• Tartalom

294/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

294/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról1

2019.01.01.

A Kormány

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 11. pontjában,

a 2. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15b. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1) Az EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás előirányzat célja a közösségi támogatások koordinálásával összefüggő, az európai uniós forrásból nem fedezett, el nem számolható, azonban a programok lebonyolításához és a programok fenntartási időszakához kötődő kötelezettségek teljesítéséhez elengedhetetlen tevékenységek kiadásai fedezetének biztosítása, így különösen
a) az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból finanszírozott Széchenyi2020 program végrehajtásával kapcsolatos feladatokat ellátó alkalmazottaknál felmerült személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő adók és járulékok finanszírozása,
b) a fejlesztéspolitikai intézményrendszert segítő szakértői szolgáltatás költségeinek finanszírozása.
(1a) Az előirányzat a fejlesztéspolitikai intézményrendszer központi költségvetési szerv kedvezményezettje számára az Áht. 33. § (4) bekezdés b) pontja szerinti fejezetek közötti megállapodással kerül átadásra.
(1b) A fejlesztéspolitikai intézményrendszer nem központi költségvetési szerv kedvezményezettje részére az előirányzat támogatási szerződés megkötésével vagy támogatói okirat kibocsátásával kerül átadásra.”

3–7. §3

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § 2019. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. január 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére