• Tartalom

231/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet

a Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.12.07.

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Beruházások építésügyi hatósági eljárásaiban – a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a Beruházásokkal érintett, az 1. mellékletben felsorolt telkeket rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, amennyiben az építési tevékenységgel érintett telek kialakítása a végleges telekalakítási engedéllyel megtörtént.
(4) A Beruházások megvalósításához kapcsolódó használatbavételi engedély kiadásának feltétele a telekalakítás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése.”

2. § Az R. a következő 7. §-sal egészül ki:

7. § E rendeletnek a Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 231/2018. (XII. 6.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 1. § (3) és (4) bekezdését a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. december 8. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére