• Tartalom

29/2018. (II. 28.) Korm. rendelet

az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében kiszabható bírságról

2021.03.01.

A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (11) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 Az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) közigazgatási bírság fizetésére kötelezi

a)2 azt a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 58. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott munkaadót, aki az Flt. 56/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelezettségszegést követ el, vagy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 75. §-ában, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 67. §-ában, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 110. §-ában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 38. §-ában előírtaknak megfelelően – a csoportos létszámcsökkentéssel kapcsolatban – a kormányhivatal részére történő tájékoztatási kötelezettségének nem vagy nem a meghatározott időpontban, továbbá hiányos vagy valótlan adattartalommal tett eleget;

b) azt a magán-munkaközvetítő tevékenységet folytató jogi személyt, egyéni vállalkozót, aki

ba) az Flt. 6. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartásba vételi kötelezettségét elmulasztotta,

bb) a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott bejelentési, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségének nem vagy nem a Korm. rendeletben foglaltak szerint vagy valótlan adattartalommal tett eleget;

c)3 azt, aki a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvényben (a továbbiakban: Fftv.), valamint a felhatalmazása alapján más jogszabályban meghatározott foglalkoztatást elősegítő támogatásban részesül, és az erről szóló véglegessé vált határozatban előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget,

d)4 az Flt. 58. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott munkaadót, ha a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló kormányrendeletben meghatározott bejelentési kötelezettségének nem tett eleget.

2. §5 A kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala közigazgatási bírság fizetésére kötelezi

a) azt az Flt. 58. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott munkaadót, aki az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról szóló miniszteri rendeletben meghatározott nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét valótlan adattartalommal vagy hiányosan, illetve nem vagy nem az előírt időpontban teljesítette,

b)6

c)7 azt, aki az Fftv.-ben, valamint a felhatalmazása alapján más jogszabályban meghatározott foglalkoztatást elősegítő támogatásban részesül, és az erről szóló véglegessé vált határozatban előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget.

3. § (1)8 Egy eljárásban elbírált több kötelezettségszegés esetén a közigazgatási bírságot a kötelezettségszegés előfordulási gyakoriságának figyelembevételével kötelezettségszegésenként kell kiszabni. Ebben az esetben a közigazgatási bírságnak az Flt. 56/A. § (2) bekezdésében meghatározott mértékét kötelezettségszegésenként kell alkalmazni.

(2)9 A közigazgatási bírság alapjául szolgáló kötelezettségek ismételt elmulasztása esetén a közigazgatási bírság újból kiszabható.

4. § (1) Ez a rendelet 2018. március 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1

Az 1. § nyitó szövegrésze a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 61. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § a) pontja a 47/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 13. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § c) pontja a 101/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. § d) pontját a 101/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be.

5

A 2. § nyitó szövegrésze a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 61. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § b) pontját a 101/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 15. §-a hatályon kívül helyezte.

7

A 2. § c) pontja a 101/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 14. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 3. § (1) bekezdése a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 61. § b)–c) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 3. § (2) bekezdése a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 61. § d) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére