• Tartalom

3/2018. (VI. 22.) AM rendelet

3/2018. (VI. 22.) AM rendelet

a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról1

2018.06.25.

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet [a továbbiakban: 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet] 4. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő cím lép:

„Bejelentés állami elismerés céljából végzett fajtavizsgálatra”

2. § (1) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A fajtavizsgálatra történő bejelentést a NÉBIH-hez kell benyújtani az általa rendszeresített és honlapján közzétett, F 401 jelű nyomtatványon.”

(2) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti nyomtatvány a következő adatokat tartalmazza:
a) a növényfaj latin és magyar nevét,
b) a fajta nemesítői jelzését,
c) a bejelentő nevét és címét,
d) ha van képviselő, annak nevét és címét,
e) a nemesítő nevét és címét,
f) a fajtanevet, ha a fajtát más hatóságnál a bejelentés tárgyát képező fajtanévtől eltérő névvel már nyilvántartásba vették, valamint
g) hogy milyen néven és mely országokban regisztrált vagy oltalmazott a fajta, illetve hogy milyen néven és mely országokban kérelmezték ezt.”

(3) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 4. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A NÉBIH nyilvántartást vezet:
a) a 4. § (2) bekezdés szerinti adatokról,
b) a fajtavizsgálatra történő bejelentés dátumáról (év, hónap, nap),
c) a javasolt fajtanévről, amennyiben a fajtavizsgálatra történő bejelentés tartalmazza,
d) a további javasolt fajtanevekről és azok bejelentésének dátumáról (év, hónap, nap) és
e) a fajtaazonosító kódszámról.”

(4) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 4. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Nem kell új fajtakísérletet lefolytatni azon közismertnek tekinthető gyümölcsfajta esetében, amelyet 2012. szeptember 30. előtt már forgalmaztak Magyarországon, feltéve, hogy a fajta rendelkezik hivatalos DUS-leírással, azonban az ültetési anyag a NÉBIH referenciagyűjteményében való elhelyezés céljából a NÉBIH részére átadandó.”

3. § (1) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha bejelentés a 4. számú mellékletben meghatározott határidő után érkezik be a NÉBIH-hez, a vizsgálatokat csak a következő évben lehet megkezdeni.”

(2) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő (6) és (7) bekezdésekkel egészül ki:

„(5) A NÉBIH a bejelentést elutasítja, ha az nem tartalmazza a 4. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat, és a bejelentő felhívást követően sem pótolja azt.
(6) Ha a bejelentő a vizsgálat lefolytatására nem tud a 4. és 5. számú mellékletben meghatározott mennyiségben, minőségben és határidőig vizsgálati anyagot biztosítani, a NÉBIH a bejelentést törli a nyilvántartásból.
(7) A NÉBIH a honlapján közzéteszi a 4. § (2) bekezdés a), b) és f) pontja szerinti adatokat és a bejelentő nevét.”

4. § A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Erdészeti fajták esetén a NÉBIH a vizsgált kategóriájú, magtermesztő ültetvények, testvérvonalak szülei és klón-, valamint klóncsoport szaporítóanyagforrás-típusok kiinduló anyagainak erdészeti szaporítóanyag-források jegyzékre vételéhez az európai uniós jogi aktusokban megállapított módszertani előírások szerinti vizsgálatokat végez. Erdészeti fajták esetében a gazdasági értékvizsgálat követelményeinek részletes leírását az erdészeti szaporítóanyagokról szóló jogszabály tartalmazza.”

5. § A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A (4) bekezdés b) pontja szerinti, tartós tárolóba helyezett letéti mintáról a fajta forgalmazhatóságának lejárta esetén, illetve a fajtaoltalom megszűnését követően – a referenciagyűjteményben tartás kivételével – a fajtafenntartó rendelkezik.”

6. § A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A NÉBIH a vizsgálatot megszünteti, ha a bejelentő a vizsgálati díjat a NÉBIH felhívására nem fizeti meg.”

7. § A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 17. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő cím lép:

„A növényfajták állami elismerése, az állami elismerés elutasítása, visszavonása és megújítása”

8. § (1) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A fajtavizsgálatok eredményei alapján a NÉBIH – a csak DUS-vizsgálatra kötelezett fajták kivételével – a fajta állami elismerhetőségére vonatkozó vizsgálati jelentést megküldi a Fajtaminősítő Bizottságnak.”

(2) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő (3a) és (3b) bekezdésekkel egészül ki:

„(3) A vizsgálati jelentésnek a vizsgálatok alapján tartalmaznia kell:
a) a fajta kísérleti vizsgálatának időtartamát,
b) a fajta termesztési és hasznosítási célját,
c) a fajta DUS-vizsgálati eredményét (szántóföldi növények hibridjei esetében a komponenseket is),
d) a fajta gazdasági értékvizsgálatának eredményeit,
e) a NÉBIH által ellenőrzött végleges fajtanevet,
f) a fajta leírását a CPVO-, UPOV- vagy nemzeti irányelvek alapján (hibridek esetén a komponenseket is) és
g) a vizsgálatok alapján a fajta állami elismerhetőségére vonatkozó javaslatot és annak indokolását.
(3a) A Fajtaminősítő Bizottság a vizsgálati jelentés és a fajta bejelentőjének észrevételei alapján szakmai javaslatot tesz a NÉBIH részére a fajta állami elismerhetősége vonatkozásában. A NÉBIH a csak DUS-vizsgálatra kötelezett fajok esetén a vizsgálati jelentés alapján, egyéb fajok esetén a Fajtaminősítő Bizottság szakmai javaslata és a vizsgálati jelentés alapján elkészíti a fajta állami elismerhetőségére vonatkozó értékelést.
(3b) A fajta állami elismerése iránti eljárásban a miniszter megkeresésére a NÉBIH átadja a fajtavizsgálat összefoglalását, a fajta állami elismerhetőségére vonatkozó értékelést, valamint a vizsgálati jelentés bejelentő általi kézhezvételi időpontjára vonatkozó adatot.”

9. § (1) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A fajta állami elismerése meghosszabbítható, ha a NÉBIH által lefolytatott vizsgálat megállapítja, hogy a fajta eredeti fajtaleírásban rögzített tulajdonságai nem változtak meg. A vizsgálatra történő bejelentést a fajta állami elismerése lejárati időpontja előtt legalább két évvel kell a NÉBIH-hez megtenni. Az állami elismerés meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmező igazolja a NÉBIH által lefolytatott vizsgálat eredményét.”

(2a) A (2) bekezdés szerinti meghosszabbítás időtartama szőlő-, gyümölcs-, erdészeti fajták és fás szárú dísznövények esetében az állami elismerés lejáratától számított 30. év végéig, egyéb növényfajták esetében a megadástól számított 10. év végéig tart.”

(2) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Nem hosszabbítható meg az állami elismerés, ha
a) a fajta állami elismerése meghosszabbítása iránti kérelmet az állami elismerés megszűnését követően terjesztik elő,
b) a vizsgálat eredménye alapján megállapításra kerül, hogy a fajta eredeti fajtaleírásban rögzített tulajdonságai megváltoztak, vagy
c) a bejelentő nem fizette meg az állami elismerés meghosszabbításához szükséges vizsgálatért fizetendő díjat.”

10. § A 40/2004 (IV. 7.) FVM rendelet a következő 18/A. §-sal egészül ki:

18/A. § (1) A fajta állami elismerése – az állami elismerés lejárta, az elismerés kérelemre történő visszavonása vagy nyilvántartásba vett fajtafenntartó hiánya miatti megszűnés esetén – megújítható, ha a NÉBIH által lefolytatott vizsgálat megállapítja, hogy a fajta eredeti fajtaleírásban rögzített tulajdonságai nem változtak meg. Az állami elismerés megújítása iránti kérelem a miniszternél terjeszthető elő a fajta állami elismerésének megszűnését követő 2 éven belül. Az állami elismerés megújítása iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg a kérelmező igazolja a NÉBIH által lefolytatott vizsgálat eredményét.
(2) Nem újítható meg az állami elismerés, ha
a) fajta állami elismerése megújítása iránti kérelmet a fajta állami elismerése megszűnését követő 2 éven túl terjesztik elő,
b) a vizsgálat eredménye alapján megállapításra kerül, hogy a fajta eredeti fajtaleírásban rögzített tulajdonságai megváltoztak, vagy
c) a bejelentő nem fizeti meg az állami elismerés megújításához szükséges vizsgálatért fizetendő díjat.
(3) A megújítás időtartama szőlő-, gyümölcs-, erdészeti fajták és fás szárú dísznövények esetében a megújítás tárgyában hozott döntéstől számított 30. év végéig, egyéb növényfajták esetében a megújítás tárgyában hozott döntéstől számított 10. év végéig tart.”

11. § A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A fajta állami elismerése iránti kérelem a fajta állami elismerése iránti vizsgálati jelentés bejelentő általi kézhezvételét követő 60 napos jogvesztő határidőn belől terjeszthető elő a miniszternél.”

12. § A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

21. § (1) A Fajtaminősítő Bizottság a fajta állami elismerhetőségére vonatkozó értékelést szakágazatonként, szántóföldi, szőlő- és erdészeti szekcióban hozza meg.
(2) A Fajtaminősítő Bizottság elnökét, a szekciók elnökeit, valamint a szekciók tagjait a NÉBIH javaslatára a miniszter nevezi ki. Az elnök, a szekció elnöke, a szekció tagja megbízatása visszavonásig érvényes.
(3) A Fajtaminősítő Bizottság ügyrendjét maga határozza meg, és azt a NÉBIH honlapján közzéteszi.”

13. § (1) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 22. § (1) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg a bekezdés a következő h) és i) ponttal egészül ki:

(A NÉBIH évente közzéteszi az államilag elismert fajtákat tartalmazó Nemzeti Fajtajegyzéket, amelyben fajonkénti felsorolásban közölni kell:)

f) az esetleges géntechnológiai módosítás tényét,
g) a növényfajta-oltalom fennállását,
h) az állami elismerés lejártának az időpontját és
i) a szaporítóanyag forgalmazhatósága lejáratának az időpontját.”

(2) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 22. § (3) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A Nemzeti Fajtajegyzéket ágazatonként külön állítják össze. Az ágazatonkénti fajtajegyzékek a következők:)

f) Gyógy- és Fűszernövények Nemzeti Fajtajegyzéke.”

14. § A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 26. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Erdészeti növények klónösszeállításai esetében az egyes klónok arányát fenn kell tartani, az nem változtatható meg.”

a) 3. § 5. pontjában a „Nemzeti Fajtajegyzékre vétel céljából” szövegész helyébe az „állami elismerés céljából végzett fajtavizsgálatra bejelentett” szöveg,

b) 3. § 6. pontjában az „a Nemzeti Fajtajegyzékre vételre” szövegrész helyébe az „az állami elismerés céljából végzett vizsgálatra bejelentett fajták” szöveg, 4. § (4) bekezdésében a „nemesítők nevét és a nemesítési arányokat” szövegrész helyébe a „nemesítési arányokat és a javasolt fajtanevet” szöveg,

c) 5. § (2) bekezdésében az „állami elismerésben részesült” szövegrész helyébe a „DUS-értékeléssel rendelkezik” szöveg,

d) 5. § (4) bekezdésében az „A miniszter” szövegrészek helyébe az „A NÉBIH” szöveg,

e) 6. § (1) bekezdésében az „A miniszter” szövegrész helyébe az „A NÉBIH” szöveg, a „kérelemben” szövegrész helyébe a „bejelentésben” szöveg,

f) 6. § (2) bekezdésében a „bejelentésre vonatkozó kérelemben” szövegrész helyébe a „bejelentésben” szöveg, a „miniszternek írásban” szövegrész helyébe a „NÉBIH-nek” szöveg,

g) 9. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „jóváhagyott” szövegrész helyébe az „elfogadott és a földművelésügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) által jóváhagyott” szöveg,

h) 9. § (6) bekezdésében a „bejelentőnél” szövegrész helyébe a „bejelentőnél, a CPVO által akkreditált természetes vagy jogi személynél, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnél” szöveg,

i) 10. § (5) bekezdésében a „Fajtaminősítő Bizottság” szövegrész helyébe a „NÉBIH” szöveg,

j) 11. § (4) bekezdés b) pontjában a „helyezi; amennyiben a vizsgálat megszűnik, a letéti mintával a bejelentő rendelkezhet” szövegrész helyébe a „helyezi.” szöveg,

k) 12. § (1) bekezdésében a „jóváhagyott” szövegrész helyébe az „elfogadott és a miniszter által jóváhagyott” szöveg,

l) 15. § (1) bekezdésében az „elismerésre bejelentett” szövegrész helyébe az „elismerés céljából végzett fajtavizsgálatra bejelentett” szöveg,

m) 15. § (4) bekezdésében a „miniszterhez” szövegrész helyébe a „szántóföldi fajok fajtái esetében a miniszterhez, egyéb fajok fajtái esetében a NÉBIH-hez” szöveg,

n) 15. § (5) bekezdésében a „megszüntetéséig” szövegrész helyébe a „lezárásáig” szöveg,

o) 16. §-ában az „elismeréssel együtt benyújtott kérelem” szövegrész helyébe az „elismerés céljából végzett fajtavizsgáltra történő bejelentés” szöveg,

p) 17. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „Az előterjesztésnek” szövegrész helyébe az „A vizsgálati jelentésnek” szöveg, a „bejelentésre vonatkozó kérelemben” szövegrész helyébe a „bejelentésben” szöveg,

q) 17. § (4) bekezdésében az „a Bizottság 930/2000/EK rendeletében” szövegrész helyébe a „2009. július 22-i, 637/2009/EK bizottsági rendeletben” szöveg,

r) 20. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „elismerés visszavonását kezdeményezi” szövegrész helyébe az „elismerést visszavonja” szöveg,

s) 22. § (3) bekezdés d) pontjában a „Dísz- és Gyógynövények Nemzeti Fajtajegyzéke” szövegrész helyébe a „Dísznövények Nemzeti Fajtajegyzéke” szöveg,

t) 26. § (4) bekezdésében a „minisztert” szövegrész helyébe a „NÉBIH-et” szöveg

lép.

16. § Hatályát veszti a 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az „– a Fajtaminősítő Bizottság által jóváhagyott módszertan szerint –” szövegrész,

c) 9. § (7) bekezdésében az „és a miniszter által erre jóváhagyott” szövegrész,

d) 10. § (3) bekezdésében az „ , a NÉBIH a fajta állami elismerésére előterjesztést készíthet” szövegrész,

f) 15. § (3) bekezdésében az „és fás szárú energetikai” szövegrész,

h) 24. §-ában a „kertészeti” szövegrész,

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. június 26. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére