• Tartalom

27/2018. (X. 4.) BM rendelet

a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról1

2018.10.07.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(Nem kell hatósági engedély a megkülönböztető jelzést adó készülék felszereléséhez)

j) a gyorsforgalmi út kezelője által az út biztonságos közlekedésre alkalmassá tétele érdekében rendszeresített járművére.”

2. § Az R. 7. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A gyorsforgalmi út kezelőjének a 3. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott járművére szerelt megkülönböztető jelzést adó készüléket a gyorsforgalmi úton bekövetkezett közlekedési baleset miatt szükséges közútkezelői feladatok ellátása érdekében, a gyorsforgalmi úton lehet működtetni.”

3. § Az R. 9. § (1) bekezdése a következő n) és o) ponttal egészül ki:

(Nem kell hatósági engedély a figyelmeztető jelzést adó készülék felszereléséhez)

n) a munkavédelmi hatóság és a munkaügyi hatóság jogszabályban meghatározott ellenőrzési és kivizsgálási tevékenysége ellátására rendszeresített járművére,
o) a gyorsforgalmi út kezelőjének a 3. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott járművére, ha a megkülönböztető jelzés és figyelmeztető jelzés együttesen került kialakításra.”

4. § Az R. 12. § (1) bekezdés a) pontjában az „a)–d), f) és i) pontjában és a 9. § (1) bekezdés a)–c), g) és k) pontjában” szövegrész helyébe az „a)–d), f), i) és j) pontjában és a 9. § (1) bekezdés a)–c), g), k) és n) pontjában” szöveg lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. október 8. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére