• Tartalom

25/2018. (X. 1.) AM rendelet

25/2018. (X. 1.) AM rendelet

az agrárminiszter feladatkörébe tartozó egyes fejezeti kezelésű előirányzatok módosításáról1

2018.10.02.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 11. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Az R.

a) 1/B. § nyitó szövegrészében a „nemzetgazdasági miniszter” szövegrész helyébe a „pénzügyminiszter” szöveg,

b) 1/B. § a) pontjában a „sertés, baromfi ágazat” szövegrész helyébe a „sertés- és baromfiágazat” szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 8., 9., 11. és 13. sora.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 25/2018. (X. 1.) AM rendelethez

1.    Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat N:5/c mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Lebonyolító szerv)

(368373)

igénybe vehető

2.    Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat F:6 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Előirányzat célja)

(256512)

1. A természetvédelmi érdekből eseti jelleggel elrendelt hatósági korlátozásokból, illetve
a védett állat kártételéből adódó kártalanítási, továbbá kármegelőzési igények és az azokkal összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek,
2. a védettségi szint helyreállítása érdekében szükséges, a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény, valamint a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 12/C. §-a szerinti feladatok ellátása, elsődlegesen a jogosulti körbe tartozó kártalanítási igények, kisajátítások és területvásárlások,
3. a területek állami tulajdonba vételével összefüggésben felmerülő, az állami tulajdonba vételt jogi és más szakmai szempontok alapján megalapozó, ahhoz szorosan kapcsolódó, járulékos, valamint a védett és védelemre tervezett természeti területek, védett értékek állapotfelméréséhez kapcsolódó adatgyűjtési és adatkezelési költségek,
4. a természetvédelmi kezeléssel kapcsolatos intézkedések megalapozásához és végrehajtásához szükséges költségek és
5. a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 81. § (4) bekezdése szerinti természetvédelmi célok és feladatok
finanszírozása.

3.    Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat G:6 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Kifizetésben részesülők köre)

(256512)

1. a Kvtv. 1. melléklet XLIV. Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezete
2. költségvetési szerv
3. nemzeti park igazgatóságok
4. területi természetvédelmi hatóságok

4.    Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat N:7 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Lebonyolító szerv)

(281901)

igénybe vehető

5.    Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 10/a sorral egészül ki:

(Sor-
szám

Áht.
azono-
sító

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csoport név

Jog-
cím
név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításá-
nak módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

„10/a

375795

 

 

15_Környezeti elemek védelme

1. A környezeti tudatosság növelésével,
2. a jövő generációinak környezeti nevelésével,
3. a környezetkímélő, hulladékszegény technológiák térhódításának elősegítésével és
4. a környezetvédelmi fejlesztési célok,
a prioritások, valamint a stratégiai irányok megvalósításával
kapcsolatos feladatok támogatása.

1. civil szervezet
2. gazdasági társaság
3. helyi önkormányzat
4. költségvetési szerv
5. köztestület

pályázati úton, illetve egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben vagy
2. részletekben, időarányosan
történő kifizetéssel

1. A kedvezmé-
nyezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó,
a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség vagy
5. óvadék.

–”

6.    Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat F:15 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Előirányzat célja)

(210621)

A kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet] alapján a miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó nem költségvetési szerv működési, valamint fejlesztési típusú feladatainak finanszírozása.

7.    Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat N:28 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Lebonyolító szerv)

(283190)

igénybe vehető

8.    Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat F:36 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Előirányzat célja)

(356073)

1. A Tokaji Borvidék szakmai feladatainak megvalósításához szükséges beruházások és programok,
2. a Tokaji Borvidék Borászati Közösségi Infrastruktúra Programhoz (a továbbiakban: Program) kapcsolódó épületek létesítésének,
3. a Programot kiszolgáló további infrastrukturális fejlesztések megvalósításának,
4. a Program lebonyolítási költségei fedezésének és
5. a Tokaj oltalom alatt álló eredetmegjelölés védelmében folytatott tevékenység
támogatása.

9.    Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat G:36 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Kifizetésben részesülők köre)

(356073)

1. Tokaji Szőlő- és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft.
2. Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa

10.    Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat G:42 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Kifizetésben részesülők köre)

(029713)

1. civil szervezet (ideértve a nemzetközi civil szervezeteket is)
2. költségvetési szerv
3. köztestület
4. nonprofit gazdasági társaság

11.    Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat F:47 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Előirányzat célja)

(250734)

1. Az EMGA-ból finanszírozott egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások (ÁNT), valamint az alábbi támogatások:
1.1. az anyakecske, bak és gödölye beállításának csekély összegű támogatása,
1.2. a kecsketej előállításának csekély összegű támogatása,
1.3. az anyajuh, kos és jerke beállításának csekély összegű támogatása,
1.4. a juhtej előállításának csekély összegű támogatása,
1.5. a tejtermelőknek és az egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodóinak nyújtandó kivételes alkalmazkodási támogatás finanszírozása és
1.6. a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program alapján nyújtható csekély összegű támogatás,
2. a csoportmentességi rendeletek és a csekély összegű támogatás formájában már kihirdetésre került vagy tervezett támogatási konstrukciók és egyéb, az Európai Bizottság részére notifikált és jóváhagyott támogatások:
2.1. az állattenyésztés támogatása,
2.1.1. a sertés állatjóléti támogatások finanszírozása,
2.1.2. a baromfi állatjóléti támogatások finanszírozása,
2.1.3. az anyakoca állatjóléti támogatása,
2.1.4. az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint a tenyészbaromfifajok állatjóléti támogatása,
2.1.5. az egyes állatbetegségek megelőzésére, leküzdésére és felszámolására irányuló állategészségügyi szolgáltatások támogatása,
2.1.6. az állati hulla eltávolítási és ártalmatlanítási költségének támogatása,
2.1.7. a rendezett piaci kapcsolatok kialakításának támogatása,
2.1.8. a minőségi pontytenyésztési program csekély összegű támogatása,
2.1.9. a nyúltenyésztés csekély összegű támogatása és
2.1.10. a tenyészkos és tenyészbak beállításának csekély összegű támogatása,
2.2. az agrárfinanszírozás támogatása:
2.2.1. a birtokfejlesztési hitelek kamattámogatása,
2.2.2. az éven túli forgóeszköz hitelek kamattámogatása,
2.2.3. a családi gazdálkodók hiteleinek kamattámogatása,
2.2.4. a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet alapján nyújtott beruházási hitelkamat- és lízingdíj-támogatás,
2.2.5. az aszály- és fagykárok alapján felvett hitelek kamattámogatása,
2.2.6. az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram támogatása,
2.2.7. az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók támogatása,
2.2.8. az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram támogatása,
2.2.9. a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatása és
2.2.10. a TÉSZ forgóeszköz hitelprogram támogatása,
2.2.11. az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 támogatása,
2.2.12. az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 támogatása,
2.2.13. az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 támogatása és
2.2.14. az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukció keretében átmeneti nemzeti támogatás a tej- és sertéságazatban,

 

2.3. egyéb támogatások:

 

2.3.1. a növény-egészségügyi feladatok ellátásának támogatása,

 

2.3.2. a jégeső-elhárítás támogatása,

 

2.3.3. a szőlő-gyümölcs ágazatban felhasznált gázolaj jövedéki adójának csekély összegű támogatása,

 

2.3.4. a mezei őrszolgálatok, valamint a mezőőrök foglalkoztatásának támogatása,

 

2.3.5. a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó betegség elleni védekezés támogatása,

 

2.3.6. a szárított takarmány csekély összegű támogatása,

 

2.3.7. a méhészeti járművekre igénybe vehető csekély összegű támogatás,

 

2.3.8. a mezőgazdasági biztosítási díjhoz nyújtott támogatás,

 

2.3.9. a fűszerpaprika minőségi árutermelésének csekély összegű támogatása,

 

2.3.10. a sertés- és baromfiágazat rendkívüli jövedelempótló támogatása,

 

2.3.11. az időjárási és más előre nem látható körülmények miatt átmenetileg piaci zavarokkal küzdő növénytermesztési ágazatok jövedelempótló támogatása,

 

2.3.12. az egyes speciális helyzetben lévő mezőgazdasági vállalkozások rendkívüli jövedelempótló támogatása,

 

2.3.13. a 2017. évi októberi viharban megrongálódott fóliasátrak kárai után jövedelempótló támogatás,

 

2.3.14. a víziszárnyas-feldolgozókat érintő madárinfluenza miatti veszteségek részleges ellentételezése és

 

2.3.15. az afrikai sertéspestis miatt a mangalicaágazatot sújtó gazdasági veszteségekkel kapcsolatos jövedelempótló támogatás.

12.    Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat G:48 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Kifizetésben részesülők köre)

(343128)

1. a Hhvtv.-ben meghatározott halgazdálkodásra jogosult személy
2. állami erdőgazdasági társaság
3. állami halgazdálkodási társaság
4. Civil tv. hatálya alá tartozó szervezet
5. halgazdálkodással, horgászturizmusssal kapcsolatos kutatással, oktatással, ismeret-terjesztéssel, szaktanácsadással, szakképzéssel vagy művészeti tevékenységgel foglalkozó természetes személy, jogi személy vagy egyéb gazdálkodó szervezet
6. költségvetési szerv

13.    Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat F:52 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Előirányzat célja)

(203432)

1. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben foglalt feladatok végrehajtásához szükséges források biztosítása:
1.1. a járványos állatbetegségek és növényi zárlati károsítók megelőzésének, felderítésének és felszámolásának érdekében tett hatósági intézkedések igazolt költségének támogatása,
1.2. az állatok hatóság által elrendelt leölése miatt károsult, továbbá a védekezés céljából megsemmisített állati és növényi termékek után a gazdálkodók kártalanítása, a járványügyi intézkedésként megsemmisített termék, anyag, eszköz és tárgy tulajdonosának kártalanítása,
1.3. az állat- és növénykártalanítás vonatkozásában
1.3.1. az állami kártalanítás,
1.3.2. az állami, valamint a közérdekű védekezés,
1.3.3. a járványügyi intézkedés során keletkezett állati vagy növényi eredetű melléktermékek szállításánál és ártalmatlanításánál, valamint a rendkívüli élelmiszerlánc-esemény elhárítása során a hatóságnál felmerülő igazolt költségek finanszírozása és
1.3.4. az egyéb, jogszabályban állami feladatként meghatározott vizsgálatok finanszírozása,
2. a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 21/A. § (2) bekezdése szerinti juttatás kifizetése és
3. az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló, 2014. október 22-i 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása során az idegenhonos inváziós fajokkal szembeni közérdekű, állami védekezés feladatainak ellátása.

14.    Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat G:52 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Kifizetésben részesülők köre)

(203432)

1. ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.
2. Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft.
3. fővárosi és megyei kormányhivatalok
4. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
5. kártalanításra jogosult szervezet, személy

15.    Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat L:52 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Biztosíték)

(203432)

16.    Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat F:59 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Előirányzat célja)

(004536)

A 94/2018. (V. 22.) Korm. rendeletnek a miniszterre vonatkozó rendelkezései alapján
a Kvtv. 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezetébe tartozó, a miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervnél, vagy fejezeti kezelésű előirányzat esetében a költségvetési év során felmerülő és év közben előre nem látható:
1. feladatok kiadásainak fedezete,
2. eseti kötelezettségek teljesítése és
3. egyéb állami feladatok ellátásának finanszírozása.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. október 3. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére