• Tartalom

279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

sport tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2019.01.01.

A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím, valamint az 1. melléklet tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bg) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím, valamint a 2. melléklet tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bj) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím, valamint a 3. és 4. melléklet tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bn) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

1. § A sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 10. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Labdarúgás sportágban működő országos sportági szakszövetség – a sportág nemzetközi sportszövetségének szabályzatára figyelemmel – sportfegyelmi szabályzatában rendelkezhet úgy, hogy a versenyző vagy a sportszakember által a sportrendezvény ideje alatt, a versenyszabályzat megszegésével elkövetett sportfegyelmi vétség esetén a 4. § (2)–(13) bekezdése alkalmazásának és tárgyalás tartásának mellőzésével hozható határozat.”

2. § Az R1. 15. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) E rendeletnek a sport tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet4.) megállapított 10. § (3a) bekezdését a módosító rendelet4. hatálybalépését követően elkövetett sportfegyelmi vétség esetén kell alkalmazni.”

2. A sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

3. § A sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Bizottság (a továbbiakban: Minősítő Bizottság) javaslata alapján az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) – az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerint – dönt az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott sportrendezvények biztonsági kockázat szerinti minősítéséről, valamint fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvény esetén beléptető rendszer alkalmazásának kötelezettségéről.”

4. § Az R2. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

12. § A sportszervezet köteles együttműködni a sportrendezvény szervezőjével, valamint a rendőrséggel a szurkolótáborok sportrendezvényen való biztonságos részvételének, elkülönítésének, valamint felügyeletének megszervezésében.”

5. § Az R2. 14. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A sportrendezvény akkor tartható meg, ha)

b) a sportrendezvény nézői az egyéb résztvevőktől, továbbá a hazai és vendégszurkolók egymástól is biztonságosan elkülöníthetők, vagy felügyeletük biztosított;”

6. § Az R2. 18. §-a a következő b) ponttal egészül ki:

(A sportszövetség a szervezővel szemben a szervezői feladatok elvégzésének elmulasztása miatt – fegyelmi eljárás lefolytatását követően – a következő intézkedéseket alkalmazhatja:)

b) névre szóló jegyértékesítés alkalmazására kötelezés;”

7. § Az R2. 18/A. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Stv. 23. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott, a sportrendezvény biztonságos lebonyolításával kapcsolatos előírásokat tartalmazó szabályzat – a sportági jellemzőkre figyelemmel – tartalmazza különösen:]

d) a szervezők, rendezők, közreműködők és a sportrendezvények lebonyolításában részt vevő egyéb személyek biztonsági kérdésekkel összefüggő képzésének, tájékoztatásának módját,”

8. § Az R2. 18/A. § f) pontjában az „elkülönítésére” szövegrész helyébe az „elkülönítésére, felügyeletére” szöveg lép.

3. A sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló
215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet módosítása

9. § A sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosítása

10. § A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 18. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A szövetség a sportág nemzetközi szövetsége vonatkozó szabályzatának és a nemzetközi követelményeknek megfelelően gondoskodik a versenyző versenyengedélyének felfüggesztéséről. A felfüggesztés időpontjáról a szövetség tájékoztatja a HUNADO-t.”

11. § Az R4.

a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában a „Magyar Olimpiai Bizottságra (a továbbiakban: MOB)” szövegrész helyébe a „Magyar Olimpiai Bizottságra” szöveg,

b) 18. § (1) és (6) bekezdésében, 20. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „a MOB-ot” szövegrész helyébe az „az illetékes sportköztestületet” szöveg,

c) 21. § (3) bekezdésében az „a MOB” szövegrészek helyébe az „az illetékes sportköztestület” szöveg

lép.

5. Az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

12. § Az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

6. Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló
474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

13. §2

14. § Az R6. 20. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Kormány egyedi döntésével biztosított támogatás terhére történő felhasználás esetében a költségterv rovatai szintjén történő eltérés elfogadására csak a Kormány engedélyével kerülhet sor az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.”

15. § Az R6. 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A költségvetési támogatás felhasználásáról történő beszámolót a 2. melléklet szerinti nyomtatványon (a továbbiakban: összesített elszámolási táblázat) kell benyújtani. A költségvetési támogatás felhasználását igazoló összesített elszámolási táblázatot és a szöveges szakmai beszámolót papír alapon eredetiben kell benyújtani, és a támogatási szerződésben a támogató részéről megjelölt kapcsolattartó személy részére elektronikus úton is mellékelni kell szerkeszthető változatban.”

16. § (1) Az R6. 24. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A beszámoló benyújtására előírt határidőt)

b) az a) pontban meghatározott esetek kivételével a költségvetési támogatás felhasználásának véghatáridejét követő hatvan napon belüli időpontra”

(kell a támogatási szerződésben meghatározni.)

(2) Az R6. 24. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A pénzügyi elszámolást a támogatási szerződés mellékletét képező költségtervvel összehasonlítható módon kell elkészíteni. Pénzügyi elszámolásként a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló számviteli bizonylatokról készített számlaösszesítőt kell benyújtani, amely alapján a támogató szúrópróbaszerűen választja ki és vizsgálja a költségvetési támogatás, valamint – ha előírásra került – a saját forrás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok, kifizetést igazoló bizonylatok, a költségvetési támogatás jogszerű és a céljának megfelelő felhasználását igazoló egyéb dokumentumok létezését és az összesítővel való egyezőségét. Az ellenőrzést az eredeti bizonylatok, dokumentumok vagy azok hiteles másolatának bekérésével vagy helyszíni ellenőrzés során kell lefolytatni. Az ellenőrzés során a bizonylatok legkevesebb 10%-át, ha az összesítőn tíz darabnál kevesebb bizonylat szerepel, azok legalább 50%-át, de legkevesebb egy darab bizonylatot kell vizsgálni úgy, hogy az ellenőrzött számlák összege elérje az összesítőben szereplő érték legalább 10%-át. A költségek felmerülését igazoló, eredeti számviteli bizonylatokat a kedvezményezett záradékkal látja el, amelyben jelzi, hogy a számviteli bizonylaton szereplő összegből mennyit számolt el a szerződésszámmal hivatkozott támogatási szerződés terhére.
(3) Ha a szúrópróbaszerűen kiválasztott dokumentumok ellenőrzése során a támogató azt állapítja meg, hogy a támogatás felhasználása nem a támogatási szerződésnek megfelelően történt, vagy az nem megfelelően alátámasztott, a teljes, tételes elszámolási dokumentáció benyújtására kötelezi a kedvezményezettet.”

17. § Az R6. 26. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Beruházási vagy felújítási célú támogatás esetén a kedvezményezett köteles fényképpel igazolni, hogy jól látható módon elhelyezte a kommunikációs táblát, amelyhez az elszámolás előtt a logót a támogató elektronikus levél útján a rendelkezésére bocsátja. A kommunikációs tábla mérete legalább 40×20 cm, a megjelenés részleteit a felek a támogatási szerződésben rögzíthetik.”

18. § Az R6. 9. alcíme a következő 29/A. §-sal egészül ki:

29/A. § Ha a kedvezményezettnek a támogatás felhasználása, vagy annak ellenőrzése során visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a kedvezményezett köteles a visszafizetést igazoló banki kivonatot a visszafizetés napján elektronikus úton megküldeni a támogatási szerződésben megjelölt kapcsolattartónak, egyidejűleg jeleznie kell a visszafizetés okát.”

19. § (1) Az R6. 43. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség a (3) bekezdésben meghatározott feltételek közül kettőnek nem felel meg, a 4. melléklet 7. sor 7.2. pontja szerinti költségvetési támogatása az adott évben nem lehet több ötmillió forintnál.”

(2) Az R6. 43. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Ha az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség a (3) bekezdésben meghatározott feltételek közül legalább kettőnek megfelel, a támogatási döntéskor az országos sportági szakszövetségek, országos sportági szövetségek következő adatait kell figyelembe venni:]

a) a 4. melléklet 7. sor 7.2. pontjában foglaltak költségvetési támogatására rendelkezésre álló összeg huszonöt százalékának felosztása a 7. mellékletben meghatározott pontérték-táblázat alapján kiszámított sportági eredményességi pontszám, továbbá az országos sportági szakszövetség adott évi szakmai feladataihoz közvetlenül kapcsolódó támogatási igénye alapján történik,”

20. § (1) Az R6. 44. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A sportösztöndíj tárgyévi keretösszegét, valamint a (8)–(17) bekezdés alapján sportösztöndíjban részesíthető természetes személyek legnagyobb számát a miniszter állapítja meg. A szövetségi sportösztöndíj keretét a miniszter a 7. melléklet szerinti pontérték-táblázat figyelembevételével és az érintett sportköztestület javaslatára figyelemmel határozza meg.”

(2) Az R6. 44. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) A versenyző a (9) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában, c) és d) pontjában meghatározott jogcímek közül csak egy alapján jogosult költségvetési támogatásra. Az edző a (9) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában, c) és d) pontjában meghatározott jogcímek közül csak egy alapján jogosult költségvetési támogatásra. Egy személy versenyzőként vagy edzőként részesülhet költségvetési támogatásban.”

(3) Az R6. 44. § (16) és (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(16) A szövetségi sportösztöndíj a sportszövetségek egyedi kérelme alapján kerül felhasználásra, a miniszter dönt a szövetségi ösztöndíjban részesülő személyekről és a sportösztöndíj összegéről.
(17) Az Stv. 58. § (2) bekezdésében meghatározott sportköztestületek, továbbá az érintett országos sportági szakszövetségek félévente egy alkalommal a miniszter részére javasolhatják az éves keretösszegen belül a költségvetési támogatás mértékének, valamint a támogatott személyek körének a módosítását.”

(4) Az R6. 44. §-a a következő (18) bekezdéssel egészül ki:

„(18) Gerevich Aladár-sportösztöndíjban részesülő személy egyidejűleg nem támogatható a Kiemelt Edzői Program keretében.”

21. § Az R6. 45. § (4) bekezdése a következő d)–h) ponttal egészül ki:

(A miniszter az Utánpótlás-nevelési feladatok előirányzat terhére támogatja az egyéb utánpótlás-nevelési feladatok ellátását a következők szerint:)

d) a Duna-Kupa versenyrendszerében történő részvételt, valamint a Duna Kupa versenysorozat magyarországi megrendezését,
e) kiemelt jelentőségű nemzetközi utánpótlás-sportesemény hazai rendezését,
f) sportiskolai sporteseményeket, sportrendezvényeket,
g) az Utánpótlás Edzők Életút Programját,
h) az utánpótlás-nevelés színvonalának fejlesztésére irányuló szakmai programok megvalósítását.”

22. § Az R6. 48. § (1) bekezdése a következő m) és n) ponttal egészül ki:

(A Szabadidősport támogatása előirányzat terhére nyújtott költségvetési támogatás tekintetében)

m) országos jelleggel működő szabadidősport szövetségek szakmai feladatai és azok ellátásához kapcsolódó működési költségek,
n) országos jelleggel megvalósuló szabadidősport programok működtetésének költségei”

(számolhatók el.)

23. § Az R6. a következő 53. §-sal egészül ki:

53. § E rendeletnek a sport tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 17. § (1) bekezdés 10., 11a. és 11b. pontját a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

24. § (1) Az R6. 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(2) Az R6. 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

25. § Az R6.

a) 7. alcím címében a „szerződés előkészítése” szövegrész helyébe a „szerződés és a támogatói okirat előkészítése” szöveg,

b) 17. § (1) bekezdés nyitó szövegében a „szerződés előkészítése” szövegrész helyébe a „szerződés vagy a támogatói okirat (a továbbiakban együtt: támogatási szerződés) előkészítése” szöveg,

c) 20. § (4) bekezdésében a „legalább” szövegrész helyébe a „legfeljebb” szöveg,

d) 21. § a) pontjában a „nem áll fenn” szövegrész helyébe a „nem áll fenn, vagy arra részletfizetési megállapodást kötött” szöveg,

e) 26. § (2) bekezdésében az „egy éven” szövegrész helyébe az „öt éven” szöveg,

f) 35. § (2) bekezdés g) pontjában a „Sportaccord” szövegrész helyébe a „GAISF” szöveg

lép.

26. § Hatályát veszti az R6. 4. mellékletében foglalt táblázat F:29 mezőjében a „29.5. Az előirányzat finanszírozza továbbá a Sportvállalkozások támogatási programja (lezárt pályázat) kapcsán a nyertes pályázóval hosszútávra kötött kamattámogatási szerződésben foglaltak teljesítését.” szövegrész.

7. Záró rendelkezések

27. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–12. §, a 14–26. § 2019. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

Az R3. Melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A sportorvosi vizsgálat
a) elvégzésének időpontja:
b) eredménye2:
alkalmas versenyezhet nem alkalmas nem versenyezhet
2 A sportorvos aláírásának, pecsétszámát tartalmazó bélyegzője, valamint a sportegészségügyi szakrendelő bélyegzője lenyomatának megfelelő helyen történő feltüntetésével jelölve. Háziorvos, házi gyermekorvos esetén aláírásának, pecsétszámát tartalmazó bélyegzője lenyomatának megfelelő helyen történő feltüntetésével jelölve.”

2. melléklet a 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

1.     Az R5. 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

 

[A

B

C

D

1.

Sportág

Eredményességi támogatásra jogosult utánpótlás korosztály Európa-bajnokság esetén (szövegesen és életkorral, pl. junior U20)

Eredményességi támogatásra jogosult utánpótlás korosztály Világbajnokság esetén
(szövegesen és életkorral, pl. junior U20)

Egyéb specifikumok
(súlycsoportok, versenytávok)]

„3a.

Baseball/Softball

junior (U18)

junior (U22)

2.     Az R5. 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 8a. sorral egészül ki:

 

[A

B

C

D

1.

Sportág

Eredményességi támogatásra jogosult utánpótlás korosztály Európa-bajnokság esetén (szövegesen és életkorral, pl. junior U20)

Eredményességi támogatásra jogosult utánpótlás korosztály Világbajnokság esetén
(szövegesen és életkorral, pl. junior U20)

Egyéb specifikumok
(súlycsoportok, versenytávok)]

„8a.

Gördeszka

junior (U19)

junior (U19)

3.     Az R5. 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 10a. sorral egészül ki:

 

[A

B

C

D

1.

Sportág

Eredményességi támogatásra jogosult utánpótlás korosztály Európa-bajnokság esetén (szövegesen és életkorral, pl. junior U20)

Eredményességi támogatásra jogosult utánpótlás korosztály Világbajnokság esetén
(szövegesen és életkorral, pl. junior U20)

Egyéb specifikumok
(súlycsoportok, versenytávok)]

„10a.

Hullámszörf

junior (14–18 évesek)

junior (14–18 évesek)

4.     Az R5. 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 14a. sorral egészül ki:

 

[A

B

C

D

1.

Sportág

Eredményességi támogatásra jogosult utánpótlás korosztály Európa-bajnokság esetén (szövegesen és életkorral, pl. junior U20)

Eredményességi támogatásra jogosult utánpótlás korosztály Világbajnokság esetén
(szövegesen és életkorral, pl. junior U20)

Egyéb specifikumok
(súlycsoportok, versenytávok)]

„14a.

Karate

U21 (18–21 évesek)

U21 (18–21 évesek)

az eredményre jogosító sportesemény nemzetközi szövetsége általi versenykiírásban meghatározott súlycsoportok”

5.     Az R5. 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 40a. sorral egészül ki:

 

[A

B

C

D

1.

Sportág

Eredményességi támogatásra jogosult utánpótlás korosztály Európa-bajnokság esetén (szövegesen és életkorral, pl. junior U20)

Eredményességi támogatásra jogosult utánpótlás korosztály Világbajnokság esetén
(szövegesen és életkorral, pl. junior U20)

Egyéb specifikumok
(súlycsoportok, versenytávok)]

„40a.

Sportmászás

ifjúsági B (14–15 évesek)

ifjúsági A (16–17 évesek)

3. melléklet a 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

Az R6. 2. mellékletében a „hitelesek és elszámolásukra” szövegrész helyébe a „hitelesek és azok végösszegének, vagy abból a bizonylaton meghatározott részösszeg elszámolására” szöveg lép.

4. melléklet a 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

1.     Az R6. 4. mellékletében foglalt táblázat F:7 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Előirányzat célja)

(7)

„7.1. Az előirányzat támogatja a versenysport és az olimpiai felkészülés következő szakmai feladatait:
az olimpiai felkészülést, az olimpiai kvalifikációt eredményező versenyekre történő felkészülést és részvételt, az olimpiai sportágak országos sportági szakszövetségei, az országos sportági szövetségek, valamint e szövetségek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei, továbbá – a sportágak olimpiai eredményességét is figyelembe véve – e szövetségek tagszervezeteként működő és annak versenyrendszerében részt vevő sportszervezet, szakmai feladatainak ellátását;
7.2. a sportköztestület, az olimpiai sportágak országos sportági szakszövetsége, az országos sportági szövetség, sportszervezet szakmai programjai és feladatai megvalósításával összefüggő működési költségeit;
7.3. a versenysport fejlesztésének feladatait, különösen a sportági stratégiai fejlesztési koncepciók (ideértve az utánpótlás-fejlesztési koncepciókat is) megvalósítását;
7.4. az Európai Olimpiai Bizottság által rendezett Európa Játékokra, az ifjúsági olimpiai játékokra történő felkészülést és részvételt, továbbá a Nemzeti Olimpiai Bizottságok Szövetsége (ANOC) által megrendezett versenyeken történő részvételt;
7.5. az olimpiai és paralimpiai játékokon való részvételt, valamint
7.6. az olimpiai sportágak egyéb sportvilágeseményei esetében a felkészülést, kvalifikációt és részvételt.”

2.     Az R6. 4. mellékletében foglalt táblázat G:10 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Kifizetésben részesülők köre)

(10)

„10.1–10.2. sportköztestület, sportszövetség, sportszervezet
10.3. sportköztestület, sportszövetség, sportszervezet, köznevelési intézmény, felsőoktatási intézmény, helyi önkormányzat, gazdasági társaság, költségvetési szerv, civil szervezet, határon túli jogi személy, határon túli szervezet, külföldi jogi személy, külföldi szervezet
10.4. köznevelési típusú sportiskolák
10.5. versenyzői élsportoló osztályokat működtető köznevelési intézmények
10.6. sportköztestület, sportszövetség, sportszervezet, gazdasági társaság, köznevelési intézmény, felsőoktatási intézmény, költségvetési szerv, Sportiskolák Országos Szövetsége, határon túli jogi személy, határon túli szervezet, külföldi jogi személy, külföldi szervezet
10.7. Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK)”

3.     Az R6. 4. mellékletében foglalt táblázat F:12 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Előirányzat célja)

(12)

„Az előirányzat támogatja
12.1. a nem olimpiai sportágak országos sportági szakszövetségei és országos sportági szövetségei, valamint az olimpiai sportágak országos sportági szakszövetségei és az országos sportági szövetségei nem olimpiai szakágai, továbbá a Nemzeti Versenysport Szövetség szakmai programjainak és a sportról szóló 2004. évi I. törvényben és az alapszabályában meghatározott feladatainak megvalósításával összefüggő működési költségeit;
12.2. a Nemzetközi Világjátékok Szövetségének (GAIFS) IWGA Világjátékaira, a Küzdősportok Világjátékaira, a nem olimpiai sportágak részére rendezett nemzetközi multisport eseményekre való felkészülés szakmai feladatainak ellátását, az e versenyeken való részvétellel kapcsolatos költségeket, továbbá az Európai Olimpiai Bizottság által rendezett Európai Játékokon, és a Nemzeti Olimpiai Bizottságok Szövetsége (ANOC) által megrendezett versenyeken résztvevő nem olimpiai sportágak felkészülését.”

4.     Az R6. 4. mellékletében foglalt táblázat G:15 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Kifizetésben részesülők köre)

(15)

„sportköztestület, helyi önkormányzat, országos nemzetiségi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat, sportszövetség, sportszervezet, köznevelési intézmény, költségvetési szerv, gazdasági társaság, civil szervezet”

5.     Az R6. 4. mellékletében foglalt táblázat G:19 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Kifizetésben részesülők köre)

(19)

„sportköztestület, sportszövetség, sportszövetség jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, sportszervezet, gazdasági társaság, költségvetési szerv, helyi önkormányzat, civil szervezet, MÁK, határon túli jogi személy, határon túli szervezet, külföldi jogi személy, külföldi szervezet”

6.     Az R6. 4. mellékletében foglalt táblázat E:34 és F:34 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

 

(Jogcímnév)

(Előirányzat célja)

(34)

„2. Sportköztestületek támogatása

A miniszter a Sportköztestületek támogatása előirányzat terhére költségvetési támogatást nyújt a sportköztestületek részére:
a) a sportköztestület,
b) a Magyarországon működő nemzetközi sportszövetségek és -szervezetek
szakmai programjaihoz és feladataihoz, valamint az ezek megvalósításával összefüggő működési költségeihez.”

7.     Az R6. 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 26a sorral egészül ki:

 

(A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht-
azonosító

Cím-
név

Alcím-
név

Jogcím-
csop.

név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyolító
szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

„26a

 

 

 

 

38. Magyar Természetjáró Szövetség támogatása

Az előirányzat támogatást nyújt a Magyar Természetjáró Szövetség szakmai feladatainak, és a szakmai feladatok ellátásával összefüggő működési kiadások támogatására.

Magyar Természetjáró Szövetség, a Magyar Természetjáró Szövetséggel tagsági jogviszonyban álló szervezet

kérelem alapján
pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

8.     Az R6. 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 31a–31c sorral egészül ki:

 

(A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht-
azonosító

Cím-
név

Alcím-
név

Jogcím-
csop.

név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyolító
szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

„31a

 

 

 

54. Vasas SC létesítmény-
fejlesztési program

Az előirányzat támogatást biztosít
– a Vasas SC (bármely jogcímen) használatában lévő létesítményei fejlesztéseire (különösen, de nem kizárólagosan: ingatlanok felújítására, korszerűsítésére, átalakítására), valamint új létesítmények kialakítására és építésére. Az előirányzat terhére kerülnek továbbá finanszírozása a Vasas SC sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a nézőtéri komfort, a játéktér, a kiszolgáló helyiségek és létesítmények minőségét, a sportbiztonságot és a sporttechnológiát javító fejlesztésekkel, illetve a beruházási programok megvalósításával összefüggő egyéb sportlétesítmény-fejlesztéssel kapcsolatos költségek;
– az előirányzattal összefüggő kincstári díjra és tranzakciós illetékre.

sportszervezet, MÁK

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

 

31b

 

 

 

66. Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-
fejlesztésének támogatása

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a kiemelt budapesti sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a nézőtéri komfort, a játéktér, a kiszolgáló helyiségek és létesítmények minőségét a sportbiztonságot és a sporttechnológiát javító fejlesztésekkel, illetve a beruházási programok megvalósításával összefüggő egyéb sportlétesítmény-fejlesztéssel kapcsolatos költségek.

sportköztestület, sportszervezet, sportfejlesztési feladatok megvalósításában közreműködő gazdasági társaság, költségvetési szerv, helyi önkormányzat

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

 

31c

 

 

 

74. 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-
fejlesztésének támogatása

Az előirányzat támogatást nyújt:
a MOB által kiemelt sportágak 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 2014–2020. évre vonatkozó sportágfejlesztési igények bemutatásáról szóló 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat alapján a kiemelt sportágak minden évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzeléseivel összefüggő feladatok finanszírozására,
az előirányzattal összefüggő kincstári díjra és tranzakciós illetékre.

sportköztestület, sportszövetség, sportszövetség jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, sportszervezet, gazdasági társaság, költségvetési szerv, helyi önkormányzat, civil szervezet, MÁK

kérelem alapján
pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. január 2. napjával.

2

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére