• Tartalom

29/2018. (II. 28.) Korm. rendelet

29/2018. (II. 28.) Korm. rendelet

az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében kiszabható bírságról

2023.01.01.

A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (11) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 Az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) közigazgatási bírság fizetésére kötelezi

a)2 azt a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 58. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott munkaadót, aki az Flt. 56/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelezettségszegést követ el, vagy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 75. §-ában, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 67. §-ában, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 110. §-ában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 38. §-ában előírtaknak megfelelően – a csoportos létszámcsökkentéssel kapcsolatban – a kormányhivatal részére történő tájékoztatási kötelezettségének nem vagy nem a meghatározott időpontban, továbbá hiányos vagy valótlan adattartalommal tett eleget;

b) azt a magán-munkaközvetítő tevékenységet folytató jogi személyt, egyéni vállalkozót, aki

ba) az Flt. 6. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartásba vételi kötelezettségét elmulasztotta,

bb) a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott bejelentési, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségének nem vagy nem a Korm. rendeletben foglaltak szerint vagy valótlan adattartalommal tett eleget;

c)3 azt, aki a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvényben (a továbbiakban: Fftv.), valamint a felhatalmazása alapján más jogszabályban meghatározott foglalkoztatást elősegítő támogatásban részesül, és az erről szóló véglegessé vált határozatban előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget,

d)4 az Flt. 58. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott munkaadót, ha a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló kormányrendeletben meghatározott bejelentési kötelezettségének nem tett eleget.

2. §5 A kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala közigazgatási bírság fizetésére kötelezi

a)6 azt az Flt. 58. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott munkaadót, aki a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben meghatározott nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét valótlan adattartalommal vagy hiányosan, illetve nem vagy nem az előírt időpontban teljesítette,

b)7

c)8 azt, aki az Fftv.-ben, valamint a felhatalmazása alapján más jogszabályban meghatározott foglalkoztatást elősegítő támogatásban részesül, és az erről szóló véglegessé vált határozatban előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget.

3. § (1)9 Egy eljárásban elbírált több kötelezettségszegés esetén a közigazgatási bírságot a kötelezettségszegés előfordulási gyakoriságának figyelembevételével kötelezettségszegésenként kell kiszabni. Ebben az esetben a közigazgatási bírságnak az Flt. 56/A. § (2) bekezdésében meghatározott mértékét kötelezettségszegésenként kell alkalmazni.

(2)10 A közigazgatási bírság alapjául szolgáló kötelezettségek ismételt elmulasztása esetén a közigazgatási bírság újból kiszabható.

4. § (1) Ez a rendelet 2018. március 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1

Az 1. § nyitó szövegrésze a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 61. § a) pontja, a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 285. §-a szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § a) pontja a 47/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 13. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § c) pontja a 101/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. § d) pontját a 101/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be, szövege a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 285. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 2. § nyitó szövegrésze a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 61. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § a) pontja az 534/2022. (XII. 21.) Korm. rendelet 12. §-a szerint módosított szöveg.

7

A 2. § b) pontját a 101/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 15. §-a hatályon kívül helyezte.

8

A 2. § c) pontja a 101/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 14. §-a szerint módosított szöveg.

9

A 3. § (1) bekezdése a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 61. § b)–c) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 3. § (2) bekezdése a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 61. § d) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére