• Tartalom

304/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival és a foglalkoztatásukhoz nyújtható támogatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról1

2019.01.01.

A Kormány a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a), b), g), i) és j) pontjában, valamint 28. § (2) bekezdésében,

a 2. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés c)–e) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés k) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mmr.) 1. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A Kormány a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos nyilvántartás tekintetében rehabilitációs hatóságként – az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően – a központi nyugdíjbiztosítási szervet is kijelöli.”

(2) Az Mmr. 1. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:

„(15) Budapest Főváros Kormányhivatala orvos-szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó képességvizsgálatokat, valamint tárolási, logisztikai tevékenységet végez.”

2. § Az Mmr. 21/D. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az akkreditált szolgáltató köteles 10 napon belül bejelenteni a Budapest Főváros Kormányhivatalának, ha)

a) az Mmtv. 21/B. § (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartásban szereplő adatai megváltoznak,”

3. § Az Mmr. 21/H. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a képző intézmény által megállapított képzési költség egészéhez vagy annak egy részéhez képzési célú támogatást nyújthat)

j) a képzés során felhasznált, a hallgatóknak véglegesen átadott tankönyvek, taneszközök költségéhez.”

4. § Az Mmr.

a) 1. § (14) bekezdésében a „továbbá orvos-szakmai módszertani feladatellátáshoz kapcsolódó képességvizsgálatokat végez” szövegrész helyébe a „továbbá a képességvizsgálatokhoz kapcsolódó orvos-szakmai módszertani feladatokat lát el”,

c) 10/A. §-ában az „és a rehabilitációs szükségletek tekintetében” szövegrész helyébe a „vagy az orvosi, foglalkozási vagy szociális rehabilitációs szükségletek tekintetében”,

d) 13/A. § (1) bekezdésében a „minősítés elvégzéséhez” szövegrész helyébe a „szakkérdés vizsgálatához”,

e) 13/A. § (2) bekezdésében a „komplex minősítés során” szövegrész helyébe a „komplex minősítés során, valamint a 22/F. § szerinti esetben”,

f) 21/A. § (4) bekezdésében a „személy által aláírt engedményezési nyilatkozat” szövegrész helyébe a „személy és az akkreditált szolgáltató által aláírt engedményezési megállapodás”,

g) 21/H. § (5) bekezdés a) és b) pontjában az „időtartamára a megélhetési” szövegrész helyébe az „időtartamára havonta a megélhetést biztosító” szöveg, a „munkabér összegének” szövegrész helyébe a „munkabér havi összegének”,

h) 21/H. § (5) bekezdés záró szövegrészében a „megélhetési” szövegrész helyébe a „megélhetést biztosító”,

i) 21/H. § (5) bekezdés záró szövegrészében a „munkabér összegét” szövegrész helyébe a „munkabér havi összegét”,

j) 21/I. § (5) bekezdésében a „személy által aláírt engedményezési nyilatkozat, amelyben” szövegrész helyébe a „személy és a képző intézmény által aláírt engedményezési megállapodás, amelyben a személy”,

k) 28. § (1) bekezdésében a „2018. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2020. december 31-ig”

szöveg lép.

5. § Hatályát veszti az Mmr.

b) 1. § (10) bekezdésében az „a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és” szövegrész,

f) 21/H. § (2) bekezdés h) pontjában az „és” szövegrész,

2. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mmtr.) 1. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„3. létszám: a munkáltatónál az 5. pont szerinti munkaviszonyban foglalkoztatott személyek száma;”

(2) Az Mmtr. 1. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„5. munkaviszony: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonyban történő foglalkoztatás, azzal, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény XV. fejezetében foglalt egyes munkaviszony típusok közül kizárólag a határozott idejű munkaviszony, a távmunkavégzés, a bedolgozói munkaviszony és a köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszony;”

(3) Az Mmtr. 1. § 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„10. tranzit foglalkoztatás: a rehabilitálható megváltozott munkaképességű munkavállaló védett körülmények között, termelő, szolgáltató tevékenység végzése keretében történő felkészítése a nyílt munkaerő-piacon történő foglalkoztatásra, amennyiben életkora alapján a kérelem benyújtásáig vagy a felülvizsgálat időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet meghaladja;”

(4) Az Mmtr. 1. §-a a következő 15. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„15. átlagos állományi létszám: a Központi Statisztikai Hivatal munkaügyi-statisztikai adatszolgáltatáshoz kiadott útmutatójában foglaltak szerint számított átlagos állományi létszám, az 5. pont szerinti munkaviszonyban foglalkoztatott személyek létszámával számolva.”

7. § Az Mmtr. 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Nem adható rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány olyan munkáltató részére, aki az akkreditációs eljárás során valótlan, megtévesztő vagy hamis nyilatkozatot tesz, illetve valótlan adattal támasztja alá kérelmét. A kérelem ebből az okból történő visszautasítása esetén a munkáltató, illetve jogutódja a visszautasítástól számított két év elteltével nyújthat be újabb rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány iránti kérelmet.”

8. § Az Mmtr. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Kormányhivatal által erre a célra biztosított elektronikus felületen (a továbbiakban: elektronikus felület) keresztül kell az eljárási cselekményeket elvégezni, a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány iránti kérelmet és annak mellékleteit, valamint a kérelem elbírálásához, illetve az akkreditáció fenntartásával összefüggő ügyintézéshez kapcsolódó további dokumentumokat benyújtani, bejelentéseket megtenni.”

9. § Az Mmtr. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A szakmai programot az akkreditációt követően első alkalommal három évre szólóan, évenkénti bontásban kell elkészíteni. A hároméves időszak lejártát követően a munkáltató tevékenységétől, illetve az általa folytatott foglalkozási rehabilitációs gyakorlat jellemzőitől függően éves vagy többéves időszakra szóló szakmai programot kell készíteni.”

10. § Az Mmtr. 21. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A munkáltató az általa foglalkoztatott munkavállalót kizárólag azon időszak tekintetében vonhatja be a bérköltség-támogatásba, amely időszakban a munkavállaló hatályos komplex minősítéssel rendelkezett, vagy az 1. § 6. pontjában foglaltak szerint megváltozott munkaképességű személynek minősült.”

11. § Az Mmtr. 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A pályázaton kizárólag akkreditált munkáltató vehet részt. A pályázaton történő részvétel feltétele, hogy a pályázati felhívás (5) bekezdés szerinti közzétételének napján a pályázónak rendelkeznie kell hatályos rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal.”

12. § (1) Az Mmtr. 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A munkáltató munkavállalónként – rehabilitálható munkavállaló esetén a munkavállaló rehabilitációs terve alapján – megállapodást (a továbbiakban: egyéni foglalkoztatási megállapodás) köt a rehabilitációs hatósággal, amelyet valamennyi támogatási forma esetén a Kormányhivatal az elektronikus felületen is köteles rögzíteni és kezelni.”

(2) Az Mmtr. 33. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az egyéni foglalkoztatási megállapodás hatályát veszti, ha
a) a rehabilitációs hatóság döntése alapján az egyéni foglalkoztatási megállapodással érintett munkavállaló nem minősül az 1. § 6. pontjában meghatározott megváltozott munkaképességű munkavállalónak,
b) az egyéni foglalkoztatási megállapodással érintett munkavállaló munkaviszonya megszűnik, vagy a munkaviszonyt megszüntették,
c) az egyéni támogatás időtartama letelik, vagy
d) a munkavállaló az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.”

13. §2

14. § Az Mmtr.

a) 5. § (3) bekezdés g) pont gd) alpontjában a „munkáltató” szövegrész helyébe a „munkáltató – amennyiben azt jogszabály számára előírja –”,

b) 21. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „nyugdíjra jogosult” szövegrész helyébe a „nyugdíjkorhatárt betöltötte”,

c) 33. § (2a) bekezdésében az „a megállapodásban meghatározott elektronikus” szövegrész helyébe az „az elektronikus”

szöveg lép.

15. § Hatályát veszti az Mmtr.

b) 27. § (2) bekezdésének záró szövegrészében az „ , a pályázati felhívás közzétételét követő 5 munkanapon belül” szövegrész.

3. A rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről és a foglalkozási rehabilitációs szakértői névjegyzékről szóló 401/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

16. § A rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről és a foglalkozási rehabilitációs szakértői névjegyzékről szóló 401/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet

a) 15. § (1) és (2) bekezdésében a „2018. december 31-éig” szövegrész helyébe a „2020. december 31-éig”,

b) 15. § (3) bekezdésében a „2019. január 1-jén” szövegrész helyébe a „2021. január 1-jén”

szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–12. § és a 14–16. § 2019. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. január 2. napjával.

2

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére