• Tartalom

30/2018. (XII. 12.) IM rendelet

30/2018. (XII. 12.) IM rendelet

az egyes szellemi tulajdoni tárgyú rendeletek módosításáról1

2019.01.01.

A mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról szóló 1991. évi XXXIX. törvény 25. § (3) bekezdésében,

a 2. alcím tekintetében a formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 68. §-ában,

a 3. alcím tekintetében a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. § (5) bekezdésében,

a 4. alcím tekintetében a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 121. § (2) bekezdésében,

az 5. alcím tekintetében a használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény 42. § (2) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet K) pontjában foglalt táblázat 5. sorában meghatározott feladatkörében eljáró innovációért és technológiáért felelős miniszterrel egyetértésben és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke véleményének kikérésével, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 111. § (2) bekezdés j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmára irányuló bejelentés részletes alaki szabályairól szóló 19/1991. (XII. 28.) IM rendelet

1. § A mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmára irányuló bejelentés részletes alaki szabályairól szóló 19/1991. (XII. 28.) IM rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A bejelentési kérelmet egy példányban kell benyújtani, és annak a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról szóló 1991. évi XXXIX. törvény 20. § (3) bekezdésében meghatározott adatokon kívül tartalmaznia kell:
a) több bejelentő esetén az igényjogosultság arányát, ha az nem egyenlő;
b) a topográfia címét (tárgyának rövid és szabatos megjelölését);
c) nyilatkozatot arról, hogy a bejelentő a topográfia szerzője vagy annak jogutódja, illetőleg, hogy a topográfia szolgálati jellegű;
d) több szerző esetén a szerzőség arányát, ha az nem egyenlő;
e) a topográfia bármely országban történt első nyilvános hasznosításának kezdő napját, ha ez a bejelentés napjánál korábbi;
f) ha a bejelentő a topográfia ábrázolásának bizonyos részeit üzleti titokként kívánja kezelni, az erre vonatkozó nyilatkozatot;
g) a topográfia lajstromozására irányuló kérelmet;
h) a bejelentési kérelem mellékleteinek felsorolását.”

2. A formatervezési mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól szóló
19/2001. (XI. 29.) IM rendelet módosítása

2. § A formatervezési mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól szóló 19/2001. (XI. 29.) IM rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) A bejelentési kérelmet egy példányban kell benyújtani, és annak az Fmtv. 36. § (3) bekezdésében meghatározott adatokon kívül tartalmaznia kell:
a) több bejelentő esetén az igényjogosultság arányát, ha az nem egyenlő;
b) a minta szerinti termék megnevezését;
c) annak megjelölését, hogy a bejelentésben hány mintára igényelnek oltalmat;
d) nyilatkozatot arról, hogy a bejelentő a minta szerzője vagy annak jogutódja;
e) több szerző esetén a szerzőség arányát, ha az nem egyenlő;
f) uniós, kiállítási vagy belső elsőbbség igénylése esetén az erre irányuló nyilatkozatot, feltüntetve uniós elsőbbségnél a külföldi bejelentés napját, országát és számát, kiállítási elsőbbségnél a kiállítás napját és megnevezését, belső elsőbbségnél pedig a folyamatban lévő bejelentés napját és ügyszámát;
g) megosztás esetén az erre irányuló nyilatkozatot, megjelölve az alapul szolgáló bejelentés ügyszámát, bejelentési és elsőbbségi napját;
h) a mintaoltalom megadására irányuló kérelmet;
i) a bejelentési kérelem mellékleteinek felsorolását.
(2) A bejelentési kérelem a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában díjtalanul beszerezhető formanyomtatvány vagy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala honlapjáról letölthető elektronikus űrlap kitöltésével is elkészíthető.”

3. A szabadalmi bejelentés, az európai szabadalmi bejelentésekkel és az európai szabadalmakkal, illetve a nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel összefüggő beadványok, valamint a növényfajta-oltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól szóló
20/2002. (XII. 12.) IM rendelet módosítása

3. § A szabadalmi bejelentés, az európai szabadalmi bejelentésekkel és az európai szabadalmakkal, illetve a nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel összefüggő beadványok, valamint a növényfajta-oltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól szóló 20/2002. (XII. 12.) IM rendelet (a továbbiakban: Szabadalmi Alaki Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) A bejelentési kérelmet egy példányban kell benyújtani, és annak az Szt. 57. § (3) bekezdésében meghatározott adatokon kívül tartalmaznia kell:
a) a szabadalom megadására irányuló kérést;
b) a találmány címét (tárgyának rövid és szabatos megjelölését, amely nem tartalmazhat fantázianevet);
c) több bejelentő esetén az igényjogosultság arányát, ha az nem egyenlő;
d) több feltaláló esetén a szerzőség arányát, ha az nem egyenlő;
e) uniós vagy belső elsőbbség igénylése esetén az erre irányuló nyilatkozatot, feltüntetve uniós elsőbbségnél a külföldi bejelentés bejelentési napját, országát és számát, belső elsőbbségnél pedig a folyamatban lévő bejelentés ügyszámát;
f) származtatás, illetőleg megosztás esetén az erre irányuló nyilatkozatot, megjelölve az alapul szolgáló bejelentés ügyszámát;
g) a találmány kiállításon történt bemutatása esetén a kiállítási nyilatkozatot, feltüntetve a kiállítás megnevezését és időpontját;
h) nyilatkozatot arról, hogy a bejelentő a találmány feltalálója vagy annak jogutódja;
i) a bejelentési kérelem mellékleteinek felsorolását, feltüntetve az egyes iratok lapszámát és példányszámát is.
(2) A bejelentési kérelem a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) díjtalanul beszerezhető formanyomtatvány vagy a Hivatal honlapjáról letölthető elektronikus űrlap kitöltésével is elkészíthető.”

4. § A Szabadalmi Alaki Rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kérelmet egy példányban kell benyújtani, és annak az Szt. 84/E. § (3) bekezdésében meghatározott adatokon kívül tartalmaznia kell:
a) az igénypontok magyar nyelvű fordításának benyújtásáról szóló hatósági tájékoztatás közlésére irányuló kérést;
b) az európai szabadalmi bejelentés bejelentési napját és számát;
c) elsőbbség érvényesítése esetén az alapbejelentés bejelentési napját, országát és számát;
d) az európai szabadalmi bejelentés közzétételének napját és számát;
e) a találmány címét magyar nyelven;
f) a találmány nemzetközi osztályjelzetét;
g) a kérelem mellékleteinek felsorolását.”

5. § A Szabadalmi Alaki Rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kérelmet egy példányban kell benyújtani, és annak – az (1) bekezdés a) pontjában említett utaláson és az Szt. 84/H. § (4) bekezdésében meghatározott adatokon kívül – tartalmaznia kell:
a) az európai szabadalom lajstromszámát;
b) annak a napnak a megjelölését, amelyen az európai szabadalom megadását az Európai Szabadalmi Közlönyben meghirdették;
c) a 10. § (2) bekezdés b)–g) pontjaiban foglalt adatokat.”

6. § A Szabadalmi Alaki Rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kérelmet egy példányban kell benyújtani, és annak az Szt. 84/K. § (2) bekezdésében meghatározott adatokon kívül tartalmaznia kell:
a) a fordítás kijavítására irányuló kérést;
b) az európai szabadalmi bejelentés közzétételének számát, illetve az európai szabadalom lajstromszámát;
c) a találmány címét magyar nyelven;
d) a kérelem mellékleteinek felsorolását.”

7. § A Szabadalmi Alaki Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha a Hivatal a nemzetközi szabadalmi bejelentés ügyében megjelölt vagy kiválasztott hivatalként jár el, az Szt. 84/S. § (3) bekezdésében meghatározottakon kívül a következőket kell benyújtani az iratok rendeltetésének feltüntetésével:
a) a nemzetközi szabadalmi bejelentésnek az Szt. 84/S. § (5) bekezdésében foglaltakkal összhangban elkészített magyar nyelvű fordítását;
b) ha az igénypontokat módosították, annak megjelölését, hogy a Hivatal előtti eljárásban a szabadalmat az eredeti vagy a módosított igénypontok szerint igénylik-e;
c) a nemzetközi szabadalmi bejelentés nemzetközi bejelentési számát;
d) képviselet esetén annak igazolását;
e) kiállítási nyilatkozat esetén az ezt megalapozó igazolást;
f) uniós elsőbbség igénylése esetén az elsőbbségi iratot, ha azt a nemzetközi szakaszban nem nyújtották be;
g) az Szt. 63. § (1) bekezdésében meghatározott esetben a biológiai anyag letétbe helyezéséről szóló elismervényt;
h) biológiai anyag újbóli letétbe helyezése esetén az Szt. 63. § (9) bekezdésében előírt nyilatkozatot;
i) ha a biológiai anyagot a bejelentő személyétől eltérő személy helyezte letétbe, a letétbe helyezőnek az Szt. 63. § (10) bekezdésében foglaltak szerinti nyilatkozatát;
j) ha a bejelentő a feltaláló jogutódja, szabadalmi bejelentés benyújtására vagy szabadalom szerzésére vonatkozó jogosultságát igazoló iratot, ha azt a nemzetközi szakaszban nem nyújtották be.”

8. § A Szabadalmi Alaki Rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

17. § A növényfajta oltalmi bejelentési kérelmet egy példányban kell benyújtani, és annak az Szt. 114/I. § (3) bekezdésében meghatározott adatokon kívül tartalmaznia kell:
a) a növényfajta oltalom megadására irányuló kérést;
b) a növényfajta fajtanevét;
c) a növényfaj nevét és latin nevét;
d) több bejelentő esetén az igényjogosultság arányát, ha az nem egyenlő;
e) több nemesítő esetén a szerzőség arányát, ha az nem egyenlő;
f) az UPOV-egyezmény által meghatározott elsőbbség igénylése esetén az erre irányuló nyilatkozatot, feltüntetve a külföldi bejelentés bejelentési napját, országát és számát;
g) nyilatkozatot arról, hogy a bejelentő a növényfajta nemesítője vagy annak jogutódja;
h) a bejelentési kérelem mellékleteinek felsorolását, feltüntetve az egyes iratok lapszámát és példányszámát is.”

a) 2. § (2) bekezdésében a „három-három” szövegrész helyébe az „elektronikus kapcsolattartás esetén egy, egyéb esetben három” szöveg,

b) 13. §-ában, 14. § (2) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, 19. § nyitó szövegrészében a „három” szövegrész helyébe az „elektronikus kapcsolattartás esetén egy, egyéb esetben három” szöveg

lép.

4. A védjegybejelentés és a földrajzi árujelzőre vonatkozó bejelentés részletes alaki szabályairól szóló 16/2004. (IV. 27.) IM rendelet módosítása

10. § A védjegybejelentés és a földrajzi árujelzőre vonatkozó bejelentés részletes alaki szabályairól szóló 16/2004. (IV. 27.) IM rendelet (a továbbiakban: Védjegy Alaki Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) A védjegybejelentési kérelemnek a Vt. 50. § (3) és (3a) bekezdésében előírtakon túl tartalmaznia kell
a) a védjegy lajstromozása iránti kérést;
b) több bejelentő esetén az igényjogosultság arányát, ha az nem egyenlő;
c) a megjelölést vagy utalást a 3. § (1) és (3) bekezdése szerint megjelenített megjelölésre, továbbá a megjelölés 3. § (2) bekezdése szerinti típusát;
d) az árujegyzéket vagy utalást a 3/A. § (2) bekezdése szerint mellékelt árujegyzékre;
e) uniós, kiállítási vagy belső elsőbbség igénylése esetén az erre irányuló nyilatkozatot, feltüntetve uniós elsőbbségnél a külföldi bejelentés napját, országát és számát, kiállítási elsőbbségnél a kiállítás napját és megnevezését, belső elsőbbségnél pedig a folyamatban lévő bejelentés ügyszámát.
(2) A védjegybejelentési kérelem a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában díjtalanul elérhető formanyomtatvány vagy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala honlapjáról letölthető elektronikus űrlap kitöltésével is elkészíthető.”

11. § A Védjegy Alaki Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) A megjelölést olyan módon kell megjeleníteni, hogy az lehetővé tegye a védjegynek a Vt. 47. §-a szerinti lajstromban való egyértelmű, pontos, önmagában teljes, könnyen hozzáférhető, érthető, tartós és objektív módon történő megjelenítését.
(2) A megjelölés típusát az alábbiak szerint kell a védjegybejelentési kérelemben feltüntetni:
a) a kizárólag szavakat, szóösszetételeket (beleértve a személyneveket és a jelmondatokat is), számokat vagy egyéb általános nyomdai betű- vagy számkészletet tartalmazó megjelölést szómegjelölésként;
b) az ábrát, képet tartalmazó megjelölést – ideértve a kizárólag ábrás elemekből álló, valamint a szó- és ábrás elemeket egyaránt tartalmazó fekete-fehér, illetve egy vagy több színt tartalmazó megjelöléseket is – ábrás megjelölésként;
c) a részben vagy egészben térbeli alakzatból álló vagy azt tartalmazó megjelölést – ideértve a tárolókat, csomagolóanyagokat és a termékek térbeli megjelenését is – térbeli megjelölésként;
d) a megjelölésnek a terméken való elhelyezését vagy a termékre erősítés konkrét módját képező megjelölést pozíciót megjelenítő megjelölésként;
e) a kizárólag bizonyos elemek ismétlődéséből álló megjelölést mintázatként;
f) a kizárólag egy adott színből vagy színek kombinációjából álló megjelölést színmegjelölésként;
g) a kizárólag egy adott hangból vagy hangkombinációból álló megjelölést hangmegjelölésként;
h) a megjelölést alkotó elemek egészének vagy azok egy részének mozgása vagy helyváltoztatása által alkotott megjelölést mozgásmegjelölésként;
i) a részben vagy egészben kép és hang kombinációja által alkotott megjelölést multimédia-megjelölésként;
j) a hologram jellegű elemekből álló megjelölést hologram-megjelölésként;
k) az a)–j) pont szerinti felsorolásba nem tartozó megjelölést, illetve az a)–j) pont szerinti megjelölések kombinációját egyéb típusú megjelölésként
kell besorolni.
(3) A (2) bekezdés szerinti típusokba sorolt megjelöléseket a következő módon kell megjeleníteni, illetve ábrázolni:
a) a szómegjelölést a szokásos írásmóddal és formázással, grafikai elemek vagy színek nélkül kell ábrázolni;
b) az ábrás, illetve színes ábrás megjelölést valamennyi alkotóelemet és színt feltüntetve kell ábrázolni;
c) a térbeli megjelölést az azt alkotó térbeli alakzat ábrázolásával – például számítógéppel előállított kép vagy fénykép formájában – kell megjeleníteni, az alábbiak szerint:
ca) a megjelölést a valós láthatóság szerint, lehetőleg perspektivikus módon;
cb) a megjelölést több nézetből is be lehet mutatni, a nézet szerinti ábrázolások száma azonban hatnál nem lehet több;
cc) az ábrázolásokból ki kell derülnie a többi ábrázoláshoz fűződő kapcsolatnak;
cd) a bejelentéshez tartozó egyes ábrázolásokat számmal kell ellátni;
d) a pozíciót megjelenítő megjelölést úgy kell megjeleníteni, hogy annak alapján egyértelműen megállapítható legyen a megjelölés elhelyezkedése a terméken, valamint az adott termékhez viszonyított mérete vagy aránya a következők szerint:
da) azokat az elemeket, amelyek nem képezik a bejelentés tárgyát, jól látható módon, lehetőleg szaggatott vagy pontozott vonallal el kell választani a többi résztől;
db) az ábrázoláshoz leírás mellékelhető, amely bemutatja a terméken történő elhelyezés módját;
e) a mintázatot az ismétlődési mintát bemutató ábrázolással kell megjeleníteni. Az ábrázoláshoz olyan leírás mellékelhető, amely részletekkel szolgál az elemek ismétlődéséről;
f) a színmegjelölések esetében:
fa) ha a megjelölés kizárólag egy adott színből áll, a megjelölést e szín ábrázolásának benyújtásával, körvonalak nélkül kell megjeleníteni a Pantone színskála szerinti kód feltüntetésével;
fb) ha a megjelölést kizárólag egy adott színösszetétel képezi, a megjelölést a színösszetétel egységes és meghatározott elrendezését bemutató módon kell ábrázolni körvonalak nélkül, azzal, hogy az alkalmazott színeket a Pantone színskála szerinti kódok feltüntetésével kell megjeleníteni. A színek egymáshoz viszonyított elrendezését bemutató leírás mellékelhető az ábrázoláshoz;
g) a hangmegjelölést a hangot tartalmazó audiofájl benyújtásával, vagy a hang kotta formájában történő pontos ábrázolásával kell megjeleníteni;
h) a mozgásmegjelölést videofájl vagy az adott mozgást vagy helyváltoztatást bemutató állóképekből álló sorozat benyújtásával kell megjeleníteni, azzal, hogy az állóképeket meg lehet számozni, illetve a sorozathoz a mozgást vagy helyváltoztatást bemutató leírás is mellékelhető;
i) a multimédia-megjelölést egy olyan audiovizuális fájl benyújtásával kell megjeleníteni, amely bemutatja a megjelölést alkotó kép- és hangkombinációt;
j) a hologram-megjelölést videofájl vagy olyan grafikus vagy fényképes megjelenítések benyújtásával kell ábrázolni, amelyek kellő számú nézetet tartalmaznak ahhoz, hogy a holografikus hatás egésze azonosítható legyen;
k) az egyéb típusú megjelölés megjelenítésének meg kell felelnie az (1) bekezdésben meghatározott ábrázolási követelményeknek, és ahhoz leírás csatolható.
(4) A megjelölés típusának és a megjelenítésnek összhangban kell állnia egymással.
(5) A megjelölést kontrasztosan és éles kontúrokkal kell megjeleníteni, az ábrázolás pedig nem tartalmazhat az azonosíthatóságát zavaró vonalat. A megjelölés érzékelhetőségét csillogás, tükröződés, árnyékhatás nem akadályozhatja.
(6) Ha a megjelölés elhelyezkedésének iránya nem nyilvánvaló, azt a „felső rész” szavak szerepeltetésével kell egyértelművé tenni minden egyes ábrán.
(7) A nem elektronikus úton vagy elektronikus adathordozón benyújtott bejelentés esetén a megjelölést egyetlen, a bejelentés egyéb elemeit tartalmazó laptól különálló lapon kell ábrázolni. A megjelölés ábrázolását tartalmazó, A/4-es (29,7 cm × 21 cm) méretű lapon szerepelnie kell az összes releváns nézetnek vagy ábrázolásnak, azzal, hogy a lapon körben legalább 2,5 cm-es szegélyt kell hagyni.
(8) Az ábrázolásnak olyan minőségűnek kell lennie, hogy 8 cm széles és 8 cm magas méretre lehessen nagyítani vagy kicsinyíteni.
(9) Mintadarab benyújtása nem minősül a megjelölés megfelelő ábrázolásának.”

12. § A Védjegy Alaki Rendelet „A megjelölés és az árujegyzék” alcíme a következő 3/A. §-sal egészül ki:

3/A. § (1) Ha a bejelentő a védjegyoltalmat egynél több osztály tekintetében igényli, az árukat és szolgáltatásokat a gyári vagy kereskedelmi védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó Nizzai Megállapodás által létrehozott osztályozási rendszer (a továbbiakban: nizzai osztályozás) osztályai szerint csoportosítva és a csoportokat az osztályok számának megfelelő sorrendbe rendezésével kell megjelölnie, minden csoport előtt feltüntetve a nizzai osztályozás adott osztályának számát.
(2) Ha az áruk, illetve a szolgáltatások felsorolásának terjedelme indokolttá teszi, az árujegyzéket külön lapon kezdve is el lehet készíteni.”

13. § A Védjegy Alaki Rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Vt. XVI–XVII. fejezeteiben szabályozott földrajzi árujelző lajstromozására irányuló bejelentésnek tartalmaznia kell)

c) az agrárpolitikáért felelős miniszter által – külön jogszabály alapján – ellenőrzött és jóváhagyott termékleírást, ha a bejelentés szeszes italra vonatkozó földrajzi árujelző lajstromozására irányul.”

14. § A Védjegy Alaki Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § (1) A földrajzi árujelző bejelentési kérelmet egy példányban kell benyújtani, és annak a Vt. 113. § (1) bekezdésében előírtakon túl tartalmaznia kell
a) a földrajzi árujelző lajstromozása iránti kérést;
b) a földrajzi árujelző megnevezését, továbbá típusának (földrajzi jelzés vagy eredetmegjelölés) feltüntetését;
c) a termékjegyzéket (azoknak a termékeknek a felsorolását, amelyekkel kapcsolatban a földrajzi árujelző oltalmát igénylik);
d) a bejelentési kérelem mellékleteinek felsorolását.
(2) A földrajzi árujelző bejelentési kérelme a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában díjtalanul elérhető formanyomtatvány vagy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala honlapjáról letölthető elektronikus űrlap kitöltésével is elkészíthető.”

15. § A Védjegy Alaki Rendelet 6. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) E rendeletnek az egyes szellemi tulajdoni tárgyú rendeletek módosításáról szóló 30/2018. (XII. 12.) IM rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2019. január 1-jén vagy azt követően tett védjegybejelentésekre és földrajzi árujelzőre vonatkozó bejelentésekre kell alkalmazni.”
7. § E rendelet 3. §-a és 3/A. §-a a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2015. december 16-i (EU) 2015/2436 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

5. A használati mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól szóló 18/2004. (IV. 28.) IM rendelet módosítása

17. § A használati mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól szóló 18/2004. (IV. 28.) IM rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) A bejelentési kérelmet egy példányban kell benyújtani, és annak a használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény 29. § (3) bekezdésében meghatározott adatokon kívül tartalmaznia kell
a) a mintaoltalom megadására irányuló kérést;
b) a minta címét (tárgyának rövid és szabatos megjelölését, amely nem tartalmazhat fantázianevet);
c) több bejelentő esetén az igényjogosultság arányát, ha az nem egyenlő;
d) több feltaláló esetén a szerzőség arányát, ha az nem egyenlő;
e) uniós vagy belső elsőbbség igénylése esetén az erre irányuló nyilatkozatot, feltüntetve uniós elsőbbségnél a külföldi bejelentés bejelentési napját, országát és számát, belső elsőbbségnél pedig a folyamatban lévő bejelentés ügyszámát;
f) származtatás, illetőleg megosztás esetén az erre irányuló nyilatkozatot, megjelölve az alapul szolgáló bejelentés ügyszámát;
g) a minta kiállításon történt bemutatása esetén a kiállítási nyilatkozatot, feltüntetve a kiállítás megnevezését és időpontját;
h) nyilatkozatot arról, hogy a bejelentő a minta feltalálója vagy annak jogutódja;
i) a bejelentési kérelem mellékleteinek felsorolását, feltüntetve az egyes iratok lapszámát és példányszámát is.
(2) A bejelentési kérelem a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában díjtalanul beszerezhető formanyomtatvány vagy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala honlapjáról letölthető elektronikus űrlap kitöltésével is elkészíthető.”

6. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

19. § E rendelet 11. §-a és 12. §-a a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2015. december 16-i (EU) 2015/2436 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére