• Tartalom

32/2018. (XII. 19.) BM rendelet

32/2018. (XII. 19.) BM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról1

2018.12.20.

A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 1. melléklet 2. pont tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben,

az 1. melléklet 3. és 6. pontja tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró, az 1. melléklet 5. és 8. pontja tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. § A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 32/2018. (XII. 19.) BM rendelethez

1. Az R. 1. melléklet 1.65.17. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek üzemeltetéséről gondoskodik:
az alábbiakban nevesített rendszerek működéséhez szükséges virtuális infrastruktúra üzemeltetése:)
„1.65.17. a Belügyminisztérium által működtetett BM-Tudásbázis rendszer, BM Interoperációs Portál, NBSZ-GovCERT rendszer (kormányzati eseménykezelő), BM Eseményregisztrációs Portál, NOVA-ESZNYER, valamint NOVA-ERHUA rendszer;”
2. Az R. 1. melléklet 1. pont 1.65. pontja a következő 1.65.18. alponttal egészül ki:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek üzemeltetéséről gondoskodik:
az alábbiakban nevesített rendszerek működéséhez szükséges virtuális infrastruktúra üzemeltetése:)
„1.65.18. az Igazságügyi Minisztérium által működtetett Fizetésképtelenségi Nyilvántartási Rendszer virtualizációs környezetének biztosítása és géptermi üzemeltetése;”
3. Az R. 1. melléklet 1. pont 1.65. pontja a következő 1.65.19. alponttal egészül ki:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek üzemeltetéséről gondoskodik:
az alábbiakban nevesített rendszerek működéséhez szükséges virtuális infrastruktúra üzemeltetése:)
„1.65.19. az e-közigazgatásért felelős miniszterrel kötött közszolgáltatási szerződés alapján a Miniszterelnökség által működtetett, az állampolgárok által használt közigazgatási keresetlevelek benyújtására szolgáló Interaktív Virtuális Ügyfélszolgálat-képes Keretrendszer (IKR) és a keresetlevelek bíróság részére történő továbbítására alkalmas kormányhivatalok és kormányablakok által használt Munkafolyamat Kezelő Rendszer (MUKER) virtualizációs környezetének biztosítása és géptermi üzemeltetése;”
4. Az R. 1. melléklet 1. pontja a következő 1.78. alponttal egészül ki:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek üzemeltetéséről gondoskodik:)
„1.78. az e-közigazgatásért felelős miniszterrel kötött közszolgáltatási szerződés alapján a Kormányzati Adattrezor teljes infrastruktúra környezete;”
5. Az R. 1. melléklet 1. pontja a következő 1.79. alponttal egészül ki:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek üzemeltetéséről gondoskodik:)
„1.79. az e-közigazgatásért felelős miniszterrel kötött közszolgáltatási szerződés alapján a Miniszterelnökség által működtetett Terület- és Településfejlesztési Operatív Programot támogató Pénzügyi Rendszer (TOPPIR);”
6. Az R. 1. melléklet 2. pontja a következő 2.28–2.29. alpontokkal egészül ki:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek fejlesztéséről gondoskodik:)
„2.28. Az e-közigazgatásért felelős miniszterrel kötött közszolgáltatási szerződés vagy egyedi szolgáltatási megállapodás alapján az 1.58. pontban meghatározott rendszerek;
2.29. Az e-közigazgatásért felelős miniszterrel kötött közszolgáltatási szerződés alapján az 1.65.19. alpontban meghatározott rendszerek infrastruktúra fejlesztése;”
7. Az R. 1. melléklet 2. pontja a következő 2.30. alponttal egészül ki:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek fejlesztéséről gondoskodik:)
„2.30. Az e-közigazgatásért felelős miniszterrel kötött közszolgáltatási szerződés alapján az 1.78. pontban meghatározott rendszer;”
8. Az R. 1. melléklet 2. pontja a következő 2.31. alponttal egészül ki:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek fejlesztéséről gondoskodik:)
„2.31. Az e-közigazgatásért felelős miniszterrel kötött közszolgáltatási szerződés alapján az 1.79. pontban meghatározott rendszer.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. december 21. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére