szerve által folytatott előkészítő eljárás [Be. 339. § (3) bekezdése] olyan bűncselekmény gyanújának megállapítását célozza, amelynek nyomozása kizárólagos ügyészségi hatáskörbe tartozik, az előkészítő eljárás felügyeletét [Be. 347. § (1) bekezdése] a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel az az ügyészségi nyomozásért felelős ügyészség látja el, amely a gyanú megállapítása esetén a nyomozás lefolytatására hatáskörrel rendelkezik. Az előkészítő eljárás felügyeletére a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel az az ügyészségi nyomozásért felelős ügyészség illetékes, amelynek illetékességi területén az előkészítő eljárást folytató szerv szervezeti elemének székhelye van.
(3) A Fővárosi Nyomozó Ügyészség látja el az (1) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel az előkészítő eljárás felügyeletét, ha azt a Be. 347. § (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott szerv budapesti székhelyű szervezeti eleme végzi.
(4) A Központi Nyomozó Főügyészség hatáskörébe tartozik az előkészítő eljárás felügyelete, ha az előkészítő eljárást a Be. 347. § (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott szerv az ügyészség kizárólagos nyomozási hatáskörébe tartozó, a legfőbb ügyész utasítása szerint a Központi Nyomozó Főügyészség hatáskörébe és illetékességébe tartozó bűncselekmény gyanújának megállapítása érdekében folytatja.
(5) Ha a Be. 344. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatást nem a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező ügyészség kapta, a tájékoztatást a fogadó ügyészség haladéktalanul továbbítja a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező ügyészségnek. Az előkészítő eljárás felügyeletére hatáskörrel és illetékességgel rendelkező ügyészség haladéktalanul felhívja az előkészítő eljárást folytató szervet, hogy az engedélyezéssel és a más ügyészségi feladatokkal kapcsolatos előterjesztéseit nála terjessze elő.”
54. § Az egyes legfőbb ügyészi utasításoknak az ügyészségi nyomozás átszervezésével kapcsolatos módosításáról szóló 23/2018. (XI. 30.) LÜ utasítás (a továbbiakban: Mód.Ut.) hatálybalépésekor a Központi Nyomozó Főügyészség regionális osztálya által felügyelt előkészítő eljárások felügyeletét a megszűnő regionális osztály székhelyén működő nyomozó ügyészség látja el. A Központi Nyomozó Főügyészség Budapesti Regionális Osztálya által a Mód.Ut. hatálybalépésekor felügyelt és a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve, illetve a rendőrség terrorizmust elhárító szerve által folytatott előkészítő eljárások felügyeletét a Fővárosi Nyomozó Ügyészségnek kell átadni.
55. § (1) A Mód.Ut. hatálybalépésekor a Központi Nyomozó Főügyészség regionális osztálya által folytatott nyomozást a megszűnő regionális osztály székhelyén működő nyomozó ügyészség folytatja.
(2) A Mód.Ut. hatálybalépésekor a járási és nyomozó ügyészségen folyamatban lévő nyomozást a járási és nyomozó ügyészség székhelye szerinti járási ügyészség a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nyomozó ügyészségnek átteszi. A Mód.Ut. hatálybalépésekor a Budapesti Nyomozó Ügyészségen, illetve a Pestvidéki Nyomozó Ügyészségen folyamatban lévő nyomozást a Mód.Ut. hatálybalépését követő 15 napon belül a Fővárosi Főügyészség, illetve a Pest Megyei Főügyészség a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségnek átteszi.
(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően az olyan nyomozást, amelyben el nem bírált jogorvoslati kérelem, illetve bíróság hatáskörébe tartozó, bírósághoz át nem tett kérelem van, haladéktalanul kell áttenni.
56. § (1) Ha az ügyészség kizárólagos nyomozási hatáskörébe tartozó bűncselekmény miatt folytatott ügyben a Mód.Ut. hatálybalépését megelőzően a járási és nyomozó ügyészség vádat emelt, a vád képviseletére a járási és nyomozó ügyészség székhelye szerinti járási ügyészség rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.
(2) Ha a Mód.Ut. hatálybalépését megelőzően az ügyben a Budapesti Nyomozó Ügyészség a Fővárosi Törvényszéken vagy annak illetékességi területén működő járásbíróság előtt, illetve a Pestvidéki Nyomozó Ügyészség a Budapest Környéki Törvényszéken vagy annak illetékességi területén működő járásbíróság előtt emelt vádat, a vád képviseletét a Fővárosi Főügyészség, illetve a Pest Megyei Főügyészség vezetője, egyéb esetekben a Legfőbb Ügyészség által kijelölt ügyészség látja el.
(3) Ha az ügyben a Mód.Ut. hatálybalépését megelőzően a Központi Nyomozó Főügyészség regionális osztálya emelt vádat, a vád képviseletére a Központi Nyomozó Főügyészség vádat emelő regionális osztálya székhelyén működő nyomozó ügyészség rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.
57. § Ha a Mód.Ut. hatálybalépését megelőzően a kizárólagos ügyészségi nyomozás körébe tartozó bűncselekmény miatt a járási és nyomozó ügyészség, illetve a Központi Nyomozó Főügyészség regionális osztálya a feljelentést elutasította, a nyomozást megszüntette vagy felfüggesztette, a 23. § (1) bekezdésében meghatározott vagyonelvonásra irányuló eljárással kapcsolatos feladatokat az a nyomozó ügyészség teljesíti, amelynek illetékességi területén a Mód.Ut. hatálybalépését megelőző napon a járási és nyomozó ügyészség, illetve a Központi Nyomozó Főügyészség regionális osztályának székhelye volt.
58. § (1) Az 55. § (2) bekezdése alapján áttett ügyben a járási és nyomozó ügyészség, a Budapesti Nyomozó Ügyészség, illetve a Pestvidéki Nyomozó Ügyészség nyomozását érintő, azonban a Mód.Ut. hatálybalépését követően érkezett jogorvoslati kérelem és egyéb beadvány átvételéről, valamint továbbításáról az átszervezéssel érintett járási és nyomozó ügyészség székhelyén működő járási ügyészség, a Fővárosi Főügyészség, illetve a Pest Megyei Főügyészség vezetője gondoskodik.
(2) A járási és nyomozó ügyészségnek, a Budapesti Nyomozó Ügyészségnek, valamint a Pestvidéki Nyomozó Ügyészségnek a Mód.Ut. hatálybalépését megelőzően meghozott határozata vagy foganatosított intézkedése ellen benyújtott, a Mód.Ut. hatálybalépéséig el nem bírált panaszt annak a nyomozást végző ügyészségnek a felettes ügyészsége bírálja el, amelyhez a nyomozást áttették. A járási és nyomozó ügyészség, a Budapesti Nyomozó Ügyészség vagy a Pestvidéki Nyomozó Ügyészség által a Mód.Ut. hatálybalépéséig elutasított feljelentés, illetve felfüggesztett vagy megszüntetett eljárás tekintetében a feljelentés elutasításáról, az eljárás felfüggesztéséről, illetve megszüntetéséről rendelkező határozatot érintően benyújtott, a Mód.Ut. hatálybalépéséig el nem bírált panaszt a Legfőbb Ügyészség bírálja el. A Központi Nyomozó Főügyészség regionális osztályának a Mód.Ut. hatálybalépését megelőzően meghozott határozata vagy foganatosított intézkedése ellen benyújtott, a Mód.Ut. hatálybalépéséig el nem bírált panaszt a Legfőbb Ügyészség bírálja el.”

20. § Hatályát veszti a Nyom.Ut.

8. Záró rendelkezések

21. § Ez az utasítás 2019. február 1-jén lép hatályba.

Melléklet a 23/2018. (XI. 30.) LÜ utasításhoz

Az SZMSZ 1. melléklet II. rész 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. Központi Nyomozó Főügyészség
21.1. Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség,
21.2. Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség,
21.3. Győri Regionális Nyomozó Ügyészség,
21.4. Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség,
21.5. Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség.”
1

Az utasítás a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. február 2. napjával.

2

A 8. § az 1/2019. (I. 17.) LÜ utasítás 4. §-ával megállapított szöveg.

3

A 11. § d) pontja az 1/2019. (I. 17.) LÜ utasítás 5. §-ával megállapított szöveg.

4

A 6. alcím (14. §) az 1/2019. (I. 17.) LÜ utasítás 6. §-a alapján nem lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére