• Tartalom

235/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet

235/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet

az „ELI” Science Park Szeged projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról1

2019.12.24.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt helyszíneken az „ELI” Science Park Szeged projekt megvalósításával (a továbbiakban: Beruházások) összefüggő, a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

b) az 1. mellékletben a Beruházások megvalósításának helyszíneként megjelölt ingatlanokból telekalakítási eljárásban hozott, véglegessé vált döntés alapján kialakított ingatlanokat érintik.

2. § A 2. melléklet szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti előzetes vizsgálati eljárás és a környezeti hatásvizsgálati eljárás kivételével vagy, ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – tizenöt nap.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

5. §2 Az „ELI” Science Park Szeged projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 235/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 337/2019. (XII. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. mellékletben foglalt táblázat 10. és 11. sorait a Módr. hatálybalépésekor3 folyamatban lévő közigazgatási ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 235/2018. (XII. 6.) Korm. rendelethez4

A Beruházások helyszínei és azonosító adatai

 

A

B

1.

Település/fekvés

Ingatlan-nyilvántartási helyrajzi szám

2.

Szeged (II. kerület), külterület

01392/26

3.

01392/23

4.

01392/28

5.

01392/27

6.

01392/18

7.

01392/17

8.

01392/4

9.

01392/3

10.

01392/24

11.

01392/6

2. melléklet a 235/2018. (XII. 6.) Korm. rendelethez

A Beruházások megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások,

5. útügyi hatósági eljárások,

6. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

7. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

8. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

9. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

11. területrendezési hatósági eljárások,

12. földmérési hatósági eljárások,

13. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

14. hírközlési hatósági eljárások,

15. tűzvédelmi hatósági eljárások,

16. villamosenergia-ipari tevékenységek végzéséhez szükséges engedélyezési eljárások,

17. közegészségügyi hatósági eljárások,

18. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

19. földvédelmi hatósági eljárások,

20. azok az 1–19. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

21. az 1–20. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

1

A rendeletet a 301/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte 2022. augusztus 10. napjával.

3

A hatálybalépés időpontja 2019. december 24.

4

Az 1. melléklet a 337/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére