• Tartalom

249/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet

249/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet

a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.12.18.

A Kormány az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 4. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

12. § (1) A szükségellátás költségét a katasztrófavédelmi szerv állapítja meg.
(2) A szükségellátás költségeinek meghatározásánál érvényesíteni lehet:
a) a szolgáltatás igénybevétele miatt fizetendő kártalanítás összegét,
b) a hulladék szállításának és kezelésének költségét,
c) a hulladék gyűjtéséhez szükséges fogyóeszközök biztosításának, valamint a biztonságos munkavégzéséhez szükséges eszközök költségét.”

2. § A Korm. r. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

13. § A Koordináló szerv a szükségellátás időtartamára vonatkozóan befolyt közszolgáltatási díjból a felmerülő számlázási és díjbeszedési költség együttes összegét meghaladó részt az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott előirányzat javára tizenöt napon belül továbbutalja.”

3. § A Korm. r. a következő 18/B. §-sal egészül ki:

18/B. § E rendeletnek a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 249/2018. (XII. 17.) Korm. rendelettel megállapított 2. §-át, 12. §-át és 13. §-át a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

4. § A Korm. r. 2. §-ában az „– és ideiglenes ellátás esetén –” szövegrész helyébe az „és” szöveg lép.

5. § Hatályát veszti a Korm. r. 15. § (4) bekezdése.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. december 19. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére