• Tartalom

31/2018. (X. 15.) AM rendelet

31/2018. (X. 15.) AM rendelet

az agrártámogatások 2018. évi mértékének megállapításáról

2019.10.15.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,
a 16–18. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Egységes területalapú támogatás

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet [a továbbiakban: 5/2015. (II. 19.) FM rendelet] alapján járó egységes területalapú támogatás keretösszege 231 130 259 065 Ft.

(2) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet alapján járó támogatás hektáronkénti értéke az (1) bekezdés szerinti keretösszeg és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet alapján benyújtott egységes kérelmek ellenőrzését követően megállapított támogatható területek hektárban kifejezett nagyságának hányadosa.

(3) A (2) bekezdés szerinti támogatható terület nagysága legfeljebb 4 972 753 hektár.

(4) A (2) bekezdés szerinti támogatásból 2018. október 16-tól kifizethető előleg mértéke hektáronként legfeljebb 32 536 Ft.

2. Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás

2. § (1) Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 10/2015. (III. 13.) FM rendelet] alapján járó támogatás keretösszege 130 689 646 110 Ft.

(2) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 6. §-a szerinti számítás során a támogatható terület nagysága legfeljebb 4 972 753 hektár.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott számítás szerinti támogatásból 2018. október 16-tól kifizethető előleg mértéke hektáronként legfeljebb 18 397 Ft.

3. Termeléshez kötött közvetlen támogatás

3. § (1) A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] alapján támogatási jogcímenként hektár- és állategyedalapon történik a kifizetés.

(2) A kifizetés során alkalmazott fajlagos támogatási összegeket a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 2. § (3) bekezdésében foglaltak szerint kell meghatározni, figyelemmel arra, hogy a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 6. §-ában felsorolt állategyed-alapú támogatások esetében a Magyar Államkincstár által elfogadott és a támogatási feltételeknek megfelelő állatlétszámot kell figyelembe venni.

(3) A (2) bekezdés szerinti támogatásból 2018. október 16-tól kifizethető előleg mértéke legfeljebb az 1. mellékletben meghatározott összeg.

4. Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása

4. § (1) A fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 11/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 11/2015. (III. 13.) FM rendelet] alapján járó támogatás keretösszege 3 783 773 972 Ft.

(2) A 11/2015. (III. 13.) FM rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti számítás elvégzése során a támogatható terület nagysága legfeljebb 171 797 hektár.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott számítás szerinti támogatásból 2018. október 16-tól hektáronként kifizethető előleg mértéke legfeljebb 15 417 Ft.

5. A nettó pénzügyi felső határ betartása

5. § (1) Az 1–4. § szerinti mértékek az éves bruttó pénzügyi felső határ figyelembevételével kerültek megállapításra.

(2) A közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletében meghatározott nettó pénzügyi felső határ betartása érdekében az egyes jogcímeknél a kifizetéskor csökkentési együtthatót kell alkalmazni a teljes támogatási összegre. A csökkentési együttható előleg-, illetve részfizetés esetén alkalmazandó mértéke 0,95.

6. Hízottbika-tartás átmeneti nemzeti támogatása

6. § (1)1 Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 10. §-a alapján összesen legfeljebb 3 244 408 000 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 33 000 Ft támogatás vehető igénybe.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás a 2018. évben kifizetésre kerül.

7. Átmeneti nemzeti tejtámogatás

7. § (1) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 11. §-a alapján összesen legfeljebb 10 545 203 826 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 5,69 Ft támogatás vehető igénybe.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás a 2018. évben kifizetésre kerül.

8. Anyatehéntartás átmeneti nemzeti támogatása

8. § Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 12–17. §-a alapján összesen legfeljebb 2 703 883 446 Ft, egyedenként legfeljebb 23 110 Ft vehető igénybe.

9. Extenzifikációs szarvasmarhatartás átmeneti nemzeti támogatása

9. § (1)2 Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 18. §-a alapján összesen legfeljebb 2 569 852 000 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 33 000 Ft támogatás vehető igénybe.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás a 2018. évben kifizetésre kerül.

10. Anyajuhtartás termeléshez kötött átmeneti nemzeti támogatása

10. § (1) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 19–23. §-a alapján összesen legfeljebb 20 435 310 Ft, egyedenként legfeljebb 19,46 Ft támogatás vehető igénybe.

(2) Ha a mezőgazdasági termelő juhtejet vagy juhtejterméket értékesít, akkor a támogatás mértéke anyajuhegyedenként legfeljebb 12,97 Ft.

11. Kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás kiegészítő támogatása

11. § Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 24. §-a alapján összesen legfeljebb 408 706 200 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 2837 Ft támogatás vehető igénybe.

12. Dohány termeléstől elválasztott támogatása

12. §3 (1)4 Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 25. §-a alapján a Burley dohány-termesztési támogatás keretében összesen legfeljebb 742 872 174 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 460 792 Ft támogatás vehető igénybe.

(2)5 Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 25. §-a alapján a Virginia dohány-termesztési támogatás keretében összesen legfeljebb 2 157 774 114 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 543 821 Ft támogatás vehető igénybe.

13. A támogatási keret túllépése

13. § A 6–12. § szerinti támogatási keretek túllépése esetén a megállapított támogatás összege – az érintett mezőgazdasági termelőnél a túllépés mértékével megegyezően – arányos visszaosztás alkalmazásával csökkentésre kerül.

14. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

15. § Ez a rendelet

a) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

c) az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti egyes közvetlen támogatási rendszerekre 2017-ben alkalmazandó költségvetési felső határok megállapításáról szóló, 2017. július 14-i 2017/1272/EU bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

16. §6 E rendeletnek az agrártámogatások 2019. évi mértékének megállapításáról, valamint az agrártámogatások 2018. évi mértékének megállapításáról szóló 31/2018. (X. 15.) AM rendelet módosításáról szóló 47/2019. (X. 14.) AM rendelettel megállapított 12. §-át a 2018. évi dohány termeléstől elválasztott támogatás kifizetése esetében kell alkalmazni.

17. §7

18. §8

1. melléklet a 31/2018. (X. 15.) AM rendelethez

A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendeletben meghatározott támogatási jogcímekre 2018. október 16. után kifizethető előleg maximális értékei

A

B

1.

9/2015. (III. 13.) FM rendeletben meghirdetett jogcím

Az előleg maximális értéke (Ft)

2.

anyajuhtartás támogatása

5 621

3.

anyatehéntartás támogatása

32 145

4.

hízottbika-tartás támogatása

11 660

5.

tejhasznú tehéntartás támogatása

73 576

6.

rizstermesztés támogatása

159 874

7.

cukorrépa termesztés támogatása

120 179

8.

zöldségnövény termesztés támogatása

66 223

9.

ipari zöldségnövény termesztés támogatása

44 794

10.

ipari olajnövény termesztés támogatása

53 935

11.

extenzív gyümölcstermesztés támogatása

52 185

12.

intenzív gyümölcstermesztés támogatása

92 633

13.

szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása

45 612

14.

szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása

16 989

2. melléklet a 31/2018. (X. 15.) AM rendelethez9

1

A 6. § (1) bekezdése a 35/2018. (XII. 6.) AM rendelet 42. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 9. § (1) bekezdése a 35/2018. (XII. 6.) AM rendelet 42. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 12. § a 26/2019. (VI. 7.) AM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

4

A 12. § (1) bekezdése a 47/2019. (X. 14.) AM rendelet 16. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 12. § (2) bekezdése a 47/2019. (X. 14.) AM rendelet 16. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 47/2019. (X. 14.) AM rendelet 16. § (1) bekezdése iktatta be.

7

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére