• Tartalom
Oldalmenü

274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával kapcsolatos egyes szabályokról

2021.06.30.

A Kormány a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény 20. § a)–g) pontjában,
a IV., VI., VII. és IX. fejezet tekintetében a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. CLXX. törvény 25. § a)–g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § E rendelet alkalmazásában

1. adósságkezelési program: a Segítő Szervezet által szervezett vagy koordinált olyan program, ami a bérlő és az együttköltöző háztartás tagjainak adósságkezelési és pénzügyi gazdálkodási problémáira igyekszik megoldást nyújtani;

2. adósságkezelési és együttműködési megállapodás: a bérbeadó és a bérlő közötti olyan megállapodás, amely szabályozza különösen a tartozás megfizetésének ütemezését, a fizetési késedelemből származó jogkövetkezményeket, a bérbeadóval, illetve a Segítő Szervezettel való együttműködés formáját és az együttműködési kötelezettség megsértéséből eredő jogkövetkezményeket;

3.1 bérbeadó: a lakóingatlan, a lakhatási célú ingatlan és a tartalék ingatlan tekintetében a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító (a továbbiakban: Lebonyolító);

4. bérlő: a hiteladós, a zálogkötelezett vagy az a természetes személy, akivel a bérbeadó e rendelet alapján lakásbérleti szerződést köt;

4a.2 EAR: az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 47/A. § (3) bekezdése szerinti elektronikus aukciós rendszer,

4b.3 EAR működtetője: a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.).

5. lakásbérleti szerződés: a bérbeadó és a bérlő között a lakóingatlan, a lakhatási célú ingatlan és a tartalék ingatlan tekintetében megkötött határozatlan idejű vagy határozott idejű lakásbérleti szerződés;

6. lakbér: a bérlő által a lakóingatlan, a lakhatási célú ingatlan vagy a tartalék ingatlan használatáért, valamint a lakásbérleti szerződésben rögzített egyéb – a bérbeadó által biztosított – szolgáltatásért a bérbeadónak havi rendszerességgel fizetendő díj;

7. Segítő Szervezet: a bérbeadó és a bérlő között létrejövő adósságkezelési és együttműködési megállapodás teljesítése, valamint a bérlő anyagi helyzetének rendezése érdekében szükséges mentorálási feladatok ellátására e rendeletben kijelölt szervezet.

II. Fejezet

A LAKÓINGATLAN ÉS A TARTALÉK INGATLAN EGYÖSSZEGBEN TÖRTÉNŐ MEGVÁSÁRLÁSÁNAK RÉSZLETSZABÁLYAI

1. A vételár meghatározásának módja és az egyösszegben történő megvásárlásra irányuló adásvételi szerződés megkötésének legkésőbbi időpontja

2. § (1)4 A lakóingatlan és a tartalék ingatlan (e fejezet tekintetében a továbbiakban együtt: ingatlan) egyösszegben történő megvásárlása esetén az ingatlan vételára a Lebonyolító által meghatározott, az ingatlanért fizetett vételárnak megfelelő összeg, csökkentve a bérlő által 2018. december 31-ig megfizetett lakbér összegével.

(2)5 A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 6. §-a szerinti Vevő a lakóingatlan vagy tartalék ingatlan egyösszegben történő megvásárlása érdekében legkésőbb 2020. február 28-ig írja alá a Lebonyolítóval kötendő adásvételi szerződést.

2. Vételárkedvezmények

3. §6 A Lebonyolító a 2. § (1) bekezdése szerinti vételár meghatározásakor kamatot nem számít fel.

4. § (1) Vételárkedvezménynek minősül a vételárnak a 2. § (1) bekezdésében jelölt időpontig megfizetett lakbér összegével történő csökkentése.

(2)7 A Lebonyolító az ingatlan egyösszegű megvásárlására jogosult kérelmére kedvezményt biztosít a 2. § (1) bekezdése szerinti vételár összegéből, amelynek mértéke, ha az ingatlan

a) Budapest vagy megyei jogú város területén helyezkedik el, tizenöt százalék;

b) Budapest agglomerációs területén helyezkedik el, tizenöt százalék;

c) vidéki város területén helyezkedik el, huszonöt százalék;

d) egyéb település területén helyezkedik el, harmincöt százalék.

3. A Magyar Állam javára szóló jelzálogjog és azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom

5. § (1) A 4. § (2) bekezdése szerinti kedvezmény igénybevételével az egyösszegben vásárolt ingatlanra a kedvezmény igénybevételéről is szóló adásvételi szerződés megkötését követő 5 évig terjedő időszakra a kedvezmény mértékének megfelelő összeg erejéig az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.

(2)8 Az (1) bekezdés szerinti jelzálogjog ranghelyét kizárólag a kedvezménnyel érintett ingatlan építése vagy vásárlása érdekében felvett lakáscélú hitelintézeti, lakás-takarékpénztári kölcsönt és a kedvezménnyel érintett ingatlan vásárlása, bővítése, korszerűsítése érdekében a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerint a Magyar Állam által nyújtott családi otthonteremtési kedvezményt biztosító jelzálogjog előzheti meg.

(3)9 Az e rendeletben szabályozott, állam javára fennálló jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom érvényesítésével, törlésével, az azzal való rendelkezéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére az állam nevében a Törvény szerinti Lebonyolító (a továbbiakban: Lebonyolító) jogosult.

III. Fejezet

A RÉSZLETVÉTEL RÉSZLETES SZABÁLYAI

4. A vételár meghatározásának módja és a vételárkedvezmény

6. § (1)10 A lakóingatlanra és a tartalék ingatlanra vonatkozó (e fejezet tekintetében a továbbiakban együtt: ingatlan), a Törvény 7. § (1) bekezdése szerinti tulajdonváltozás esetén az ingatlan vételára a Lebonyolító által meghatározott, az ingatlanért fizetett vételárnak megfelelő összeg csökkentve a bérlő által 2018. december 31-ig megfizetett lakbér összegével.

(2)11 Az (1) bekezdéstől eltérően az ingatlanra vonatkozó, a Törvény 13. § (1) bekezdése szerinti tulajdonváltozás esetén az ingatlan vételára a Lebonyolító által meghatározott, az ingatlanért fizetett vételárnak megfelelő összeg, csökkentve a bérlő által a Törvény 13. § (1) bekezdése szerinti átalakulás napját megelőző év utolsó napjáig megfizetett lakbér összegével.

(3)12 A Lebonyolító az (1) és (2) bekezdés szerinti vételár meghatározásakor kamatot nem számít fel.

5. A részletek összegének és megfizetési határidejének meghatározása, valamint a nemteljesítés esete

7. § (1)13 A 6. § szerinti vételárat a részletvevő a Lebonyolító által meghatározott összegű részletekben és havonta fizeti meg a Lebonyolító részére.

(2)14 A Lebonyolító az (1) bekezdés szerinti részlet összegét a részletvevő által fizetett lakbérnek megfelelő összeg alapulvételével határozza meg azzal, hogy a részletek megfizetésének határideje nem haladhatja meg a 360 hónapot.

8. § (1) A Törvény 7. § (1) bekezdése szerinti tulajdonváltozás esetén az ingatlanra a 6. § szerinti vételár teljes összegének megfizetéséig a vételár teljes összege erejéig az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.

(2)15 Ha a részletvevő a vételár hátralévő összegét az állam javára megfizeti, a vételárat biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak a törléséről a Lebonyolító gondoskodik.

(3)16 A jelzálogjog ranghelye tekintetében az 5. § (2) bekezdésében foglaltakat megfelelően kell alkalmazni.

9. §17 Ha a részletvevő a részletfizetés során hathavi késedelembe esik, a vételár hátralévő részének megfizetése egyösszegben esedékessé válik, amelynek megfizetése érdekében a Lebonyolító intézkedik.

IV. Fejezet18

A LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONY ÉS A TÖRVÉNY 8. § (1) BEKEZDÉSE ÉS
13. § (4) BEKEZDÉSE SZERINTI NYILATKOZATOT TEVŐ BÉRLŐ LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK SZABÁLYAI

6. A bérlő által fizetendő lakbér mértéke

10. § (1) A lakóingatlan esetében a lakbér egy naptári hónapra számított mértéke a lakásbérleti szerződés megkötésének évében a jelzáloghitel-szerződés megkötésekor megállapított forgalmi érték 1,5%-ának egytizenketted része.

(2) A lakbér egy naptári hónapra számított mértéke

a) azon tartalék ingatlan esetében, amely a lakóingatlanra vonatkozó lakásbérleti jogviszony megszűnésével vált tartalék ingatlanná, a lakásbérleti jogviszony megszűnésének napján érvényes lakbér mértéke;

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó tartalék ingatlan esetében az 1. melléklet alapján meghatározott összeg, amelyen felül a lakbér részét képezi a bérbeadó által meghatározott üzemeltetési költség is, ha a tartalék ingatlan önállóan bérbe adható lakrészekből és közös használatú helyiségekből áll.

(3) A bérbeadó a lakásbérleti szerződésben a lakbér (1) és (2) bekezdés szerinti összegét

a) a lakásbérleti szerződés megkötését követő év március 1. napjától,

b) a 11. § (1) bekezdése szerinti lakásbérleti szerződés esetén – ha azt a tárgyév március 1. napja előtt kötötték – a tárgyév március 1. napjától

évente a Központi Statisztikai Hivatal honlapján közzétett előző évi éves átlagos fogyasztói árindex mértékével megegyező mértékben növeli.

(4) A megváltozott lakbér összegét a bérbeadó minden év február 28-ig írásban közli a bérlővel.

7.19

11. §

12. §

13. §

8.20

14. §

V. Fejezet21

A TÖRVÉNY 2. § (5) BEKEZDÉSE, 8. § (3) BEKEZDÉSE, ÉS 13. § (6) BEKEZDÉSE SZERINTI NYILATKOZATTÉTEL HIÁNYÁBAN FENNMARADÓ LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONY SZABÁLYAI

15. §22 (1) A Törvény 2. § (5) bekezdése és 8. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozattétel hiányában a lakóingatlan és a tartalék ingatlan esetén a lakbér egy naptári hónapra számított mértéke 2021. január 1-jétől a 2020. március 1-jén hatályos lakásbérleti szerződés alapján fizetendő lakbérnek megfelelő összeg háromszorosa.

(2) A Törvény 13. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozattétel hiányában a lakóingatlan és a tartalék ingatlan esetén a lakbér egy naptári hónapra számított mértéke a Törvény 13. § (1) bekezdése szerinti átalakulás napját követő harmadik hónap első napjától, de legkorábban 2021. január 1-jétől az átalakulás napján hatályos lakásbérleti szerződés alapján fizetendő lakbérnek megfelelő összeg háromszorosa.

16. § (1)23 A bérbeadó a lakásbérleti szerződésben a lakbér összegét 2020. március 1-től évente a Központi Statisztikai Hivatal honlapján közzétett előző évi éves átlagos fogyasztói árindex mértékével megegyező mértékben növeli.

(2) A megváltozott lakbér összegét a bérbeadó minden év február 28-ig írásban közli a bérlővel.

VI. Fejezet

A IV. ÉS V. FEJEZET HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONY KÖZÖS SZABÁLYAI

9. A lakásbérleti szerződés bérbeadó általi felmondására vonatkozó rendelkezések

17. §24 A bérbeadó a lakásbérleti szerződést a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Lakástörvény) meghatározott felmondásra okot adó körülmények közül a lakbérfizetési kötelezettség 18. § szerinti vagy a közösköltség-fizetési kötelezettség 19. § szerinti elmulasztása esetén írásban felmondja.

18. § (1) Ha a bérlő a lakbérfizetésre megállapított határidőig a lakbért nem fizeti meg, a bérbeadó a bérlőt – a következményekre történő figyelmeztetéssel – a teljesítésre írásban felszólítja és az elmaradt lakbér megfizetésére határidőt szab.

(2) Ha a bérlő lakbérfizetésből eredő tartozásainak összege a hathavi lakbér összegét eléri vagy meghaladja, a bérbeadó a lakásbérleti szerződést felmondja. A felmondás az elmaradt lakbér megfizetésére vonatkozó legutolsó felszólításban meghatározott és elmulasztott fizetési határidő utolsó napját követő hónap utolsó napjára szól.

19. § (1) Ha a bérlő a társasházi lakás esetén nem fizeti meg a társasházi közös költséget, a bérbeadó azzal a határidővel szólítja fel a bérlőt a közösköltség-hátralék megfizetésére, amely határidővel a társasházi határozat, a társasházi közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke a bérbeadót a hátralék megfizetésére felszólította.

(2) A bérlő a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke által kiállított igazolással köteles igazolni a bérbeadó számára, hogy elmaradt fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

(3) Ha a bérlő hathavi mértékű közösköltség-hátralékot halmoz fel, a bérbeadó a lakásbérleti szerződést felmondhatja. A felmondás a közösköltség-hátralék megfizetésére vonatkozó legutolsó felszólításban meghatározott és elmulasztott határidő utolsó napját követő hónap utolsó napjára szól.

20. § A lakásbérleti szerződés bérbeadó általi felmondása esetén, ha a bérlő a felmondásban meghatározott időben nem üríti ki a lakóingatlant vagy a lakhatási célú ingatlant, a bérbeadó annak kiürítése iránt, valamint a bérlő által felhalmozott és meg nem fizetett tartozások végrehajtása iránt intézkedik.

10. A bérlő helyett elvégzett műszaki hibaelhárítás

21. §25 (1) A bérbeadó a NET tv. 23. § f) pontja vagy a Törvény 10. § f) pontja alapján, valamint a lakásbérleti szerződés alapján a bérlő felelősségi körébe tartozó hibaelhárítási munkákat a bérlő költségére elvégezheti, ha a bérlő a bérbeadó által tűzött határidőig a hibaelhárítási munkát nem végzi el és

a) az ingatlan műszaki állapota élet- és balesetveszélyes,

b) az ingatlan a műszaki hiba miatt lakhatásra alkalmatlanná vált,

c) a javítási munkák elvégzése nélkül az ingatlanban jelentős vagyonvesztés következik be.

(2) A bérlő költségére az (1) bekezdés alapján elvégzett javítási munka ellenértékének megtérítésére – határidő tűzésével – a bérbeadó a bérlőt írásban felszólítja.

(3) A fizetési határidő eredménytelen eltelte esetén a bérbeadó a lakásbérleti szerződést a fizetési határidő leteltét követő hónap végére felmondja.

11. 26 A Lebonyolító feladatainak ellátására kizárólagos jog alapján történő kijelölés

22. § (1)27 A Lebonyolítónak a 24. § szerinti – EAR igénybevételével történő – értékesítés során felmerülő, a megüresedett ingatlan érdeklődők részére történő bemutatásával kapcsolatos feladatait, a megüresedett ingatlan árverési vevő, illetve a helyi önkormányzat részére történő birtokátruházásával kapcsolatos feladatait, továbbá a Lakástörvény 10. § (1) bekezdésében meghatározott feladatait kizárólagos jog alapján – a 26. §-ban meghatározott kivétellel – a KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kijelölt Szolgáltató) látja el.

(2) A Kijelölt Szolgáltató által ellátandó feladatok körét a 3. melléklet határozza meg.

(3)28 A Kijelölt Szolgáltató feladatát a Lebonyolítóval kötött, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozatnak megfelelő szolgáltatási szerződés alapján látja el. A szolgáltatási szerződésben meghatározásra kerül az e rendelet alapján kötelezően ellátandó feladatok pontos köre, ellátásuk részletei és a szolgáltatás ellenértéke.

(4) A Kijelölt Szolgáltató a feladatot közszolgáltatás keretében látja el.

12. 29 A Törvényből eredő követelések számlázásával kapcsolatos feladatok ellátása

23. § (1)30 A Törvényből eredő követelések számlázásával és az érintettek tömeges értesítésével kapcsolatos feladatokat kizárólagos jog alapján a Díjbeszedő Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Díjbeszedő Holding Zrt.) látja el.

(2) A Díjbeszedő Holding Zrt. által ellátandó feladatok körét a 4. melléklet határozza meg.

(3) A Díjbeszedő Holding Zrt. feladatát a Nemzeti Eszközkezelővel kötött, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozatnak megfelelő szolgáltatási szerződés alapján látja el. A szolgáltatási szerződésben meghatározásra kerül az e rendelet alapján kötelezően ellátandó feladatok ellátásának részletei és a szolgáltatás ellenértéke.

VII. Fejezet31

A MEGÜRESEDETT LAKÓINGATLANOKKAL ÉS TARTALÉK INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

13. A megüresedett lakóingatlan és tartalék ingatlan Lebonyolító általi értékesítésére vonatkozó eljárásrend részletszabályai

24. § (1) A megüresedett lakóingatlanok és tartalék ingatlanok (e fejezet tekintetében a továbbiakban együtt: megüresedett ingatlan) Lebonyolító általi értékesítésére elektronikus árverés keretében, az EAR igénybevételével kerül sor.

(2) A megüresedett ingatlan e rendelet szerinti értékesítése során az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet rendelkezéseit az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

a) az első árverés során a kikiáltási ár megegyezik a megüresedett ingatlannak a tárgyévet megelőző év utolsó napján fennálló, a Lebonyolító könyveiben szereplő számviteli nyilvántartási értékével, erre tekintettel forgalmi értékbecslést (vagyonértékelést) nem kell végezni,

b) eredménytelen árverés esetén egy alkalommal kell megismételt árverést tartani,

c) a második árverés során a kikiáltási ár az első árverés során alkalmazott kikiáltási ár 70%-ának megfelelő összeg, ha a megüresedett ingatlan Budapest vagy megyei jogú város területén fekszik, minden más esetben az első árverés során alkalmazott kikiáltási ár 50%-ának megfelelő összeg.

(3) A Lebonyolító gondoskodik az árverési vevővel történő adásvételi szerződés megkötésekor eljáró ügyvédről és az árverési vevő tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről.

14. A sikertelen értékesítési kísérlet esetére vonatkozó eljárásrend szabályai

25. § (1) A második árverés eredménytelenségének az EAR működtetője általi megállapításáról a Lebonyolító a végleges eredményhirdetést követő 15 napon belül előzetesen tájékoztatja azokat a helyi önkormányzatokat, amelyeknek a megüresedett ingatlanon a Törvény 16. § (1) bekezdése szerint ingyenesen tulajdonjoga keletkezik. A Törvény 16. § (1) bekezdése szerinti tulajdonszerzéshez kapcsolódóan tulajdonátruházó szerződés megkötésére nem kerül sor.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatásnak tartalmaznia kell a megüresedett ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatait, számviteli nyilvántartási értékét és a helyi önkormányzat tulajdonszerzésének napját.

(3) A megüresedett ingatlan helyi önkormányzat részére történő természetbeni birtokba adására az ingatlanban található azon ingóságokkal együtt kerül sor, amelyek birtoklásával a korábbi tulajdonos a tulajdonról való lemondás szándékával felhagyott.

(4) A tulajdonszerző helyi önkormányzat a megüresedett ingatlan vonatkozásában sem az állammal, sem a Lebonyolítóval szemben semmilyen igényt nem jogosult támasztani.

VIII. Fejezet32

A LEBONYOLÍTÓ MŰKÖDÉSÉVEL, FELADATAIVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

15. A tájékoztató levél tartalma és kézbesítésének szabályai, valamint a tájékoztatás egyéb módja

26. §33 (1) A Törvény 2. § (3) és (4) bekezdése szerinti tájékoztató levél tartalmazza

a) a tulajdonszerzési lehetőségeket, ideértve

aa) az egyösszegű vásárlás szabályait, az annak során igénybe vehető kedvezményeket és azok feltételeit,

ab) a részletvétel szabályait,

b) a lakásbérleti jogviszony fenntartásának feltételeit,

c) az arról való tájékoztatást, hogy amennyiben a bérlő nem él nyilatkozattételi jogával, akkor a bérleti jogviszonya milyen feltételek mellett marad fenn,

d) a bérlő által bérelt lakóingatlan vagy tartalék ingatlan vonatkozásában e rendelet alapján kiszámított vételár, vételárrészlet és bérleti díj összegeket,

e) a nyilatkozattételi határidőre szóló felhívást és

f) a nyilatkozattétel formai és tartalmi követelményeit.

(2)34 A Lebonyolító a Törvény 2. § (3) bekezdése szerinti tájékoztató levelet 2019. március 31-ig, a Törvény 2. § (4) bekezdése szerinti tájékoztató levelet 2019. december 15-ig küldi meg a fizetési kötelezettségeinek eleget tevő bérlőnek.

(3) A Törvény 6. § (10) bekezdése szerinti tájékoztató levél tartalmazza

a) a részletvétel szabályait,

b) az arról való tájékoztatást, hogy ha a Törvény 6. § (1) bekezdése szerint nyilatkozattételre felhívott bérlő nem él a nyilatkozattételi jogával, a lakóingatlan vagy a tartalék ingatlan feletti tulajdonjog megszerzésére a továbbiakban nincs lehetősége,

c) a nyilatkozattételi határidőre szóló felhívást és

d) a nyilatkozattétel formai és tartalmi követelményeit.

27. §35 A Törvény 13. § (3) bekezdése szerinti tájékoztató levél tartalmazza

a) a részletvétel szabályait;

b) a lakásbérleti jogviszony fenntartásának és fennmaradásának feltételeit;

c) a bérlő által bérelt lakóingatlan vagy tartalék ingatlan vonatkozásában e rendelet alapján kiszámított vételár, részlet és bérleti díj összegeket;

d) a nyilatkozattételi határidőre szóló felhívást;

e)36 a nyilatkozattétel formai és tartalmi követelményeit.

28. § (1)37 A Lebonyolító

a) a 26. § (1) bekezdése szerinti tájékoztató levelet az e rendeletben foglalt határidőig, a bérlő által bérelt lakóingatlan vagy tartalék ingatlan címére,

b) a 26. § (3) bekezdése szerinti tájékoztató levelet a Törvényben foglalt határidőig, a Törvény 6. § (1) bekezdése szerint nyilatkozattételre felhívott bérlőnek a lakásbérleti szerződés megszűntetéséről szóló dokumentumban megadott értesítési címére,

c) a 27. § szerinti tájékoztató levelet a Törvényben foglalt határidőig, a bérlő által bérelt lakóingatlan vagy tartalék ingatlan címére

postai úton megküldi a (2) és (3) bekezdésben foglalt szabályok szerint.

(2) A tájékoztató levél akkor tekinthető közöltnek, ha azt a címzettnek vagy az átvételre jogosult más személynek tértivevény többletszolgáltatással feladott küldeményként kézbesítik.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően a postai szolgáltatásokról szóló jogszabály szerint tértivevény többletszolgáltatással feladott küldeményként kézbesített tájékoztató levél, ha

a) a címzett vagy a meghatalmazott a küldemény átvételét megtagadja,

b) „elköltözött”, „címzett ismeretlen”, „nem kereste” vagy „kézbesítés akadályozott” kézbesíthetetlenségi ok jelzésével érkezik vissza a feladóhoz,

azon a napon tekintendő kézbesítettnek, amelyen a postai bélyegző alapján a szolgáltató a küldeményt a feladónak visszaküldte.

29. §38 A Lebonyolító a Törvény szerinti tulajdonszerzési lehetőségekről, valamint a lakásbérleti jogviszony fenntartásának és fennmaradásának feltételeiről általános tájékoztatót készít, amelyet közzétesz a honlapján.

15/A. 39 A Lebonyolító tájékoztatója a részletvétel egyéb szabályairól

29/A. § (1)40 A Lebonyolító a részletvételi jogviszony keretében meghatározza

a) a havonta fizetendő részletek esedékességének napját,

b) a havi részletek teljesítésének feltételeit, elszámolásának rendjét,

c) a vételár előteljesítésének feltételeit, elszámolásának rendjét,

d) a 9. § szerinti egyösszegű esedékesség beállta esetén a részletvevőnek szóló fizetési felszólítás megküldésének rendjét,

e) a részletvevő és a Nemzeti Eszközkezelő közötti kapcsolattartás formáját és rendjét.

(2)41 A Lebonyolító az (1) bekezdés a)–e) pontja tekintetében a részletvevőknek szóló tájékoztatót (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: tájékoztató) küld az ingatlan címére, valamint a tájékoztatót közzéteszi a honlapján.

(3)42 A Lebonyolító a tájékoztató tartalmát a részletvevők érdekeinek figyelembevételével állítja össze. A Lebonyolító jogosult a tájékoztató egyoldalú, a részletvevők érdekeit figyelembe vevő módosítására.

16. Bérlő ideiglenes elhelyezése

30. § (1)43 A Lebonyolító gondoskodik megyénként legfeljebb három darab ideiglenes elhelyezést biztosító ingatlan rendelkezésre állásáról.

(2)44 Ha a bérlő az általa lakott ingatlant olyan műszaki ok vagy hiba fennállása miatt nem tudja használni, amelynek elhárítására a lakásbérleti szerződés alapján a bérbeadó vagy a bérlő köteles lenne, a bérbeadó az (1) bekezdés szerint rendelkezésére álló ingatlanban ideiglenes elhelyezést biztosíthat a bérlő számára. Ebben az esetben az addig lakott ingatlanra vonatkozó lakásbérleti jogviszony szünetel. A bérbeadó és a bérlő az ideiglenes elhelyezést biztosító ingatlanra a műszaki hiba elhárításának időpontjáig szóló lakásbérleti szerződést köt. A bérlő köteles a Lebonyolítónak a hiba elhárításáról szóló értesítésétől számított 15 napon belül az ideiglenes elhelyezést biztosító ingatlanból a korábban használt ingatlanba visszaköltözni.

(3) Ha a bérlő ideiglenes elhelyezésére a határozott idejű lakásbérleti szerződés hatálya alatt kerül sor, akkor a határozott idő lejártával mind a korábban lakott, mind az ideiglenes elhelyezést biztosító ingatlanra kötött lakásbérleti szerződés megszűnik, kivéve, ha a határozott idejű lakásbérleti szerződés a 13. § (1) bekezdése alapján határozatlan idejűvé alakul át. Ebben az esetben az (1) bekezdés rendelkezései az irányadóak.

(4) Az ideiglenes elhelyezést biztosító ingatlanra kötött lakásbérleti szerződésnek a bérlő szerződésszegő magatartása miatt történő felmondása a műszaki hibával érintett ingatlanra kötött lakásbérleti szerződést is megszünteti.

(5)45 Ha a műszaki hibával érintett ingatlan a Lakástörvény szerint megsemmisült, a bérbeadó az eset körülményeinek függvényében dönthet úgy, hogy a bérlő részére beköltözhető és megfelelő tartalék ingatlant ajánl fel bérleti jogviszony létesítésére. A tartalék ingatlanra kötött bérleti szerződés időtartama a megsemmisült ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés időtartamához igazodik. Ha a megszűnt bérleti szerződésben bérlőtársak szerepeltek, a bérbeadó a tartalék ingatlanra kötött bérleti szerződést is a bérlőtársakkal köti meg. Ha valamelyik bérlőtárs nem kívánja az új bérleti szerződést megkötni, azt a bérbeadó a többi bérlőtárssal köti meg. A nem szerződő bérlőtárs a szerződés megszűnését követően elhelyezési igénnyel nem léphet fel a bérbeadóval szemben.

IX. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. Hatályba léptető rendelkezés

31. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 34. § (2) bekezdése 2019. október 1-jén lép hatályba.

18. Átmeneti rendelkezések

32. § (1)46

(2) A IV. fejezet rendelkezéseit

a) 2019. október 1-jét követően

aa) a Törvény 8. § (1) bekezdése és a 13. § (4) bekezdése szerint a lakásbérleti jogviszony fenntartására irányuló nyilatkozatot tevő fizetési kötelezettségeiknek eleget tevő bérlőre;

ab) az egyösszegű vásárlásra irányuló adásvételi szerződés megkötéséig, de legkésőbb 2019. december 31-ig terjedő időszakban kizárólag az egyösszegű vásárlásra irányuló nyilatkozatot tevő fizetési kötelezettségeiknek eleget tevő azon bérlőre, akivel 2019. október 1-ig egyösszegű vásárlásra irányuló adásvételi szerződés megkötésére nem került sor;

ac) kizárólag a 2020. január 1-jén határozott időtartamra szóló lakásbérleti szerződéssel rendelkező bérlőre vonatkozóan

b) 2020. január 1-jét követően

ba) a Törvény 8. § (1) bekezdése és a 13. § (4) bekezdése szerint a lakásbérleti jogviszony fenntartására irányuló nyilatkozatot tevő fizetési kötelezettségeiknek eleget tevő bérlőre;

bb) a 2020. január 1-jén határozott időtartamra szóló lakásbérleti szerződéssel rendelkező bérlőre vonatkozóan

kell alkalmazni.

(3)47

(4)48 A Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (a továbbiakban: NET Zrt.) a Törvény 22/A. §-a szerinti megszüntetése esetén a tevékenységet lezáró számviteli beszámolóját és záró adóbevallásait a Lebonyolító a NET Zrt. megszűnésétől számított 90 napon belül köteles elkészíteni, és a legfőbb szerv által jóváhagyott beszámolónak a NET Zrt. állandó könyvvizsgálója által kiadott független könyvvizsgálói jelentéssel együtt történő letétbe helyezése és közzététele érdekében intézkedni.

(5)49 A NET Zrt. zárómérlegében lévő eszközök – kivéve az állami tulajdonú vagyonkezelt eszközök, illetve azok elszámolásához kapcsolódó eszközök – Lebonyolító általi átvétele során, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdés f) pontja alapján, a NET Zrt. könyveiben szereplő nyilvántartási értéken, a tőketartalék javára kerülnek elszámolásra.

32/A. §50 Az e rendelet 7. és 8. alcíme szerinti határozott idejű lakásbérleti szerződést a Lebonyolító nem köthet. A 7. és 8. alcím szerinti, 2019. szeptember 30-ig létrejött szerződéses jogviszonyokra a lakásbérleti szerződés megszűnéséig a 7., a 8. alcím és a 2. melléklet rendelkezéseit kell alkalmazni.

19. Az Európai Unió jogának való megfelelés

33. § E rendelet 22. és 23. §-a az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

20. Hatályon kívül helyező rendelkezés

34. § (1)51

(2)52

1. melléklet a 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez


A 10. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tartalék ingatlan esetében fizetendő lakbér nettó mértéke:

Lakóház:

A

B

C

D

1

 

főváros és megyeszékhely

város

község

2

Összkomfortos

112 Ft/m2

78 Ft/m2

71 Ft/m2

3

Komfortos

112 Ft/m2

78 Ft/m2

66 Ft/m2

4

Egyéb (félkomfortos, komfort nélküli)

104 Ft/m2

75 Ft/m2

61 Ft/m2


Lakás:

 

A

B

C

D

1

 

főváros és megyeszékhely

város

község

2

Összkomfortos

165 Ft/m2

123 Ft/m2

98 Ft/m2

3

Komfortos

145 Ft/m2

111 Ft/m2

73 Ft/m2

4

Egyéb (félkomfortos, komfort nélküli)

125 Ft/m2

105 Ft/m2

68 Ft/m2

2. melléklet a 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez53

3. melléklet a 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A Kijelölt Szolgáltató által ellátandó feladatok

A Kijelölt Szolgáltató által a Lakástörvény 10. § (1) bekezdésében meghatározott kereteken belül ellátandó feladatok:

1.54 A Lebonyolító által az állam javára megvásárlásra kerülő lakóingatlanok műszaki állapotának részletes felmérése.

2.55 A Lebonyolító vagyonkezelésében álló lakóingatlanokkal és tartalék ingatlanokkal összefüggő műszaki hibabejelentések fogadására alkalmas telefonos ügyfélszolgálat működtetése.

3.56 A Lebonyolító vagyonkezelésében álló lakóingatlanokkal és tartalék ingatlanokkal összefüggésben bejelentett műszaki hibák rövid, ütemezett határidőn belüli – rendkívüli sürgősség esetén haladéktalan – elhárítása, javítása.

4.57 A Lebonyolító vagyonkezelésében álló lakóingatlanok és tartalék ingatlanok tekintetében szükségessé váló tervezett vagy eseti állagmegóvó, felújítási munkálatok elvégzése a Lebonyolító utasításai alapján, valamint jogszabály által előírt, tulajdonost terhelő, ellenőrzési, felülvizsgálati feladatok elvégzése.

5.58 A Lebonyolító vagyonkezelésében álló lakóingatlanok és tartalék ingatlanok használatának, illetve műszaki állapotának időszakos helyszíni ellenőrzése.

6.59 Eseti megbízás alapján a Lebonyolító képviselete társasházi közgyűléseken.

7.60 A Lebonyolító vagyonkezelésében lévő lakóingatlanokra és tartalék ingatlanokra vonatkozó adatoknak a Kijelölt Szolgáltató által üzemeltetett ingatlankezelést és üzemeltetést támogató számítógépes rendszerbe történő feltöltése és karbantartása.

8. Természeti csapás vagy emberi tevékenység okozta, a lakosságot vagy a környezetet veszélyeztető váratlan esemény bekövetkeztekor közreműködés a kiköltöztetendő lakók és vagyontárgyaik elszállításában és ideiglenes elhelyezésében.

9.61 A Lebonyolító vagyonkezelésében álló lakóingatlanok és tartalék ingatlanok a lakásbérleti szerződés megszűnése okán bekövetkező megüresedése esetén az ingatlanok bérbeadásból történő visszavétele, üres lakóingatlanok és tartalék ingatlanok gondnokolása, illetve újabb bérbeadást megelőzően műszaki állapotfelmérés elkészítése.

10.62 A megüresedett ingatlan 24. § szerinti értékesítése során az ingatlan iránt érdeklődők részére történő bemutatása.

11.63 Közreműködés a megüresedett ingatlan árverési vevő, illetve a helyi önkormányzat részére történő birtokátruházásában.

4. melléklet a 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A Díjbeszedő Holding Zrt. által ellátandó feladatok

A Díjbeszedő Holding Zrt. által ellátandó feladatok:

1.64 A Lebonyolító vagyonkezelésében álló ingatlanokra és azok használóira (bérlők, jogcím nélküli lakáshasználók) vonatkozó adatoknak a követelések nyilvántartására alkalmas számítógépes rendszerbe történő feltöltése és karbantartása.

2.65 A Lebonyolítóval lakásbérleti jogviszonyban állókkal, illetve a Lebonyolító vagyonkezelésében álló ingatlanokat jogcím nélkül használókkal szembeni követelésekre vonatkozó számlák, csekkes számlalevelek, valamint egyéb megszemélyesített iratok, értesítők, felszólító levelek, bizonylatok, egyenlegközlő levelek előállítása.

3. Az elkészített értesítők, számlák, csekkes számlalevelek, felszólító levelek, bizonylatok, egyenlegközlő levelek, egyéb megszemélyesített iratok borítékolása, valamint a postai előírásoknak megfelelően előkészített küldemények postai feladása.

4.66 A Lebonyolító számláján jóváírt befizetések (postai csekken történő befizetések, banki átutalással teljesített befizetések, belföldi postautalványon érkező befizetések, egyéb számviteli bizonylatok fogadása) beazonosítása, a Lebonyolító vagyonkezelésében álló ingatlanhoz rendelése, az előírásokkal történő összevetése, a befizetéseknek a Lebonyolító által meghatározott elszámolási sorrend szerinti elszámolása, késedelmes befizetés esetén késedelmi kamat számítása. A Lebonyolító által nyilvántartott óvadék terhére történő követelés elszámolás végrehajtása.

5. A 10. § (3) bekezdése, 11. § (4) bekezdése és 16. § (1) bekezdése szerinti lakbér indexálás elvégzése, valamint a bérlők értesítése a lakbér indexálásáról.

6.67 Az elkészített számlák, illetve a beérkezett és feldolgozásra került befizetések adatainak átadása a Lebonyolítónak, illetve a részére számviteli szolgáltatást nyújtó szervezet részére.

7.68 A Lebonyolító részére információ szolgáltatása a követelésekről, a Lebonyolító által meghatározott paraméterek szerinti riportok, jelentések elkészítése.

1

Az 1. § 3. pontja a 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 22. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § 4a. pontját a 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta be.

3

Az 1. § 4b. pontját a 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta be.

4

A 2. § (1) bekezdése a 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 22. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § a 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 22. § d) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 4. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 22. § d) pontja szerint módosított szöveg.

8

Az 5. § (2) bekezdése a 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 5. § (3) bekezdése a 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 6. § (1) bekezdése a 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 22. § e) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 6. § (2) bekezdése a 210/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított, a 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 22. § e) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 6. § (3) bekezdését a 210/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be, szövege a 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 22. § d) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 7. § (1) bekezdése a 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 22. § f) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 7. § (2) bekezdése a 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 22. § d) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 8. § (2) bekezdése a 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 22. § d) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 8. § (3) bekezdését a 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 17. §-a iktatta be.

17

A 9. § a 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 22. § d) pontja szerint módosított szöveg.

18

A IV. fejezet címe a 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 23. § e) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 7. alcímet (11–13. §) a 34. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 8. alcímet (14. §) a 34. § (2) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

21

A V. fejezet címe a 283/2019. (XI. 28.) Korm. rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 15. § a 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 18. §-ával megállapított szöveg.

23

A 16. § (1) bekezdése a 283/2019. (XI. 28.) Korm. rendelet 3. § e) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 17. § a 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 23. § a) pontja szerint módosított szöveg.

25

[A 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 23. § b) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint a 21. §-ban hatályát veszti az „a NET tv. 23. § f) pontja vagy” szövegrész, nem vezethető át.]

26

A 11. alcím címe a 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 22. § d) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 22. § (1) bekezdése a 361/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 1. §–ával megállapított szöveg.

28

A 22. § (3) bekezdése a 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 22. § c) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 12. alcím címe a 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 23. § c) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 23. § (1) bekezdése a 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 23. § c) pontja szerint módosított szöveg.

31

A VII. fejezet (24–25. §) a 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 19. §-ával megállapított szöveg.

32

A VIII. fejezet címe a 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 22. § d) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 26. § a 283/2019. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

34

A 26. § (2) bekezdése a 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 22. § d) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 27. § nyitó szövegrésze a 283/2019. (XI. 28.) Korm. rendelet 3. § f) pontja szerint módosított szöveg.

36

A 27. § e) pontja a 283/2019. (XI. 28.) Korm. rendelet 3. § g) pontja szerint módosított szöveg.

37

A 28. § (1) bekezdése a 283/2019. (XI. 28.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított, nyitó szövegrésze a 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 22. § d) pontja szerint módosított szöveg.

38

A 29. § a 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 22. § d) pontja szerint módosított szöveg.

39

A 15/A. alcímet (29/A. §) a 210/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be, az alcím címe a 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 22. § d) pontja szerint módosított szöveg.

40

A 29/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 22. § f) pontja szerint módosított szöveg.

41

A 29/A. § (2) bekezdése a 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 22. § d) pontja szerint módosított szöveg.

42

A 29/A. § (3) bekezdése a 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 22. § f) pontja szerint módosított szöveg.

43

A 30. § (1) bekezdése a 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 22. § d) pontja szerint módosított szöveg.

44

A 30. § (2) bekezdése a 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 22. § g) pontja szerint módosított szöveg.

45

A 30. § (5) bekezdését a 210/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be.

46

A 32. § (1) bekezdését a 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 23. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

47

A 32. § (3) bekezdését a 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 23. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

48

A 32. § (4) bekezdését a 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 20. §-a iktatta be.

49

A 32. § (5) bekezdését a 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 20. §-a iktatta be.

50

A 32/A. §-t a 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 21. §-a iktatta be.

51

A 34. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 34. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 2. mellékletet a 34. § (2) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

54

A 3. melléklet 1. pontja a 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 22. § d) pontja szerint módosított szöveg.

55

A 3. melléklet 2. pontja a 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 22. § d) pontja szerint módosított szöveg.

56

A 3. melléklet 3. pontja a 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 22. § d) pontja szerint módosított szöveg.

57

A 3. melléklet 4. pontja a 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 22. § f) pontja szerint módosított szöveg.

58

A 3. melléklet 5. pontja a 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 22. § d) pontja szerint módosított szöveg.

59

A 3. melléklet 6. pontja a 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 22. § d) pontja szerint módosított szöveg.

60

A 3. melléklet 7. pontja a 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 22. § d) pontja szerint módosított szöveg.

61

A 3. melléklet 9. pontja a 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 22. § d) pontja szerint módosított szöveg.

62

A 3. melléklet 10. pontját a 361/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 2. §–a iktatta be.

63

A 3. melléklet 11. pontját a 361/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 2. §–a iktatta be.

64

A 4. melléklet 1. pontja a 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 22. § d) pontja szerint módosított szöveg.

65

A 4. melléklet 2. pontja a 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 22. § c)–d) pontja szerint módosított szöveg.

66

A 4. melléklet 4. pontja a 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 22. § f) pontja és 23. § f) pontja szerint módosított szöveg.

67

A 4. melléklet 6. pontja a 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 22. § g) pontja szerint módosított szöveg.

68

A 4. melléklet 7. pontja a 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 22. § f) pontja szerint módosított szöveg.